Vyhláška č. 27/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Čiastka 4/1976
Platnosť od 29.03.1976
Účinnosť od 13.04.1976
Redakčná poznámka

Dohoda podľa svojho článku IX nadobudla platnosť 5. augustom 1975.

27

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. októbra 1975

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka


Dňa 7. januára 1975 bola v Prahe podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka, ktorá podľa svojho článku IX nadobudla platnosť 5. augustom 1975.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Šrí Lanka

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Republiky Šrí Lanka, prajúc si rozširovať a upevňovať ekonomické a obchodné vzťahy medzi oboma krajinami na základe rovnosti a vzájomných výhod,

dohodli sa takto:

Článok I

Zmluvné strany sa budú usilovať o rozvíjanie vzájomných obchodných a hospodárskych vzťahov v rámci zákonov a predpisov platných v každej krajine. Na dosiahnutie tohto cieľa si budú vymieňať názory a posudzovať návrhy jednej alebo druhej strany.

Výmena tovaru medzi oboma krajinami sa bude uskutočňovať v súlade s pravidlami Všeobecnej dohody o clách a obchode s touto dohodou.

Článok II

Zmluvné strany si navzájom poskytnú zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod, pokiaľ ide o:

(a) colné poplatky, poplatky, dane a ostatné dávky, ako i spôsob ich vyberania;

(b) pravidlá, formality a vydávanie vývozných a dovozných licencií spojených s dovozom a vývozom tovaru a služieb;

(c) prevod platieb za vývoz a dovoz tovaru a služieb.

Článok III

Ustanovenia článku II sa nebudú vzťahovať na preferenčné zaobchádzanie, ktoré jedna alebo druhá strana môže poskytnúť:

(a) susedným krajinám na uľahčenie pohraničného obchodného styku;

(b) prostredníctvom colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, ktorých členom jedna alebo druhá strana už je alebo sa môže v budúcnosti stať, alebo prostredníctvom dočasnej dohody vedúcej k utvoreniu colnej únie alebo oblasti voľného obchodu, do ktorej jedna alebo druhá strana môže vstúpiť;

(c) v rámci oblastnej alebo inej ekonomickej kooperácie alebo integrácie alebo dočasných usporiadaní k nim vedúcich.

Článok IV

Lodiam, ich posádkam, cestujúcim a nákladom ktorejkoľvek zo zmluvných strán sa poskytne v prístavoch alebo národných morských vodách druhej zmluvnej strany zaobchádzanie nemenej výhodné, než aké sa poskytne ktorejkoľvek inej ďalšej krajine. To sa nebude vzťahovať na pobrežnú lodnú dopravu, vnútrozemskú lodnú dopravu a rybolov.

Obe zmluvné strany si budú navzájom poskytovať nevyhnutné služby na umožnenie prepravy tovaru, ktorý je predmetom tejto dohody, loďami, ktoré sú vo vlastníctve alebo v nájme druhej zmluvnej strany.

Článok V

Všetky platby medzi zmluvnými stranami, ktoré vyplývajú z výmeny tovaru a služieb, ako aj akékoľvek ďalšie platby budú vyjadrené a uskutočnia sa vo voľne zameniteľnej mene, na ktorej sa jednotliví zmluvní partneri každej obchodnej operácie dohodnú.

Článok VI

Každá zo zmluvných strán oslobodí od colných poplatkov a ostatných fiškálnych dávok tento tovar pochádzajúci z krajiny druhej strany:

(a) katalógy, cenníky, brožúry a ostatné reklamné materiály, včítane filmov, ktorých predmetom je tovar ponúkaný na predaj na trhu dovážajúcej strany;

(b) obchodné vzorky, ktoré nie sú určené na predaj;

(c) tovar a materiály pre stále alebo dočasné veľtrhy a výstavy, ktoré nie sú určené na predaj;

(d) tovar vrátený po oprave, zdokonalení alebo opracovaní do rozsahu jeho pôvodnej hodnoty.

Článok VII

Zmluvné strany sa vzájomne môžu radiť v akýchkoľvek záležitostiach vznikajúcich z uskutočňovania alebo v súvislosti s uskutočňovaním tejto dohody.

Článok VIII

Ustanovenia tejto dohody sa aj po skončení jej platnosti budú vzťahovať na kontrakty uzavreté počas obdobia jej platnosti, ktoré sa celkom nevybavia v deň skončenia jej platnosti.

Článok IX

Táto dohoda bude schválená, prípadne ratifikovaná v súlade so zákonmi platnými v každej z oboch krajín. Nadobudne účinnosť 1. februárom 1975 a nadobudne platnosť dňom výmeny listín potvrdzujúcich schválenie, prípadne ratifikáciu tejto dohody oboma zmluvnými stranami.

Článok X

Táto dohoda zostane v platnosti po obdobie piatich rokov, pokiaľ jedna z oboch strán neoznámi druhej strane písomnou formou svoj úmysel skončiť platnosť tejto dohody 90 dní pred uplynutím uvedeného obdobia piatich rokov. Dohoda sa automaticky predĺži vždy na ďalšie obdobie jedného roka. Na žiadosť ktorejkoľvek z oboch strán sa po vzájomnom súhlase táto dohoda môže revidovať.

Článok XI

Táto dohoda nahrádza obchodnú a platobnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Republikou Šrí Lanka zo 14. júla 1972.

Spísané v Prahe 7. januára 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vladimír Kiršbaum v. r.

Za vládu

Republiky Šrí Lanka:

Kiri Banda Dissanyake v. r.

Praha 7. januára 1975

Excelencia,

v priebehu rokovaní, ktoré viedli k podpísaniu Obchodnej dohody medzi vládou Republiky Šrí Lanka a vládou Československej socialistickej republiky z dnešného dňa, sa konštatovalo, že ustanovenia o likvidácii dvoch účtov vedených Central Bank of Ceylon a Československou obchodnou bankou podľa Platobnej dohody zo 14. júla 1972 sú obsiahnuté v článku 9 uvedenej Platobnej dohody. Napriek tomu však ďalej bolo dohodnuté toto:

Dlžnícka strana vyrovná čistý zostatok bilancie exportom tovaru v priebehu šesťmesačného obdobia, ktoré uplynie 31. 7. 1975. Ak po uplynutí tohto obdobia zostane zostatok nevyrovnaný, dlžnícka strana uhradí zostatok bilancie ihneď na žiadosť veriteľskej strany vo voľne zameniteľnej mene.

Začínajúc 1. februárom 1975 sa budú platby medzi Republikou Šrí Lanka a Československou socialistickou republikou bez zreteľa na dátumy obchodných kontraktov uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách, s výnimkou platieb uvedených v predchádzajúcom odseku.

Central Bank of Ceylon a Československá obchodná banka sa dohodnú o vhodnom bankovom postupe na riadne uskutočnenie uvedených opatrení.

Excelencia, budem vďačný, keď láskavo potvrdíte, že tento list správne vyjadruje dohovor dosiahnutý medzi nami.

Prosím, Excelencia, príjmite ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.

S úctou

Kiri Banda Dissanyake v. r.

vedúci obchodnej delegácie

Republiky Šrí Lanka

Vedúcemu obchodnej delegácie
Československej socialistickej republiky
Praha

Praha 7. januára 1975

Excelencia,

dovoľujem si potvrdiť príjem Vášho listu dnešného dátumu, v ktorom je uvedené:

„V priebehu rokovaní, ktoré viedli k podpísaniu Obchodnej dohody medzi vládou Republiky Šrí Lanka a vládou Československej socialistickej republiky z dnešného dňa, sa konštatovalo, že ustanovenia o likvidácii dvoch účtov vedených Central Bank of Ceylon a Československou obchodnou bankou podľa Platobnej dohody zo 14. júla 1972 sú obsiahnuté v článku 9 uvedenej Platobnej dohody. Napriek tomu však bolo dohodnuté toto:

Dlžnícka strana vyrovná čistý zostatok bilancie exportom tovaru v priebehu šesťmesačného obdobia, ktoré uplynie 31. 7. 1975. Ak po uplynutí tohto obdobia zostane zostatok nevyrovnaný, dlžnícka strana uhradí zostatok bilancie ihneď na žiadosť veriteľskej strany vo voľne zameniteľnej mene.

Začínajúc 1. februárom 1975 sa budú platby medzi Republikou Šrí Lanka a Československou socialistickou republikou bez zreteľa na dátumy obchodných kontraktov uskutočňovať vo voľne zameniteľných menách, s výnimkou platieb uvedených v predchádzajúcom odseku.

Central Bank of Ceylon a Československá obchodná banka sa dohodnú o vhodnom bankovom postupe na riadne uskutočnenie uvedených opatrení.

Excelencia, budem vďačný, keď láskavo potvrdíte, že tento list správne vyjadruje dohovor dosiahnutý medzi nami.

Prosím, Excelencia, príjmite ubezpečenie o mojej hlbokej úcte.“

Excelencia, dovoľujem si potvrdiť, že vyššie uvedené presne vyjadruje dohovor dosiahnutý medzi nami.

Prosím, Excelencia, príjmite ubezpečenie o mojej najhlbšej úcte.

S úctou

Vladimír Kiršbaum v. r.

vedúci obchodnej delegácie

Československej socialistickej republiky

Vedúcemu obchodnej delegácie
Republiky Šrí Lanka
Praha

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.