Zákon č. 149/1976 Zb.Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1977
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1977

149

ZÁKON

z 15. decembra 1976

o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1977

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky sa uznieslo na tomto zákone:


§ 1

1. Celkové príjmy štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 164 409 814 000 Kčs,

celkové výdavky štátneho rozpočtu federácie sa určujú sumou 164 219 814 000 Kčs,

rozpočtový prebytok je 190 000 000 Kčs

(Príloha).

2. Z celkových výdavkov štátneho rozpočtu federácie sú:

A. Účelové dotácie do štátnych rozpočtov republík

- Českej socialistickej republike 20 620 117 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 9 161 401 000 Kčs,

z toho:

a) dotácie na vybrané investičné akcie s dosahom pre celú federáciu a ďalší rozvoj republík

- Českej socialistickej republike 1 050 000 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 720 000 000 Kčs;

b) dotácie na investície na realizáciu úloh oblastného rozvoja pre organizácie riadené federálnymi orgánmi

- Českej socialistickej republike 18 000 000 Kčs,

Slovenskej socialistickej republike 149 000 000 Kčs;

c) neinvestičné dotácie na štátne programy technického rozvoja

- Českej socialistickej republike 687 082 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 341 650 000 Kčs;

d) vybrané druhy cenových dotácií a intervencií

- Českej socialistickej republike 12 114 000 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 6 444 900 000 Kčs;

e) dotácie na cenové prirážky a zrážky v zahraničnom obchode

- Českej socialistickej republike 4 782 000 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 590 000 000 Kčs;

f) dotácie na potreby brannej povahy, včítane výskumných a vývojových úloh

- Českej socialistickej republike 1 008 920 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 426 951 000 Kčs;

g) dotácie na individuálnu bytovú výstavbu

- Českej socialistickej republike 960 115 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 488 900 000 Kčs.

B. Globálne dotácie

- Českej socialistickej republike 32 859 883 000 Kčs,

- Slovenskej socialistickej republike 28 308 599 000 Kčs.

§ 2

Vláda Československej socialistickej republiky zabezpečí vyjadrenie finančných údajov štátneho rozpočtu federácie ustanovených týmto zákonom v nových veľkoobchodných cenách vyhlásených k 1. januáru 1977; pritom zabezpečí vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie a štátnych rozpočtov republík.

§ 3

Vláda Československej socialistickej republiky alebo na základe jej splnomocnenia minister financií môže upraviť záväzné úlohy a limity štátneho rozpočtu federácie, najmä v súlade so zmenami štátneho plánu, s organizačnými zmenami, s úpravami ekonomických nástrojov v zahraničnom obchode a pri uvoľňovaní prostriedkov z vládnej rozpočtovej rezervy. Týmito opatreniami nesmie byť dotknutá vyrovnanosť štátneho rozpočtu federácie.


§ 4

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.


Príloha zákona č. 149/1976 Zb.

Celkový prehľad štátneho rozpočtu československej federácie

Príjmy(v tisícoch Kčs)
Príjmy zo socialistického hospodárstva163 412 335
Ostatné príjmy 997 479
Úhrn164 409 814
Výdavky
Výdavky federálnych organizácií na:
hospodárstvo 53 553 438
kultúrne a sociálne opatrenia 1 869 252
obranu a bezpečnosť 16 392 653
správu 1 436 039
súdy, prokuratúry a arbitráž 18 432
Spolu 73 269 814
Dotácie zo štátneho rozpočtu federácie do štátnych rozpočtov republík spolu 90 950 000
Úhrn164 219 814
Prebytok 190 000