Vyhláška č. 86/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb

Čiastka 17/1976
Platnosť od 06.08.1976 do30.06.1992
Účinnosť od 01.10.1976 do30.06.1992
Zrušený 262/1992 Zb.

86

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 26. júla 1976

o osvedčovaní vhodnosti výrobkov pre stavebné časti stavieb

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 písm. m) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona):


Základné ustanovenia

§ 1

Osvedčovanie vhodnosti výrobkov pre stavebnú časť stavby1) (ďalej len „osvedčovanie“) je odborné a objektívne posúdenie štátnou skúšobňou, či výrobok so zaručenými vlastnosťami je vhodný na vymedzené použitie vo výstavbe.

§ 2

(1) Predmetom osvedčovania sú tuzemské výrobky, pri ktorých sú použité nové hmoty, nové materiály alebo nové technické riešenia a pri ktorých sa predpokladá opakované používanie (ďalej len „výrobky“).

(2) Výrobky určené výhradne pre experimentálne stavby a výrobky, ktorých vhodnosť sa posúdila pri výkone štátneho skúšobníctva,2) nepodliehajú osvedčovaniu.

§ 3

(1) Osvedčovanie vykonávajú na žiadosť výrobcov štátne skúšobne v rozsahu udeleného oprávnenia.3)

(2) Informácie o vhodnosti výrobkov overené štátnou skúšobňou (osvedčenia) sa publikujú v katalógu výrobkov.4)

Postup pri osvedčovaní

§ 4

Prihlášky na osvedčovanie

(1) Výrobky prihlasujú na osvedčovanie ich výrobcovia v príslušnej štátnej skúšobni.5) Spolu s prihláškou na osvedčovanie predloží výrobca potrebnú dokumentáciu, a ak si to štátna skúšobňa vyžiada, dodá jej bezplatne vzorku výrobku. Na zabezpečenie plynulosti postupu pri osvedčovaní výrobca včas prerokuje so štátnou skúšobňou, kedy a aký druh výrobku hodlá prihlásiť na osvedčovanie.

(2) Dokumentácia podľa odseku 1 obsahuje s prihliadnutím na povahu výrobku

a) údaje o materiálovom zložení, nevyhnutné výkresy a príslušné výpočty výrobku,

b) údaje o zaručovaných vlastnostiach a doklady o vykonaných skúškach výrobku,

c) vyjadrenia príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú ochranu zložiek životného prostredia a iných osobitných záujmov,

d) podmienky používania výrobku,

e) navrhované použitie výrobku,

f) vzťahy k súvisiacim predpisom a technickým normám a identifikáciu výrobku podľa jednotnej sústavy sociálno-ekonomických klasifikácií a číselníkov.

(3) Štátna skúšobňa do 60 dní po prijatí prihlášky s dokumentáciou výrobcovi písomne oznámi, či prihlášku prijíma alebo odmieta; súčasne s oznámením o prijatí prihlášky si môže vyžiadať potrebné doplnenie dokumentácie.

(4) Odmietnutie prihlášky sa musí zdôvodniť. Prihlášku na osvedčovanie výrobku, ktorý nepodlieha osvedčovaniu (§ 2 ods. 2), a výrobku, na osvedčovanie ktorého nemá oprávnenie (§ 3 ods. 1), štátna skúšobňa vždy odmietne.

(5) Štátna skúšobňa do 90 dní po prijatí prihlášky, prípadne vyžiadaného doplnenia dokumentácie posúdi na základe zistení vhodnosť osvedčovaného výrobku na navrhované použitie a vyhotoví záverečnú správu o výsledku overovania s jeho zdôvodnením. Ak bol výrobok posúdený ako vyhovujúci, štátna skúšobňa súčasne vydá osvedčenie o vhodnosti výrobku pre stavebnú časť stavby (ďalej len „osvedčenie“).

§ 5

Osvedčenie

(1) Štátna skúšobňa určí v osvedčení podmienky, na základe ktorých bolo vydané, a určí dobu platnosti na 3 roky, najviac na 5 rokov.

(2) Štátna skúšobňa zašle výrobcovi v lehote určenej v § 4 ods. 5 záverečnú správu a osvedčenie, pokiaľ bolo vydané; osvedčenie súčasne zašle vydavateľovi katalógu výrobkov na publikovanie.

§ 6

Kontrola dodržiavania podmienok osvedčenia

(1) Ak štátna skúšobňa pri kontrole zistí, že výrobca nedodržiava zaručené vlastnosti osvedčeného výrobku a podmienky, na základe ktorých sa vydalo osvedčenie, určí lehotu na odstránenie závad; ak sa závady v tejto lehote neodstránia, zruší osvedčenie. Pri nedodržiavaní určených podmienok, ktoré bezprostredne ohrozuje spoločenské záujmy, môže štátna skúšobňa osvedčenie zrušiť aj bez poskytnutia lehoty na odstránenie závad.

(2) Štátna skúšobňa môže po predchádzajúcom prerokovaní s výrobcom zrušiť osvedčenie aj z iných dôvodov, ako sú uvedené v odseku 1.

(3) Oznámenie o zrušení osvedčenia zašle štátna skúšobňa s odôvodnením výrobcovi a vydavateľovi katalógu výrobkov na publikovanie.

§ 7

Námietky proti výsledku osvedčovania a proti zrušeniu osvedčenia

(1) Výrobca môže v štátnej skúšobni, ktorá vykonávala osvedčovanie, prípadne kontrolu podľa § 6, písomne uplatniť námietky proti výsledku osvedčovania alebo proti zrušeniu osvedčenia do 30 dní odo dňa, keď dostal záverečnú správu, prípadne oznámenie o zrušení osvedčenia.

(2) Štátna skúšobňa výrobcovi do 30 dní po tom, čo dostala námietky, písomne oznámi, ako boli vybavené. Ak štátna skúšobňa námietkam vyhovie, súčasne vydá alebo upraví osvedčenie, prípadne jeho zrušenie; pokiaľ námietky zamietne, musí zamietnutie odôvodniť.

(3) Ak štátna skúšobňa námietkam vyhovie, zašle osvedčenie vydavateľovi katalógu výrobkov.6)

Spoločné a záverečné ustanovenia

§ 8

(1) Výrobca je oprávnený vo svojej korešpondencii, v dokumentácii, na výrobkoch a ich obaloch uvádzať údaje uvedené v osvedčení. Údaje uvádza v plnom znení alebo podľa potreby v skrátenom znení; skrátené znenie však nesmie viesť k mylnej informácii.

(2) Výrobca je povinný pri každej dodávke výrobkov, ktoré boli osvedčované, uviesť štátnu skúšobňu, ktorá osvedčovanie vykonala, číslo osvedčenia a dátum jeho vydania.

(3) Kým osvedčenie nebolo v katalógu publikované, výrobca je povinný na vyžiadanie zaslať odpis tohto osvedčenia spracovateľovi projektovej dokumentácie alebo odberateľovi výrobkov.

§ 9

Nové tuzemské výrobky (§ 2 ods. 1), pre ktoré sa nevydalo osvedčenie alebo znalecký posudok nahrádzajúci osvedčenie,7) a výrobky, pri ktorých vydané osvedčenie bolo zrušené, sa nesmú použiť v stavebných častiach stavieb.

§ 10

(1) Výška úhrady za osvedčovanie a za kontrolu dodržiavania podmienok osvedčenia sa určuje podľa cenových predpisov.8)

(2) Úhradu za osvedčovanie štátnej skúšobni uhrádza výrobca.

§ 11

Pre postup pri osvedčovaní platia výhradne ustanovenia tejto vyhlášky; všeobecné správne predpisy sa na tento postup nevzťahujú.9)


§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Prvý námestník ministra:

Ing. Gábel v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 34 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

2) § 14 a ďalej zákona č. 30/1968 Zb. o štátnom skúšobníctve.

3) § 53 zákona.

4) § 1 ods. 1 a 4 vyhlášky č. 87/1976 Zb. o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb.

5) Tlačivo prihlášky na osvedčenie vydáva príslušná štátna skúšobňa.

6) § 1 a 3 vyhlášky č. 87/1976 Zb. o informáciách o výrobkoch pre stavebné časti stavieb.

7) § 51 ods. 3 zákona.

8) § 123 vyhlášky č. 137/1973 Zb. o cenách.

9) § 52 ods. 3 zákona.