Vyhláška č. 108/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

(v znení č. 82/1984 Zb.)

Čiastka 21/1976
Platnosť od 22.09.1976
Účinnosť od 03.08.1983
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 16 ods. 4 dňom 5. januára 1976 a pre Československú socialistickú republiku podľa jeho odseku 5 dňom 2. júna 1976.

108

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 23. apríla 1976

o Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)


Dňa 1. júla 1970 bola v Ženeve dojednaná Európska dohoda o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR). Listina o prístupe Československej socialistickej republiky k Európskej dohode o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR) bola uložená u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov 5. decembra 1975. Listina obsahuje vyhlásenie, že Československá socialistická republika v súlade s článkom 21 sa necíti byť viazaná ustanoveniami článku 20 ods. 2 a 3 dohody.

Dohoda nadobudla platnosť podľa článku 16 ods. 4 dňom 5. januára 1976 a pre Československú socialistickú republiku podľa jeho odseku 5 dňom 2. júna 1976.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

EURÓPSKA DOHODA

o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

Zmluvné strany,

prajúc si podporiť rozvoj a zlepšenie medzinárodnej osobnej a nákladnej cestnej dopravy,

presvedčené o potrebe zvýšiť bezpečnosť cestnej premávky, upraviť niektoré podmienky práce v medzinárodnej cestnej doprave v súlade so zásadami Medzinárodnej organizácie práce a spoločne urobiť niektoré opatrenia, ktorými by sa zabezpečilo dodržiavanie takej úpravy,

sa dohodli takto:

Článok 1

Definície

V zmysle tejto dohody

a) „vozidlo“ znamená každé motorové vozidlo alebo príves; tento výraz zahŕňa aj každú súpravu vozidiel;

b) „motorové vozidlo“ znamená každé cestné vozidlo poháňané vlastným motorom a spravidla používané na cestnú prepravu osôb alebo vecí alebo na ťahanie vozidiel používaných na prepravu osôb alebo vecí po ceste; tento výraz nezahŕňa poľnohospodárske traktory;

c) „príves“ znamená každé vozidlo, ktoré sa pripája za motorové vozidlo; tento výraz zahŕňa aj návesy;

d) „náves“ znamená každý príves, ktorý sa s motorovým vozidlom spája tak, že čiastočne na ňom spočíva, pričom sa na toto motorové vozidlo prenáša podstatná časť jeho hmotnosti a hmotnosti jeho nákladu;

e) „súprava vozidiel“ znamená spojené vozidlá, ktoré jazdia po ceste ako jednotka;

f) „prípustná celková hmotnosť“ znamená celkovú hmotnosť naloženého vozidla, ktorú vyhlási za prípustnú príslušný orgán štátu, v ktorom je vozidlo evidované;

g) „cestná preprava“ znamená

i) každú jazdu prázdneho alebo naloženého vozidla po ceste určeného na prepravu osôb a majúceho okrem sedadla vodiča viac ako osem miest na sedenie;

ii) každú jazdu prázdneho alebo naloženého vozidla po ceste určeného na prepravu nákladov;

iii) každú jazdu, ktorá zahŕňa tak jazdu uvedenú v i) alebo v ii), ako aj prepravu vozidla uskutočnenú bezprostredne pred spomenutou jazdou alebo po nej po mori, po železnici, letecky alebo po vnútrozemskej plavebnej ceste;

h) „medzinárodná cestná preprava“ znamená každú cestnú prepravu, ktorá zahŕňa aspoň jedno prekročenie hraníc;

i) „pravidelná preprava cestujúcich“ znamená prepravu cestujúcich uskutočnenú v určených intervaloch na určených linkách, pričom cestujúci môžu nastupovať a vystupovať na vopred určených zastávkach.

Premávkový poriadok alebo nahrádzajúce ho dokumenty schválené príslušnými štátnymi orgánmi zmluvných strán a uverejnené dopravcom pred nadobudnutím platnosti určujú prepravné podmienky, najmä frekvenciu, cestovný poriadok, tarify a prepravnú povinnosť, pokiaľ tieto podmienky neustanovuje zákon alebo iný predpis.

Za pravidelnú sa tak isto považuje kýmkoľvek organizovaná preprava, ktorá zabezpečuje prepravu určitých kategórií osôb s vylúčením iných cestujúcich, pokiaľ sa táto preprava uskutočňuje za podmienok uvedených v prvom odseku tejto definície, napr. preprava pracujúcich do zamestnania a zo zamestnania do ich bydliska alebo preprava žiakov do školy a zo školy do ich bydliska;

j) „vodič“ znamená každú osobu dostávajúcu alebo nedostávajúcu mzdu, ktorá vedie vozidlo hoci aj len krátky čas alebo je vo vozidle, aby ho prípadne mohla viesť;

k) „člen osádky“ znamená vodiča alebo niektorú z nižšie uvedených osôb, pričom nezáleží na tom, či tento vodič alebo tieto osoby dostávajú mzdu:

i) pomocníka vodiča, t.j. každú osobu, ktorá sprevádza vodiča, aby mu mohla pri niektorých úkonoch pomôcť, a obvykle sa činne zúčastňuje na prepravných výkonoch bez toho, že je vodičom v zmysle ustanovenia písmena j) tohto článku;

ii) sprievodcu, t.j. každú osobu, ktorá sprevádza vodiča vozidla prepravujúceho osoby a je poverená najmä vydávať alebo kontrolovať cestovné lístky alebo iné doklady oprávňujúce cestujúcich na jazdu vozidlom;

l) „týždeň“ znamená každé obdobie siedmich po sebe nasledujúcich dní;

m) „denný odpočinok“ znamená každý neprerušený čas v súlade s ustanoveniami článku 6 tejto dohody, po ktorý môže člen osádky voľne nakladať so svojím časom;

n) „mimopracovný čas“ znamená každý neprerušený čas najmenej 15 minút mimo času denného odpočinku, po ktorý môže člen osádky voľne nakladať so svojím časom;

o) „výkony povolania“ znamenajú činnosti uvedené pod značkami rubrík 6, 7 a 7a v dennom výkaze osobnej kontrolnej knižky, ktorej vzor je uvedený v prílohe tejto dohody.

Článok 2

Rozsah platnosti

1. Táto dohoda platí na území každej zmluvnej strany pre všetku medzinárodnú cestnú dopravu vykonávanú akýmkoľvek vozidlom evidovaným na území spomenutej zmluvnej strany alebo na území ktorejkoľvek inej zmluvnej strany.

2. Jednako,

a) ak počas niektorej medzinárodnej cestnej prepravy jeden alebo niekoľko členov osádky neopustí štátne územie, na ktorom normálne vykonávajú svoje povolanie, nemusí zmluvná strana, ktorej toto územie patrí, vzťahovať na tohto člena alebo na týchto členov osádky ustanovenia tejto dohody;

b) pokiaľ sa zmluvné strany, na území ktorých sa preprava vykonáva, nedohodnú inak, nevzťahuje sa táto dohoda na medzinárodnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom, ktorého prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 3,5 tony;

c) dve zmluvné strany, ktorých územie spolu susedí, sa môžu dohodnúť, že pre medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na ich dve územia platia iba ustanovenia právneho poriadku štátu, v ktorom je vozidlo evidované ako aj ustanovenia rozhodcovských nálezov a kolektívnych zmlúv platných v tomto štáte, ak dotknuté vozidlo

- neprekročí na jednom z týchto území pásmo priliehajúce k hraniciam a definované spoločnou dohodou oboch zmluvných strán ako pohraničné pásmo alebo

- použije jedno z týchto území iba v tranzite;

d) zmluvné strany sa môžu dohodnúť, že pre určité medzinárodné cestné prepravy, ktoré sú obmedzené na ich územie a pri ktorých prepravná vzdialenosť z miesta odchodu až do miesta príchodu vozidla je kratšia ako 100 km, ako aj pre pravidelné prepravy cestujúcich platia iba ustanovenia právneho poriadku štátu, v ktorom je vozidlo evidované, ako aj ustanovenia rozhodcovských nálezov a kolektívnych zmlúv platných v tomto štáte.

Článok 3

Uplatnenie niektorých ustanovení dohody na cestné prepravy vykonávané vozidlami evidovanými v štátoch ktoré nie sú zmluvnými stranami.

1. Žiadna zmluvná strana nebude na medzinárodnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom evidovaným na území štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, vzťahovať na svojom území ustanovenia najmenej také prísne, ako sú ustanovenia článkov 5, 6, 7, 8, 9, 10 a 11, článku 12 ods. 1, 2, 6 a 7 a článku 12-bis tejto dohody.

2. Žiadna zmluvná strana však nemusí ustanovenie odseku 1 tohto článku vzťahovať

a) na medzinárodnú nákladnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom, ktorého prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 3,5 tony.

b) na medzinárodnú cestnú prepravu obmedzenú na jej územie a na územie susedného štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, ak dotknuté vozidlo neopustí na jej území pásmo priliehajúce k hraniciam a definované ako pohraničné pásmo alebo použije jej územie iba v tranzite.

Článok 4

Všeobecné zásady

1. Pri každej medzinárodnej cestnej preprave, na ktorú sa táto dohoda vzťahuje, sú podnik a členovia osádky povinní dodržiavať, pokiaľ ide o dĺžku času odpočinku a vedenia vozidla a o zloženie osádky, predpisy ustanovené domácim právnym poriadkom pre oblasť štátu, v ktorom člen osádky normálne vykonáva svoje povolanie, ako aj rozhodcovské nálezy a kolektívne zmluvy platné v tejto oblasti, pričom sa dĺžka času odpočinku a vedenia počíta podľa predpisov spomenutého právneho poriadku, rozhodcovských nálezov alebo kolektívnych zmlúv. Pokiaľ takto uplatňované predpisy nie sú aspoň rovnako prísne ako ustanovenia článkov 6, 7, 8, 9, 10 a 11 tejto dohody, treba dodržiavať tieto ustanovenia.

2. Ak medzi zmluvnými stranami nie je osobitná dohoda alebo ak sa nebudú podľa článku 2 ods. 2 tejto dohody niektoré ustanovenia tejto dohody uplatňovať, nebude žiadna zmluvná strana vyžadovať, aby podniky inej zmluvnej strany alebo členovia osádky vozidiel evidovaných inou zmluvnou stranou dodržiavali predpisy jej právneho poriadku vo veciach upravených touto dohodou, ak tieto predpisy sú prísnejšie ako ustanovenia tejto dohody.

Článok 5

Podmienky, ktorým musia vyhovovať vodiči

1. Vodiči zamestnaní v medzinárodnej nákladnej cestnej doprave musia dovŕšiť

a) pre vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou neprevyšujúcou 7,5 tony najmenej 18. rok veku;

b) pre ostatné vozidlá:

i) najmenej 21. rok veku alebo

ii) najmenej 18. rok veku, ak dotyčná osoba má osvedčenie o spôsobilosti na výkon povolania uznávané zmluvnou stranou, na území ktorej je vozidlo evidované, a potvrdzujúce absolvovanie výcvikového kurzu pre vodičov vozidiel určených na medzinárodnú nákladnú cestnú dopravu. Ak však ide o vodičov mladších ako 21 rokov, môže každá zmluvná strana

- zakázať im viesť tieto vozidlá na svojom území, i keď majú uvedené osvedčenie, alebo

- dovoliť viesť tieto vozidlá iba majiteľom osvedčenia, ktoré uznáva za osvedčenie o absolvovaní výcviku vodiča vozidiel určených na nákladnú cestnú dopravu, rovnocenného s výcvikom predpísaným jej právnymi predpismi.

2. Ak sa podľa ustanovenia článku 10 tejto dohody požaduje, aby vo vozidle boli dvaja vodiči, musí jeden z nich mať dovŕšený 21. rok svojho veku.

3. Vodiči zamestnaní v medzinárodnej cestnej osobnej doprave musia mať dovŕšený 21. rok svojho veku.

4. Vodiči vozidiel musia byť seriózni a dôveryhodní. Musia mať dostatočnú skúsenosť a potrebnú kvalifikáciu na vykonávanie požadovaných služieb.

Článok 6

Denný odpočinok

1.

a) S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku musí mať každý člen osádky pridelený k medzinárodnej nákladnej cestnej doprave nepretržitý denný odpočinok najmenej jedenásť hodín v priebehu 24 hodín pred ktorýmkoľvek okamihom niektorého z výkonov svojho povolania.

b) Denný odpočinok uvedený pod písmenom a) tohto odseku možno skrátiť až na deväť nepretržitých hodín najviac dva razy týždenne za predpokladu, že sa odpočinok môže stráviť v obvyklom mieste bydliska člena osádky, alebo až na osem nepretržitých hodín najviac dva razy týždenne v prípadoch, keď sa odpočinok nemôže z prevádzkových dôvodov stráviť v obvyklom mieste bydliska člena osádky.

2.

a) S výnimkou prípadov uvedených v odsekoch 3 a 4 tohto článku musí mať každý člen osádky pridelený k medzinárodnej osobnej cestnej doprave v priebehu 24 hodín pred ktorýmkoľvek okamihom niektorého z výkonov svojho povolania

i) nepretržitý denný odpočinok počas najmenej desiatich hodín bez toho, že možno tento čas v priebehu týždňa skracovať, alebo

ii) nepretržitý denný odpočinok počas najmenej jedenástich hodín; tento čas možno skrátiť dva razy týždenne až na desať nepretržitých hodín a dva razy týždenne až na deväť nepretržitých hodín za predpokladu, že preprava má podľa cestovného poriadku prestávku trvajúcu nepretržite aspoň štyri hodiny alebo dve prestávky, z ktorých každá trvá nepretržite aspoň dve hodiny, a že cez tieto prestávky člen osádky nevykonáva žiadny výkon svojho povolania ani inú prácu z dôvodu svojho povolania.

b) Osobná kontrolná knižka uvedená v článku 12 tejto dohody musí obsahovať údaje umožňujúce zistiť úpravu denného odpočinku, ktorý sa v bežnom týždni poskytuje členovi osádky pridelenej k medzinárodnej osobnej cestnej doprave.

3. Ak sú vo vozidle dvaja vodiči a ak vozidlo nemá ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ľahnúť, musí mať každý člen osádky nepretržitý denný odpočinok počas najmenej desiatich hodín v priebehu dvadsiatich siedmich hodín pred ktorýmkoľvek okamihom niektorého z výkonov svojho povolania.

4. Ak sú vo vozidle dvaja vodiči a ak vozidlo má ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ľahnúť, musí mať každý člen osádky nepretržitý denný odpočinok počas najmenej ôsmich hodín v priebehu tridsiatich hodín pred ktorýmkoľvek okamihom niektorého z výkonov svojho povolania.

5. Časy odpočinku uvedené v tomto článku sa musia stráviť mimo vozidla; ak však vozidlo má ležadlo umožňujúce členom osádky pohodlne si ľahnúť, môžu sa časy odpočinku stráviť na tomto ležadle za predpokladu, že vozidlo stojí.

Článok 6-bis

Prerušenie času denného odpočinku pri kombinovaných prepravách

V prípadoch, keď člen osádky sprevádza vozidlo určené na prepravu vecí alebo osôb, ktoré sa prevážajú loďou alebo vlakom, smie byť čas jeho denného odpočinku prerušený raz pokiaľ sa dodržiavajú nasledujúce podmienky:

a) časť denného odpočinku strávená na súši sa môže využiť pred časťou denného odpočinku alebo po nej strávenej na palube lode alebo vo vlaku;

b) čas prerušenia denného odpočinku musí byť čo najkratší a v žiadnom prípade nesmie k prerušeniu dôjsť skôr ako jednu hodinu pred nakládkou alebo nesmie trvať dlhšie ako jednu hodinu po vykládke, pričom colné formality sa zahŕňajú do vykladacích alebo nakladacích prác;

c) počas oboch častí odpočinku musí mať člen osádky možnosť odpočívať na lôžku alebo na ležadle;
d) ak sa čas odpočinku takto prerušuje, musí sa predĺžiť o dve hodiny;

e) čas strávený na palube lode alebo vo vlaku, ktorý sa nezapočítava do časti denného odpočinku, posudzuje sa ako prerušenie uvedené v článku 8.

Článok 7

Denný čas vedenia, maximálny týždňový a dvojtýždňový čas vedenia

1. Celkový čas vedenia medzi dvoma po sebe nasledujúcimi časmi denného odpočinku podľa ustanovení článku 6 tejto dohody, ďalej nazývaný „denným časom vedenia“ nesmie byť dlhší ako osem hodín.

2. U vodičov iných vozidiel, než ktoré sú uvedené v článku 10 tejto dohody, sa môže odchylne od ustanovenia odseku 1 tohto článku predĺžiť denný čas vedenia najviac dva razy týždenne až na deväť hodín.

3. Dĺžka času vedenia nesmie prekročiť štyridsaťosem hodín za týždeň alebo deväťdesiatdva hodín za štrnásť dní.

Článok 8

Maximálny nepretržitý čas vedenia

1.

a) Nepretržitý čas vedenia nesmie byť nikdy dlhší ako štyri hodiny okrem prípadov, keď vodič nemôže dôjsť na vyhovujúce miesto zastávky alebo na miesto určenia; v týchto prípadoch možno čas vedenia predĺžiť až o tridsať minút, pokiaľ sa tým neporušia ustanovenia článku 7 tejto dohody.

b) Za nepretržitý sa považuje čas vedenia, ktorý sa preruší iba na časy kratšie, než sú určené v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku.

2.

a) Vodiči vozidiel uvedených v článku 10 tejto dohody musia prerušiť vedenie aspoň na hodinu po uplynutí času uvedeného v odseku 1 tohto článku.

b) Toto prerušenie sa môže nahradiť dvoma aspoň tridsaťminútovými prestávkami vsunutými do denného času vedenia tak, aby sa vyhovelo ustanoveniam odseku 1 tohto článku.

3.

a) Ak ide o vodiča iných vozidiel, než ktoré sú uvedené v článku 10 tejto dohody, a ak denný čas vedenia nie je dlhší ako osem hodín, musí sa vedenie po uplynutí času uvedeného v odseku 1 tohto článku prerušiť na čas trvajúci nepretržite aspoň tridsať minúť.

b) Toto prerušenie sa môže nahradiť dvoma prestávkami, z ktorých každá trvá nepretržite aspoň dvadsať minút, alebo troma prestávkami, z ktorých každá trvá nepretržite aspoň pätnásť minút; tieto prestávky môžu byť celé mimo nepretržitého času vedenia uvedeného v odseku 1 tohto článku alebo môžu čiastočne spadať do tohto času a čiastočne bezprostredne naň nadväzovať.

c) Ak denný čas vedenia je dlhší ako osem hodín, je vodič povinný urobiť vo vedení najmenej dve prestávky trvajúce nepretržite aspoň tridsať minút.

4. Cez prestávky uvedené v odsekoch 2 alebo 3 tohto článku nesmie vodič vykonávať žiadnu činnosť vyžadovanú jeho povolaním okrem dozoru nad vozidlom a jeho nákladom. Ak sú však vo vozidle dvaja vodiči, ustanoveniam odsekov 2 alebo 3 tohto článku sa vyhovie aj vtedy, ak vodič, ktorý má prestávku vo vedení, nevykonáva žiadnu činnosť spadajúcu pod značku rubriky 7a denného výkazu osobnej kontrolnej knižky predpísanej článkom 12 tejto dohody.

Článok 9

Týždňový odpočinok

1. Okrem denných odpočinkov ustanovených v článku 6 tejto dohody musí mať každý člen osádky týždenne nepretržitý odpočinok trvajúci aspoň dvadsaťštyri hodín, ktorému musí bezprostredne predchádzať alebo po ktorom musí bezprostredne nasledovať čas denného odpočinku podľa ustanovení spomenutého článku 6.

2.

a) V období od 1. apríla do 30. septembra týždňový odpočinok ustanovený v odseku 1 tohto článku u členov osádok vozidiel používaných v medzinárodnej osobnej cestnej doprave sa však môže nahradiť nepretržitým odpočinkom trvajúcim aspoň šesťdesiat hodín, ktorý treba vybrať vcelku pred uplynutím ďalších najviac štrnástich po sebe idúcich dní. Tomuto odpočinku musí bezprostredne predchádzať alebo po ňom bezprostredne nasledovať čas denného odpočinku podľa ustanovení článku 6 tejto dohody.

b) Ustanovenie tohto odseku sa nevzťahuje na členov osádok vozidiel používaných na pravidelnú prepravu cestujúcich.

Článok 10

Zloženie osádky

S prihliadnutím na ustanovenie článku 12 bis ods. 2 tejto dohody, ak ide o

a) o súpravu vozidiel, ktorá má viac ako jeden príves alebo náves,

b) o súpravu vozidiel použitú na prepravu cestujúcich, ak prípustná celková hmotnosť prívesu alebo návesu je väčšia ako 5 ton, alebo

c) o súpravu vozidiel použitú na prepravu nákladov, ak prípustná celková hmotnosť súpravy vozidiel je väčšia ako 20 ton,

musí vodiča sprevádzať iný vodič od začiatku jazdy alebo nahradiť iný vodič po 450 km, ak vzdialenosť, ktorá sa má uraziť medzi dvoma po sebe nasledujúcimi časmi denného odpočinku, je väčšia ako 450 km.

Článok 11

Výnimočné prípady

Za podmienky, že sa tým neohrozuje bezpečnosť cestnej premávky, sa vodič smie odchýliť od ustanovení článkov 6, 7, 8 a 10 tejto dohody v prípade nebezpečenstva, v prípade vyššej moci, pri poskytovaní pomoci alebo v dôsledku poruchy vozidla, a to v rozsahu potrebnom na zaistenie bezpečnosti osôb, vozidla alebo jeho nákladu a na dôjdenie na miesto vyhovujúcej zastávky alebo podľa okolností do cieľa svojej cesty. Druh a dôvod odchýlky je vodič povinný zaznamenať v osobnej kontrolnej knižke alebo v prípade uvedenom v článku 12-bis obdobne v registračnom lístku alebo v iných kontrolných dokladoch uvedených v odseku 1 článku 12-bis.

Článok 12

Osobná kontrolná knižka

1. Každý vodič alebo pomocník vodiča je povinný zapisovať do osobnej kontrolnej knižky postupne v priebehu dňa výkaz výkonov svojho povolania a hodín odpočinku. Túto knižku musí mať pri sebe a na vyzvanie ju predložiť kontrolným orgánom.

2. Podrobné ustanovenia o úprave knižky a predpisy o jej vypĺňaní sú v prílohe tejto dohody.

3. Zmluvné strany urobia všetky opatrenia potrebné na vydanie a kontrolu osobných kontrolných knižiek a najmä na zabránenie súčasného používania dvoch takých knižiek tým istým členom osádky.

4. Každý podnik vedie register osobných kontrolných knižiek, ktoré používa; v tomto registri sa musí uviesť aspoň meno vodiča alebo pomocníka vodiča, ktorému sa knižka vydáva, potvrdenie vodiča alebo pomocníka vodiča o prevzatí knižky, číslo knižky, dátum vydania knižky vodičovi alebo pomocníkovi vodiča a dátum posledného denného výkazu vyplneného vodičom alebo pomocníkom vodiča pred konečným vrátením knižky podniku po jej popísaní.

5. Podniky uschovávajú upotrebené knižky počas najmenej dvanástich mesiacov odo dňa posledného zápisu a na požiadanie ich spolu s registrami vydaných knižiek predkladajú kontrolným orgánom.

6. Pri začatí každej medzinárodnej cestnej prepravy musí každý vodič alebo pomocník vodiča mať pri sebe osobnú kontrolnú knižku, ktorá vyhovuje predpisom uvedeným v prílohe tejto dohody a v ktorej sú zaznamenané údaje týkajúce sa posledných siedmich dní pred dňom nástupu jazdy. Ak však právny poriadok štátu, v ktorom vodič alebo pomocník vodiča normálne vykonáva svoje povolanie, neukladá povinnosť používať osobnú kontrolnú knižku vyhovujúcu predpisom uvedeným v prílohe tejto dohody mimo medzinárodných cestných prepráv, stačí, aby sa v osobnej kontrolnej knižke vyhovujúcej predpisom uvedeným v prílohe tejto dohody zaznamenávali v rubrikách 12 a 13 denných výkazov alebo v týždennom výkaze údaje o „nepretržitom odpočinku pred nástupom do služby“ a o „dennom čase vedenia“ počas spomenutých siedmich dní.

7. Každá zmluvná strana môže, ak ide o vozidlo evidované v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou tejto dohody, vyžadovať namiesto osobnej kontrolnej knižky vyhovujúcej predpisom uvedeným v prílohe tejto dohody iba doklady vyhotovené rovnakou formou, akú majú denné výkazy spomenutej knižky.

Článok 12-bis

Kontrolné zariadenie

(1) Ak jedna zo zmluvných strán ukladá alebo dovoľuje zabudovanie a používanie mechanických kontrolných zariadení na vozidlách registrovaných na jej území, môže toto zariadenie úplne alebo čiastočne zbaviť vodiča povinnosti vypĺňať osobnú kontrolnú knižku uvedenú v článku 12 za týchto podmienok:

a) typ daného kontrolného zariadenia musí byť schválený alebo uznaný jednou zo zmluvných strán;

b) ak sa osádka skladá z viacej ako jednej osoby a záznam sa nerobí v jednotlivých výkazoch, ale len v jednom výkaze, musí sa v ňom presne uviesť časť záznamu vzťahujúca sa na každú z týchto osôb;

c) ak zariadenie zabezpečuje registráciu času, po ktorý členovia osádky vedú vozidlo, času stráveného plnením služobných povinností mimo času vedenia a času odpočinku a aj rýchlosti jazdy vozidla a prejdenej vzdialenosti, môžu sa vodiči úplne zbaviť povinnosti vypĺňať osobné kontrolné knižky;

d) ak zariadenie zabezpečuje len registráciu času vedenia, času státia vozidla, rýchlosti jazdy a prejdenej vzdialenosti, môže byť toto zbavenie len čiastočné a obmedzuje sa len na záznamy v služobných registračných výkazoch uvedenej kontrolnej knižky, pričom sú členovia osádky povinní denne vypĺňať príslušné rubriky týždenného výkazu zodpovedajúcemu vzoru výkazu (e) uvedenému v prílohe tejto dohody;

e) ak normálne a náležité používanie kontrolného zariadenia zabudovaného na vozidle nie je možné, musí každý člen osádky ručne zaznamenávať údaje o svojej pracovnej činnosti a časoch odpočinku do registračného výkazu alebo do denného výkazu zodpovedajúcemu vzoru výkazu (c) uvedenému v prílohe tejto dohody; pritom musia používať zodpovedajúce grafické značky;

f) v prípadoch, keď sú členovia osádky mimo vozidla a nemôžu používať toto zariadenie, musia zapísať ručne do registračného výkazu alebo do denného výkazu zodpovedajúcemu vzoru (c) uvedenému v prílohe tejto dohody rôzne úseky času týkajúceho sa ich odbornej činnosti mimo vozidla; pritom musia používať zodpovedajúce grafické značky;

g) je nevyhnutné, aby členovia osádky mali pri sebe registračné výkazy alebo iné kontrolné doklady vyplnené podľa ustanovení podbodov (c), (d), (e) a (f) tohto bodu za sedem predchádzajúcich dní a mohli ich v prípade potreby predložiť na kontrolu;

h) členovia osádky musia zabezpečiť včasné zapnutie a riadny chod kontrolného zariadenia a v prípade jeho poruchy musia v čo najkratšom čase zabezpečiť jeho opravu.

(2) Ak kontrolné zariadenie zodpovedajúce definícii obsiahnutej v bode 1 je zabudované a používané na vozidle registrovanom na území jednej zo zmluvných strán, ostatné zmluvné strany nemôžu pre toto vozidlo vyžadovať použitie ustanovenia článku 10 tejto dohody.

(3) Organizácie musia náležitým spôsobom uchovávať registračné výkazy alebo iné kontrolné doklady vyplnené podľa ustanovení podbodov (c), (d), (e) a (f) odseku 1 tohto článku najmenej dvanásť mesiacov odo dňa posledného záznamu a predložiť ich na požiadanie kontrolným orgánom.

Článok 13

Kontrola vykonávaná podnikom

1. Podnik je povinný organizovať službu v cestnej doprave tak, aby členovia osádok mohli dodržiavať ustanovenia tejto dohody.

2. Podnik je povinný pravidelne kontrolovať časy vedenia a iných prác, ako aj hodiny odpočinku s použitím všetkých dokladov, ktoré má k dispozícii, napríklad osobných kontrolných knižiek. Ak zistí porušenie tejto dohody, je povinný bezodkladne urobiť tomu prietrž a zabezpečiť, aby sa to nemohlo opakovať, napríklad zmenou pracovného času a dopravných ciest.

Článok 14

Opatrenia zabezpečujúce vykonávanie dohody

1. Každá zmluvná strana urobí všetky vhodné opatrenia, aby zabezpečila dodržiavanie ustanovení tejto dohody, najmä kontrolami na cestách a v miestnostiach podniku. Príslušné správne orgány zmluvných strán si budú navzájom oznamovať všeobecné opatrenia vykonané za týmto účelom.

2. Zmluvné strany si budú navzájom poskytovať pomoc na zabezpečenie správneho vykonávania tejto dohody a účinnej kontroly; každá zmluvná strana sa najmä zaväzuje, že bude náhodnou kontrolou registračných výkazov a iných kontrolných dokladov zisťovať, či sa ustanovenia tejto dohody v priebehu medzinárodných cestných prepráv uskutočňovaných vozidlami evidovanými na jej území dodržiavajú.

3. Ak niektorá zmluvná strana zistí, že ustanovenia tejto dohody vážne porušila osoba bývajúca na území inej zmluvnej strany, oznámia správne orgány prvej zmluvnej strany správnym orgánom druhej zmluvnej strany zistené porušenie, prípadne uložený trest.

Článok 15

Prechodné ustanovenia

Pre prípad, že podľa článku 16 ods. 4 táto dohoda nadobudne platnosť pred 31. decembrom 1973, zmluvné strany sa dohodli, že až do tohto dátumu

a) odchylne od ustanovení článku 7 ods. 1 a 2 tejto dohody nesmie byť celkový čas vedenia (denný čas vedenia) medzi dvoma po sebe nasledujúcimi časmi denného odpočinku podľa ustanovení článku 6 tejto dohody dlhší ako deväť hodín, nech už ide o vedenie akéhokoľvek vozidla alebo akejkoľvek súpravy vozidiel;
b) všetky odkazy v tejto dohode na ustanovenia jej článku 7 ods. 1 a 2 sa budú vykladať ako odkazy na ustanovenie písmena a) tohto článku.

Záverečné ustanovenia

Článok 16

1. Táto dohoda je otvorená na podpis do 31. marca 1971 1) a po tomto dátume na prístup členských štátov Európskej hospodárskej komisie a štátov prijatých do komisie s poradným hlasom podľa odseku 8 mandátu tejto komisie.

2. Táto dohoda sa bude ratifikovať.

3. Ratifikačné listiny a listiny o prístupe sa uložia u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov.

4. Táto dohoda nadobudne platnosť stoosemdesiateho dňa po tom, čo bude uložená ôsma listina o ratifikácii alebo prístupe.

5. Pre každý štát, ktorý ratifikuje túto dohodu alebo k nej pristúpi po uložení ôsmej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe v zmysle odseku 4 tohto článku, nadobudne táto dohoda platnosť stoosemdesiateho dňa po uložení jeho ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe.

Článok 17

1. Každá zmluvná strana môže túto dohodu vypovedať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov.

2. Výpoveď nadobudne účinnosť šesť mesiacov po dni, keď generálny tajomník dostane oznámenie o výpovedi.

Článok 18

Táto dohoda stratí účinnosť, ak po jej nadobudnutí platnosti bude počet zmluvných strán počas dvanástich po sebe idúcich mesiacov menší než tri.

Článok 19

1. Každý štát môže pri podpise tejto dohody alebo pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe alebo kedykoľvek neskoršie vyhlásiť v oznámení zaslanom generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, že táto dohoda bude platiť na všetkých územiach alebo na niektorom z území, ktoré v medzinárodných vzťahoch zastupuje. Táto dohoda bude platiť na území alebo na územiach uvedených v oznámení začínajúc stoosemdesiatym dňom po tom, čo toto oznámenie dostal generálny tajomník, a ak toho dňa táto dohoda ešte nenadobudla platnosť, začínajúc dňom jej nadobudnutia platnosti.

2. Každý štát, ktorý podľa predchádzajúceho odseku urobí vyhlásenie, že dohoda platí na niektorom území, ktoré zastupuje v medzinárodných vzťahoch, môže podľa článku 17 tejto dohody vypovedať túto dohodu, pokiaľ ide o uvedené územie.

Článok 20

1. Každý spor medzi dvoma alebo viacerými zmluvnými stranami vo veci výkladu alebo vykonávania tejto dohody sa pokiaľ možno urovná vzájomným rokovaním.

2. Každý spor, ktorý sa neurovná rokovaním, sa podrobí rozhodcovskému konaniu, ak o to požiada niektorá zo sporných zmluvných strán, a predloží sa jednému alebo viacerým rozhodcom zvoleným spoločnou dohodou sporných strán. Ak sa do troch mesiacov odo dňa, keď bolo navrhnuté rozhodcovské konanie, sporné strany nedohodnú o voľbe rozhodcu alebo rozhodcov, môže ktorákoľvek z týchto strán požiadať generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, aby určil jediného rozhodcu, ktorému bude spor predložený na rozhodnutie.

3. Výrok rozhodcu alebo rozhodcov určených podľa predchádzajúceho odseku bude pre sporné zmluvné strany záväzný.

Článok 21

1. Každý štát môže pri podpise alebo ratifikácii tejto dohody alebo pri prístupe k nej vyhlásiť, že sa necíti viazaný ustanoveniami článku 20 ods. 2 a 3 tejto dohody. Ostatné zmluvné strany nebudú viazané uvedenými odsekmi voči žiadnej zmluvnej strane, ktorá takú výhradu urobila.

2. Ak niektorý štát pri uložení svojej ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe urobí inú výhradu, než ktorú predkladá odsek 1 tohto článku, oznámi generálny tajomník Organizácie Spojených národov túto výhradu štátom, ktoré už uložili svoju ratifikačnú listinu alebo listinu o prístupe a neskoršie túto dohodu nevypovedali. Výhrada sa bude považovať za prijatú, ak do šiestich mesiacov od tohto oznámenia žiadny z týchto štátov nevznesie námietku proti jej prijatiu. V opačnom prípade sa výhrada neprijme, a ak štát, ktorý ju urobil, ju neodvolá, bude uloženie ratifikačnej listiny alebo listiny o prístupe tohto štátu neúčinné. Pri použití ustanovenia tohto odseku sa nebude prihliadať na námietku štátov, ktorých prístup alebo ratifikácia by boli podľa tohto odseku neúčinné v dôsledku výhrad, ktoré urobili.

3. Každá zmluvná strana, ktorej výhrada bola prijatá v podpisovom protokole tejto dohody alebo ktorá urobila výhradu podľa odseku 1 tohto článku alebo výhradu prijatú podľa odseku 2 tohto článku, môže túto výhradu kedykoľvek odvolať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi.

Článok 22

1. Po uplynutí troch rokov platnosti tejto dohody môže každá zmluvná strana požiadať oznámením zaslaným generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, aby bola zvolaná konferencia za účelom revízie dohody. Generálny tajomník upovedomí o tejto žiadosti všetky zmluvné strany a zvolá revíznu konferenciu, ak do štyroch mesiacov odo dňa, keď odoslal upovedomenie, najmenej tretina zmluvných štátov mu oznámi svoj súhlas s touto žiadosťou.

2. Ak je konferencia podľa predchádzajúceho odseku zvolaná, upovedomí o tom generálny tajomník všetky zmluvné strany a vyzve ich, aby do troch mesiacov predložili návrhy, o prerokovanie ktorých na konferencii žiadajú. Generálny tajomník oznámi všetkým zmluvným stranám predbežný program rokovania konferencie, ako aj znenie týchto návrhov najmenej tri mesiace pred dňom začatia konferencie.

3. Na každú konferenciu zvolanú podľa tohto článku pozve generálny tajomník všetky štáty uvedené v článku 16 ods. 1 tejto dohody.

Článok 23

1. Každá zmluvná strana môže navrhnúť jednu alebo viacej zmien tejto dohody. Znenie každého pozmeňovacieho návrhu sa oznámi generálnemu tajomníkovi Organizácie Spojených národov, ktorý ho oznámi všetkým zmluvným stranám a upovedomí o ňom všetky ostatné štáty uvedené v článku 16 ods. 1 tejto dohody.

2. Do šiestich mesiacov odo dňa, keď generálny tajomník oznámil pozmeňovací návrh, môže každá zmluvná strana generálnemu tajomníkovi oznámiť,

a) že má námietku proti navrhovanej zmene alebo

b) že, hoci má v úmysle návrh prijať, nie sú dosiaľ v jej štáte splnené podmienky potrebné na jeho prijatie.

3. Pokiaľ zmluvná strana, ktorá zaslala oznámenie uvedené v odseku 2 písm. b) tohto článku, neoznámi generálnemu tajomníkovi, že pozmeňovací návrh prijíma, môže podať námietku proti navrhnutej zmene do deviatich mesiacov po uplynutí šesťmesačnej lehoty určenej na jej oznámenie.

4. Ak bude proti pozmeňovaciemu návrhu podaná námietka za podmienok určených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, bude sa návrh považovať za neprijatý a nenadobudne účinnosť.

5. Ak nebola proti pozmeňovaciemu návrhu podaná námietka za podmienok určených v odsekoch 2 a 3 tohto článku, bude sa návrh považovať za prijatý od nižšie uvedeného dátumu:

a) ak žiadna zmluvná strana nezaslala oznámenie podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, po uplynutí šesťmesačnej lehoty uvedenej v odseku 2 tohto článku;

b) ak aspoň jedna zmluvná strana zaslala oznámenie podľa odseku 2 písm. b) tohto článku, od skoršieho z týchto dvoch dátumov:

- od dátumu, keď všetky zmluvné strany, ktoré urobili také oznámenie, oznámili generálnemu tajomníkovi, že návrh prijímajú, pričom sa však za toto dátum pokladá deň uplynutia šesťmesačnej lehoty určenej v odseku 2 tohto článku, ak všetky prijatia boli oznámené pred uplynutím tejto lehoty;

- od dátumu uplynutia deväťmesačnej lehoty určenej v odseku 3 tohto článku.

6. Každá zmena považovaná za prijatú nadobudne platnosť tri mesiace odo dňa, keď sa považovala za prijatú.

7. Generálny tajomník všetkým zmluvným stranám čo najskôr oznámi, či bola proti pozmeňovaciemu návrhu podaná podľa odseku 2 písm. a) tohto článku námietka a či jedna alebo viaceré zmluvné strany mu zaslali oznámenie podľa odseku 2 písm. b) tohto článku. Ak také oznámenie dostal od jednej alebo viacerých zmluvných strán, oznámi potom všetkým zmluvným stranám, či zmluvná strana alebo zmluvné strany, ktoré mu také oznámenie poslali, podávajú námietku proti pozmeňovaciemu návrhu alebo ho prijímajú.

8. Nezávisle od postupu prerokúvania pozmeňovacích návrhov, ustanoveného v odsekoch 1 až 6 tohto článku, sa príloha tejto dohody môže zmeniť dohodou medzi príslušnými orgánmi všetkých zmluvných strán; ak príslušný orgán niektorej zmluvnej strany vyhlási, že podľa jej právneho poriadku je jeho súhlas podmienený osobitným splnomocnením vydaným na ten účel alebo schválením zákonodarného orgánu, bude sa predpokladať, že príslušný orgán dotyčnej zmluvnej strany nedal súhlas na zmenu prílohy, pokiaľ príslušný orgán generálnemu tajomníkovi neoznámi, že požadované splnomocnenie alebo schválenie bolo udelené. Dohodou medzi príslušnými orgánmi sa určí dátum, keď zmenená príloha nadobudne platnosť, a môže sa ustanoviť, že stará príloha zostane na prechodný čas úplne alebo čiastočne v platnosti súbežne so zmenenou prílohou.

Článok 24

Okrem oznámení uvedených v článkoch 22 a 23 tejto dohody generálny tajomník Organizácie Spojených národov upovedomuje štáty uvedené v článku 16 ods. 1 tejto dohody

a) o ratifikáciách a prístupoch podľa článku 16 tejto dohody,

b) o dátumoch, keď táto dohoda nadobudne platnosť podľa článku 16 tejto dohody,

c) o výpovediach podľa článku 17 tejto dohody,

d) o zrušení tejto dohody podľa článku 18 tejto dohody,

e) o oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 19 tejto dohody,

f) o vyhláseniach a oznámeniach, ktoré dostal podľa článku 21 tejto dohody,

g) o nadobudnutí platnosti každej zmeny podľa článku 23 tejto dohody.

Článok 25

Podpisový protokol tejto dohody bude mať rovnakú platnosť, účinnosť a čas trvania ako táto dohoda, za neoddeliteľnú súčasť ktorej sa považuje.

Článok 26

Po 31. marci 1971 1) bude prvopis tejto dohody uložený u generálneho tajomníka Organizácie Spojených národov, ktorý zašle jeho overené opisy každému zo štátov uvedených v článku 16 ods. 1 tejto dohody,

na dôkaz čoho podpísaní, riadne na to splnomocnení, túto dohodu podpísali.

Dané v Ženeve prvého júla tisíc deväťsto sedemdesiat v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

PRÍLOHA

OSOBNÁ KONTROLNÁ KNIŽKA

Vzor 01

PODPISOVÝ PROTOKOL

Pri podpise Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave sa podpísaní, riadne na to splnomocnení, dohodli takto:

Zmluvné strany vyhlasujú, že táto dohoda neprejudikuje ustanovenia, ktoré sa prípadne neskoršie vypracujú vo veci dĺžky a rozvrhu pracovného času.

K článku 4 dohody

Ustanovenia odseku 1 tohto článku nemožno vykladať tak, že by podľa nich za hranicami štátu, v ktorom je vozidlo vykonávajúce medzinárodnú prepravu evidované, platili zákazy jazdy v niektorých dňoch alebo hodinách, platné v tomto štáte pre niektoré kategórie vozidiel. Ustanovenia odseku 2 tohto článku nemožno vykladať tak, že by zabraňovali zmluvnej strane vyžadovať, aby sa na jej území dodržiavali predpisy jej právneho poriadku, zakazujúce v niektorých dňoch alebo hodinách jazdu určitých kategórií vozidiel.

Každá zmluvná strana, ktorá je účastníkom osobitnej dohody uvedenej v článku 4 ods. 2 tejto dohody a dovolí vozidlám evidovaným na území niektorého štátu, ktorý je zmluvnou stranou AETR, ale nie účastníkom uvedenej osobitnej dohody, uskutočňovať medzinárodnú prepravu začínajúcu a končiacu na území účastníkov uvedenej osobitnej dohody, môže klásť ako podmienku uzavretia dvojstranných alebo mnohostranných dohôd dovoľujúcich také prepravy, že sa na území štátov, ktoré sú účastníkmi uvedenej osobitnej dohody, budú osádky vykonávajúce prepravy spravovať ustanoveniami uvedenej osobitnej dohody.

K článku 12 dohody

Podpísaní sa zaväzujú, že len čo dohoda nadobudne platnosť, prerokujú možnosť doplniť dohodu doložkou predvídajúcou použitie kontrolného zariadenia schváleného typu, ktoré by sa umiestnilo na vozidle a pokiaľ možno by nahradilo osobnú kontrolnú knižku.

K článku 14 dohody

Zmluvné strany uznávajú, že je žiadúce,

- aby každá zmluvná strana urobila potrebné opatrenia, ktoré by jej umožnili stíhať porušenia ustanovení dohody nielen vtedy, ak k nim došlo na jej území, ale aj vtedy, ak k nim došlo na území iného štátu v priebehu medzinárodnej cestnej prepravy vykonávanej vozidlom, ktoré je u nej evidované;

- aby si navzájom poskytovali pomoc pri stíhaní osôb, ktoré také ustanovenia porušia.

K prílohe dohody

Odchylne od odseku 4 všeobecných ustanovení prílohy tejto dohody Švajčiarsko nemusí vyžadovať, aby zamestnávatelia podpisovali týždňové výkazy osobnej kontrolnej knižky.

Na dôkaz toho podpísaní, riadne na to splnomocnení, podpísali tento protokol.

Dané v Ženeve prvého júla tisíc deväťsto sedemdesiat v jedinom vyhotovení v anglickom a francúzskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.

*) Použitá alternatíva bude závisieť od voľby, ktorú zmluvná strana urobí podľa odseku 6 všeobecných ustanovení. Iba takto zvolená alternatíva sa bude uvádzať v osobných kontrolných knižkách.

1) Podľa rozhodnutia urobeného Pracovnou skupinou pre cestnú dopravu na jej 44. zasadaní, ktorým sa dátum skončenia času, po ktorý AETR bude otvorená na podpis, odložil z 31. decembra 1970 na 31. marec 1971.