Uznesenie č. 45/1976 Zb.Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do30.06.2002
Zrušený 319/2002 Z. z.

45

UZNESENIE

Federálneho zhromaždenia

z 27. apríla 1976

o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky schvaľuje podľa čl. 58 ods. 4 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia z 11. marca 1976 č. 17 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o obrane Československej socialistickej republiky, zákon o pôsobnosti federálnych ministerstiev a zákon o brannej výchove.

Indra v. r.