Vyhláška č. 145/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976
Účinnosť od 01.01.1977

145

VYHLÁŠKA

Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 29. novembra 1976,

ktorou sa mení vyhláška č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík

Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 31 ods. 2 zákona č. 186/1960 Zb. o sústave výchovy a vzdelávania (školský zákon) a podľa § 19 ods. 1 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 84/1974 Zb. o rovnocennosti a uznávaní vysvedčení a diplomov o vzdelaní vydávaných vo Zväze sovietskych socialistických republík sa mení takto:

1. § 2 odseky 1, 4 a 5 znejú:

(1) Vysvedčenia a diplomy uvedené v § 1 nadobúdajú platnosť na území Slovenskej socialistickej republiky 6. júnom 1972, keď nadobudol platnosť Protokol o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík,1) prípadne dňom vydania dokladu, ak bol vydaný po nadobudnutí platnosti Protokolu. Rovnocennosť vysvedčení a diplomov uvedených v § 1 ods. 1 a 2 sa osvedčuje vydaním overovacej doložky, diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydaním osvedčenia o rovnocennosti.

(4) Osvedčenie o rovnocennosti diplomov uvedených v § 1 ods. 3 vydáva vysoká škola rovnakého alebo príbuzného zamerania.

(5) Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky rozhodne v sporných a nejasných prípadoch, ktorá škola svojím zameraním je najbližšia absolvovanému štúdiu. Ak ide o školu, ktorá má obdobu len na území Českej socialistickej republiky, pošle Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky žiadosť na rozhodnutie Ministerstvu školstva Českej socialistickej republiky."

2. § 4 odseky 1 a 3 znejú:

(1) O vydanie overovacej doložky alebo osvedčenia o rovnocennosti požiada žiadateľ písomne príslušný orgán. K žiadosti predloží žiadateľ originál vysvedčenia alebo diplomu a jeho overený preklad.

(3) K originálu diplomu uvedeného v § 1 ods. 3 vydá osvedčenie o rovnocennosti vysoká škola podľa vzoru uvedeného v prílohe 2 tejto vyhlášky."

3. V prílohe 1 vyhlášky č. 84/1974 Zb. sa zrušuje vzor C overovacej doložky, ktorú vydáva Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republiky.

4. V prílohe 2 vyhlášky č. 84/1974 Zb. sa vypúšťajú slová „Ministerstvo školstva Slovenskej socialistickej republikyˇ" a uvedie sa názov vysokej školy.


Čl. II

Na doklady vydané podľa vyhlášky č. 84/1974 Zb. do 1. januára 1977 sa vzťahujú ustanovenia § 2 ods. 1 tejto vyhlášky.

Čl. III

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Prof. Ing. Buša CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministra zahraničných vecí č. 123/1973 Zb. o Protokole o rovnocennosti dokumentov o vzdelaní, vedeckých hodnostiach a tituloch, ktoré sa vydávajú alebo udieľajú v Československej socialistickej republike a vo Zväze sovietskych socialistických republík."