Vyhláška č. 38/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine

Čiastka 7/1976
Platnosť od 23.04.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 23.04.1976 do31.12.1988
Zrušený 188/1988 Zb.

OBSAH

38

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí

z 20. apríla 1976

o poskytovaní dovolenky na zotavenie niektorým pracovníkom v súvislosti s ich pobytom v cudzine

Federálne ministerstvo práce a sociálnych vecí ustanovuje podľa § 110 ods. 2 Zákonníka práce (úplné znenie č. 5/1975 Zb.) po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Ústrednou radou odborov:


§ 1

Členovia posádok československých námorných lodí a pracovníci pracujúci v cudzine môžu čerpať v tuzemsku dovolenku na zotavenie pripadajúcu na kalendárny rok až do konca budúceho kalendárneho roka, ak im organizácia z naliehavých prevádzkových dôvodov nemôže nástup na ňu určiť tak, aby sa dovolenka skončila najneskôr do 30. apríla budúceho roka.

§ 2

(1) Pracovníci, ktorí nastupujú na pracovisko mimo územia Československej socialistickej republiky alebo sa z takého pracoviska vracajú a ktorí v súvislosti s týmto nástupom alebo návratom menia zamestnanie, majú voči doterajšej i novej organizácii nárok na príslušnú pomernú časť dovolenky, aj keď v nich nesplnili podmienky pre vznik nároku na dovolenku (§ 100 ods. 1 Zákonníka práce). To obdobne platí, ak pracovník v súvislosti s vyslaním do zahraničia bol dočasne uvoľnený na výkon práce pre inú tuzemskú organizáciu; za čas tohto uvoľnenia mu poskytne pomernú časť dovolenky organizácia, pre ktorú bol uvoľnený.

(2) Pôvodná alebo nová organizácia môže pracovníkovi uvedenému v odseku 1 na základe dohody o úhrade náhrady mzdy medzi týmito organizáciami (§ 108 ods. 4 Zákonníka práce) poskytnúť celú dovolenku v tuzemsku, aj keď o to pracovník pred odchodom do cudziny nepožiada.

§ 3

Pracovníkom uvedeným v predchádzajúcich ustanoveniach možno za podmienok tam ustanovených poskytnúť dovolenku patriacu im za rok 1975, ak ju v čase účinnosti tejto vyhlášky dosiaľ nevyčerpali.


§ 4

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Námestník ministra:

Ing. Tomášek v. r.