89

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 26. júla 1976

o oprávnení na inžiniersku činnosť vo výstavbe

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 143 ods. 1 písm. l) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebného zákona) po dohode s Ministerstvom výstavby a techniky Českej socialistickej republiky a Ministerstvom výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Základné ustanovenie

(1) Inžinierska činnosť vo výstavbe v zmysle § 43 zákona (ďalej len „inžinierska činnosť“) spočíva v obstarávaní záležitostí, prípadne vykonávaní niektorých iných prác a výkonov1) pre investorov na zabezpečenie prípravy a realizácie stavieb. Táto činnosť zahŕňa:

a) technickú pomoc investorovi, ktorej náplň je uvedená v časti A prílohy,

b) investorskú inžiniersku činnosť, ktorej náplň je uvedená v časti B prílohy.

(2) Inžiniersku činnosť môže organizácia vykonávať iba na základe a v rozsahu udeleného oprávnenia na inžiniersku činnosť (ďalej len „oprávnenie“).

(3) Oprávnenie nepotrebujú:

a) organizácie, ktorých hlavným predmetom činnosti je projektová činnosť (projektové organizácie), na uskutočňovanie technickej pomoci uvedenej v časti A č. 1 až 8 prílohy,

b) stavebné bytové družstvá a družstvá na výstavbu rodinných domčekov na vykonávanie inžinierskej činnosti pre národné výbory v súvislosti so zabezpečovaním inžinierskych sietí patriacich k vlastnej bytovej výstavbe družstva,

c) organizácie, ktoré vykonávajú niektoré činnosti uvedené v prílohe iba príležitostne, ojedinele a krátkodobe.

§ 2

Oprávnenie na inžiniersku činnosť

(1) Orgán príslušný udeliť oprávnenie2) môže oprávnenie udeliť iba týmto organizáciám:

a) organizáciám, ktorých hlavným predmetom činnosti je inžinierska činnosť,

b) iným organizáciám, ak majú pre inžiniersku činnosť vytvorený samostatný útvar alebo iné vhodné organizačné predpoklady.

(2) Oprávnenie možno udeliť iba organizácii, pri ktorej sú predpoklady, že spĺňa alebo v určenej lehote splní tieto podmienky:

a) je spôsobilá v rozsahu požadovaného oprávnenia odborne zabezpečovať vlastnými pracovníkmi výkon inžinierskej činnosti v súlade s príslušnými právnymi predpismi, včítane technických noriem,

b) zamestnáva vo vedúcich a ostatných odborných funkciách pracovníkov s potrebnými kvalifikačnými predpokladmi, ktoré určujú príslušné mzdové, prípadne iné predpisy,

c) z celkového počtu pracovníkov aspoň 10 % pracovníkov má vysokoškolské vzdelanie a najmenej 5-ročnú prax v investičnej výstavbe a ďalších 10 % pracovníkov má úplné stredné odborné vzdelanie a najmenej 10-ročnú prax v investičnej výstavbe.

(3) Orgán príslušný udeliť oprávnenie môže oprávnenie odoprieť, aj keď organizácia preukáže splnenie predpokladov ustanovených v odseku 2.

§ 3

Postup pri udieľaní oprávnenia

(1) Organizácia predkladá žiadosť o udelenie oprávnenia, prípadne o jeho zmenu orgánu príslušnému udeliť oprávnenie. V žiadosti uvedie:

a) názov a sídlo organizácie,

b) odborné zameranie (špecializáciu) inžinierskej činnosti podľa druhu stavieb alebo prác, na ktoré žiada oprávnenie,

c) meno vedúceho organizácie a jeho zástupcov; pri organizácii s inou hlavnou činnosťou než inžinierskou aj meno vedúceho inžinierskeho útvaru, prípadne pracovníka zodpovedného za inžiniersku činnosť,

d) predpokladaný počet pracovníkov spolu3) a v členení podľa ich odborného zamerania,4)

e) požadovaný termín začatia činnosti,

f) ako spĺňa podmienky uvedené v § 2 ods. 2.

(2) Orgán príslušný udeliť oprávnenie, ak je ním federálny orgán, si pred rozhodnutím vyžiada stanovisko Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ak je ním orgán republiky, stanovisko Ministerstva výstavby a techniky Českej socialistickej republiky alebo Ministerstva výstavby a techniky Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo výstavby a techniky republiky“). V stanovisku sa posudzuje účelnosť udelenia žiadaného oprávnenia najmä z hľadiska zabezpečovania potrieb včasnej prípravy a plynulého priebehu realizácie stavieb zaradených v štátnom pláne investičnej výstavby.

(3) V rozhodnutí o udelení oprávnenia sa vymedzí vecný rozsah (napr. pre menovite určený druh stavieb), prípadne sa obmedzí objem inžinierskych prác pre jednotlivú stavbu (zákazku).

(4) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, zašle jeho rovnopis príslušnému štatistickému orgánu a Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj. Ak oprávnenie udelí orgán republiky, zašle jeho rovnopis aj ministerstvu výstavby a techniky republiky.

(5) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky republík vedú evidenciu oprávnení nimi vydaných aj oprávnení, ktorých vydanie im bolo oznámené.

(6) Organizácia, ktorá je pre určitú stavbu dodávateľom stavebných prác, stavebnej časti, súboru strojov a zariadení, zmontovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií, montáží, nesmie pre túto stavbu vykonávať inžiniersku činnosť, ktorá by sa týkala jej dodávky, aj keď sa jej udelilo oprávnenie podľa § 2.

§ 4

Povinnosti organizácie

Organizácia je povinná dodržiavať podmienky, za ktorých bolo udelené oprávnenie, a oznamovať orgánom príslušným udeliť oprávnenie, ako aj Federálnemu ministerstvu pre technický a investičný rozvoj, prípadne ministerstvu výstavby a techniky republiky všetky zmeny v určených podmienkach, ku ktorým došlo po udelení oprávnenia.

§ 5

Zmeny, obmedzenie a odňatie oprávnenia

(1) Orgán, ktorý udelil oprávnenie, kontroluje dodržiavanie podmienok, za ktorých sa oprávnenie udelilo; ak zistí, že organizácia nedodržiava tieto podmienky, alebo ak sú pre to iné závažné dôvody, môže jej určiť iné podmienky alebo oprávnenie zmeniť, obmedziť, prípadne aj odňať. Pritom postupuje obdobne podľa § 3 ods. 2.

(2) Zmeny, obmedzenie a odňatie oprávnenia sa oznamujú obdobne ako udelenie oprávnenia (§ 3 ods. 4).

(3) Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj a ministerstvá výstavby a techniky republík môžu vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok oprávnenia, a to aj tých oprávnení, ktorých vydanie im bolo oznámené; zistené závady a opatrenia na ich odstránenie prerokujú s orgánom, ktorý oprávnenie udelil.

(4) Nedokončené práce a výkony, na vykonanie ktorých boli uzavreté hospodárske zmluvy do zmeny, obmedzenia alebo odňatia oprávnenia, sa môžu dokončiť podľa týchto zmlúv, pokiaľ orgán príslušný udeliť oprávnenie nerozhodne inak.


§ 6

Prechodné a záverečné ustanovenia

(1) Organizácia, ktorá vykonáva inžiniersku činnosť uvedenú v § 1 a hodlá v tejto činnosti pokračovať, predloží najneskoršie do troch mesiacov po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky žiadosť o udelenie oprávnenia podľa § 3 ods. 1. Pokiaľ organizácia v uvedenej lehote žiadosť o udelenie oprávnenia nepredloží, nesmie sa po uplynutí tejto lehoty zaväzovať k ďalšej inžinierskej činnosti.

(2) Nedokončené práce a výkony inžinierskej činnosti, na vykonanie ktorých sa uzavreli hospodárske zmluvy do uplynutia lehoty uvedenej v odseku 1, prípadne do vybavenia žiadosti, sa môžu dokončiť podľa uzavretých hospodárskych zmlúv, pokiaľ orgán príslušný udeliť oprávnenie nerozhodne inak.

(3) Výnimky z ustanovení tejto vyhlášky povoľuje na návrh orgánu príslušného udeliť oprávnenie, ak je ním federálny orgán, Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj, ak je ním orgán republiky, ministerstvo výstavby a techniky republiky.

§ 7

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Prvý námestník ministra:

Ing. Gábel v. r.


Príloha vyhlášky č. 89/1976 Zb.

Obsah inžinierskej činnosti vo výstavbe

A. Obsah technickej pomoci

1. pomoc pri vypracovaní, prípadne komplexnom spracovaní koncepcií investičnej výstavby, technicko-ekonomických a rozvojových štúdií odborov, krajov a okresov,

2. príprava podkladov na vypracovanie realizačných programov, národohospodárskych plánov, režimov a zoznamov stavieb,

3. pomoc pri prerokúvaní spracovaných štúdií, programov, režimov, zoznamov stavieb a pod.,

4. vypracovanie odborných posudkov a stanovísk vzťahujúcich sa na prípravu a realizáciu stavieb,

5. zabezpečenie podkladov, prípadne spolupráce alebo komplexné vypracovanie investičných zámerov podľa predpisov o dokumentácii stavieb5) a príkazov investora,

6. zabezpečenie, prípadne pomoc pri vypracovaní štúdií súboru stavieb, zastavovacích a objemových štúdií,

7. zabezpečenie, prípadne pomoc pri vypracovaní projektových úloh stavieb, včítane ich prerokovania,

8. príprava podkladov na posúdenie, prípadne vykonanie štátnej expertízy alebo odborného posúdenia prípravnej dokumentácie,

9. príprava podkladov pre registráciu stavieb v údobí ich prípravy,

10. zaškolenie kádrov,

11. zabezpečovanie a spracovanie organizácie administratívnej prevádzky, údržby, technológie dopravy a pod.,

12. spracovanie výkazov o plnení plánu realizácie stavieb a ďalších nevyhnutných podkladov na účely štátneho štatistického výkazníctva,

13. pomoc pri uvádzaní nových strojov do skúšobnej prevádzky.

B. Obsah investorskej inžinierskej činnosti

1. príprava zmlúv na vypracovanie a dodávku projektovej dokumentácie stavieb, včítane potrebných rokovaní v priebehu spracovania a v závere prác na projektovej dokumentácii,

2. príprava nevyhnutných podkladov na posúdenie, prípadne vykonanie štátnej expertízy a schválenie projektovej dokumentácie,

3. príprava zmlúv o príprave dodávok alebo zmlúv o spolupráci na projektovej a organizačnej príprave stavby,

4. príprava zmlúv na zabezpečenie úzkoprofilových dodávok a výrobkov s dlhou dodacou lehotou,

5. príprava zmlúv na dodávku stavebnej časti (stavebných prác), dodávku súboru strojov a zariadení, dodávky montovaných strojov, zariadení alebo konštrukcií, dodávky montáží, náradia a inventára charakteru základných prostriedkov,

6. zabezpečenie výkonu činnosti zodpovedného geodeta,

7. prerokúvanie stavby so všetkými príslušnými orgánmi na účel stavebného povolenia,

8. príprava technicko-ekonomických podkladov pre povoľovacie konanie stavby, registráciu stavby a pod.,

9. organizačné zabezpečenie podmienok začatia stavby, napr. získanie práv k pozemkom a stavieb výkupom (vyvlastnením) alebo prevodom správy národného majetku, vyprataním staveniska, vyňatím poľnohospodárskej pôdy z pôdneho fondu a pod.,

10. koordinácia prác a dodávok medzi priamymi dodávateľmi podľa prerokovaného plánu organizácie výstavby,

11. komplexný výkon technického dozoru, včítane preverovania obsahu stavebného a montážneho denníka, vykonávanie príslušných záznamov v stavebných denníkoch a spolupráca s autorským dozorom generálneho projektanta a zástupcami budúcich užívateľov a prevádzateľov,

12. kontrola vecnej a cenovej správnosti a úplnosti oceňovacích podkladov, splátkových listov a faktúr a ich odovzdanie na likvidáciu investorom,

13. spolupráca pri prebierke dokončených dodávok alebo ich častí od dodávateľov investorom (odberateľom),

14. zabezpečenie povinnosti investora pri individuálnom a komplexnom vyskúšaní dokončených dodávok v zmysle § 304 Hospodárskeho zákonníka a účasť na ňom,

15. organizačné zabezpečenie a vyhodnotenie skúšobnej prevádzky a garančných skúšok,

16. spolupráca s investorom a s užívateľom pri uvedení stavby do prevádzky (užívania), ďalej pri kolaudáciách, včítane prerokovania s príslušnými orgánmi,

17. zabezpečenie dokumentácie skutočného realizovania stavby,

18. vypracovanie správy o záverečnom technicko-ekonomickom vyhodnotení stavby a príprava nevyhnutných podkladov pre vyhodnocovacie konanie,

19. uplatňovanie práv zo záväzkových vzťahov v súvislosti s vykonávaním investorskej inžinierskej činnosti, včítane zastupovania v sporoch pred hospodárskou arbitrážou, prípadne pred inými príslušnými orgánmi.

Poznámky pod čiarou

1) § 354, príp. 356 Hospodárskeho zákonníka.

2) § 43 zákona.

3) Pri organizáciách s inou hlavnou činnosťou než inžinierskou sa uvedie predpokladaný počet pracovníkov samostatného inžinierskeho útvaru.

4) V členení na stavebných projektantov, architektov, statikov, elektrotechnikov, technológov, strojárov, vodohospodárov, zdravotníckych technikov, vzduchotechnikov, geodetov, geológov, rozpočtárov, právnikov, ekonomických, komerčných, finančných pracovníkov a pod.

5) Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.