Nariadenie vlády č. 93/1976 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976
Účinnosť od 01.09.1976

OBSAH

93

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 18. augusta 1976

o Fakulte architektúry Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Stavebná fakulta Slovenskej vysokej školy technickej v Bratislave sa rozdeľuje na Stavebnú fakultu v Bratislave a Fakultu architektúry v Bratislave.


§ 2

Zrušuje sa § 8 vládneho nariadenia č. 120/1960 Zb. o zmenách v organizácii vysokých škôl.

§ 3

Toto nariadenia nadobúda účinnosť 1. septembrom 1976.


Dr. Colotka v. r.