Vyhláška č. 66/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky o vodohospodároch

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do31.05.2002
Účinnosť od 01.07.1976 do31.05.2002
Zrušený 184/2002 Z. z.

66

VYHLÁŠKA

Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky

z 9. júna 1976

o vodohospodároch

Ministerstvo lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 16 ods. 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 135/1974 Zb. o štátnej správe vo vodnom hospodárstve po dohode so zúčastnenými orgánmi štátnej správy:


Ustanovenie vodohospodárov

§ 1

(1) Organizácie sú povinné ustanoviť na zabezpečenie odborného hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd kvalifikovaných pracovníkov (ďalej len „vodohospodárov“):

a) ak odoberajú alebo inak používajú povrchové alebo podzemné vody, prípadne ak na výrobné ciele používajú vodu z verejných vodovodov v celkovom množstve presahujúcom 1 250 m3 mesačne alebo 15 000 m3 ročne,

b) ak vypúšťajú odpadové alebo zvláštne vody presahujúce pri svojom vzniku:

1. znečistenie charakterizované ukazovateľom BSK5 v množstve väčšom ako 5 ton za kalendárny rok,

2. nerozpustné látky v množstve väčšom ako 25 ton za kalendárny rok,

3. ropné látky presahujúce koncentráciu 10 mg/l a celkové množstvo 5 ton za kalendárny rok,

4. rozpustené anorganické soli presahujúce koncentráciu 1 000 mg/l a celkové množstvo 50 ton za kalendárny rok,

5. látky so zjavnou aciditou alebo zjavnou alkalitou presahujúce koncentráciu 0,5 mval/l a celkové množstvo 500 kg ekv. za kalendárny rok,

6. rádioaktívne látky alebo infikované látky (napr. odpadové vody z infekčných oddelení nemocníc, zo sanitného zabíjania zvierat, z kafilérií, výrobní očkovacích látok a pod.),

7. jedy.1)

(2) Ak podmienky uvedené v odseku 1 spĺňa jednotlivý závod alebo prevádzka, je organizácia povinná ustanoviť vodohospodára i pre tento závod alebo prevádzku.

(3) Organizácie, ktoré odoberajú alebo inak používajú vodu na rybochovné ciele, nemajú povinnosť ustanoviť vodohospodára, hoci inak spĺňajú podmienky uvedené v odseku 1 písm. a).

§ 2

Nadriadené organizácie a orgány, ako aj ich ústredné orgány sú povinné ustanoviť vodohospodára, ak niektorá z organizácií, ktoré riadia, má povinnosť ustanoviť vodohospodára podľa § 1.

§ 3

Ak je to účelné a ak to nebude na újmu plnenia úloh, môže sa funkcia vodohospodára zlúčiť s inou činnosťou, alebo vodohospodár môže byť ustanovený spoločne pre niekoľko závodov alebo prevádzok, prípadne pre jednotlivé závody môže byť touto funkciou poverený vodohospodár organizácie.

§ 4

Organizácie sú povinné oznámiť mená a pracovisko osôb ustanovených do funkcie vodohospodára vodohospodárskemu orgánu príslušnému na povolenie na nakladanie s vodami, ktoré zakladá povinnosť organizácie ustanoviť vodohospodára, ak je táto povinnosť založená odberom vody z verejného vodovodu, okresnému národnému výboru, v územnom obvode ktorého sa odoberá voda z verejného vodovodu; oznámenie sú povinné urobiť aj pri zmene alebo pri novom ustanovení vodohospodára.

Činnosť vodohospodárov

§ 5

Vodohospodári ustanovení podľa § 1 plnia pri zabezpečovaní odborného hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd pre organizáciu, závod alebo prevádzku, pre ktoré boli ustanovení, najmä tieto úlohy:

a) sledujú dodržiavanie všeobecne záväzných právnych predpisov vydaných na úseku vodného hospodárstva, ako aj plnenie rozhodnutí vodohospodárskych orgánov,

b) pripravujú, navrhujú a hodnotia vodohospodárske opatrenia súvisiace s rozvojom výroby, prípadne so zmenami technológie,

c) vykonávajú pravidelné technické a ekonomické rozbory,

d) vypracúvajú návrhy na zlepšenie hospodárenia s vodou a na zlepšenie akosti vypúšťaných odpadových alebo zvláštnych vôd,

e) dbajú o dodržiavanie manipulačných poriadkov a o ich súlad so súčasným stavom vodného hospodárstva prevádzky, závodu alebo organizácie,

f) sústavne sledujú a kontrolujú stav a prevádzku zariadení zabezpečujúcich hospodárenie s vodou a čistenie odpadových vôd,

g) sledujú a kontrolujú hospodárenie s vodou,

h) pri zlyhaní čistiacich zariadení alebo pri prevádzkových poruchách, ktoré majú alebo môžu mať na následok hoci aj krátkodobé zhoršenie akosti vôd, navrhujú a sledujú vykonávanie potrebných opatrení, prípadne tieto opatrenia sami vykonávajú,

i) zabezpečujú, aby pre vodohospodársky, ako aj pre hlavný vodohospodársky dozor boli k dispozícii vodoprávne rozhodnutia týkajúce sa prevádzky, závodu alebo organizácie.

§ 6

Vodohospodári ustanovení podľa § 2 plnia při zabezpečovaní odborného hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd pre nadriadenú organizáciu, orgán alebo pre ústredný orgán, pre ktoré boli ustanovení, najmä tieto úlohy:

a) vypracúvajú koncepciu hospodárenia s vodou a čistenia odpadových vôd,

b) metodicky riadia a z odbornej stránky kontrolujú vodohospodárov podriadených organizácií,

c) pravidelne hodnotia hospodárenie s vodou a čistenie odpadových vôd v podriadených organizáciách a vykonávajú potrebné technické a ekonomické rozbory,

d) vypracúvajú celkové správy o hospodárení s vodou,

e) sledujú vodohospodárske záujmy pri investičnej činnosti.

Kvalifikácia vodohospodárov

§ 7

(1) Vodohospodárom môže byť pracovník, ktorý má vysokoškolské alebo úplné stredné odborné vzdelanie vodohospodárskeho, chemickotechnologického alebo iného príbuzného smeru, prípadne úplné stredné všeobecné vzdelanie doplnené špecializovaným kurzom pre vodohospodárov. Stupeň požadovaného vzdelania určí organizácia úmerne k povahe pracoviska, pre ktoré je vodohospodár ustanovený. Pri posudzovaní iného príbuzného smeru sa prihliada na povahu pracoviska, pre ktoré je vodohospodár ustanovený, a na náplň vyučovacích osnov absolvovanej školy.

(2) Výnimočne môže byť za vodohospodára ustanovený aj pracovník, ktorý má len úplné stredné všeobecné vzdelanie, ak najneskoršie do 3 rokov odo dňa svojho ustanovenia absolvuje špecializovaný kurz pre vodohospodárov.

(3) Vodohospodári sú povinní sústavne dopĺňať svoje poznatky na úseku nakladania s vodami a ich ochrany.

§ 8

Pracovníci, ktorí ku dňu účinnosti tejto vyhlášky vykonávali funkciu vodohospodára podľa doteraz platných predpisov, sa považujú za spôsobilých na výkon funkcie vodohospodára, hoci nespĺňajú požiadavky vzdelania podľa § 7.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 9

(1) Prvé oznámenie podľa § 4 sú organizácie povinné urobiť do 6 mesiacov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky; inak vždy do 15 dní odo dňa ustanovenia vodohospodára.

(2) Organizácie odvetvia poľnohospodárskej výroby ustanovia vodohospodára podľa § 1 postupne, najneskoršie do 1. januára 1978. Tým nie je pre toto odvetvie dotknutá povinnosť nadriadených organizácií a orgánov a ich ústredných orgánov ustanovovať vodohospodárov podľa § 2, len čo niektorá z organizácií, ktoré riadia, spĺňa predpoklady na ustanovenie vodohospodára podľa § 1.

§ 10

Povinnosti organizácií vyplývajúce z tejto vyhlášky plnia v odbore pôsobnosti Federálneho ministerstva národnej obrany vojenské útvary, hospodárske organizácie a hospodárske organizácie podľa osobitného štatútu.

§ 11

Zrušujú sa smernice Ministerstva poľnohospodárstva, lesného a vodného hospodárstva č. 58 880/73-1961 a Ministerstva zdravotníctva č. HE-3240/19. 11. 1961 pre činnosť závodných, podnikových, odborových a rezortných vodohospodárov (registrované v čiastke 31/1966 Zb.).

§ 12

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.


Minister:

Hagara v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška ministerstiev zdravotníctva a spravodlivosti č. 57/1967 Zb., ktorou sa vykonáva vládne nariadenie o jedoch a iných látkach škodlivých zdraviu.