Nariadenie vlády č. 79/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky"

Čiastka 15/1976
Platnosť od 02.07.1976 do14.10.1990
Účinnosť od 02.07.1976 do14.10.1990
Zrušený 404/1990 Zb.

OBSAH

79

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 24. júna 1976

o zriadení medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky"

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 9 ods. 4 zákona č. 62/1962 Zb. o udeľovaní vyznamenaní:


§ 1

(1) Zriaďuje sa medaila „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ ako čestné uznanie za zásluhy o ochranu štátnych hraníc.

(2) Medaila „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ sa udieľa na ocenenie vynikajúcich výsledkov a mimoriadnych zásluh o ochranu štátnych hraníc; udieľa sa najmä

a) za statočnosť a obetavosť pri zadržaní narušiteľov štátnych hraníc,

b) za mimoriadne zásluhy o riadenie a organizovanie ochrany štátnych hraníc a

c) za spoluprácu a pomoc poskytnutú pri ochrane štátnych hraníc.

§ 2

(1) Medailu „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ možno udeliť príslušníkom Pohraničnej stráže, ostatným vojakom vojsk ministerstva vnútra, príslušníkom Zboru národnej bezpečnosti, vojakom Československej ľudovej armády, iným občanom a občanom spriatelených štátov.

(2) Medailu „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ udieľa minister vnútra Československej socialistickej republiky.

(3) Zároveň s medailou „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ sa odovzdáva listina o jej udelení.

§ 3

Veci súvisiace s udieľaním medaily „Za zásluhy o ochranu hraníc Československej socialistickej republiky“ patria Federálnemu ministerstvu vnútra.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Štrougal v. r.