Vyhláška č. 80/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Čiastka 16/1976
Platnosť od 19.07.1976 do25.01.1998
Účinnosť od 03.08.1976 do25.01.1998
Zrušený 136/1998 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 15. januára 1976.

80

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 27. marca 1976

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Dňa 17. decembra 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave. Na základe svojho článku 11 nadobudla Dohoda platnosť 15. januárom 1976.

České znenie Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA
medzi vládou Československej socialistickej republiky a Švajčiarskou spolkovou radou o medzinárodnej cestnej osobnej a nákladnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a Švajčiarska spolková rada v snahe uľahčiť medzinárodnú spoluprácu v oblasti cestnej osobnej a nákladnej dopravy medzi oboma štátmi a tranzitom ich územím sa dohodli takto:

Článok 1

Rozsah platnosti

Ustanovenia tejto Dohody platia pre prepravy osôb a nákladov po ceste uskutočňované na vlastný účet alebo na cudzí účet z územia alebo na územie jednej zo zmluvných strán, ako aj tranzitom cez tieto územia vozidlami, ktoré sa pripúšťajú na prevádzku na území druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Určenie pojmov

1. Pojem „dopravný podnik“ označuje fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá je oprávnená prepravovať buď v Československej socialistickej republike, alebo vo Švajčiarsku osoby alebo náklady po ceste na vlastný účet alebo na cudzí účet podľa predpisov platných v týchto štátoch.

2. Pojem „vozidlo“ označuje mechanicky poháňané cestné vozidlo, včítane prívesu alebo návesu patriaceho k tomuto vozidlu, konštruované alebo zariadené na prepravy osôb alebo nákladov. Osobné vozidlá najviac s deviatimi sedadlami, včítane sedadla vodiča, nepatria pod tento pojem.

Článok 3

Prepravy cestujúcich

1. Preprava cestujúcich je oslobodená od povoľovacieho konania, ak sa prepravujú tie isté osoby rovnakým vozidlom a

a) ak ide o okružnú jazdu, ktorá sa začína a končí na území zmluvnej strany, kde sa vozidlo pripúšťa na prevádzku, alebo

b) ak ide o jazdu, ktorá sa začína na území zmluvnej strany, kde sa vozidlo pripúšťa na prevádzku, a končí sa na území druhej zmluvnej strany, pokiaľ sa vozidlo vracia prázdne, alebo

c) ak ide o tranzitnú jazdu vykonávanú ako okružná alebo príležitostná jazda.

2. Vo vozidle musí byť zoznam cestujúcich.

3. Na všetky jazdy, ktoré nie sú uvedené v odseku 1, sa vyžaduje podľa vnútroštátneho právneho poriadku zmluvných strán povolenie alebo koncesia.

Článok 4

Prepravy nákladov

1. Preprava nákladov medzi územiami oboch zmluvných strán alebo tranzitom územím druhej zmluvnej strany podlieha povoľovaciemu konaniu.

2. Prepravy z územia druhej zmluvnej strany do tretieho štátu alebo z tretieho štátu na územie druhej zmluvnej strany sú postavené na roveň prepravám uvedeným v odseku 1; povolenia sa však udieľajú len v prípade, keď sa prechádza územím zmluvnej strany, kde sa vozidlo pripúšťa na prevádzku.

3. Z povoľovacieho konania sú vyňaté:

a) prepravy leteckých zásielok pri odklone leteckých služieb,

b) prepravy sťahovaných zvrškov,

c) prepravy predmetov na veľtrhy a výstavy,

d) prepravy umeleckých predmetov a umeleckých diel,

e) prepravy materiálu (včítane zvierat) pre artistov, zábavné vystúpenia, cirkusové skupiny, revue a podobné vystúpenia,

f) prepravy materiálu pre divadelné, hudobné a športové predstavenia (včítane prepravy pretekárskych koní, pretekárskych vozidiel a člnov),

g) prepravy poškodených vozidiel,

h) prepravy živých zvierat (s výnimkou jatočného dobytka),

i) prepravy mŕtvol,

j) prepravy na poskytnutie pomoci pri katastrofách.

Článok 5

Vnútroštátne prepravy

Žiadne ustanovenie tejto Dohody nedáva dopravným podnikom jednej zmluvnej strany právo prepravovať na území druhej zmluvnej strany iných cestujúcich okrem tých, ktorí sa prepravujú pri určitej ceste, alebo uskutočňovať na území druhej zmluvnej strany vnútroštátne nákladné prepravy. Výnimku tvoria prepravy prechodne dovážaného materiálu na výstavy alebo iné časove obmedzené podniky.

Článok 6

Použitie vnútroštátneho právneho poriadku

Pokiaľ táto Dohoda neustanovuje inak, je pre dopravné podniky a vodičov vozidiel na území druhej zmluvnej strany záväzný právny poriadok platný na tomto území.

Článok 7

Clo

1. Pohonné hmoty nachádzajúce sa v bežných nádržiach prechodne dovážaných vozidiel nepodliehajú žiadnym dovozným poplatkom, dovozným zákazom a dovozným obmedzeniam.

2. Pripúšťa sa dočasný dovoz náhradných dielcov, ktoré majú slúžiť na opravy dočasne dovážaného vozidla, pričom sú oslobodené od dovozných poplatkov, dovozných zákazov a dovozných obmedzení. Príslušné orgány zmluvných strán môžu vystaviť pre colné odbavenie týchto náhradných dielcov osvedčenie o dočasnom dovoze. Náhradné dielce sa musia vyviezť, precliť alebo zničiť za dozoru colných orgánov.

Článok 8

Porušenie dohody

1. Príslušný orgán jednej zmluvnej strany môže dopravným podnikom druhej zmluvnej strany, ktoré hrubo alebo opätovne porušili ustanovenia tejto Dohody alebo predpisy o cestnej doprave alebo premávke, odoprieť na určitý čas vstup na svoje výsostné územie; trestný postih podľa vnútroštátneho právneho poriadku zostáva nedotknutý.

2. Príslušný orgán jednej zmluvnej strany, ktorá urobila také opatrenie alebo sa dozvedela o porušení, upovedomí príslušný orgán druhej zmluvnej strany.

Článok 9

Príslušné orgány

Zmluvné strany si navzájom oznámia orgány, ktoré sú príslušné na vykonávanie tejto Dohody. Tieto orgány sú navzájom v priamom styku.

Článok 10

Zmiešaná komisia

Na prerokúvanie otázok, ktoré vyplynú z vykonávania tejto Dohody, bude zriadená Zmiešaná komisia, zložená zo zástupcov príslušných orgánov oboch zmluvných strán.

Článok 11

Platnosť dohody

1. Táto Dohoda nadobudne platnosť, len čo si zmluvné strany navzájom písomne oznámia, že boli splnené ústavnoprávne predpoklady jej platnosti.

2. Dohoda platí jeden rok odo dňa nadobudnutia platnosti. Pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán nevypovie tri mesiace pred uplynutím doby platnosti, predlžuje sa jej platnosť vždy o ďalší rok.

Na dôkaz toho splnomocnenci podpísali túto Dohodu.

Dané v Prahe 17. decembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a nemeckom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Vladimír Blažek v. r.

Za

Švajčiarsku spolkovú radu:

Jean-Denis Grandjean v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.