Nariadenie vlády č. 139/1976 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976 do08.07.1985
Účinnosť od 01.01.1977 do08.07.1985
Zrušený 27/1985 Zb.

OBSAH

139

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 1. decembra 1976

o výnimočnom skrátení nepretržitého odpočinku v týždni

Vláda Slovenskej socialistickej republiky po prerokovaní so Slovenskou odborovou radou nariaďuje podľa § 92 ods. 3 Zákonníka práce (ďalej len „zákonník“):


§ 1

Ak nie je z prevádzkových dôvodov možné poskytnúť pracovníkom organizácií riadených ústrednými orgánmi Slovenskej socialistickej republiky a národnými výbormi nepretržitý odpočinok v týždni v trvaní aspoň 32 hodín (§ 92 ods. 1 zákonníka), môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že čas tohto odpočinku bude najmenej 24 hodín

a) pri sezónnych a kampaňových prácach,

b) pri prácach v doprave, v kultúrnych zariadeniach, v zdravotníckych zariadeniach, v zariadeniach sociálnej starostlivosti a v nepretržitých prevádzkach s podmienkou, že na jednotlivých pracovníkov pripadne nepretržitý odpočinok v trvaní 32 hodín najmenej raz za tri týždne.

§ 2

(1) Pri prácach, pri ktorých je pracovný čas nerovnomerne rozvrhnutý podľa smerníc vydaných ústredným orgánom Slovenskej socialistickej republiky (§ 85 ods. 2 zákonníka) na obdobie celého kalendárneho roka, môže vedúci organizácie rozvrhnúť pracovný čas tak, že v období s vyššou potrebou práce nepretržitý odpočinok v trvaní najmenej 32 hodín pripadne na jednotlivých pracovníkov raz za dva týždne.

(2) Nepretržitý odpočinok v týždni môže byť v rozsahu uvedenom v odseku 1 upravený aj pri prácach pri ošetrovaní hospodárskych zvierat a v rastlinnej výrobe na obdobie špičkových poľnohospodárskych prác.


§ 3

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.1)


Dr. Colotka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Uznesenie vlády Slovenskej socialistickej republiky z 9. júla 1975 č. 224, uverejnené v Zbierke zákonov 17. júla 1975 pod č. 78, bolo s účinnosťou od 1. januára 1977 zrušené uznesením vlády Slovenskej socialistickej republiky z 1. decembra 1976 č. 349.