Vyhláška č. 110/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do31.03.1986
Účinnosť od 01.01.1980 do31.03.1986
Zrušený 24/1986 Zb.

110

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 28. septembra 1976

o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 44 ods. 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky.


PRVÁ ČASŤ

Všeobecné ustanovenia

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti k zásadám nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, pokiaľ sa týkajú tvorby, používania a hospodárenia s fondom kultúrnych a sociálnych potrieb (ďalej len „fond“) jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „družstvo“).

Tvorba fondu

§ 2

Fond kultúrnych a sociálnych potrieb sa tvorí prídelom zo zisku; môže sa dopĺňať prostriedkami rezervného fondu, prípadne aj prostriedkami, ktoré družstvo získa za mimoriadne výsledky vo svojej činnosti, predovšetkým v rámci socialistického súťaženia.

§ 3

(1) Fond sa utvára zo základného a doplnkového prídelu.

(2) Základný prídel fondu je 380 Kčs na osobu ročne.1) Tento prídel je družstvo povinné uskutočniť aj v prípade, že nevykazuje zisk alebo že vykazuje stratu; v tomto prípade sa tvorí prídelom z rezervného fondu.

(3) Doplnkový prídel fondu tvorí najviac 10 % zisku po úhrade daní a odvodov do štátneho rozpočtu, rozpočtu národných výborov a do štátnych fondov. Ak je takto určený prídel nižší, ako určuje plán, môže družstvo na úhradu pravidelných príspevkov k dôchodkom doplniť členom-dôchodcom družstva tento prídel z rezervného fondu.

(4) Do doplnkového prídelu sa nezapočítavajú výnosy z odplatného prevodu (predaja) základných prostriedkov a iných predmetov obstaraných z fondu, ani prípadný zisk zo závodného stravovania a prostriedky, ktoré družstvo získa za mimoriadne výsledky vo svojej činnosti predovšetkým v rámci socialistického súťaženia, ako ani splátky pôžičiek a prípadné úroky týchto pôžičiek a úroky z uložených prostriedkov fondu.

(5) Okrem základného a doplnkového prídelu sa prideľujú do fondu aj sumy zodpovedajúce výške ročných trvalých príspevkov členom - dôchodcom družstva.2)

(6) Za účelom lepšieho využívania fondov môžu družstvá združovať prostriedky týchto fondov.

(7) O prevode prostriedkov fondu do fondu výstavby družstva, prípadne do fondu bytovej výstavby rozhoduje predstavenstvo družstva; prevody do ostatných fondov družstva nie sú prípustné.

(8) Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky môže v jednotlivých osobitne odôvodnených prípadoch povoliť zvýšenie doplnkového prídelu fondu podľa odseku 3 na poskytovanie prídelu na družstevnú bytovú výstavbu, prípadne po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy ustanoviť aj základný prídel fondu odchylne.

DRUHÁ ČASŤ

Používanie fondu

§ 4

Účel fondu

(1) Fond slúži členom (včítane členov dôchodcov) a pracovníkom družstva, ako aj dôchodcom, ktorí do odchodu do dôchodku pracovali v družstve v pracovnom pomere; pokiaľ ďalšie ustanovenia vyhlášky neustanovujú inak, možno ho používať aj v prospech rodinných príslušníkov.

(2) Za rodinného príslušníka sa na účely fondu považujú manželka (manžel, druh, družka), deti do skončenia povinnej školskej dochádzky, mladiství po skončení povinnej školskej dochádzky do dosiahnutia veku 26 rokov, pokiaľ sa sústavne pripravujú predpísaným výcvikom alebo štúdiom na budúce povolanie alebo sú pre chorobu alebo telesnú alebo duševnú chybu neschopní práce.

(3) Fond používa družstvo v súvislosti s plnením komplexného programu starostlivosti o svojich členov a pracovníkov, a to najmä na úplné alebo čiastočné krytie výdavkov na politickovýchovné, kultúrne, vzdelávacie, sociálne, bytové, zdravotné, rekreačné a telovýchovné účely, na závodné stravovanie, na príspevky k dôchodkom členov-dôchodcov družstva, na nepeňažné odmeny pri oceňovaní pracovných zásluh a pracovnej iniciatívy, na obstarávanie investícií a iných predmetov trvalej hodnoty3) a na ďalšie účely uvedené v tejto vyhláške.

§ 5

Politickovýchovná, kultúrna a vzdelávacia činnosť

(1) Z fondu možno poskytnúť príspevok na obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a na vybavenie kultúrnych zariadení družstva.

(2) Z fondu možno prispievať na politickovýchovnú, kultúrnu a vzdelávaciu činnosť družstva.

(3) V rámci politickovýchovnej činnosti možno prispievať z fondu na ideovovýchovnú prácu, propagáciu socialistického súťaženia, technicko-ekonomickú propagáciu a na vecné náklady spojené s priznaním čestného vyznamenania družstva, s významnými dňami v poľnohospodárskom družstevníctve a s významnými výročiami družstva.

(4) Z fondu možno prispievať aj:

a) na náklady pri školení usporiadanom Zväzom družstevných roľníkov,

b) na úhradu prípadného schodku z činnosti kultúrnych zariadení družstva, prípadne aj straty pri vydávaní časopisu družstva,

c) na úhradu výdavkov na pohostenie a prípadný vecný dar z príležitosti Medzinárodného dňa žien, akcií pre deti a besied s dôchodcami,

d) na vybavenie (predmety neinvestičnej povahy) školy, materskej školy a jaslí, nad ktorými prevzalo družstvo patronát.

(5) Prostriedky fondu možno použiť aj na úhradu nákladov spojených s významnými spoločenskými akciami usporiadanými družstvom, najmä z príležitosti usporiadania dožiniek a pod., ako aj na úhradu výdavkov spojených s konaním členských schôdzí družstva (zboru zástupcov).

(6) V rámci kultúrnej a vzdelávacej činnosti možno z fondu prispieť aj rodinným príslušníkom na kultúrne akcie, včítane vstupeniek do divadiel, na koncerty a pod., na záujmovú činnosť krúžkov a súborov, nákup kníh a časopisov pre knižnice a klubovne, červené kútiky, na prednášky, premietanie filmov a besedy. V záujmovej činnosti krúžkov však nemožno uhradiť materiál použitý v krúžkoch.

(7) Fond možno ďalej použiť ako doplnkový zdroj na poskytovanie štipendia členom, prípadne pracovníkom družstva (včítane učňov) pri štúdiu na stredných školách. Predpokladom pre priznanie štipendia je, že pracovník sa písomne zaviaže, že po skončení štúdia bude po dohodnutý čas pracovať v družstve.

§ 6

Závodné stravovanie

Z fondu možno poskytnúť príspevok:

a) na obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie zariadenia závodného stravovania,

b) na výdavky, o ktorých osobitné predpisy ustanovujú, že ich možno uhradiť z fondu.

§ 7

Bytové účely

(1) Z fondu ako doplnkového zdroja možno poskytnúť príspevok na podnikovú bytovú výstavbu družstva a na vybavenie družstevných hromadných ubytovní.4)

(2) Na riešenie vlastnej bytovej situácie členov, prípadne pracovníkov družstva (nie však ich rodinných príslušníkov alebo iných osôb) možno poskytnúť z fondu na základe písomnej zmluvy návratnú pôžičku. Túto pôžičku možno poskytnúť na výstavbu alebo kúpu bytu alebo rodinného domčeka do osobného vlastníctva alebo spoluvlastníctva, na zloženie družstevného členského podielu a na vybavenie bytov nábytkom alebo na väčšie stavebné úpravy bytov a rodinných domčekov (modernizáciu,5) prístavbu, nadstavbu, prestavbu, väčšie stavebné opravy) v osobnom vlastníctve.

(3) Návratnú pôžičku možno z fondu poskytnúť členovi, prípadne pracovníkovi družstva aj na modernizáciu ním užívaného bytu v domoch v osobnom alebo socialistickom vlastníctve.

(4) Za členov, prípadne pracovníkov družstva, ktorým štátna sporiteľňa poskytne pôžičku na bytové účely uvedené v odseku 2 (okrem pôžičiek na nábytok) až do výšky podľa odseku 5 písm. a), možno na základe písomnej zmluvy s nimi z fondu uhradiť úroky. Táto úhrada sa uskutočňuje jednorazove maximálne vo výške úrokových nákladov pri pravidelnom splácaní pripadajúcich na pôžičku poskytnutú štátnou sporiteľňou na 10 rokov. Úhradu úrokov treba posudzovať ako pôžičku členovi, prípadne pracovníkovi, ktorá sa odpustí pri splatení pôžičky od štátnej sporiteľne, z ktorej sa uhradili úroky. Nemožno ju prevádzať na inú osobu, ani ju nemôže prevziať iná organizácia.

(5) Návratné pôžičky z fondu sa poskytujú za týchto podmienok:

a) výška pôžičky podľa odseku 2 môže byť až 35 000 Kčs, podľa odseku 3 až 10 000 Kčs;

b) pôžička je splatná najneskoršie do 10 rokov od uzavretia zmluvy o pôžičke;

c) pôžičku na výstavbu alebo kúpu bytu alebo rodinného domčeka (jeho časti) alebo na zloženie družstevného členského podielu možno poskytnúť súčasne každému z manželov, pokiaľ sú obaja členmi (pracovníkmi) družstva, pričom súčet oboch pôžičiek nesmie presiahnuť 35 000 Kčs;

d) zásadne možno členovi, prípadne pracovníkovi družstva poskytnúť z fondu iba jednu pôžičku; druhú pôžičku mu možno poskytnúť iba podľa odseku 2 za predpokladu, že prvú pôžičku poskytnutú mu z fondu splatil;

e) požičané sumy sa prevádzajú na bezúročné účty členov, prípadne pracovníkov v štátnej sporiteľni (príp. na účet stavebného bytového družstva v Štátnej banke československej); možno ich použiť len na účely, na ktoré boli poskytnuté. Pri ich uvoľňovaní postupuje štátna sporiteľňa obdobne ako pri výplatách z pôžičiek, ktoré sama poskytuje.

(6) V prípadoch, keď sa účely v odsekoch 2 a 3 financovali z iných zdrojov družstva, nemožno návratnú pôžičku z fondu poskytnúť; túto pôžičku nemožno poskytnúť ani na úhradu nákladov, ktoré boli kryté z pôžičky od sporiteľne alebo z iných zdrojov.

(7) Pri zániku členstva6) alebo rozviazaní pracovného pomeru je pôžička (alebo úhrada neodpustených úrokov podľa odseku4) splatná najneskoršie do šiestich mesiacov odo dňa zániku členského, prípadne rozviazania pracovného pomeru.

(8) V jednotlivých prípadoch môže družstvo za účelom stabilizácie pracovných síl poskytnúť členovi, prípadne pracovníkovi z fondu pôžičku na družstevnú bytovú výstavbu najviac do 15 000 Kčs, ktorá sa môže čiastočne odpustiť až do 90%, ak splní písomný záväzok, že bude 10 rokov po jej poskytnutí v družstve nepretržite pracovať a v družstevnom byte bývať. Túto pôžičku možno poskytnúť na uvedený účel iba raz za predpokladu, že člen, prípadne pracovník nedostal inú pôžičku z fondu; nemožno ju prevádzať na inú osobu, ani ju iná organizácia nemôže prevziať. Pri nesplnení uvedeného záväzku je člen, prípadne pracovník družstva povinný pôžičku alebo jej zostatok vrátiť najneskoršie do šiestich mesiacov odo dňa zániku členstva, prípadne rozviazania pracovného pomeru.

§ 8

Zdravotnícke a detské zariadenia, zdravotnícka a liečebná starostlivosť

(1) Fond možno používať na poskytovanie príspevkov:

a) na obstaranie, rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie družstevných zdravotníckych zariadení, ako aj družstevných jaslí a družstevných materských škôl;

b) na rekonštrukciu, modernizáciu a vybavenie hygienických zariadení družstva (napr. umyvární, šatní, spŕch a pod.); hlavným zdrojom je fond výstavby, prípadne prevádzkové prostriedky družstva;

c) na zlepšenie pracovného prostredia a nákup zariadenia na zvýšenie zdravotníckej starostlivosti o členov, prípadne pracovníkov družstva;

d) na zvýšenie starostlivosti o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci.

(2) Členom, prípadne pracovníkom družstva, ktorým bolo lekársky schválené kúpeľné liečenie (včítane ambulantného), sa z fondu môže poskytnúť príspevok na úhradu nákladov spojených s liečením, stravovaním a ubytovaním v liečebných zariadeniach.

§ 9

Rekreácia

(1) Z fondu sa uhrádza obstaranie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie rekreačných zariadení družstva. Z fondu sa ďalej prispieva na prevádzku a udržiavanie týchto zariadení s tým, že sa pritom postupuje obdobne ako v štátnych hospodárskych organizáciách.7)

(2) Z fondu možno poskytnúť členom, prípadne pracovníkom družstva, ako aj ich rodinným príslušníkom - pokiaľ sa v odseku 7 neustanovuje inak - príspevky na výberovú rekreáciu organizovanú Zväzom družstevných roľníkov, na rekreáciu organizovanú družstvom, prípadne orgánmi Zväzu družstevných roľníkov v tuzemsku (ktorou sa rozumejú všetky zájazdy usporadúvané družstvom, prípadne orgánmi Zväzu družstevných roľníkov), prípadne prostredníctvom cestovných kancelárií a na pionierske tábory. Príspevok možno poskytnúť aj na rekreáciu učňov spojenú v horských oblastiach s lyžiarskym výcvikom. Príspevok nemožno poskytnúť členovi, prípadne pracovníkovi družstva v hotovosti. Nemožno ho poskytnúť na vreckové, režijné výdavky cestovnej kancelárie (manipulačné poplatky a pod.), na dopravu osobným dopravným prostriedkom do miesta rekreácie a späť.

(3) Rekreáciu v zariadeniach družstva (odsek 1) organizuje kultúrna a sociálna komisia a má ju v prevádzke družstvo. Rozpočet finančného a materiálového zabezpečenia prevádzky rekreačného zariadenia družstva zostavuje kultúrna a sociálna komisia družstva a schvaľuje členská schôdza (zbor zástupcov).

(4) Pri rekreácii organizovanej družstvom v tuzemsku i v zahraničí a pri zahraničných zájazdoch je každý jej účastník povinný uhradiť zo svojich prostriedkov náklady na stravovanie; pri tuzemskej rekreácii uhrádza cenu potravín spotrebovaných na prípravu jedál.

(5) Z fondu možno uhradiť aj výdavky spojené s využívaním rekreačného zariadenia inej organizácie na rekreačné účely.

(6) Zahraničnou rekreáciou organizovanou družstvom v socialistických krajinách sa rozumie organizovanie rekreačných pobytov Zväzom družstevných roľníkov

a) vo vlastných, prípadne združených stanových táboroch a rekreačných základniach vybudovaných do konca roka 1972;

b) v najímaných rekreačných zariadeniach typu chát, bungalowov, stanov, spoločných nocľahární, miest v campingu a ubytovanie v súkromí. Zväz družstevných roľníkov zabezpečuje zahraničnú rekreáciu, včítane jej umiestňovania v najímaných objektoch (priestoroch), prostredníctvom zahraničných partnerov, prípadne cestovnej kancelárie ČEDOK.

(7) Na zahraničné tematické a kultúrno-výchovné zájazdy nemožno z fondu prispievať rodinným príslušníkom.

(8) Za rekreáciu organizovanú družstvom v zahraničí sa na účely fondu považuje aj rekreácia v Sovietskom zväze uskutočňovaná Zväzom družstevných roľníkov prostredníctvom cestovnej kancelárie ČEDOK, ako aj vlak družby do ZSSR.

(9) V rámci schválených družobných dohôd možno z fondu prispievať na vzájomnú výmennú rekreáciu organizovanú Zväzom družstevných roľníkov, prípadne cestovnou kanceláriou v socialistických krajinách ako na rekreáciu organizovanú družstvom v zahraničí.

(10) Na pionierske tábory a na zahraničnú výmennú rekreáciu detí možno z fondu prispievať aj v prípade, že ich usporadúva iné družstvo, Zväz družstevných roľníkov, Revolučné odborové hnutie, Socialistický zväz mládeže, Zväz československo-sovietskeho priateľstva, Československý Červený kríž alebo Československý zväz telesnej výchovy, prípadne iná socialistická organizácia.

(11) V tých družstvách, ktoré nemajú vlastné ani združené rekreačné zariadenie, prípadne dostatočnú kapacitu vlastného rekreačného zariadenia, výnimočne možno fond použiť aj na poskytnutie príspevkov na rekreáciu v tuzemsku organizovanú Zväzom družstevných roľníkov v spolupráci s cestovnými kanceláriami formou nájmu v rekreačných a turistických chatách a v stanových táboroch.

(12) Družstvom budované nové stavby na rekreačné účely v tuzemsku možno financovať aj z prostriedkov fondu výstavby družstva za predpokladu, že sa tým neohrozia jeho plánované úlohy a ostatné povinnosti.

§ 10

Telovýchova

(1) Z fondu sa uhrádza obstarávanie, rekonštrukcia, modernizácia a vybavenie telovýchovných a športových zariadení družstva, prispieva na ich prevádzku,8) na nákup predmetov pre potreby masovej telovýchovy a športu členov, prípadne pracovníkov družstva a ich rodinných príslušníkov.

(2) Z fondu možno prispievať

a) aktívnym účastníkom športových a telovýchovných súťaží organizovaných Zväzom družstevných roľníkov a inými organizáciami, prípadne na nimi organizované športové akcie konané v rámci schválených družobných dohôd, a to na dopravné, ubytovanie, stravovanie,9) prípadne aj na vecnú cenu; v rovnakom rozsahu možno prispieť aj vedúcim výpravy a sprevádzajúcim lekárom. Príspevok sa poskytuje usporadujúcej organizácii;

b) telovýchovným jednotám na obstarávanie telovýchovných a športových zariadení, náradia, náčinia alebo iného telovýchovného a športového inventára, na ich opravy a na technickú prevádzku za predpokladu, že sa písomnou zmluvou zabezpečí, aby toto zariadenie a inventár slúžili masovej telovýchove a športu a aby ich mohli využívať aj členovia, prípadne pracovníci družstva a ich rodinní príslušníci (ktorí nie sú členmi týchto jednôt), a to v miere zodpovedajúcej výške prostriedkov, ktoré družstvo na to poskytlo; príspevky možno poskytovať iba v čase, po ktorý trvá uvedené využívanie;

c) na nájom telovýchovných a športových zariadení na účely rekreačnej telovýchovy a športu členov, prípadne pracovníkov družstva a ich rodinných príslušníkov;

d) závodnej (miestnej) organizácii Zväzarmu na športové branné zariadenia a predmety slúžiace masovej telovýchove, výcviku alebo športu za predpokladu, že sa písomnou zmluvou zabezpečí možnosť ich využívania všetkými členmi, prípadne pracovníkmi družstva a ich rodinnými príslušníkmi.

(3) Pre členov, prípadne pracovníkov družstva možno zakúpiť z fondu vstupenky na športové a telovýchovné akcie usporadúvané Zväzom družstevných roľníkov, prípadne inými organizáciami.10)

§ 11

Sociálna výpomoc a príspevky k dôchodkom

(1) Fond možno používať na jednorazovú výpomoc najbližším pozostalým po členovi, prípadne pracovníkovi družstva, ktorý utrpel smrteľný pracovný úraz, alebo sa môže použiť pre člena, prípadne pracovníka družstva (najbližších pozostalých) v iných mimoriadne závažných prípadoch (napr. pri živelných pohromách a pod.).

(2) Výpomoc podľa odseku 1 môže v jednotlivých prípadoch byť až 5 000 Kčs.

(3) Členom dôchodcom družstva možno z fondu poskytovať príspevky k dôchodkom11) a iným dávkam sociálneho zabezpečenia.12)

(4) Z fondu možno tiež poskytnúť členom-dôchodcom družstva príspevky na úhradu za poskytnuté poľnohospodárske výrobky.13)

§ 12

Nepeňažné odmeny a dary

(1) Z fondu možno poskytovať členom, prípadne pracovníkom družstva nepeňažné odmeny a vecné dary. Táto odmena (dar) má dlhodobe pripomínať dobrý vzťah medzi družstvom a jeho členom, prípadne pracovníkom. Pri poskytovaní týchto odmien (darov) možno prihliadať na individuálny záujem odmieňaného člena, prípadne pracovníka družstva.

(2) Nepeňažnú odmenu (vecný dar) možno poskytnúť najmä:

a) víťazom socialistického súťaženia;

b) za príkladné sústavné plnenie pracovných úloh alebo za mimoriadnu spoločenskú angažovanosť;

c) pri príležitosti pracovných výročí (20, 25, 30, 35, 40 a každých ďalších 5 rokov práce v družstve) a pri životných jubileách (50, 55, 60 a každých ďalších 5 rokov veku alebo pri prvom odchode do dôchodku).

(3) Celková výška nepeňažných odmien a vecných darov z prostriedkov fondu nesmie pre jednotlivého člena, prípadne pracovníka družstva prekročiť v bežnom roku 1 000 Kčs.

(4) Nepeňažnou odmenou (vecným darom) nie je poukážka na nákup akéhokoľvek tovaru.

TRETIA ČASŤ

Hospodárenie s fondom

§ 13

Zostavovanie rozpočtu fondu, jeho schvaľovanie a prídely do fondu v priebehu roka

(1) O tvorbe a používaní fondu zostavuje kultúrna a sociálna komisia družstva rozpočet, ktorý schvaľuje členská schôdza (zbor zástupcov). Rozpočtovými zdrojmi sú zostatok fondu k 1. januáru bežného roka, základný prídel za bežný rok a predpokladaný doplnkový prídel za predchádzajúci rok.

(2) Za riadnu účtovnú agendu, za správu majetku obstaraného z fondu a za dodržiavanie predpisov súvisiacich s hospodárením s prostriedkami fondu zodpovedá predseda družstva.

(3) Členská schôdza (zbor zástupcov) schvaľuje zásady poskytovania pôžičiek z fondu na bytové účely a príspevkov na rekreáciu, jednotlivé konkrétne prípady sociálnej výpomoci a príspevkov k dôchodkom a pôžičiek, ktorých časť možno odpustiť, ako aj štipendiá. V rámci schváleného rozpočtu fondu a schválených zásad rozhoduje o poskytovaní príspevkov z fondu v konkrétnych prípadoch predstavenstvo družstva, pokiaľ v odseku 10 sa neustanovuje inak.

(4) Prídel do fondu sa plánuje vo výške ustanovenej touto vyhláškou. V priebehu roka sa prideľuje do fondu iba základný prídel, a to štvrťročne vo výške 95 Kčs na osobu.14) Výška doplnkového prídelu sa schvaľuje pri záverečnom hodnotení ročných hospodárskych výsledkov družstva.

(5) Na vyrovnanie schváleného rozpočtu kultúrnych zariadení družstva sa poskytuje z fondu preddavok. Správne použitie tohto preddavku overí revízna komisia družstva zodpovedného za činnosť kultúrneho zariadenia.

(6) Nepoužité prostriedky fondu koncom roka neprepadajú a prevádzajú sa do budúceho roka.

(7) Na plnenie z fondu nie je právny nárok. Pri jeho poskytovaní sa prihliada na pracovnú a spoločenskú angažovanosť členov, prípadne pracovníkov družstva.

(8) Podmienky užívania (požičiavania) predmetov obstaraných z fondu schvaľuje predstavenstvo družstva. Prípadné poplatky za ich používanie sú príjmom družstva.

(9) Kontrolu hospodárenia s fondom vykonáva revízna komisia družstva. Výsledky kontroly a návrhy opatrení sa prerokúvajú za účasti zástupcu okresného výboru Zväzu družstevných roľníkov.

(10) Prostriedky fondu možno združovať (§ 3 ods. 6), prípadne poskytovať z neho príspevky na účely, ktorým fond slúži, so súhlasom členskej schôdze (zboru zástupcov).

(11) Prostriedky fondu sú uložené na osobitnom účte v Štátnej banke československej. Výdavky na ťarchu fondu možno uskutočňovať len do výšky týchto prostriedkov.

(12) Z neoprávnenej tvorby, prípadne použitia fondu sa členovia a pracovníci družstva zodpovedajú podľa príslušných predpisov.15)


ŠTVRTÁ ČASŤ

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 14

Celoročný prídel do fondu na rok 1976 sa uskutoční podľa § 3 s tým, že sa jeho výška môže prekročiť nad určenú hranicu, najviac však do výšky prídelu určeného vo schválenom vykonávacom hospodárskom pláne družstva na rok 1976.

§ 15

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky môže po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy povoliť v jednotlivých prípadoch výnimky z ustanovení druhej a tretej časti tejto vyhlášky.

§ 16

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vychádza sa z počtu členov a pracovníkov družstva vo fyzických osobách podľa stavu k 1. 1. kalendárneho roka.

2) Smernice Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy z 30. 1. 1976 č. FM 01-123/76 o poskytovaní príspevkov k dôchodkom niektorým skupinám roľníckych dôchodcov.

3) Vyhláška č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

4) Hlavným zdrojom je fond výstavby, prípadne prevádzkové prostriedky družstva.

5) Modernizáciou sa rozumejú úpravy, ktorými sa dosahuje vyšší štandard bývania, t. j. napr. zriadenie kúpeľne, práčovne, WC, kanalizácie, vodovodu, elektroinštalácie, vyhotovenie tepelných a vodotesných izolácií, zväčšenie okien na väčšie presvetlenie bytu. Za modernizáciu nemožno považovať bežnú údržbu alebo zriaďovanie garáží.

6) § 19 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve.

7) Vyhláška č. 90/1972 Zb. o financovaní niektorých zariadení podnikovej spoločenskej spotreby a niektorých činností štátnych hospodárskych organizácií a organizácií zahraničného obchodu.

8) Opravy a udržiavanie základných prostriedkov uhrádza družstvo podľa vyhlášky č. 152/1975 Zb. o financovaní reprodukcie základných prostriedkov.

9) V rozsahu vyhlášky č. 96/1967 Zb. o náhradách cestovných, sťahovacích a iných výdavkov.

10) Napr. akcia Zlatá podkova, organizovaná Zemědělskými novinami.

11) Smernica FMPVž z 30. 1. 1976 č. FM 01-123/1976 o poskytovaní príspevkov k dôchodkom niektorým skupinám roľníckych dôchodcov.

12) § 90 zákona č. 121/1975 Zb. o sociálnom zabezpečení.

13) Úprava FMPVž z 22. 12. 1973 č. FM 01-183/13/1973 - časť II o usmerňovaní vývoja odmien za prácu a poskytovaní poľnohospodárskych výrobkov v jednotných roľníckych družstvách.

14) Vychádza sa z počtu členov a pracovníkov vo fyzických osobách.

15) Zákon č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, nariadenie vlády ČSSR č. 137/1975 Zb., nariadenie vlády ČSSR č. 138/1975 Zb.