Vyhláška č. 40/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky

Čiastka 7/1976
Platnosť od 23.04.1976
Účinnosť od 08.05.1976
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 31. októbrom 1975.

40

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

zo 14. januára 1976

o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky


Dňa 3. júna 1975 bola v Prahe podpísaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky. Na základe svojho článku 10 Dohoda nadobudla platnosť 31. októbrom 1975.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing.Chňoupek v. r.

DOHODA

o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Jemenskej ľudovodemokratickej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Jemenskej ľudovodemokratickej republiky, vedené prianím uľahčiť a rozvíjať spoluprácu a výmenu v oblasti kultúry, školstva, vedy a zdravotníctva medzi obidvoma štátmi,

presvedčené, že taká spolupráca prispeje k posilneniu vzájomných dobrých vzťahov,

sa rozhodli uzavrieť kultúrnu dohodu a za tým účelom sa dohodli takto:

Článok 1

Obidve zmluvné strany budú podporovať rozvoj spolupráce a výmenu skúseností medzi vedeckými, kultúrnymi, školskými a zdravotníckymi inštitúciami obidvoch štátov a za tým účelom umožňovať vzájomné návštevy univerzitných profesorov a učiteľov stredných a priemyselných škôl, ako aj členov iných inštitúcií.

Článok 2

Každá zmluvná strana poskytne štipendiá a iné výhody štátnym príslušníkom druhej zmluvnej strany a umožní im štúdium na univerzitách, umeleckých školách, školách technického charakteru a v ďalších inštitúciách.

Článok 3

Zmluvné strany budú rozširovať kultúrne styky medzi obidvoma štátmi, organizovať hudobné a umelecké predstavenia, prednášky, umelecké, archeologické a vedecké výstavy, organizovať vzájomné návštevy kultúrnych, umeleckých a športových študentských delegácií. Budú tiež rozširovať spoluprácu medzi vedeckými a kultúrnymi organizáciami.

Článok 4

Obidve zmluvné strany budú podporovať vzájomné návštevy a priateľské stretnutia medzi športovými organizáciami mládeže.

Článok 5

Obidve zmluvné strany preštudujú otázku uznávania diplomov a vedeckých hodností, a pokiaľ to budú považovať za nevyhnutné, uzavrú za týmto účelom osobitnú dohodu.

Článok 6

Obidve zmluvné strany budú uľahčovať vzájomnú výmenu kníh, kultúrnych, vedeckých a umeleckých časopisov, kinofilmov, televíznych filmov a podporovať usporadúvanie filmových festivalov.

Článok 7

Každá zo zmluvných strán umožní publikáciu prekladov významných vedeckých, kultúrnych a umeleckých literárnych prác autorov druhej zmluvnej strany.

Článok 8

Obidve zmluvné strany budú podporovať spoluprácu v oblasti tlače, rozhlasového a televízneho vysielania a budú organizovať vzájomné výmeny predstaviteľov oficiálnych tlačových agentúr.

Článok 9

Na uskutočňovanie tejto Dohody budú zmluvné strany dojednávať na obdobie dvoch rokov programy kultúrnej spolupráce.

Článok 10

Táto Dohoda podlieha schváleniu v súlade s vnútornými zákonmi zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom, v ktorý si strany oznámia toto schválenie.

Článok 11

Táto Dohoda sa uzaviera na obdobie piatich rokov a jej platnosť sa bude predlžovať vždy o ďalších päť rokov, ak ju žiadna zo zmluvných strán neskončí šesť mesiacov pred vypršaním prebiehajúceho päťročného obdobia platnosti.

Dané v Prahe 3. júna 1975 vo dvoch vyhotoveniach v anglickom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Růžek v. r.

Za vládu

Jemenskej ľudovodemokratickej republiky:

Mahmud Abdulla Oshaish v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.