Vyhláška č. 165/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov

Čiastka 33/1976
Platnosť od 28.12.1976 do31.01.1983
Účinnosť od 01.01.1977 do31.01.1983
Zrušený 7/1983 Zb.

OBSAH

165

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 20. decembra 1976,

ktorou sa mení príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Článok I

Vzhľadom na prepočet veľkoobchodných cien k 1. 1. 1977 sa nahrádza príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb. o nadštandardnom vybavení bytov týmto novým znením:

„Príloha vyhlášky č. 127/1975 Zb o nadštandardnom vybavení bytov

ZOZNAM

výrobkov pre bytovú výstavbu povolených na použitie na nadštandardné vybavenie bytov (výrobky, ktoré prechádzajú do osobného vlastníctva užívateľa bytu, sú označené „osobné vlastníctvo"; ostatné výrobky sa stávajú súčasťou základného prostriedku - bytového objektu)

JKPVNázovOznačenie výrobkov, ktoré prechádzajú do osobného vlastníctva
I. Priečky
Prestaviteľné, zhŕňacie a montované bytové skriňové priečky
II. Úpravy povrchov
Tapety, pokiaľ nevyhovujú článku 3 ods. 2a smerníc FMTIR a FCÚ č. 5/1972osobné vlastníctvo
III. Podlahy
Textilné, korkové, syntetické v cenách nad úroveň smerníc FMTIR A FCÚ č. 5/1972osobné vlastníctvo
IV. Zdravotnícke inštalácie
Drezové, umývadlové batérie
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu vo veľkoobchodnej cene nad 80 Kčs/ 1 ks
osobné vlastníctvo
Vaňové batérie (s ručnou sprchou)
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu v maloobchodnej cene nad 140 Kčs/1 ks
osobné vlastníctvo
Doplnkové sanitárne inštalácie pre veľkostné kategórie bytov I-IV
- druhý a ďalší záchod,
- samostatný sprchový kút, ak je okrem toho byt vybavený kúpeľňou,
- druhé a ďalšie umývadlo
Plynový kuchynský sporák
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu v malobchodnej cene nad 2000 Kčs/1 ks
Elektrický kuchynský sporák
- všetky výrobky dosptupné na tuzemskom trhu v maloobchodnej cene nad 2900 Kčs/1 ks
Domáce chladničky
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu
osobné vlastníctvo
Domáce práčky
- všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu
osobné vlastníctvo
V. Dvere
Všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu, a to
- vchodové vo veľkoobchodnej cene nad 255 Kčs/1 ks
- vnútorné v šírke 60 cm vo veľkoobchodnej cene nad 165 Kčs/1 ks
- vnútorné v šírke 70 cm vo veľkoobchodnej cene nad 180 Kčs/1 ks
- vnútorné v šírke 80 cm vo veľkoobchodnej cene nad 190 Kčs/1 ks
- dvojkrídlové v šírke 125 cm vo veľkoobchodnej cene nad 345 Kčs/1 ks
VI. Okná a balkónové dvere
všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu, a to
- do 1,0 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 425 Kčs/1 m2
- od 1 m2 do 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 310 Kčs/1 m2
- nad 1,5 m2 vo veľkoobchodnej cene nad 290 Kčs/1 m2
VII. Zabudované skrine vstavané a zabudované
Všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu, a to
- šatové skrine vo veľkoobchodnej cene nad 465 Kčs/1 m3
- upratovacie a komorové skrine vo veľkoobchodnej cene nad 710 Kčs/1 m3
VIII. Kuchynské zostavy
všetky výrobky dostupné na tuzemskom trhu a to,
- kuchynská zostava 120 cm dl. vo veľkoobchodnej cene nad 1420 Kčs/1 ks
- kuchynská zostava 150 cm dl. vo veľkoobchodnej cene nad 1550 Kčs/1 ks
- kuchynská zostava 180 cm dl. vo veľkobchodnej cene nad 1760 Kčs/1 ks
IX. Čalúnicke úpravy
Celokovové žalúzie Rolfixosobné vlastníctvo
Celokovové žalúzie Intim s bowdenovým ovládanímosobné vlastníctvo
X. Výrobky v množstve nad úroveń určenú osobinými predpismi10)osobné vlastníctvo
Predmety vybavenia bytu, ktoré sú inak zaradené do zoznamu štandardného vybavenia, ale svojím počtom alebo veľkosťou prevyšujú štandardné vybavenie bytu príslušnej veľkostnej kategórie."

Článok II

Vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

10) Smernice č. 5 Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho cenového úradu z 26. mája 1972 o centrálnej regulácii výrobkov pre bytovú výstavbu, uverejnené v čiastke 2-3 Spravodajcu Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj z 31. mája 1972 a registrované v čiastke 21 Zbierky zákonov ČSSR, vydanej k 18. septembra 1972, smernice č. 2 Ministerstva výstavby a techniky ČSR z 15. novembra 1973 a smernice Ministerstva výstavby a techniky SSR č. MVT/304/74-21 z 30. novembra 1974 (o sústave štandardov, normatívov a technicko-hospodárskych ukazovateľov pre komplexnú bytovú výstavbu v ČSR a v SSR na roky 1976-1980).