127

PREDSEDNÍCTVO FEDERÁLNEHO ZHROMAŽDENIA

vyhlasuje

úplné znenie zákon z 24. septembra 1956 o civilnom letectve (letecký zákon) č. 47 Zb., ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných Občianskym zákonníkom z 5. marca 1964 č. 40/1954 Zb. a zákonom z 28. apríla 1976 č. 43 Zb.

ZÁKON

o civilnom letectve (letecký zákon)

HLAVA I

Úvodné ustanovenia

§ 1

Poslanie civilného letectva

(1) Poslaním Československého civilného letectva je obstarávať leteckú dopravu, zaisťovať bezpečnosť civilnej leteckej prevádzky nad územím Československej socialistickej republiky a uspokojovať iné významné spoločenské potreby.

a) Československé civilné letectvo slúži najmä:

a) vnútroštátnej a medzinárodnej, pravidelnej i nepravidelnej preprave cestujúcich, batožín, tovaru a pošty,

b) poľnohospodárskemu a lesnému hospodárstvu,

c) vedeckým výskumným prácam,

d) kultúrnym a osvetovým úlohám,

e) verejnému zdravotníctvu,

f) účelom leteckého športu.

§ 2

Riadenie civilného letectva

Starostlivosť o rozvoj Československého civilného letectva náleží Federálnemu ministerstvu dopravy, ktoré upravuje a usmerňuje jeho činnosť a dozerá, aby sa táto činnosť vyvíjala v zhode s ustanoveniami tohto zákona a predpisov podľa neho vydaných a v súlade so štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva.

§ 3

Zvrchovanosť nad vzdušným priestorom

Československému štátu náleží úplná a výhradná zvrchovanosť nad vzdušným priestorom, ktorý je nad jeho štátnym územím.

HLAVA II

Lietadlá

§ 4

Pojem lietadla

Za lietadlá sa považujú zariadenia, ktoré sú spôsobilé lietať v atmosfére nezávisle od zemského povrchu, niesť na palube osoby alebo náklad, sú schopné bezpečne vzlietnuť a pristáť a sú aspoň čiastočne riaditeľné; za lietadlá sa tiež považujú pripútané balóny.

§ 5

Štátna príslušnosť a registrový zápis civilných lietadiel

(1) Československými civilnými lietadlami sú podľa tohto zákona civilné lietadlá československej štátnej príslušnosti. Československú štátnu príslušnosť majú civilné lietadlá zapísané v československom leteckom registri (§ 62).

(2) V československom leteckom registri musia byť zapísané civilné lietadlá, ktoré sú v správe, vlastníctve alebo užívaní československých organizácií socialistického sektora alebo československých štátnych občanov.

(3) Zápisom civilného lietadla do československého leteckého registra sa jeho predošlý zápis v leteckom registri cudzieho štátu stáva v Československej socialistickej republike neúčinným. Taktiež je neúčinný zápis československého civilného lietadla do leteckého registra cudzieho štátu, ak nebol zápis tohto lietadla z československého leteckého registra riadne vymazaný. Prevod zápisu civilného lietadla z československého leteckého registra do leteckého registra cudzieho štátu možno uskutočniť len so zvolením Federálneho ministerstva dopravy.

(4) O zápise civilného lietadla do československého leteckého registra vydá Federálne ministerstvo dopravy osvedčenie.

§ 6

Správa, vlastníctvo alebo užívanie a prevádzka civilných lietadiel

(1) Civilné lietadlá, ktoré sú v socialistickom spoločenskom vlastníctve, môže spravovať, vlastniť alebo užívať a môžu mať v prevádzke

a) organizácie pre prevádzku leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce, ako aj organizácie pre správu a údržbu verejných letísk a pre výkon štátneho odborného dozoru riadené Federálnym ministerstvom dopravy,

b) Federálne ministerstvo vnútra, dobrovoľné spoločenské organizácie starajúca sa o brannú výchovu a letecký šport, štátne organizácie zaoberajúce sa výrobou a opravou lietadiel a leteckým skúšobníctvom a výskumom.

(2) Organizácie uvedené v odseku 1 môžu užívať a mať v prevádzke aj civilné lietadlá, ktoré sú vo vlastníctve zahraničných vlastníkov.

(3) Iné socialistické organizácie, než ktoré sú uvedené v odseku 1 písm. a) a b), môžu civilné lietadlá spravovať, vlastniť alebo užívať a mať v prevádzke pri plnení svojich úloh len so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy udeleným po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

(4) Československí štátni občania môžu mať civilné lietadlo v osobnom vlastníctve. Lietať ním môžu iba so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy udeleným po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

§ 7

Poznávacia značka

Každému civilnému lietadlu sa pri zápise do československého leteckého registra pridelí poznávacia (registrová) značka; vlastník lietadla je povinný vyznačiť ju na lietadle za značkou štátnej príslušnosti.

§ 8 - zrušený

§ 9

Konštrukcia a výroba civilných lietadiel

(1) Typy lietadiel určených pre civilné letectvo musia konštrukciou i materiálom vyhovovať technickým podmienkam zaisťujúcim bezpečnosť leteckej prevádzky.

(2) Podmienky pre zavedenie sériovej výroby nových typov lietadiel určených pre civilné letectvo určujú osobitné predpisy; súhlas potrebný podľa týchto predpisov na začatie výroby možno dať len po predchádzajúcom vyjadrení Federálneho ministerstva dopravy z hľadiska technického a prevádzkovo-ekonomického.

§ 10

Telekomunikačné zariadenia a ich prevádzka

(1) Zriaďovanie a prevádzka vysielacích rádiových staníc a iných telekomunikačných a rádikolokačných zariadení na palube civilných lietadiel a pre leteckú službu vôbec sa spravuje osobitnými predpismi a dohodami.

(2) Vysielacie rádiové stanice na palube československých civilných lietadiel smú obsluhovať len osoby, ktoré získali predpísaný preukaz rádiotelegrafistu alebo rádiotelefonistu.

§ 11

Spôsobilosť lietadla

(1) Civilné lietadlo s československou poznávacou značkou možno použiť na lietanie, ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré vydala Štátna letecká inšpekcia, alebo ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti vydané iným štátom, ktoré Štátna letecká inšpekcia uznala za platné.

(2) Civilné lietadlo s poznávacou značkou iného štátu možno použiť na lietanie v československom vzdušnom priestore, ak má osvedčenie o letovej spôsobilosti, ktoré vydal alebo uznal za platné iný štát za podmienok ustanovených medzinárodnými dohodami, ktorými je Československá socialistická republika viazaná.

(3) Štátna letecká inšpekcia vydá osvedčenie o letovej spôsobilosti až po overení, že civilné lietadlo zodpovedá požiadavkám prevádzkovej bezpečnosti, a po skúške jeho letovej spôsobilosti alebo na podklade preukazu o prevádzkovej bezpečnosti a o skúške jeho letovej spôsobilosti vykonanej v cudzine.

(4) Civilné lietadlo, ktoré bolo vyskúšané, sa musí podrobiť novej skúške po každej podstatnej zmene konštrukcie draku alebo zariadenia, ktorá môže spôsobiť zmenu letových vlastností lietadla alebo jeho pevnosti.

§ 12

Palubné doklady

Civilné lietadlo musí mať za letu na palube tieto doklady:

a) osvedčenie o zápise lietadla do leteckého registra,

b) osvedčenie o letovej spôsobilosti,

c) palubný denník alebo doklad ho nahrádzajúci,

d) povolenie na zriadenie a prevádzku vysielacej rádiovej stanice, ak je na palube.

§ 13

Zákaz brať niektoré predmety do lietadla

Federálne ministerstvo dopravy môže po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra z dôvodov verejnej bezpečnosti určiť, ktoré predmety neslobodno brať do civilných lietadiel, prípadne určiť podmienky, za ktorých sa tak môže stať.

HLAVA III

Letecký personál

§ 14

Zloženie a spôsobilosť leteckého personálu

(1) Letecký personál tvoria posádky civilných lietadiel a pozemný letecký personál.

(2) Členovia leteckého personálu musia byť na výkon svojej činnosti zdravotne a odborne spôsobilí. Svoju činnosť vykonávajú na základe preukazu spôsobilosti, ktorý vydáva Štátna letecká inšpekcia. Týmto preukazom sú členovia leteckého personálu povinní pri výkone služby sa preukázať orgánom Federálneho ministerstva dopravy a Štátnej leteckej inšpekcie.

(3) Členovia leteckého personálu sa zapisujú do československého leteckého registra.

§ 15

Posádka civilného lietadla

(1) Posádka civilného lietadla sa skladá z výkonných letcov (veliteľ lietadla, druhý pilot, navigátor, palubný rádiotelegrafista, palubný technik-inžinier) a z obsluhujúceho personálu.

(2) Členmi posádok československých civilných lietadiel môžu byť len československí štátni občania; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

(3) Najnižší počet členov posádok civilného lietadla je určený v typovom osvedčení o spôsobilosti na leteckú prevádzku a v paluných dokladoch lietadla.

(4) Veliteľmi československých civilných lietadiel môžu byť len výkonní letci s kvalifikáciou pilota, pokiaľ Federálne ministerstvo dopravy nepovolí v osobitne odôvodnených prípadoch výnimku; pri pilotnom výcviku môže túto funkciu zastávať aj pilotný žiak.

§ 16

Preukazy spôsobilosti výkonných letcov na medzinárodné lietanie

(1) Výkonní letci civilných lietadiel používaných na medzinárodné lietanie musia mať preukazy spôsobilosti (diplomy a letecké legitimácie), ktoré boli vydané alebo vyhlásené za platné štátom, v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra.

(2) Federálne ministerstvo dopravy uzná za platné preukazy spôsobilosti vydané alebo uznané za platné štátom, v ktorom je lietadlo zapísané do leteckého registra, ak je zabezpečená vzájomnosť alebo ak podmienky, za ktorých boli tieto preukazy vydané alebo uznané za platné, sa rovnajú minimálnym podmienkam medzinárodne určeným alebo sú prísnejšie.

(3) Federálne ministerstvo dopravy môže na účely lietania nad československým štátnym územím odoprieť uznanie preukazov spôsobilosti, ktoré vydal československým štátnym občanom iný štát.

(4) Ak je v niektorom štáte namiesto diplomu a leteckej legitimácie zavedený preukaz jednotný, vzťahujú sa ustanovenia odsekov 1 až 3 na tento preukaz.

§ 17

Zodpovednosť veliteľa

Veliteľ civilného lietadla je úplne zodpovedný za stav lietadla a jeho posádky, za prípravu každého letu a za vykonanie letu.

§ 18

Právomoc veliteľa

(1) Rozkazy veliteľa civilného lietadla vydané v medziach jeho oprávnenia musí posádka i cestujúci bezpodmienečne splniť.

(2) Veliteľ civilného lietadla má právo použiť za letu všetky nutné opatrenia voči osobám, ktoré svojím počínaním ohrozujú bezpečnosť letu a nepodriadia sa jeho rozkazom.

(3) Ak bol spáchaný na palube československého civilného lietadla trestný čin, je veliteľ lietadla povinný zabezpečiť vykonanie potrebných vyšetrení.

(4) Do času, než zakročí kompetentný orgán, vykoná veliteľ československého civilného lietadla úkony, ktoré nestrpia odklad. Ak je to nutné, dá predbežne zadržať podozrivé osoby, vykonať osobnú prehliadku cestujúcich a posádky a zaistiť predmety, ktoré môžu slúžiť ako dôkaz.

§ 19

Opatrenia pri nebezpečenstve a nehode

(1) Ak hrozí civilnému lietadlu nebezpečenstvo, sú veliteľ a posádka lietadla povinní vykonať všetky opatrenia na záchranu cestujúcich a posádky; veliteľ opustí lietadlo ako posledný.

(2) Ak dôjde k nehode alebo k núdzovému pristátiu, je veliteľ civilného lietadla povinný chrániť záujmy toho, v správe, vlastníctve alebo užívaní alebo v prevádzke koho lietadlo je, ako aj záujmy vlastníkov nákladu; je oprávnený konať v ich mene a prejímať za ne práva a záväzky, pokiaľ je to potrebné na ochranu ich záujmov.

§ 20

Pomoc v tiesni

Veliteľ civilného lietadla, ktorý zachytil tiesňový signál iného lietadla alebo námorného plavidla alebo ho našiel v tiesni, je povinný poskytnúť pomoc, ak tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre lietadlo jemu zverené a pre osoby v lietadle.

§ 21

Povinnosti za vojnových akcií

Za vojnových akcií namierených proti Československej socialistickej republike je veliteľ československého civilného lietadla povinný urobiť všetky opatrenia, aby zabránil neplateľovi zmocniť sa lietadla, jeho dokladov a nákladu.

HLAVA IV

Pozemné letecké zariadenia

§ 22

Povoľovacie konanie

(1) Na zriadenie alebo na podstanú zmenu pozemných leteckých zariadení (letísk každného druhu, stavieb a technických zariadení s nimi súvisiacich, pozemných návestidiel a i.) je potrebné prechádzajúce povolenie Federálneho ministerstva dopravy, ktoré rozhoduje po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi. Federálne ministerstvo dopravy zároveň zabezpečí, aby sa s konaním o povolení podľa možnosti spojili konania potrebné podľa iných predpisov. V povolení možno určiť podmienky a obmedzenia.

(2) Všetky povolené pozemné letecké zariadenia sa zapisujú do československého leteckého registra.

§ 23 - zrušený

§ 24

Ochranné pásma

(1) Bezpečnosť leteckej prevádzky na civilných letiskách a spoľahlivú funkciu ostatných pozemných leteckých zariadení, ako aj výhľadové zabezpečenie ich ďalšieho stavebného rozvoja zaisťujú ochranné pásma.

(2) Ochranné pásmo určí rozhodnutím Štátna letecká inšpekcia na návrh prevádzateľa pozemného leteckého zariadenia po dohode so stavebným úradom príslušným vydávať územné rozhodnutie a s ďalšími príslušnými orgánmi. V rozhodnutí zakáže alebo obmedzí zriaďovať určité stavby alebo zariadenia, umiestňovať svetlá, vysadzovať porasty alebo nechať ich rásť nad určenú mieru a vykonávať činnosti, ktoré ohrozujú bezpečnosť leteckej prevádzky.

§ 24a

Stavby a zariadenia mimo ochranných pásiem

(1) Pred umiestnením stavieb a zariadení nestavebnej povahy mimo ochranných pásiem si treba vyžiadať vyjadrenie, prípadne súhlas Štátnej leteckej inšpekcie z hľadiska záujmov civilného letectva, ak ide

a) o stavby alebo zariadenia vysoké 100 m a viac nad terénom,

b) o stavby alebo zariadenia vysoké 30 m a viac na prirodzených alebo malých vyvýšeninách, ktoré vyčnievajú 100 m a vyššie nad okolitým krajom,

c) o zriadenia, ktoré môžu rušiť funkciu leteckých palubných prístrojov a pozemných leteckých zabezpečovacích zariadení, ako sú najmä zariadenia priemyselných závodov, vedenie vysokého napätia 110 kV a viac, energetické zariadenia a vysielacie stanice.

(2) Pre stavby si vyžiada vyjadrenie Štátnej leteckej inšpekcie v štádiu prerokúvania územného plánu zóny alebo územného projektu zóny jeho vyhotovovateľ, v štádiu spracovania projektovej úlohy stavby jej investor. Pre zariadenia nestavebnej povahy si vyžiada jeho správca, vlastník alebo užívateľ súhlas Štátnej leteckej inšpekcie, ktorá ho udelí rozhodnutím.

(3) Ustanovenia predchádzajúcich odsekov sa nevzťahujú na stavby vojenskej správy a na zariadenia na vojenské účely.

§ 25

Verejné letiská

(1) Verejným letiskom sa rozumie civilné letisko, ktoré je v medziach svojej technickej a prevádzkovej spôsobilosti prístupné všetkým civilným lietadlám oprávneným konať lety v československej socialistickej republike. Verejné letiská, ktoré sú určené predovšetkým pre pravidelnú leteckú dopravu, spravidla zriaďuje a prostredníctvom svojich orgánov má v prevádzke Federálne ministerstvo dopravy.

(2) Užívanie verejného letiska, ktoré má prostredníctvom svojich orgánov v prevádzke Federálne ministerstvo dopravy, na účely výcvikové, zalietávacie a skúšobné lety a na iné zvláštne účely, je prístupné len so zvolením Federálneho ministerstva dopravy.

§ 26

Letiskové správy a letiskové poriadky

(1) Prevádzku civilného letiska riadi, jeho údržbu obstaráva a opatrenie vyplývajúce z jeho obvyklého užívania vykonáva letisková správa na čele s riaditeľom (náčelníkom) letiska. Letiskovú správu zriaďuje prevádzateľ letiska.

(2) Letiskovú prevádzku a disciplínu na civilných letiskách podrobne upravujú letiskové poriadky. Pre verejné letiská, ktoré má prostredníctvom svojich orgánov v prevádzke Federálne ministerstvo dopravy, vydáva letiskové poriadky toto ministerstvo. Pre ostatné civilné letiská vydáva letiskové poriadky ich prevádzateľ po schválení Federálnym ministerstvom dopravy; ak letiská pravidelne používajú aj vojenské lietadlá, je na schválenie letiskových poriadkov potrebný aj súhlas Federálneho ministerstva národnej obrany.

§ 27

Zriaďovanie denných, svetelných a rádiových návestidiel

(1) Správcovia, vlastníci alebo užívatelia pozemkov a objektov, na ktorých majú byť na zaistenie bezpečnosti leteckej prevádzky umiestnené denné, svetelné alebo rádiové návestidlá, sú povinní trpieť za primeranú náhradu ich zriadenie, umiestnenie a obsluhu; organizáciám štátneho socialistického sektora však náhrada neprislúcha, ak ju osobitné predpisy vylučujú.

(2) Na základe rozhodnutia Štátnej leteckej inšpekcie sú správcovia, vlastníci alebo užívatelia objektov ohrozujúcich bezpečnosť leteckej prevádzky povinní na svoj náklad označiť tieto objekty leteckým prekážkovým označením a toto označenie obdržiavať a mať v prevádzke.

§ 28

Nakladanie s leteckým pozemným zariadením

S pozemnými leteckými zariadeniami, ktoré nie sú v správe Federálneho ministerstva dopravy, možno nakladať len so súhlasom, ktorý udelí Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany. To platí najmä o zmene v určení zariadení a o ich zrušení.

§ 29

Letiskové a iné náhrady

(1) Za užívanie verejných letísk a leteckých pomocných zariadení sa vyberajú náhrady, určené podľa predpisov a plánovaní a tvorbe cien.

(2) Federálne ministerstvo dopravy môže po dohode s Federálnym ministerstvom financií povoliť oslobodenie od platenia náhrad alebo náhrady znížiť.

(3) Povinnosť platiť náhradu sa nevzťahuje na lietadlá ozbrojených síl.

HLAVA IVa Ochrana pozemných leteckých zariadení

§ 29a

Zbor ozbrojenej ochrany letísk

(1) Zriaďuje sa Zbor ozbrojenej ochrany letísk (ďalej len „zbor“), ktorý pôsobí na verejných letiskách a na území ostatných pozemných leteckých zariadení. Základnou úlohou zboru je zaistenie poriadku a bezpečnosti v obvode objektov ním chránených.

(2) Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra a Federálnym ministerstvom národnej obrany zriaďuje jednotlivé zložky (útvary) zboru, určuje jeho početné stavy, výzbroj a výstroj ustanovuje zásady organizácie, výcviku a výkonu služby príslušníkov zboru.

§ 29b

Práva a povinnosti príslušníkov zboru

(1) Pri vykonávaní služobných úkonov, zákrokov, ako aj pri ostatnej služobnej činnosti sú príslušníci zboru povinní dbať na česť, vážnosť a dôstojnosť občanov aj svoju vlastnú a usilovať sa o to, aby občanom v súvislosti s touto činnosťou nevznikla bezdôvodná ujma a aby prípadný zásah do ich práv a slobôd neprekročil mieru nevyhnutnú na dosiahnutie účelu vykonávaného opatrenia.

(2) Príslušníci zboru sú oprávnení

a) požadovať na mieste vysvetlenie od osoby, od ktorej možno očakávať, že môže prispieť k objasneniu závažných skutočností týkajúcich sa narušenia alebo ohrozenia bezpečnosti leteckej prevádzky, verejného poriadku alebo bezpečnosti života a zdravia, ako aj majetku, pokiaľ nie je podozrenie, že ide o trestný čin alebo prečin. Vysvetlenie sa nesmie požadovať od toho, ktorý by ním porušil zákonom uloženú povinnosť mlčanlivosti, ledaže by bol tejto povinnosti zbavený. Vysvetlenie môže odoprieť ten, kto by ním sebe alebo blízkej osobe spôsobil nebezpečenstvo trestné stíhania,

b) zisťovať v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, totožnosť osôb a ich oprávnenie zdržiavať sa v týchto miestach,

c) zisťovať totožnosť osoby, ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok alebo bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetku, a prípadne aj osoby, ktorá bola pri takom konaní prítomná,

d) predviesť osobu, ktorá nechce alebo nemôže v miestach, ktoré nie sú verejnosti prístupné, hodnoverne preukázať svoju totožnosť alebo ktorá narušuje alebo ohrozuje bezpečnosť leteckej prevádzky, verejný poriadok, bezpečnosť života a zdravia, ako aj majetku, a odovzdať ju ihneď príslušníkovi Zboru národnej bezpečnosti alebo ju prepustiť, len čo pominuli dôvody predvedenia,

e) presvedčiť sa, či ten, koho predvádzajú, nie je ozbrojený, a podľa povahy prípadu zbraň až do ďalšieho opatrenia príslušných orgánov odobrať,

f) po predchádzajúcej márnej výzve na jej vydanie predbežne odňať vec, ktorá by mohla byť vyhlásená za prepadnutú alebo zabranú, a ihneď ju odovzdať príslušným orgánom,

g) ukladať a vyberať v blokovom konaní pokuty za priestupky.

(3) Ak príslušník zboru zakročuje, použije - pokiaľ to povaha zákroku vyžaduje a okolnosti dovoľujú - slová „v mene zákona“.

(4) Každý je povinný poslúchnuť výzvu zakročujúceho príslušníka zboru.

(5) O predvedení podľa odseku 2 písm. d) sa spíše na príslušnom útvaru zboru záznam.

(6) O predbežnom odňatí veci vydá príslušný útvar zboru potvrdenie osobe, ktorej bola vec odňatá.

§ 29c

Práva a povinnosti príslušníkov zboru pri vykonávaní zákroku

(1) Príslušníci zboru sú oprávnení na verejných letiskách a na území ostatných pomocných leteckých zariadení v záujme ich ochrany a verejného poriadku, najmä na odvrátenie útoku na seba alebo na inú osobu, pri služobných zákrokoch proti výtržníkom a iným nebezpečným osobám alebo na prekonanie odporu, ktorý smeruje k zmareniu ich služobného zákroku, úkonu alebo výzvy, ako aj na zabránenie úteku predvádzanej osoby použiť hmyty a chvaty sebaobrany, vreckový slzotvorný prostriedok, obušok, putá, služobného psa, úder zbraňou, výstrahu a varovný výstrel do vzduchu.

(2) Príslušník zboru je oprávnený použiť strelnú zbraň len v týchto prípadoch:

a) aby v prípade nutnej obrany odvrátil útok vedený proti jeho osobe alebo bezprostredne mu hroziaci alebo útok na život inej osoby,

b) aby odvrátil nebezpečný útok, ktorý ohrozuje strážený objekt alebo stanovište, po márnej výzve upustiť od útoku,

c) aby zamedzil útek nebezpečného páchateľa, ktorého nemôže iným spôsobom zadržať,

d) ak treba zneškodniť zviera ohrozujúce život alebo zdravie osôb.

Pri použití strelnej zbrane sú príslušníci zboru povinní dbať na nevyhnutnú opatrnosť, najmä aby nebol ohrozený život iných osôb, a čo najviac šetriť život osoby, proti ktorej služobný zákrok smeruje. Pokiaľ to okolnosti služobného zákroku dovoľujú, je príslušník zboru povinný pred použitím zbrane použiť prostriedky uvedené v odseku 1.

(3) Ak je to s ohľadom na okolnosti prípadu možné, sú príslušníci zboru pred použitím prostriedkov podľa odsekov 1 a 2 povinní použiť dohováranie, napomenutie a výzvu.

(4) Príslušníci zboru sú povinní použiť z prostriedkov uvedených v odsekoch 1 a 2 ten, ktorý umožňuje riadne splniť ich služobné povinnosti a pritom čo najmenej poškodzuje osobu, proti ktorej zakročujú. Zároveň dbajú, aby sa tento prostriedok použil len primeraným spôsobom a aby prípadná škoda nebola v zrejmom nepomere k významu chráneného záujmu.

(5) Pri služobnom zákroku proti jednotlivej osobe sa nesmie použiť zbraň, slzotvorný prostriedok, obušok, putá a služobný pes proti ťarchavej žene, proti osobe vysokého veku, osobe so zjavnou telesnou chybou alebo chorobou a proti dieťaťu okrem prípadoch, keď to povaha útoku vedeného týmito osobami proti chráneným záujmom alebo mimoriadnosť vzniknutej situácie nevyhnutne vyžaduje.

(6) O služobných zákrokoch podľa odsekov 1 a 2 spíše na príslušnom útvare zboru záznam.

HLAVA V

Lety

§ 30

Zaistenie bezpečnosti civilnej leteckej prevádzky

(1) Civilnú leteckú prevádzku na územní Československej socialistickej republiky organizuje, riadi a zabezpečuje Federálne ministerstvo dopravy leteckou dispečerskou službou; plnením úloh vyplývajúcich z tejto činnosti môže poveriť orgán podriadenej organizácie pre prevádzku leteckej dopravy.

(2) Predpisy o vykonávaní letov (letové predpisy) platné pre civilné lietadlá sú záväzné i pre iné lietadlá pohybujúce sa po letových cestách v blízkosti letísk alebo v ich priľahlých priestoroch (§ 31 ods. 1 a 2).

§ 30a

Kontrola za letu

Federálne ministerstvo dopravy a Štátna letecká inšpekcia sú oprávnené počas letu kontrolovať činnosť posádky a technické vybavenie československých civilných lietadiel, ich núdzové zariadenia, ako aj zabezpečenie leteckej prevádzky.

§ 31

Druhy letov, letové línie a letové cesty

(1) Vo vzdušnom priestore Československej socialistickej republiky môžu civilné lietadlá konať

a) lety v letiskovom priestore, t. j. nad letiskom a nad určeným priľahlým priestorom,

b) pravidelné dopravné lety,

c) nepravidelné lety.

(2) Pravidelné dopravné lety sa konajú na letových líniách, ktoré určuje Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany. Letová línia je schválená stála trať pre pravidelné lety dopravných lietadiel medzi dvoma alebo niekoľkými miestami. Pre bezpečnosť letu sa spravidla vymedzuje letová cesta, t. j. územie pozdĺž letovej línie, a vzdušný priestor nad ním, v hraniciach ktorého musí byť let vyrovnaný.

(3) Trať, prípadne vzdušný priestor pre nepravidelné lety schvaľujú pre každý jednotlivý prípad orgány Federálneho ministerstva dopravy.

§ 32

Pripustenie k letu

Civilné lietadlo možno pripustiť k letu, ak bola určená posádka zodpovedajúca po stránke odbornej spôsobilosti druhu civilného lietadla a podmienkam letu ním podnikaného a len ak sú na jeho palube

a) palubné doklady (§ 12),

b) potvrdenie o prehliadke lietadla vykonanej pred letom (§ 33),

c) letecké mapy a iné navigačné doklady určené Federálnym ministerstvom dopravy,

d) potrebné prístroje a iné zariadenia.

§ 33

Príprava letu

Akýkoľvek let civilného lietadla sa smie vykonať len po predchádzajúcej príprave a technickej prehliadke lietadla, preskúmaní stavu jeho posádky a pozemného leteckého zariadenia v mieste odletu, v mieste určenia i na trati a po zistení poveternostných podmienok letu.

§ 34

Let

(1) Let sa smie vykonať len na základe letovej úlohy alebo letového plánu a v súlade s vydaným letovým povolením.

(2) Odlet civilného lietadla z iného miesta než z letiska sa vykoná podľa letových predpisov a na rozkaz veliteľa lietadla; ten v tomto prípade nesie plnú zodpovednosť za odlet.

§ 35

Let s cestujúcimi

Let s cestujúcimi je prípustný len z povolených letísk a v lietadlách na ten účel schválených a vedených pilotmi, ktorých kvalifikácia vyhovuje podmienkam určeným pre vedenie takých lietadiel.

§ 36

Lety nad zastavanými miestami, lety skúšobné a akrobatické

(1) Pri letoch nad miestami súvisle zastavanými alebo s veľkým zhromaždením osôb na voľnom priestranstve musí civilné lietadlo okrem pri štarte a pristáti zachovávať výšku, ktorá umožňuje kedykoľvek bezpečne pristáť buď na letisku, alebo mimo súvisle zastavaného alebo zaľudneného priestoru, a to i pri zastavení motora.

(2) Lety skúšobné a akrobatické, ak i zoskoky s padákom nad miestami súvisle zastavanými a nad verejne prístupnou časťou letiskového priestoru sú zakázané; výnimku môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy.

(3) Lety skúšobné a akrobatické, ako i zoskoky s padákom nad verejne neprístupnou časťou letiskového priestoru a v priestore letových ciest sú dovolené okrem prípadov krajnej núdze len so súhlasom kompetentných orgánov Federálneho ministerstva dopravy, v ostanom vzdušnom priestore len so súhlasom Federálneho ministerstva národnej obrany.

(4) Letecké dni a letecké súťaže prístupné obecenstvu možno usporadúvať, ak dá na ne súhlas Federálne ministerstvo vnútra po dohode s Federálnym ministerstvom dopravy.

§ 37

Zákazy letu

Všeobecne je za letu zakázané z civilných lietadiel

a) zhadzovať akékoľvek predmety okrem v prípade krajnej núdze alebo pri povolenej výsadkovej činnosti; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ministerstvami;

b) zhotovovať fotografické a filmové snímky; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo národnej obrany po dohode s federálnymi ministerstvami vnútra a dopravy;

c) používať telekomunikačné zariadenia, najmä vysielacie rádiové stanice na účely nesúvisiace s potrebami letu; výnimky môže povoliť Federálne ministerstvo spojov po dohode s federálnymi ministerstvami vnútra a dopravy.

§ 38

Účasť na skúšobných letoch

Letov civilných lietadiel, pre ktoré nebolo doteraz vydané osvedčenie o letovej spôsobilosti (§ 11), sa smú zúčastniť len osoby, ktorým je uložené, aby za letu vyskúšali lietadlo, motory, prístroje alebo iné vystrojenie lietadla.

§ 39

Lety lietadiel bez pilota

Lietadlá spôsobilé lietať bez pilota nesmú lietať nad územím Československej socialistickej republiky okrem s povolením Federálneho ministerstva dopravy, ktoré môže určiť osobitné podmienky letu najmä pre zistenie bezpečnosti leteckej prevádzky.

§ 40

Letecká poveternostná služba

Leteckú poveternostnú službu obstarávajú pre civilné letectvo orgány štátnej meteorologickej služby podľa požiadaviek Federálneho ministerstva dopravy.

§ 41

Telefonický a telegrafický styk

Medziletiskové telefonické hovory a telegramy týkajúce sa bezpečnosti a vedenia letu majú v rozvrhu určenom predpismi o telekomunikačnom styku prednosť pred inými telefonickými hovormi a telegramami.

§ 42

Zakázané pásma

(1) Lietanie nad určitými územnými oblasťami možno z dôvodov obrany vlasti alebo z dôvodov bezpečnostných, prípadne aj z iného všeobecného záujmu dočasne alebo trvale zakázať alebo obmedziť (zakázané pásma). Potrebné opatrenie vykoná Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.

(2) Za mimoriadnych okolností môže vláda s okamžitou účinnosťou vydať zákaz lietania nad celým štátnym územím pre všetky civilné lietadlá.

§ 43

Povinná zmena smeru letu, povinné pristátie

(1) Civilné lietadlo, ktoré sa ocitlo mimo vymedzenej letovej cesty, mimo schválenej trate (§ 31) alebo nad zakázaným pásmom (§ 42), je povinné, len čo to zistí, bezodkladne zmeniť smer letu, aby čo najrýchlejšie znovu dosiahlo vymedzenú letovú cestu alebo schválenú trať; prípadne opustilo zakázané pásmo.

(2) Ak dostane civilné lietadlo signál na pristátie, je povinné pristáť na mieste, ktoré mu bolo označené; ak nebolo označené, teda na najbližšom mieste vhodnom pre bezpečné pristátie. Pristátie treba ihneď hlásiť najbližšiemu bezpečnostnému orgánu. Ak neposlúchne lietadlo signál na pristátie, môže byť po druhom signáli donútené pristáť.

(3) Ak dostane civilné lietadlo signál o nepripustnosti pristátia, je povinné zmeniť smer letu a pokračovať v lete po vymedzenej letovej ceste alebo po schválenej trati na najbližšie vhodné letisko a tam pristáť.

§ 44

Miestna pomoc pri nehode civilného lietadla

Ak dôjde k nehode alebo k núdzovému pristátiu civilného lietadla alebo ak nemôže lietadlo pokračovať v lete pre smrť, zranenie alebo ochorenie členov posádky, sú výkonné orgány najbližšieho národného výboru v súčinnosti s bezpečnostnými orgánmi povinné poskytnúť nevyhnutnú pomoc, postarať sa o lietadlo, jeho posádku, cestujúcich a náklad a bezodkladne podať najrýchlejším spôsobom správu Federálnemu ministerstvu dopravy.

§ 45

Odborné vyšetrovanie leteckých nehôd

(1) Odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd vykonáva Federálne ministerstvo dopravy v súčinnosti s príslušnými úradmi (orgánmi).

(2) Orgány Federálneho ministerstva dopravy vykonávajúce také vyšetrenie sú oprávnené vykonať všetky opatrenia, ktoré môžu viesť k zisteniu príčin nehody; môžu najmä tiež požadovať výpovede osôb zúčastnených na nehode a iných osôb, od ktorých možno očakávať objasnenie závažných skutočností. Ak zistia orgány Federálneho ministerstva dopravy, že je dôvodné podozrenie z trestného činu alebo priestupku, upovedomia o tom orgány kompetentné na ich vyšetrovanie.

HLAVA VI

Medzinárodné lety

§ 46

Medzinárodné lety

(1) Za medzinárodný let sa pokladá každý let civilného lietadla, pri ktorom vymedzená letová cesta alebo schválená trať vedie cez štátne hranice Československej socialistickej republiky.

(2) Pre medzinárodné lety platia okrem všeobecných ustanovení o letoch (hlava V) aj ustanovenia § 47 až 52.

§ 47

Pravidelná medzinárodná doprava cudzími civilnými lietadlami

(1) Civilné lietadlá, ktoré nie sú zapísané v československom leteckom registri (ďalej len „cudzie lietadlá“) a ktoré sa používajú v pravidelnej medzinárodnej leteckej doprave, môžu vykonať let cez štátne hranice Československej socialistickej republiky, len ak bolo prevádzka pravidelnej cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby, v ktorej sa cudzie lietadlá používajú, osobitne povolená podľa príslušnej medzištátnej leteckej dohody.

(2) Povolenie podľa odseku 1 udeľujú Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.

(3) V podmienkach povolenia treba tiež uviesť

a) preletový úsek, t. j. úsek, v ktorom cudzie lietadlá musia preletieť štátne hranice Československej socialistickej republiky pri vlete a odlete, ako aj výšku pri prelete štátnej hranice,

b) letovú cestu (§ 31 ods. 2) a miesto povinného a prípustného pristátia,

c) dobu platnosti povolenia.

(4) Ak doteraz nedošlo k dojednaniu medzištátnej leteckej dohody, môže prevádzku pravidelnej cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby predbežne povoliť Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí.

(5) Udelené povolenia sa zapisujú do československého leteckého registra.

§ 48

Medzinárodné lety československých civilných lietadiel

Civilné lietadlá zapísané v československom leteckom registri smú vykonať let za štátne hranice Československej socialistickej republiky len s predchádzajúcim povolením Federálneho ministerstva dopravy. Toto ustanovenie sa nevzťahuje na lety vykonávané organizáciami pre prevádzku leteckej dopravy v pravidelnej medzinárodnej doprave.

§ 49

Povinné pristátie civilného lietadla pri medzinárodnom lete za mimoriadnych okolností

(1) Ak civilné lietadlo v stave tiesne alebo z akejkoľvek inej príčiny preletí štátne hranice Československej socialistickej republiky mimo určeného preletového úseku alebo sa odchýli od vymedzenej letovej cesty alebo schválenej trate, je povinné, len čo to zistí alebo len čo dostane signál na pristátie, bezodkladne pristáť na mieste, ktoré mu bolo označené, a ak nebolo označené, na najbližšom letisku na územní Československej socialistickej republiky. Pristátie lietadla treba ihneď hlásiť najbližšiemu bezpečnostnému orgánu.

(2) Ak lietadlo neposlúchne signál na pristátie, môže byť po druhom signáli donútené pristáť.

(3) Civilné lietadlo, ktoré pristálo za okolností uvedených v predchádzajúcich odsekoch, môže pokračovať v lete, len ak dá na to súhlas Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra.

§ 50

Predpisy o pohraničnej kontrole, predpisy colné a devízové

Pri vykonávaní medzinárodných letov civilných lietadiel musia byť dodržané aj predpisy o pohraničnej kontrole a predpisy colné a devízové.

§ 51

Skúška spôsobilosti cudzích lietadiel

Cudzie lietadlá možno podrobiť skúške, aby sa zistila ich spôsobilosť na lietanie, ak

a) nie sú splnené predpoklady uvedené v § 11 ods. 2,

b) dôjde k nehode,

c) objavia sa technické chyby lietadla.

§ 52

Nepravidelné medzinárodné lety cudzích lietadiel

Nepravidelné medzinárodné lety dudzích lietadiel cez štátne hranice Československej socialistickej republiky možno vykonať len vtedy, ak let povolí Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom zahraničných vecí. Federálne ministerstvo dopravy môže pritom určiť pre cudzie lietadlá povinnosť pristáť na území Československej socialistickej republiky, prípadne môže cudzie lietadlá podrobiť ďalším obmedzeniam.

HLAVA VII

Letecká preprava

§ 53

Letecká vnútroštátna preprava

Leteckú prepravu cestujúcich, batožín, zásielok a pošty a letecké práce za odplatu môže uskutočňovať iba organizácia pre prevádzku leteckej dopravy a organizácie vykonávajúce letecké práce, riadené Federálnym ministerstvom dopravy [§ 6 ods. 1 písm. a)].

§ 54

Letecká medzinárodná preprava

Pokiaľ medzinárodné dohody neustanovujú inak, platia ustanovenia tejto hlavy aj pre medzinárodnú leteckú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru.

§ 55

Letecký prepravný poriadok

(1) Všeobecné podmienky, za ktorých organizácie pre prevádzku leteckej dopravy vykonávajú prepravu cestujúcich, batožín a tovaru, určuje letecký prepravný poriadok, ktorý vydá Federálne ministerstvo dopravy.

(2) Letecký dopravný poriadok môže

písmeno a) - zrušené,

b) vylúčiť niektoré predmety z leteckej prepravy, prípadne určiť pre ich leteckú prepravu osobitné podmienky,

c) určiť, že ten, kto porušením ustanovení tohto poriadku spôsobí organizáciám pre prevádzku leteckej dopravy škodu, je povinný zaplatiť im náhradu vo výške určenej tarifou (§ 56).

(3) Organizácie pre prevádzku leteckej dopravy môžu so súhlasom Federálneho ministerstva dopravy určiť podrobnejšie prepravné podmienky.

§ 56

Tarify

Organizácie pre prevádzku leteckej dopravy zostavia tarify, spravujúc sa štátnym plánom rozvoja národného hospodárstva, predpismi o plánovaní a tvorbe cien a zásadami chozrasčotu. Z taríf musia byť zrejmé podmienky pre určenie výšky cestovného a prepravného, prípadne ceny leteniek a výška prepravného v určitých spojoch.

§ 57

Letecká preprava poštových zásielok

Letecká preprava poštových zásielok, ktorú vykonávajú organizácie pre prevádzku leteckej dopravy, sa spravuje dohodou federálnych ministerstiev spojov a dopravy.

HLAVA VIII

Zodpovednosť za škody spôsobené prevádzkou civilného lietadla a zodpovednosť leteckého dopravcu

§ 58 - zrušený

§ 59

Zodpovednosť z leteckej prepravy tovaru poštových zásielok

Organizácie pre prevádzku leteckej dopravy zodpovedajú za leteckú prepravu poštových zásielok voči správe spojov v tom istom rozsahu, v akom správa spojov zodpovedá užívateľom pošty a cudzím poštovým správam.

§ 60 - zrušený

§ 61

Poistenie proti následkom zodpovednosti

(1) Prevádzateľ československého civilného lietadla je povinný pre zabezpečenia nárokov na náhradu škôd, za ktoré zodpovedá podľa všeobecne záväzných právnych predpisov a podľa medzinárodných dohôd (§ 65 ods. 1), dojednať s Českou štátnou poisťovňou alebo Slovenskou štátnou poisťovňou zmluvu o poistení proti následkom zodpovednosti a pred začatím prevádzky preukázať dojednanie zmluvy Federálnemu ministerstvu dopravy.

(2) Poistený je povinný preukazovať Federálnemu ministerstvu dopravy, že poistené je včas platené.

HLAVA IX

Československý letecký register

§ 62

(1) Československý letecký register vedie Federálne ministerstvo dopravy. Zapisujú sa do neho

a) československé civilné lietadlá (§ 5),

b) členovia leteckého personálu (§ 14 ods. 3),

c) pozemné letecké zariadenia (§ 22) a

d) povolenia na prevádzku pravidelnej cudzej medzinárodnej leteckej dopravnej služby (§ 47).

(2) Súčasťou registra je zbierka listín, obsahujúca originál alebo overené odpisy listín, výmerov a iných dokladov, na základe ktorých sa vykonali zápisy do registra.

(3) Československý letecký register je neverejný. Osobám, ktoré osvedčia právny záujem, je dovolené nazrieť do príslušného registrového zápisu alebo do dokladu v zbierke listín a vyžiadať si ich úplný alebo čiastočný odpis.

HLAVA X

Osobitné ustanovenie o leteckej činnosti dobrovoľných spoločenských organizácií starajúcich sa o brannú výchovu a letecký šport

§ 63

Odchýlky od ustanovení tohto zákona

(1) Na leteckú činnosť, ktorú vykonávajú na účely brannej výchovy a leteckého športu dobrovoľné spoločenské organizácie určené vládou Československej socialistickej republiky (ďalej len „organizácie“) sa vzťahujú ustanovenia tohto zákona s týmito odchýlkami:

a) preukaz spôsobilosti výkonného letca (§ 14 ods. 2) musia mať výkonní letci lietadiel v prevádzke organizácie pri lete cez štátne hranice Československej socialistickej republiky, ako i výkonní letci lietadiel s viacerými motormi a lietadiel s váhou nad 4000 kg. Ostatní výkonní letci musia mať preukaz spôsobilosti vydaný organizáciou podľa predpisov organizácie;

b) výnimku z ustanovenia § 15 ods. 2 môže v jednotlivých prípadoch povoliť organizácia po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra;

c) organizácia môže so svojím vlastným leteckým pozemným zariadením s výnimkou pevných leteckých zabezpečovacích zariadení nakladať bez súhlasu Federálneho ministerstva dopravy (§ 28), je však povinná oznámiť Federálnemu ministerstvu dopravy premiestnenie, zmenu v určení alebo zrušenie takého zariadenia tak včas, aby federálne ministerstvo dopravy mohlo vykonať potrebné opatrenia na zabezpečenie záujmov civilného letectva;

d) odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd lietadiel v prevádzke organizácie vykonáva organizácia. Organizácia je však povinná letecké nehody oznamovať kompetentným orgánom Federálneho ministerstva dopravy. Federálne ministerstvo dopravy sa môže zúčastniť na tomto vyšetrovaní. Ak zistia orgány organizácie, že je dôvodné podozrenie z trestného činu alebo z priestupku, upovedomia o tom orgány kompetentné na ich vyšetrovanie.

(2) Federálne ministerstvo dopravy môže organizácii povoliť výnimku z ustanovení hlavy V toho zákona, pokiaľ je to odôvodnené osobitnou povahou jej leteckej činnosti a pokiaľ sa tak môže stať bez ujmy bezpečnosti leteckej prevádzky.

(3) Vláda Československej socialistickej republiky môže upraviť leteckú činnosť organizácie odchylne od ustanovení tohto zákona, a ak to budú vyžadovať záujmy brannej výchovy, môže leteckú činnosť organizácie z pôsobnosti tohto zákona celkom vyňať.

§ 64

Letecká činnosť organizácie

(1) Organizácia vykonáva leteckú brannú výchovu podľa osobitných predpisov. Na ten účel je oprávnená riadiť a upravovať svoju leteckú činnosť vlastnými podrobnejšími smernicami.

(2) Na vydanie podrobnejších smerníc podľa odseku 1 je potrebné predchádzajúce schválenie federálnych ministerstiev dopravy a národnej obrany, pokiaľ tieto smernice

a) upravujú podmienky pre získanie preukazu spôsobilosti výkonných letcov a riadenia leteckej prevádzky,

b) sa odchyľujú od predpisov federálnych ministerstiev dopravy a národnej obrany, ktorými sa upravuje vykonávanie leteckej činnosti na území Československej socialistickej republiky.

(3) Ustanovenie § 2 o výkone dozoru Federálneho ministerstva dopravy sa nevzťahuje na veci vlastnej brannej výchovy.

HLAVA XI

Záverečné ustanovenia

§ 65

Medzinárodné dohody

(1) Medzinárodné dohody, najmä dohody o telekomunikačných zariadeniach a ich prevádzke, o vyšetrovaní nehôd lietadiel, o medzinárodných letoch a o zodpovednosti z medzinárodnej leteckej dopravy zostávajú týmto zákonom nedotknuté.

(2) Medzinárodná preprava poštových zásielok, ak ju neuskutočňujú organizácie pre prevádzku leteckej dopravy, sa spravuje medzinárodnými poštovými dohodami.

§ 66

Odňatie leteckých oprávnení

Federálne ministerstvo dopravy môže dočasne alebo trvale odňať oprávnenie, preukaz spôsobilosti alebo povolenie vydané podľa tohto zákona alebo predpisov podľa neho vydaných, ak by ponechanie oprávnenia, preukazu alebo povolenia bolo na ujmu bezpečnosti leteckej prevádzky alebo iného všeobecného záujmu.

§ 67

Splnomocnenie Federálneho ministerstva dopravy

(1) Na vykonanie tohto zákona vydá Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými úradmi (orgánmi) predpisy, ktorými najmä upraví

1. rozdelenie vzdušného priestoru nad územím Československej socialistickej republiky na účely riadenia leteckej prevádzky (§ 3),

2. rozdelenie lietadiel na kategórie (§ 4),

3. podmienky udelenia a odvolania súhlasu na správu, vlastníctvo alebo užívanie a na prevádzku civilného lietadla (§ 6 ods. 2 a 3),

4. poznávacie značky a iné údaje na civilných lietadlách a spôsob ich vyznačovania (§ 7),

5. technické podmienky pre konštrukciu a výrobu civilných lietadiel (§ 9),

6. spôsob preukazovania prevádzkovej bezpečnosti a vykonávania skúšok civilných lietadiel, ich motorov, obsah osvedčenia a letovej spôsobilosti a dobu platnosti týchto osvedčení, ako i povinnosť prevádzateľa civilného lietadla viesť osobitné knihy o stave lietadiel a ich motorov (lietadlové a motorové knihy) (§ 11 a 51),

7. vzory platných dokladov, ďalšie povinné palubné doklady a vykonávanie zápisu do týchto dokladov (§ 12),

8. ďalšie funkcie, ktorých nositelia sa zaraďujú do leteckého personálu (§ 14), ako aj podmienky, za ktorých môže riadiť lietadlo pilotný žiak (§ 15 ods. 4),

9. podmienky pre zamestnávanie v civilnom letectve, vykonávanie odborných skúšok (skúšobné poriadky) a podmienky pre získanie preukazov spôsobilosti výkonných letcov, druhy týchto preukazov, ich obsah, dobu platnosti a iné náležitosti (§ 15),

10. obsah a doklady žiadosti o povolenie na zriadenie alebo na podstatné zmeny pozemných leteckých zariadení, povoľovacie konanie a rozhodovanie (§ 22), pričom tiež podrobne určí, ktoré zariadenia podliehajú povoľovaciemu konaniu,

11. určenie ochranných pásiem (§ 24) a bližšie vymedzenie stavieb a zariadení umiestňovaných aj mimo ochranných pásiem (§ 24a ods. 1),

12. spôsob a podmienky pre výstavbu a vybavenie civilných letísk a pre určenie letových ciest, ako i pre správu verejných letísk (§ 25 a 26),

13. zriaďovanie návestidiel a náhradu za užívanie pozemkov a objektov pre ne (§ 27),

14. podrobnosti o spôsobe, podmienkach a postupe pri vykonávaní letov vo vzdušnom priestore nad územím Československej socialistickej republiky, ako i o prevádzke leteckej dispečerskej, oznamovacej, rádionavigačnej, rádiolokačnej a svetelnej technickej služby (§ 30),

15. podrobnosti o druhoch letu, letových líniách, letových cestách, preletových úsekoch a priestoroch priľahlých k letiskám [§ 31 a 47 ods. 3 písm. a)],

16. vybavenie lietadla, najmä ktoré prístroje a iné zariadenia na lietanie sú nutné pre jednotlivé druhy letov (§ 32),

16a. povinnosti veliteľa civilného lietadla, riaditeľa verejného letiska, prevádzateľa civilného lietadla, ako aj iných ďalších orgánov zodpovedných za prípravu letu (§ 33),

17. súčinnosť orgánov leteckej dispečerskej služby s orgánmi štátnej meteorologickej služby vo veciach výkonu leteckej poveternostnej služby (§ 40),

18. odborné vyšetrovanie príčin leteckých nehôd (§ 45),

19. podrobnosti poistenia proti následkom zodpovednosti (§ 61),

20. postup pri zápise do československého leteckého registra, obsah zápisu, postup pri zmenách zápisu, pri výmaze, pri prevode zápisu lietadla do registra cudzieho štátu, ako aj podmienky vydania a odňatia osvedčenia o zápise lietadla do registra cudzieho štátu, ako aj podmienky vydania a odňatia osvedčenia o zápise lietadla do československého leteckého registra (§ 62).

(2) Federálne ministerstvo dopravy môže určiť odchýlky pre civilného lietadlá, ktoré sú určené výlučne pre skúšobné, cvičné alebo športové lety. Federálne ministerstvo dopravy môže tiež upraviť povoľovanie dočasných miest pre vzlet a pristátie a o nakladaní s nimi odchylne od ustanovení § 22 a 28 a po dohode s Federálnym ministerstvom národnej obrany schyľovanie trate, prípadne vzdušného priestoru pre nepravidelné lety odchylne od ustanovenia § 31 ods. 3.

§ 68

Výkon pôsobnosti podľa tohto zákona

Pôsobnosť podľa tohto zákona vykonáva Federálne ministerstvo dopravy a ostatné zúčastnené ministerstvá a ústredné úrady buď priamo, alebo prostredníctvom podriadených organizačných útvarov.

§ 69

Zrušovacie ustanovenia

Zrušujú sa všetky predpisy o veciach upravených týmto zákonom, najmä sa zrušujú:

1. zákon č. 172/1925 Zb. o letectve v znení zákona č. 48/1930 Zb.,

2. vládne nariadenie č. 148/1934 Zb., ktorým sa vydávajú niektoré predpisy o cudzozemských lietadlách,

3. vládne nariadenie č. 202/1937 Zb., ktorým sa určujú úseky pre prelet lietadiel cez štátne, pokiaľ sa týka colné hranice s Nemeckom a Rakúskom, ako i niektoré pravidlá pre taký prelet,

4. vládne nariadenie č. 107/1938 Zb., ktorým sa zakazuje, prípadne obmedzuje lietanie nad určitými územnými úsekmi (zakázané pásma),

5. vyhláška č. 144/1957 Ú. l. (Ú. v.) o udeľovaní súhlasu na správu (vlastníctvo) civilných lietadiel a na ich prevádzku.

§ 70

Účinnosť

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1956; vykonáva ho minister dopravy po dohode so zúčastnenými členmi vlády.

Občiansky zákonník č. 40/1964 Zb. nadobudol účinnosť 1. aprílom 1964, zákon č. 43/1976 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 47/1956 Zb. o civilnom letectve (letecký zákon), nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.

Indra v. r.