Vyhláška č. 30/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Slovenskej socialistickej republike

Čiastka 4/1976
Platnosť od 29.03.1976 do30.09.1987
Účinnosť od 29.03.1976 do30.09.1987
Zrušený 32/1987 Zb.

OBSAH

30

VYHLÁŠKA

Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky

z 8. marca 1976

o zavedení doplnku k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu v Slovenskej socialistickej republike

Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode s Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými orgánmi podľa § 70 ods. 1 písm. c) zákona č. 20/1966 Zb. o starostlivosti o zdravie ľudu:


§ 1

Doplnok k Československému liekopisu - tretiemu vydaniu (ďalej len „doplnok“)1) nadobúda v Slovenskej socialistickej republike platnosť 1. januárom 1977.

§ 2

Doplnok je neoddeliteľnou súčasťou Československého liekopisu - tretieho vydania, ktorého záväznosť bola ustanovená vyhláškou č. 116/1969 Zb. o zavedení Československého liekopisu - tretieho vydania v Slovenskej socialistickej republike.


§ 3

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Prof. MUDr. Matejíček DrSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Doplnok bol vydaný v Štátnom zdravotníckom nakladateľstve v Prahe.