Nariadenie vlády č. 11/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o evidencii vnútrozemských plavidiel

Čiastka 2/1976
Platnosť od 23.02.1976 do31.12.2000
Účinnosť od 23.02.1976 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Pre ČR bolo zrušené zákonom č. 114/1995 Zb. s účinnosťou od 1. 10. 1995.

OBSAH

11

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

zo 4. februára 1976

o evidencii vnútrozemských plavidiel

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 12 ods. 2 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.:


§ 1

(1) Okrem plavidiel evidovaných podľa § 12 ods. 1 zákona č. 26/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb. podliehajú začínajúc 1. januárom 1977 evidencii tieto plavidlá:

a) športové a rekreačné plavidlá s celkovou hmotnosťou, včítane povoleného zaťaženia nad 1000 kg alebo s celkovou plochou plachiet nad 10 m2 alebo vlastným pohonom s výkonom motora nad 4 kW,

b) prievozné plavidlá.

(2) Evidenciu plavidiel podľa odseku 1 vedie Štátna plavebná správa v Prahe a Štátna plavebná správa v Bratislave.


§ 2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Štrougal v. r.