Vyhláška č. 31/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa na použitie súhrnných cien menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb

Čiastka 5/1976
Platnosť od 12.04.1976 do31.12.1981
Účinnosť od 01.06.1976 do31.12.1981
Zrušený 105/1981 Zb.

31

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj

z 30. marca 1976,

ktorou sa na použitie súhrnných cien menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb

Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj ustanovuje podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev:


Čl. I

Vyhláška č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb sa mení a dopĺňa takto: Za § 63 sa vkladá nová piata časť, ktorá znie: „Piata časť A Osobitné ustanovenia na použitie súhrnných cien prevádzkových súborov a stavebných objektov

§ 63a

Účel, obsah a rozsah

Ustanovenia tejto časti sa vzťahujú na prípady, keď sa podľa osobitných opatrení Federálneho cenového úradu alebo na ich základe rozpočtovaním určujú súhrnné ceny stavebných objektov a prevádzkových súborov.

§ 63b

Projektová dokumentácia na použitie súhrnnej ceny

(1) Podkladom na použitie súhrnnej ceny prevádzkového súboru alebo stavebného objektu je rozpočet súhrnnej ceny (odsek 2) vypracovaný podľa miery technickej vyjasnenosti v úvodnom projekte, v jednostupňovom projekte alebo vo vykonávacom projekte.

(2) Rozpočet súhrnnej ceny prevádzkového súboru alebo stavebného objektu, ktorý sa vypracúva ako súčasť projektovej dokumentácie, plní funkciu odbytového rozpočtu a prerokúva sa spôsobom určeným v § 58. Rozpočet súhrnnej ceny vypracúva spracovateľ projektu.

(3) Rozpočet súhrnnej ceny obsahuje okrem vlastného rozpočtu technické údaje prevádzkového súboru alebo stavebného objektu a potvrdenie dohody o súhrnnej cene.

(4) Opis prác a dodávok1) sa ako súčasť projektovej dokumentácie vypracúva iba v rozsahu nevyhnutnom pre výrobnú prípravu dodávateľa. Zabezpečuje ho vždy dodávateľ, a to tak, že buď ho spracuje sám alebo ho objedná u generálneho projektanta. Generálny projektant je povinný spracovať opis prác a dodávok pre dodávateľa podľa jeho objednávky, pokiaľ dodávateľ uplatní svoju požiadavku najneskoršie pred začatím prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte a pokiaľ nejde o opis prác a dodávok k vykonávaciemu projektu prevádzkového súboru, ktorý generálny projektant nespracúva (§ 26 ods. 3).2)

(5) Ceny a sadzby použité v rozpočte súhrnnej ceny musia vždy zodpovedať cenám a sadzbám platným tridsať dní pred začatím prác na prevádzkovom súbore alebo stavebnom objekte.

(6) Rezerva vypočítavaná pre súhrnné rozpočty z rozpočtových nákladov prevádzkových súborov a stavebných objektov, pre ktoré sa určuje súhrnná cena, sa primerane zníži. Spôsob zníženia určí osobitný predpis.

§ 63c

Súhrnná cena v úvodnom (jednostupňovom) projekte

Na súhrnnej cene prevádzkového súboru alebo stavebného objektu v úvodnom (jednostupňovom) projekte sa dohodne investor a dodávateľ pri prerokúvaní súhrnného rozpočtu (§ 38 ods. 1).

§ 63d

Súhrnná cena vo vykonávacom projekte

(1) Súhrnná cena sa prerokuje a dohoda o nej sa uzavrie najneskoršie do tridsiatich dní pred začatím prác na prevádzkovom súbore alebo stavebnom objekte postupom určeným pre odbytové náklady (§ 58 ods.4).

(2) Vykonávací projekt okrem opisu prác a dodávok (§ 63b ods.4) zabezpečuje v rozsahu nevyhnutnom pre svoju výrobnú potrebu dodávateľ. Dodávateľ buď sám spracuje vykonávací projekt, alebo požiada generálneho projektanta, aby vykonávací projekt úplne alebo čiastočne podľa jeho objednávky preňho vypracoval. Pokiaľ dodávateľ stavebných prác uplatní svoju požiadavku u generálneho projektanta najneskoršie do začatia prác na úvodnom (jednostupňovom) projekte, je generálny projektant povinný vypracovať vykonávací projekt podľa dodávateľovej objednávky.3)

§ 63e

Zmena rozpočtu súhrnnej ceny

Zmena rozpočtu súhrnnej ceny dohodnutého ako podklad pre určenie súhrnnej ceny je možná iba za podmienok platných pre zmenu odbytových nákladov.4)

§ 63f

V prípadoch § 63a sa nepoužijú ustanovenia § 26 ods. 4 a § 52 ods. 4; ustanovenia § 26 ods. 1, § 55 ods. 2 prvej vety, § 56 ods. 2 a § 58 ods. 4 sa použijú len primerane.“.


Čl. II

Účinnosť

(1) Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júnom 1976.

(2) Pokiaľ by organizácie konali v súlade s ustanoveniami tejto vyhlášky už predo dňom jej účinnosti, považujú sa také opatrenia za opatrenia vykonané podľa tejto vyhlášky.


Minister:

Ing. Šupka v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Porov. výmer Federálneho cenového úradu č. 2638/10/1972 z 31. októbra 1972, ktorým sa vydávajú pravidlá na oceňovanie stavebných prác (zošit 55 Cenových správ Ústavu racionalizácie v stavebníctve z roka 1972) a Pravidlá Českého cenového úradu a Slovenského cenového úradu na používanie cenníkov montážnych prác a na zostavovanie rozpočtov prevádzkových súborov z 30. júna 1970 (výmer Českého cenového úradu č. 1742/32/70 a výmer Slovenského cenového úradu č. 387-C/70/II).

2) Úhrada za opis prác a dodávok sa vyčlení v prospech dodávateľa z ceny projektových prác (hlava I súhrnného rozpočtu) podľa osobitného predpisu, ktorý vydá Federálny cenový úrad.

3) Úhrada za vykonávací projekt sa vyčlení v prospech dodávateľa stavebných prác z ceny projektových prác (hlava I súhrnného rozpočtu) podľa osobitného predpisu, ktorý vydá Federálny cenový úrad. Porov. poznámku 2 k § 63b.

4) § 59 písm. b) vyhlášky č. 137/1973 Zb. a § 57 ods. 2 a 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb.