78

ZÁKON

Slovenskej národnej rady

z 30. júna 1976

o pôsobnosti orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu Slovenskej socialistickej republiky

Slovenská národná rada sa uzniesla na tomto zákone:


§ 1

Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu

(1) Orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu sú národné výbory a Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ministerstvo“).

(2) Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu vykonávajú štátnu správu na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa zákona č. 53/1966 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu v znení zákona č. 75/1976 Zb. (ďalej len „zákon“) a podľa tohto zákona.

§ 2

Miestne národné výbory

(1) Miestne národné výbory zisťujú v obvode svojej pôsobnosti poľnohospodárske pozemky, pri ktorých doterajšie hospodárske využitie je menej výnosné ako pri ornej pôde, prerokúvajú ich premenu na ornú pôdu s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva a s užívateľmi (vlastníkmi) pôdy a v odôvodnených prípadoch im môžu takúto premenu podľa § 3 zákona uložiť.

(2) S miestnymi a okresnými národnými výbormi sa podľa § 12 zákona prerokúva zamýšľané vykonávanie prác pri geologickom a hydrogeologickom prieskume a pri budovaní, opravách a údržbe nadzemných a podzemných vedení na poľnohospodárskych pozemkoch.

§ 3

Okresné národné výbory

(1) Okresné národné výbory

a) rozhodujú podľa § 1 zákona v pochybnostiach o tom, či ide o súčasti poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

b) zisťujú v spolupráci s miestnymi národnými výbormi a s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva v obciach pozemky, ktoré by sa mali vyhlásiť za súčasť poľnohospodárskeho pôdneho fondu, vyhlasujú ich za súčasť tohto fondu a robia podľa § 2 zákona opatrenia na ich využitie na poľnohospodársku výrobu,

c) povoľujú podľa § 4 zákona zmeny kultúr vnútri poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

d) ukladajú podľa § 5 zákona užívateľom (vlastníkom) poľnohospodárskych pozemkov vykonať na vlastný náklad potrebné opatrenia na intenzívne a racionálne využívanie týchto pozemkov na poľnohospodársku výrobu a na zvyšovanie ich úrodnosti; užívateľom (vlastníkom) ostatných pozemkov patriacich do poľnohospodárskeho pôdneho fondu ukladajú vykonať na vlastný náklad opatrenia potrebné na riadne udržiavanie týchto pozemkov,

e) udeľujú podľa § 8 zákona súhlas k návrhom územných plánov zón, ak udeľovanie tohto súhlasu neprislúcha ministerstvu,

f) udeľujú podľa § 10 zákona súhlas k návrhom trás nadzemných a podzemných vedení,

g) určujú podľa § 11 zákona plochy, na ktoré sa má odviezť a rozložiť vrchná kultúrna vrstva pôdy, prípadne aj hlbšie uložené zúrodnenia schopné zeminy, ktoré boli získané skrývkou,

h) schvaľujú podľa § 11 zákona plán na dokončenie pôdnych úprav a prác na zahladenie následkov ťažby alebo inej priemyselnej činnosti,

i) povoľujú podľa § 12 zákona pri geologickom a hydrogeologickom prieskume a pri budovaní, opravách a údržbe nadzemných a podzemných vedení na poľnohospodárskych pozemkoch a podľa § 14 zákona v ostatných prípadoch výnimky z povinnosti vykonať skrývku kultúrnej vrstvy pôdy,

j) udeľujú podľa § 12 zákona súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe na dobu dlhšiu ako jeden rok prevádzateľom geologických a hydrogeologických prieskumných prác a investorom stavieb nadzemných a podzemných vedení,

k) rozhodujú podľa § 13a zákona v pochybnostiach o tom, či pri odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe ide o podstatný zásah do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie,

l) rozhodujú podľa § 14 zákona o odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe a podľa § 15 zákona o odňatí súčastí poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktoré nie sú poľnohospodárskou pôdou, a určujú podmienky, za ktorých odňatie povoľujú,

m) predpisujú podľa § 14 alebo § 19 zákona odvody za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe,

n) schvaľujú dohody o odstránení ekonomickej ujmy, na ktorú sa vzťahujú ustanovenia § 23 zákona, a ak nedôjde k tejto dohode, alebo ak uzavretá dohoda nie je v súlade s právnymi predpismi, rozhodnú o povinnosti ekonomickú ujmu odstrániť a určia lehotu na jej splnenie,

o) môžu ukladať podľa § 27 zákona pokuty organizáciám a ich pracovníkom.

(2) Ak ide o poľnohospodársku pôdu, na ktorú sa nevzťahuje ustanovenie § 7a ods. 1 zákona a ktorej výmera nepresahuje 1 ha, okresné národné výbory

a) udeľujú podľa § 9 zákona súhlas k návrhom na určenie dobývacích priestorov,

b) rozhodujú o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 13a zákona; pritom určujú aj zásadné podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, schvaľujú plán rekultivácie, prípadne určujú osobitný režim jeho vykonávania.

(3) Okresné národné výbory rozhodujú podľa § 21 zákona so súhlasom ministerstva, prípadne so súhlasom ministerstva a Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o znížení odvodov za odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

(4) Okresné národné výbory rozhodujú v pochybnostiach o tom, či poľnohospodárske pozemky patria do zastavaného územia obce [§ 22 písm. a) zákona].

(5) S okresnými národnými výbormi sa prerokúva podľa § 26 zákona použitie poľnohospodárskej pôdy na nepoľnohospodárske účely po dobu kratšiu ako jeden rok a ohlasuje sa im ukončenie nepoľnohospodárskeho použitia tejto pôdy a jej uvedenie do pôvodného stavu.

(6) Okresné národné výbory si môžu pre jednotlivé prípady vyhradiť ukladanie opatrení podľa § 2 ods. 1.

§ 4

Krajské národné výbory

(1) Ak ide o poľnohospodársku pôdu podľa § 7a ods. 1 zákona s výmerou do 3 ha alebo o inú poľnohospodársku pôdu s výmerou nad 1 ha do 5 ha, krajské národné výbory

a) udeľujú podľa § 9 zákona súhlas k návrhom na určenie dobývacích priestorov,

b) rozhodujú o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 13a zákona; pritom určujú aj zásadné podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, schvaľujú plán rekultivácie, prípadne určujú osobitný režim jeho vykonávania.

(2) Krajské národné výbory si môžu vyhradiť

a) rozhodovanie podľa § 1 zákona v pochybnostiach o tom, či ide o súčasti poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

b) povoľovanie zmien kultúr vnútri poľnohospodárskeho pôdneho fondu podľa § 4 zákona, ak ide o značný rozsah, prípadne dosah zmien,

c) udeľovanie súhlasu podľa § 8 zákona k návrhom územných plánov zón, ak udeľovanie tohto súhlasu neprislúcha ministerstvu,

d) udeľovanie súhlasu podľa § 10 zákona k návrhom trás nadzemných a podzemných vedení, ak ide o stavby krajského významu.

§ 5

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky

(1) Ministerstvo

a) riadi výkon štátnej správy na úseku ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu a dozerá na to, ako národné výbory na tomto úseku plnia svoje úlohy,

b) vypracúva koncepciu vývoja a koncepciu racionálneho a plného využívania poľnohospodárskeho pôdneho fondu,

c) udeľuje podľa § 8 zákona súhlas k návrhom územných plánov veľkých územných celkov a sídelných útvarov, ako aj k návrhom územných plánov zón na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy; k návrhom ostatných územných plánov zón udeľuje súhlas v prípadoch, kde doteraz neboli schválené plány sídelných útvarov.

(2) Ak ide o poľnohospodársku pôdu podľa § 7a ods. 1 zákona s výmerou nad 3 ha alebo o inú poľnohospodársku pôdu s výmerou nad 5 ha, ministerstvo

a) udeľuje podľa § 9 zákona súhlas k návrhom na určenie dobývacích priestorov,

b) rozhoduje o udelení predchádzajúceho súhlasu podľa § 13a zákona; pritom určuje aj zásadné podmienky na zabezpečenie ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, schvaľuje plán rekultivácie, prípadne určuje osobitný režim jeho vykonávania, a ak ide o podstatný zásah do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie, určuje, že sa odstráni ekonomická ujma.

(3) Ministerstvo si môže vyhradiť udeľovanie súhlasu k návrhom trás nadzemných a podzemných vedení podľa § 10 zákona, ak ide o stavby celoštátneho významu.

§ 6

Miestna príslušnosť orgánov ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu

(1) Žiadosť o predchádzajúci súhlas na odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe podľa § 13a zákona a žiadosť o udelenie súhlasu k návrhom na určenie dobývacích priestorov pri ťažbe nerastov podľa § 9 zákona sa podáva vždy na okresnom národnom výbore, v obvode ktorého leží najväčšia časť poľnohospodárskej pôdy, ktorá sa má odňať poľnohospodárskej výrobe.

(2) Ak na udelenie predchádzajúceho súhlasu na odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe alebo súhlasu k návrhom na určenie dobývacích priestorov je príslušný okresný národný výbor, prípadne krajský národný výbor a poľnohospodárska pôda, ktorá sa má odňať poľnohospodárskej výrobe, leží vo dvoch alebo viacerých okresoch, prípadne krajoch, udeľuje uvedené súhlasy ten okresný národný výbor, prípadne krajský národný výbor, v obvode ktorého leží najväčšia časť tejto pôdy.

(3) O odňatí poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe rozhoduje okresný národný výbor, v obvode ktorého leží odnímaná poľnohospodárska pôda, prípadne jej najväčšia časť.

(4) Ustanovenie odseku 3 o miestnej príslušnosti okresných národných výborov platí obdobne pri rozhodovaní v pochybnostiach o tom, či zriadením ochranných pásiem [§ 23 ods. 1 písm. b) zákona] došlo k podstatnému zásahu do hospodárenia socialistickej poľnohospodárskej organizácie, ako aj pri schvaľovaní dohôd o odstránení ekonomickej ujmy vzniknutej zriadením týchto pásiem, prípadne pri rozhodovaní o povinnosti túto ekonomickú ujmu odstrániť.


Spoločné, zrušovacie a záverečné ustanovenia

§ 7

Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu môžu v odôvodnených prípadoch predĺžiť podľa § 13a zákona platnosť nimi udeleného predchádzajúceho súhlasu na odňatie poľnohospodárskej pôdy poľnohospodárskej výrobe.

§ 8

Návrhy územných plánov veľkých územných celkov, sídelných útvarov a zón a návrhy na určenie dobývacích priestorov sa v období ich prípravy prerokúvajú podľa § 8, prípadne podľa § 9 zákona s orgánmi ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu, ktorým prislúcha udeľovať súhlas k týmto návrhom pred ich schválením.

§ 9

Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu dozerajú na dodržiavanie zákona a predpisov vydaných na jeho základe, sústavne kontrolujú, či sa dodržiavajú podmienky a vykonávajú opatrenia, ktoré uložili vo svojich rozhodnutiach, a v medziach svojej pôsobnosti ukladajú opatrenia na odstránenie zistených nedostatkov.

§ 10

Orgány ochrany poľnohospodárskeho pôdneho fondu spolupracujú s orgánmi štátneho hospodárskeho riadenia poľnohospodárstva, ako aj so všetkými orgánmi, ktorých činnosť sa dotýka poľnohospodárskeho pôdneho fondu, najmä s orgánmi územného plánovania, s orgánmi geodézie a kartografie, s orgánmi štátnej správy lesného hospodárstva a s orgánmi štátnej ochrany prírody.

§ 11

Pokuty uložené podľa § 27 zákona sú príjmom rozpočtu národného výboru, ktorý ich uložil.

§ 12

Zrušujú sa položky č. 10 a 11 prílohy A zákona SNR č. 159/1971 Zb., ktorým sa mení a dopĺňa zákon o národných výboroch a upravuje pôsobnosť národných výborov na niektorých úsekoch štátnej správy.

§ 13

Tento zákon nadobúda účinnosť 1. októbrom 1976.


Šalgovič v. r.

Dr. Colotka v. r.