Vyhláška č. 58/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene

Čiastka 12/1976
Platnosť od 07.06.1976 do31.03.1999
Účinnosť od 22.06.1976 do31.03.1999
Zrušený 406/2000 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku XII dohoda nadobudla platnosť 4. decembrom 1975.

58

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. februára 1976

o Dlhodobej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene

Dňa 1. marca 1975 bola v Lisabone podpísaná Dlhodobá dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene. Na základe svojho článku XII dohoda nadobudla platnosť 4. decembrom 1975.

Český preklad dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námestník ministra:

Krajčír v. r.

DLHODOBÁ DOHODA
medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskou republikou o obchodnej výmene

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Portugalskej republiky, vedené prianím rozvíjať a čo najviac uľahčiť vzájomné obchodné vzťahy v duchu rovnosti a vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:

Článok I

Berúc do úvahy súčasný vývoj obchodu medzi Československou socialistickou republikou a Portugalskom a prihliadajúc na ustanovenia tejto dohody sa obe zmluvné strany vynasnažia zabezpečiť harmonický rozvoj vzájomných obchodných vzťahov, majúc na zreteli hospodárske záujmy oboch krajín tak, aby bolo možné čo najúplnejšie využiť možnosti vyplývajúce z pokroku ich hospodárstva.

Článok II

Výmena tovaru medzi oboma zmluvnými stranami sa bude vykonávať v súlade s ustanoveniami Všeobecnej dohody o clách a obchode (GATT).

Každá zmluvná strana bude uplatňovať na dovozy tovaru pôvodu z druhej zmluvnej strany také priaznivé zaobchádzanie ako na podobný tovar dovážaný z iných krajín požívajúcich zaobchádzanie podľa doložky najvyšších výhod.

Článok III

Ustanovenie doložky najvyšších výhod podľa článku II sa nebude vzťahovať na výhody:

- ktoré jedna zo zmluvných strán poskytuje alebo poskytne susedným krajinám za účelom uľahčenia pohraničného styku;

- vyplývajúce zo súčasnej alebo budúcej príslušnosti jednej zo zmluvných strán k colnej únii alebo oblasti voľného obchodu.

Článok IV

S loďami, ich posádkami, cestujúcimi a nákladmi každej zo zmluvných strán bude zaobchádzané v prístavoch a vo vnútorných a teritoriálnych morských vodách druhej zmluvnej strany ako s loďami, ich posádkami, cestujúcimi a nákladmi krajín požívajúcich zaobchádzania podľa doložky najvyšších výhod. Tieto ustanovenia sa nebudú uplatňovať na činnosti, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi každej zmluvnej strany vyhradené národným organizáciám alebo podnikom, ako ťahanie lodí v prístave, vedenie lodí, záchranné práce, pobrežná plavba a rybolov.

Zmluvné strany sa zaväzujú uznávať za platné lodné dokumenty vydané alebo schválené príslušnými úradmi druhej zmluvnej strany týkajúce sa národnej vlajky, merania tonáže, totožnosti členov posádky a ďalšie vzťahujúce sa na lode a náklady.

Článok V

Zmluvné strany povolia v súlade so svojimi platnými zákonmi, nariadeniami a ustanoveniami dovoz a vývoj bez cla, daní a ďalších poplatkov rovnakej povahy, ktoré nemajú charakter platenia služieb:

a) vzoriek tovaru a propagačného materiálu potrebného na získanie objednávok a propagáciu, neurčených na predaj;

b) predmetov dovezených za účelom náhrady, ak sa pôvodné predmety vrátia;

c) predmety a tovar určené na veľtrhy a výstavy za podmienky, že budú opäť vyvezené;

d) označené obaly dovezené za účelom naplnenia, ako aj obaly obsahujúce predmety dovozu, ktoré sa musia vrátiť do vypršania dohodnutej lehoty;

Článok VI

Obe zmluvné strany, pokiaľ ide o tovar a výrobky druhej zmluvnej strany, si budú navzájom poskytovať v súlade s medzinárodnými dohodami, ktorých sú členmi, všetky úľavy, obsiahnuté v ich právnych predpisoch, potrebné pre operácie uskutočňované v rámci dovozu na colný záznam a v rámci zušľachťovacieho styku.

Článok VII

Kontrakty na dodávky tovaru a poskytovanie služieb v oblasti zahraničného obchodu budú uzavierať z československej strany podniky zahraničného obchodu, konajúce ako nezávislé právnické osoby alebo iné nezávislé právnické osoby oprávnené podľa platných predpisov na zahraničnoobchodnú činnosť a z portugalskej strany fyzické a právnické osoby spôsobilé vykonávať zahraničný obchod.

Článok VIII

Obe zmluvné strany si budú navzájom uznávať zdravotné, veterinárne a fytopatologické osvedčenia, ako aj kvalitatívne analýzy vystavené príslušnými inštitúciami druhej krajiny, osvedčujúcimi, že výrobky pochádzajúce z krajiny, ktorá vydala uvedené potvrdenia, vyhovujú vnútorným predpisom krajiny pôvodu.

Článok IX

Podrobné podmienky obchodnej výmeny, upravované touto dohodou, budú určené v ročných protokoloch. Príslušné podmienky budú určené na základe práce Zmiešanej komisie, vytvorenej podľa článku XI tejto dohody, pričom sa vezme do úvahy prianie oboch zmluvných strán počas platnosti tejto dohody uľahčovať a z roka na rok zvyšovať vzájomnú obchodnú výmenu tovaru.

Článok X

Obe zmluvné strany sa dohodli, že platby vyplývajúce z operácií uskutočnených v rámci tejto dohody sa budú vykonávať vo voľne zameniteľných menách v súlade s devízovými predpismi platnými v každej krajine.

Článok XI

Obe zmluvné strany ustanovujú Zmiešanú komisiu, ktorej poslaním bude dohliadať na správne vykonávanie tejto dohody, študovať všetky otázky týkajúce sa obchodných vzťahov medzi oboma krajinami a najmä predkladať svojim vládam návrhy na uľahčenie a zvýšenie obchodnej výmeny.

Osobitnou úlohou Zmiešanej komisie bude určenie úpravy uvedenej v článku IX tejto dohody týkajúcej sa vzájomnej obchodnej výmeny.

Zasadania Zmiešanej komisie sa budú konať raz ročne, striedavo v Prahe a v Lisabone.

Článok XII

Ustanovenia tejto dohody budú používané od 1. júla 1975 a budú platné do 31. decembra 1979. Po tomto čase bude sa táto dohoda mlčky predlžovať vždy o jeden rok, pokiaľ nebude písomne vypovedaná tri mesiace pred vypršaním svojej platnosti. Vypršanie platnosti tejto dohody nebude mať vplyv na platnosť a plnenie kontraktov uzavretých v rámci tejto dohody.

Táto dohoda bude predložená na schválenie obom zmluvným stranám podľa predpisov platných v každej z oboch krajín, o schválení si obe strany vymenia nóty. Dátum prijatia druhej nóty bude považovaný za dátum definitívneho nadobudnutia platnosti tejto dohody.

Vyhotovené v Lisabone 1. marca 1975 v dvoch pôvodných vyhotoveniach vo francúzskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Jaroslav Jakubec v. r.

Za vládu

Portugalskej republiky:

José Vera Jardim v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.