Vyhláška č. 128/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby

Čiastka 26/1976
Platnosť od 04.11.1976 do31.12.2000
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.2000
Zrušený 338/2000 Z. z.

128

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 30. septembra 1976

o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby

Federálne ministerstvo dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 24 zákona č. 24/1964 Zb. o vnútrozemskej plavbe v znení zákona č. 126/1974 Zb.:


§ 1

(1) Ciachovaním sa určuje objem vody vytlačenej loďou v závislosti od jej ponoru.

(2) Ciachovanie lodí slúži na zistenie najväčšieho prípustného výtlaku, prípadne výtlaku zodpovedajúceho rovine danej vodorysky. Ciachovanie lodí určených na dopravu nákladov môže tiež slúžiť na zistenie hmotnosti nákladu na základe ponoru.

(3) Loď sa preciachuje, ak sa ciachovou skúškou zistí, že jej pôvodné ciachovanie už nezodpovedá skutočnosti.

§ 2

Ciachovanie, ciachové skúšky a preciachovanie lodí vykonávajú Štátna plavebná správa v Prahe a Štátna plavebná správa v Bratislave, prípadne ich pobočky (ďalej len „plavebné správy“) príslušné evidovať lode podľa Poriadku pre ciachovanie lodí vnútrozemskej plavby (ďalej len „poriadok“)1) a to na lodiach podliehajúcich ciachovaniu;2) môžu ho vykonať aj na iných lodiach, včítane lodí zahraničných prevádzateľov, pokiaľ sú členmi Dohovoru o ciachovaní lodí vnútrozemskej plavby3) (ďalej len „Dohovor“).

§ 3

(1) Ciachovanie, ciachová skúška alebo preciachovanie sa vykonáva na písomnú žiadosť prevádzateľa alebo výrobcu lode. K žiadosti treba priložiť:

a) ciachový preukaz, pokiaľ bol už predtým vydaný,

b) údaje o druhu a počte členov posádky,

c) zoznam predmetov patriacich k plnému výstroju, ako aj zoznam zásob s približným udaním ich hmotnosti.

(2) Na požadovaný úkon je prevádzateľ alebo výrobca povinný pristaviť prázdnu loď (§ 1 ods. 2 poriadku), a to na stanovište, ktoré určí plavebná správa, a poskytnúť súčinnosť pracovníkom plavebnej správy podľa ich pokynov.

§ 4

Lode sa musia podrobiť ciachovej skúške

a) po uplynutí času platnosti ciachového preukazu (§ 5 ods. 1),

b) do troch mesiacov po dokončení väčšej opravy alebo prestavby lode,

c) ak sú dôvodné pochybnosti o správnosti údajov v ciachovom preukaze.

§ 5

(1) Každej ciachovanej lode vydá plavebná správa ciachový preukaz, ktorého čas platnosti určí najviac na 15 rokov. Čas platnosti ciachového preukazu možno predĺžiť pri lodiach určených na prepravu tovarov najviac o 10 rokov, pri ostatných lodiach najviac o 15 rokov.

(2) Ciachový preukaz stráca platnosť a plavebná správa ho odoberie, ak prevádzateľ lode nesplní povinnosť uloženú v § 4 písm. b) alebo ak odmietne preciachovanie lode.

(3) Pri trvalom alebo dočasnom vyradení ciachovanej lode z prevádzky sa ciachový preukaz musí vrátiť plavebnej správe, ktorá ho vydala.

§ 6

(1) Ciachové preukazy vydané pred nadobudnutím účinnosti tejto vyhlášky sa považujú za preukazy vydané podľa tejto vyhlášky za predpokladu, že na lodi nedošlo k zmenám, v dôsledku ktorých údaje v preukaze, ktoré sa týkajú výtlaku v závislosti od ponoru alebo najvyššej nosnosti, už nie sú presné. Platnosť týchto preukazov sa končí časom v nich uvedeným, nesmie však prekročiť 10 rokov odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto vyhlášky.

(2) Ciachové preukazy, ktoré vydali ciachové úrady členských štátov Dohovoru podľa vlastných predpisov zodpovedajúcich ustanoveniam tohto Dohovoru, sa uznávajú za rovnocenné s preukazmi vydanými podľa ustanovení tejto vyhlášky.

(3) Prevádzateľ je povinný predložiť do troch mesiacov ciachový preukaz československej lode, ktorá bola ciachovaná, podrobená ciachovej skúške alebo preciachovaná v cudzom štáte, príslušnej plavebnej správe.

§ 7

V priamom styku s ciachovými úradmi štátov, ktoré sú viazané Dohovorom, sa plavebné správy spravujú príslušnými ustanoveniami tohto Dohovoru.


§ 8

Zrušuje sa vyhláška Ministerstva dopravy č. 67/1964 Zb. o poriadku pre ciachovanie vnútrozemských plavidiel.

§ 9

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Ing. Blažek v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Úprava Federálneho ministerstva dopravy z 30. septembra 1976 č. 21 376/76-025, ktorou sa vydáva Poriadok pre ciachovanie lodí vnútrozemskej plavby, registrovaná v čiastke 26/1976 Zbierky zákonov ČSSR.

2) § 13 vyhlášky č.137/1974 Zb. o vnútrozemskej plavbe.

3) Oznámenie Federálneho ministerstva zahraničných vecí v čiastke 5/1976 Zb.