Vyhláška č. 28/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci

Čiastka 4/1976
Platnosť od 29.03.1976
Účinnosť od 13.04.1976
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 5 nadobudla Zmluva platnosť 14. marcom 1976.

28

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. marca 1976

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci


Dňa 21. marca 1975 bola vo Varšave podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci.

So Zmluvou vyslovilo súhlas Federálne zhromaždenie Československej socialistickej republiky a prezident republiky ju ratifikoval. Ratifikačné listiny boli vymenené v Prahe 13. februára 1976.

Podľa svojho článku 5 nadobudla Zmluva platnosť 14. marcom 1976.

Slovenské znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Poľskou ľudovou republikou o zmene priebehu štátnych hraníc a o niektorých ďalších otázkach súvisiacich s výstavbou a prevádzkou poľskej priehrady na Dunajci

Prezident Československej socialistickej republiky a Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

vedení želaním utvoriť v duchu vzájomného porozumenia potrebné predpoklady na výstavbu a prevádzku poľskej priehrady na Dunajci

rozhodli sa uzavrieť túto Zmluvu a za tým účelom vymenovali za svojich splnomocnencov:

prezident Československej socialistickej republiky

Františka Hagaru,

ministra lesného a vodného hospodárstva

Slovenskej socialistickej republiky,

Štátna rada Poľskej ľudovej republiky

Jerzyho Maciaka,

námestníka ministra poľnohospodárstva,

ktorí po výmene plnomocenstiev, o ktorých sa zistilo, že majú dobrú a náležitú formu, dohodli sa na týchto ustanoveniach:

Článok 1

(1) Priebeh československo-poľských štátnych hraníc sa mení v priestore

československej obce Lysá nad Dunajcom, okr. Poprad a poľskej obce Sromowce Wyžne, okres Nowy Targ, a československej obce Lenártov, okres Bardejov, a poľskej obce Wojkowa, okres Nowy Sacz.

(2) Priebeh štátnych hraníc od hraničného znaku 114/7 až po hraničný znak II/118 (hraničný úsek II) v priestore československej obce Lysá nad Dunajcom, okres Poprad, a poľskej obce Sromowce Wyžne, okres Nowy Targ, určujú tieto hraničné meračské dokumenty:

a) protokolárny opis priebehu hraničnej čiary s tabuľkou číselných údajov, listy číslo II/35 a II/36,

b) náčrt priebehu hraničnej čiary v mierke 1:5000, listy číslo II/35 a II/36,

c) prehľad kladu náčrtov priebehu hraničnej čiary v mierke 1:50 000 pre hraničný úsek II, list číslo 2,

d) plán plochy štátneho územia Československej socialistickej republiky pripadajúceho Poľskej ľudovej republike v mierke 1:2500.

(3) Priebeh štátnych hraníc od hraničného znaku 278/8 po hraničný znak 281/3 (hraničný úsek I) v priestore československej obce Lenártov, okres Bardejov, a poľskej obce Wojkowa, okres Nowy Sacz, určujú tieto hraničné a meračské dokumenty:

a) protokolárny opis priebehu hraničnej čiary s tabuľkou číselných údajov, listy číslo I/107 a I/108,

b) náčrt priebehu hraničnej čiary v mierke 1:5000, listy číslo I/107 a I/108,

c) prehľad kladu náčrtov priebehu hraničnej čiary v mierke 1:50 000 pre hraničný úsek I, list číslo 5,

d) plán plochy štátneho územia Poľskej ľudovej republiky pripadajúceho Československej socialistickej republike v mierke 1:2500.

(4) Dokumenty uvedené v odsekoch 2 a 3 sú neoddeliteľnou súčasťou tejto Zmluvy.

(5) Hraničné dokumenty uvedené v odseku 2 písmeno a), b), c) a v odseku 3 písmeno a), b), c) nahrádzajú príslušné hraničné dokumenty, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy medzi Československou republikou a Poľskou ľudovou republikou o konečnom vytýčení štátnych hraníc, podpísanej vo Varšave dňa 13. júna 1958.

Článok 2

(1) Podľa článku 1 odsek 2 odstupuje Československá socialistická republika časť svojho územia v priestore obce Lysá nad Dunajcom, okr. Poprad, vo výmere 24,9439 ha Poľskej ľudovej republike. Nehnuteľnosti, ako aj zariadenia a porasty (ďalej len „nehnuteľnosti“) nachádzajúce sa na tejto časti územia prechádzajú do vlastníctva Poľskej ľudovej republiky.

(2) Podľa článku 1 odsek 3 a v súvislosti s odsekom 1 tohto článku odstupuje Poľská ľudová republika časť svojho územia v priestore obce Wojkowa, okres Nowy Sacz, vo výmere 24,9439 ha Československej socialistickej republike. Nehnuteľnosti nachádzajúce sa na tejto časti územia prechádzajú do vlastníctva Československej socialistickej republiky.

(3) Prevodom vlastníctva podľa odsekov 1 a 2 zanikajú všetky vecné práva na prevádzané nehnuteľnosti, ako aj všetky iné práva obmedzujúce alebo vylučujúce dispozície s týmito nehnuteľnosťami alebo ich užívanie.

(4) V prípade, že prevodom vlastníctva podľa odsekov 1 a 2 boli dotknuté práva tretích osôb na prevádzané nehnuteľnosti, poskytne zmluvná strana, na území ktorej sa nehnuteľnosti pred prevodom vlastníctva nachádzali, týmto osobám náhradu podľa svojich vnútroštátnych predpisov; voči zmluvnej strane, do vlastníctva ktorej nehnuteľnosti prešli, nemôžu tretie osoby uplatňovať nijaké nároky.

Článok 3

(1) Poľská strana uhradí československej strane:

a) náklady konania vyvlastnenia pozemkov na časti územia Československej socialistickej republiky v priestore obce Lysá nad Dunajcom, okres Poprad, ktoré podľa článku 2 odsek 1 prechádzajú do vlastníctva Poľskej ľudovej republiky;

b) cenu úseku cesty medzi československou obcou Lysá nad Dunajcom a poľskou obcou Niedzica, vrátane telekomunikačných zariadení, ktorý podľa článku 2 odsek 1 prechádza do vlastníctva Poľskej ľudovej republiky.

(2) Platby podľa odseku 1 uhradí poľská strana do 30 dní po nadobudnutí platnosti tejto Zmluvy vo výške a spôsobom osobitne určeným.

Článok 4

Poľská strana urobí potrebné opatrenia, aby v dôsledku výstavby a prevádzky priehrady na Dunajci nevznikali škody na území Československej socialistickej republiky. Prípadné škody vzniknuté na území Československej socialistickej republiky výstavbou alebo prevádzkou priehrady uhradí poľská strana, ak nepreukáže, že škody nezavinila.

Článok 5

Táto zmluva podlieha ratifikácii a vstúpi do platnosti tridsiaty deň po výmene ratifikačných listín, ktorá bude vykonaná v Prahe.

Dané vo Varšave dňa 21. marca 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v jazyku slovenskom a poľskom, pričom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Na dôkaz toho splnomocnenci zmluvných strán túto Zmluvu podpísali a opatrili ju pečaťami.

Za prezidenta

Československej socialistickej republiky:

Hagara v. r.

Za Štátnu radu

Poľskej ľudovej republiky:

Maciak v. r.