Vyhláška č. 164/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára

Čiastka 33/1976
Platnosť od 28.12.1976 do29.09.2000
Účinnosť od 28.12.1976 do29.09.2000
Zrušený 278/2000 Z. z.

164

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva financií

z 27. decembra 1976

o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 125. výročiu úmrtia Jána Kollára

Federálne ministerstvo financií vyhlasuje podľa § 3 ods. 2 zákona č. 41/1953 Zb. o peňažnej reforme a na základe § 2 ods. 2 vládneho nariadenia č. 35/1954 Zb. o pamätných minciach:


§ 1

(1) K 125. výročiu úmrtia básnika Jána Kollára sa vydávajú pamätné strieborné päťdesiatkorunáky.

(2) Pamätné strieborné päťdesiatkorunáky sa razia zo zliatiny so 700 dielmi striebra a 300 dielmi medi. Hrubá váha (hmotnosť) päťdesiatkorunáka je 13 g. Pri razbe je povolená odchýlka hore i dole v hrubej váhe (hmotnosti) 10/1000 a v obsahu striebra 5/1000. Priemer päťdesiatkorunáka je 31 mm, hrana je vrúbkovaná.

(3) Na líci pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je štátny znak Československej socialistickej republiky, okolo ktorého je v opise zľava v neuzavrenom kruhu názov štátu „ČESKOSLOVENSKÁ SOCIALISTICKÁ REPUBLIKA“. Označenie hodnoty „50 Kčs“ je umiestnené vo dvoch riadkoch uprostred pod štátnym znakom. Vľavo i vpravo od označenia hodnoty je umiestnený štylizovaný lipový lístok.

(4) Na rube pamätného strieborného päťdesiatkorunáka je portrét Jána Kollára. Jeho meno „JÁN KOLLÁR“ a letopočty „1852-1977“ sú umiestnené vo dvoch riadkoch pod portrétom. Autorom návrhu na pamätný strieborný päťdesiatkorunák je akademický sochár Andrej Peter, ktorého značka „A. P.“ je umiestnená pod letopočtami uprostred.


§ 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Lér CSc. v. r.