Vyhláška č. 115/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976
Účinnosť od 16.10.1976
Redakčná poznámka

Zmluva nadobudla platnosť podľa svojho článku 3 dňom 16. júna 1976.

115

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 12. augusta 1976

o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy


Dňa 28. augusta 1973 bola v Prahe podpísaná Zmluva medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy.

Zmluva nadobudla platnosť podľa svojho článku 3 dňom 16. júna 1976.

České znenie Zmluvy sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

ZMLUVA

medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore námornej a leteckej dopravy

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Talianskej republiky, prajúc si uzavrieť zmluvu medzi oboma krajinami o zamedzení dvojakého zdanenia príjmov a majetku v odbore medzinárodnej námornej a leteckej dopravy, sa dohodli na týchto ustanoveniach:

Článok 1

Nižšie uvedeným výrazom treba na účely tejto Zmluvy rozumieť takto:

1.„Vykonávaním námornej a leteckej dopravy“ sa rozumie zárobková činnosť zameraná na námornú a leteckú dopravu osôb, zvierat, tovaru a poštových zásielok, vykonávaná vlastníkmi, nájomcami, rejdármi alebo prevádzateľmi lodí alebo lietadiel, včítane predaja cestovných lístkov a podobných dokumentov pre dopravu cestujúcich a tovaru.

2. „Československými podnikmi“ sa rozumie československý štát, československé štátne organizácie, buď charakteru celoštátneho, alebo miestneho, fyzické osoby, ktorých bydlisko je na daňové účely v Československu a nie v Taliansku, práve tak ako kapitálové a osobné spoločnosti zriadené podľa československých zákonov, ktorých sídlo skutočného vedenia je umiestnené na území Československej socialistickej republiky.

3. „Talianskymi podnikmi“ sa rozumie taliansky štát a talianske štátne organizácie, buď charakteru celoštátneho, alebo miestneho, fyzické osoby, ktorých bydlisko je na daňové účely v Taliansku a nie v Československu, práve tak ako kapitálové a osobné spoločnosti zriadené podľa talianskych zákonov, ktorých sídlo skutočného vedenia je umiestnené na území Talianskej republiky.

Článok 2

1. Československá vláda sa zaväzuje oslobodiť príjmy a majetok v odbore námornej a leteckej dopravy medzi Československom, Talianskom a inými krajinami, vykonávanej pod štátnou vlajkou talianskymi podnikmi, ktoré sa zaoberajú takou činnosťou, od daní z príjmov a majetku a od všetkých iných daní, ktoré sa vyberajú z príjmov a majetku podliehajúcich zdaneniu v Československu.

2. Talianska vláda sa zaväzuje oslobodiť príjmy a majetok v odbore námornej a leteckej dopravy medzi Talianskom, Československom a inými krajinami, vykonávanej pod štátnou vlajkou československými podnikmi, ktoré sa zaoberajú takou činnosťou, od daní z príjmov a majetku a od všetkých iných daní, ktoré sa vyberajú z príjmov a majetku podliehajúcich zdaneniu v Taliansku.

3. Daňové oslobodenie, o ktorom sa hovorí v predchádzajúcich odsekoch 1 a 2, sa vzťahuje aj na československé a talianske podniky námornej a leteckej dopravy, ktoré sú účastníkmi spoločného fondu, „poolu“, spoločného vykonávania dopravy alebo medzinárodnej organizácie na vykonávanie dopravy, pokiaľ ide o príjmy a majetok spomenutých podnikov.

Článok 3

Táto Zmluva podlieha ratifikácii alebo schváleniu podľa príslušných ústavných predpisov platných v oboch zmluvných štátoch a nadobudne platnosť dňom výmeny listín potvrdzujúcich túto ratifikáciu alebo schválenie. Jej účinnosť sa bude vzťahovať na príjmy a majetok v odbore námornej a leteckej dopravy uskutočnenej od 1. januára 1966.

Článok 4

Táto Zmluva zostane v platnosti po neobmedzený čas. Každá z oboch vlád ju však bude môcť vypovedať písomnou šesťmesačnou výpoveďou. V takom prípade stratí Zmluva účinnosť 1. januárom roka nasledujúceho po uplynutí tejto šesťmesačnej lehoty.

Na dôkaz toho podpísaní splnomocnenci, ktorí boli na to náležite splnomocnení svojimi vládami, túto Zmluvu podpísali.

Dané v Prahe 28. augusta 1973 vo dvoch vyhotoveniach v českom a talianskom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Pancák v. r.

Za vládu

Talianskej republiky:

Crovetto v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.