Vyhláška č. 166/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty

Čiastka 33/1976
Platnosť od 28.12.1976 do30.06.1986
Účinnosť od 01.02.1977 do30.06.1986
Zrušený 126/1985 Zb.

166

VYHLÁŠKA

Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky

z 3. decembra 1976

o požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty

Ministerstvo vnútra Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 30 ods. 3 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Vyhláška upravuje zásady požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty1) v obytných, verejných, administratívnych, priemyselných a iných budovách pre vykurovacie telesá, ktoré nie sú napojené na potrubný rozvod.

(2) O zaistení požiarnej bezpečnosti pri skladovaní vykurovacej nafty v organizáciách podliehajúcich dozoru štátnej banskej správy platia osobitné právne predpisy.

§ 2

Úvodné ustanovenia

(1) Pri skladovaní a používaní vykurovacej nafty treba dbať na zvýšenú opatrnosť a počínať si tak, aby nedošlo k požiaru.

(2) Vykurovaciu naftu možno skladovať v nádobách (prenosné nádoby, sudy a nádrže) zodpovedajúcich platným technickým normám.2)

(3) Každá nádoba musí byť označená dobre viditeľným nápisom „Vykurovacia nafta“.

(4) Nádoby možno plniť najviac do 95 % ich objemu.

(5) Prenosné nádoby z nehorľavého a nerozbitného materiálu nesmú mať väčší objem ako 20 l a z plastických hmôt 10 l; musia byť tesne uzavierateľné a pri postavení stabilné. Nesmú sa používať prenosné nádoby ľahko rozbitné (sklenené, kameninové a pod.).

(6) Nádrže nesmú mať väčší objem ako 1 000 l a nesmú byť spojené do batérií ani pripojené na pevné potrubie za účelom ich plnenia alebo odvodu vykurovacej nafty.

(7) Spoločne s tuhými palivami možno skladovať vykurovaciu naftu len v prenosných nádobách.

(8) Odoberať vykurovaciu naftu z nádob väčšieho objemu ako 20 l možno len ručným čerpadlom, ktorého výtok musí smerovať do nepriepustnej záchytnej nádrže.

(9) Nepriepustná záchytná nádrž sa musí vybudovať pri skladovaní väčšieho množstva vykurovacej nafty ako 20 l a musí vyhovovať požiadavkám ustanoveným v § 5 ods. 1 písm. c) tejto vyhlášky.

(10) Prelievať vykurovaciu naftu na miestach, ktoré majú odtok do kanalizácie, je zakázané.

(11) Dolievať nádrž vykurovacieho telesa možno len z prenosnej nádoby pri jeho odstavení z činnosti.

(12) Vykurovacia nafta, ktorá unikne z nádoby pri akejkoľvek manipulácii, sa musí okamžite odstrániť bezpečným spôsobom.

Miesta na skladovanie vykurovacej nafty

§ 3

Všeobecné ustanovenia

Vykurovaciu naftu možno skladovať

a) na miestach uvedených v tejto vyhláške,

b) tam, kde na to vydá okresný národný výbor súhlas.

§ 4

Skladovanie vykurovacej nafty v bytoch

(1) V bytoch s prevádzkou vykurovacích telies na naftu je dovolené skladovať v prenosných nádobách 10 l vykurovacej nafty na každé vykurovacie teleso okrem objemu nádrže vlastného vykurovacieho telesa, najviac však 40 l.

(2) Prenosné nádoby s vykurovacou naftou nesmú byť uložené od vykurovacieho telesa vo vzdialenosti menšej ako 3 m.

§ 5

Skladovanie vykurovacej nafty v pivniciach a suterénnych miestnostiach

(1) V pivniciach a suterénnych miestnostiach budov (ďalej len „pivnica“) je dovolené skladovať 200 l vykurovacej nafty pre každú bytovú jednotku do celkového množstva 2 000 l v prenosných nádobách alebo sudoch alebo 3 000 l vykurovacej nafty v nádržiach pre jednu budovu za týchto podmienok:

a) podlaha, múry a strop pivnice musia byť z nehorľavého materiálu;

b) dvere do pivnice sa musia dať uzamykať a včítane zárubní musia byť nehorľavé alebo obojstranne oplechované;

c) pod nádobami musí byť nepriepustná záchytná nádrž (napr. plechová vaňa) takého objemu, aby sa v prípade unikania vykurovacej nafty zachytilo najmenej 50 % celkového skladovaného množstva. Funkciu záchytnej nádrže môže plniť aj priestor obmedzený podlahou a stenami pivnice, ak je dostatočne tesný, aby zabránil unikaniu vykurovacej nafty z pivnice;

d) v pivnici musí byť zabezpečené účinné prirodzené3) alebo nútené vetranie;

e) elektrická inštalácia v pivnici musí zodpovedať príslušným technickým normám;4)

f) na inštalovanie záchytnej nádrže pri nádobách väčšieho objemu ako 200 l sa musí vyžiadať súhlas vodohospodárskeho orgánu okresného národného výboru.5)

(2) V pivnici, ktorej stavebné riešenie nespĺňa podmienky uvedené v odseku 1, je dovolené skladovať vykurovaciu naftu len v prenosných nádobách v najväčšom množstve 100 l na bytovú jednotku. Celkové množstvo skladovanej vykurovacej nafty pre jednu budovu nesmie presiahnuť 1 000 l. V týchto priestoroch sa nesmie vykurovacia nafta prelievať a ani inak s ňou manipulovať.

(3) V budovách, kde sa má uskladniť vykurovacia nafta, projektovaných alebo rekonštruovaných po nadobudnutí účinnosti tejto vyhlášky, musí stavebné riešenie pivnice z hľadiska požiarnej bezpečnosti zodpovedať príslušným technickým normám.6)

(4) Pri skladovaní vykurovacej nafty v pivniciach treba zabezpečiť a dodržiavať tieto požiarno-bezpečnostné opatrenia:

a) pivnica musí byť vybavená nádobou so suchým pieskom a lopatou pre prípad hasenia, a tam, kde sa skladuje viac ako 1 000 l vykurovacej nafty, musí byť k dispozícii aspoň jeden ručný penový alebo práškový hasiaci prístroj;

b) na dverách pivnice musí byť zreteľne vyznačený zákaz fajčiť a používať otvorený oheň a uvedené najvyššie prípustné množstvo skladovanej vykurovacej nafty. Okrem toho tu musí byť vyvesený menný zoznam užívateľov bytových jednotiek zúčastnených na skladovaní, s uvedením počtu a maximálneho objemu nádob, za ktoré každý z užívateľov bytov zodpovedá.

§ 6

Skladovanie vykurovacej nafty v prístavkoch budov

(1) V prístavku budovy, ktorého stavebné riešenie spĺňa podmienky ustanovené v § 5 ods. 1 až 3 tejto vyhlášky, je dovolené skladovať 2 000 l vykurovacej nafty v prenosných nádobách alebo sudoch alebo 3 000 l vykurovacej nafty v nádržiach. Prístavok musí byť bez okien a musí sa dať uzamykať.

(2) Pri skladovaní vykurovacej nafty v prístavkoch treba zabezpečiť a dodržiavať požiarnobezpečnostné opatrenia podľa § 5 ods. 4 tejto vyhlášky.

(3) Skladovanie vykurovacej nafty v prístavkoch pod oknami budov alebo pri budovách postavených z horľavých, ťažkohorľavých alebo nehorľavých materiálov s odolnosťou proti ohňu7) menšou ako 30 minút nie je dovolené.

§ 7

Skladovanie vykurovacej nafty v otvorených priestoroch

V otvorených priestoroch (v záhradách, dvoroch a pod.) je dovolené skladovať 2 000 l vykurovacej nafty v prenosných nádobách alebo sudoch alebo 3 000 l vykurovacej nafty v nádržiach za týchto podmienok:

a) miesto, kde sú tieto nádoby uložené, musí byť vzdialené najmenej 5 m od vedľajších objektov;

b) na vhodnom mieste musí byť umiestnená nádoba so suchým pieskom a lopata pre prípad hasenia, a tam, kde je skladované viac ako 1 000 l vykurovacej nafty, musí byť k dispozícii aspoň jeden ručný penový alebo práškový hasiaci prístroj;

c) pri manipulácii s vykurovacou naftou je zakázané fajčiť a používať otvorený oheň. Tento zákaz musí byť zreteľne vyznačený v blízkosti nádob.


Spoločné, prechodné a záverečné ustanovenia

§ 8

Pri skladovaní vykurovacej nafty treba dodržať i ustanovenia vyhlášky Ministerstva lesného a vodného hospodárstva Slovenskej socialistickej republiky č. 12/1973 Zb. o ochrane vôd pred znečisťovaním ropnými látkami.

§ 9

Pokiaľ sa povinnosti určené touto vyhláškou týkajú nehnuteľností, zodpovedá za ne osoba alebo organizácia príslušná podľa § 27 zákona č. 18/1958 Zb. o požiarnej ochrane.

§ 10

V objektoch, v ktorých je ku dňu začiatku účinnosti tejto vyhlášky vykurovacia nafta skladovaná a ktorých technický stav nespĺňa podmienky určené touto vyhláškou, a v objektoch vo výstavbe musia byť tieto podmienky zabezpečené do 31. decembra 1978.

§ 11

Výnimky z tejto vyhlášky môže povoliť okresný národný výbor.

§ 12

Zrušuje sa časť II (čl. 14-27) Dočasných smerníc pre vykurovanie vykurovacou naftou a ľahkým vykurovacím olejom z hľadiska požiarnej ochrany č. PO-1410/1965, ktorých ďalšia platnosť bola oznámená v čiastke 47/1967 Zb. (XVIII/13).

§ 13

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. februárom 1977.


Minister:

Ing. Lazar v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Za vykurovaciu naftu na účely tejto vyhlášky sa považujú i vykurovacie oleje, ktorých bod vzplanutia v otvorenom tégliku je nižší ako 140 oC.

2) ČSN 65 0201 „Predpisy na zaistenie požiarnej bezpečnosti pri výrobe, manipulácii, skladovaní a doprave horľavých kvapalín",
ČSN 16 0110 „Oceľové sudy",
ČSN 06 1391 „Stabilné nádrže na vykurovaciu naftu pre domácnosť objemu 1 000 l".

3) ČSN 65 0201 (Podľa tejto normy musia byť otvory na prirodzené vetranie z vnútornej strany zahradené hustou sieťou a z vonkajšej strany dierkovaným plechom).

4) ČSN 34 1440 „Elektrické zariadenia v miestnostiach s nebezpečím výbuchu horľavých plynov a pár".

5) § 13 ods. 1 písm. b) zákona č. 138/1973 Zb. o vodách.

6) ČSN 73 0802 „Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia" a ďalšie na ňu nadväzujúce normy.

7) ČSN 73 0802 „Požiarna bezpečnosť stavieb. Spoločné ustanovenia".