Vyhláška č. 113/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

Čiastka 22/1976
Platnosť od 01.10.1976 do30.04.2004
Účinnosť od 16.10.1976 do30.04.2004
Zrušený 343/2004 Z. z.
Redakčná poznámka

Uvedené zmluvné dokumenty nadobudli na základe svojich príslušných ustanovení platnosť 15. marcom 1976.

113

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 9. júla 1976

o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, o Protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a o Likvidačnom protokole medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

Dňa 29. augusta 1975 boli v Prahe podpísané Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, Protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti niektorých ustanovení Obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod a Likvidačný protokol medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky.

Uvedené zmluvné dokumenty nadobudli na základe svojich príslušných ustanovení platnosť 15. marcom 1976.

České preklady dokumentov a ustanovení Obchodnej zmluvy medzi Československom a Tureckom zo 17. januára 1931, ktoré zostali v platnosti, sa vyhlasujú súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

OBCHODNÁ DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Tureckej republiky, berúc do úvahy, že sú zmluvnými stranami Všeobecnej dohody o clách a obchode, a vedené prianím podporovať a rozvíjať obchodné styky medzi svojimi krajinami na základe obojstranného záujmu, sa dohodli takto:

Článok I

Výmena tovaru medzi Československom a Tureckom sa bude uskutočňovať v súlade so všeobecnými dovoznými a vývoznými zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými v každej krajine.

Článok II

Obe zmluvné strany v rámci svojich platných zákonov, predpisov a nariadení urobia vhodné opatrenia pre rozvoj obchodu medzi oboma krajinami a poskytnú si najvyššiu možnú pomoc pri vzájomnom vydávaní dovozných a vývozných licencií.

Článok III

Všetky platby a dávky v súvislosti s obchodnými transakciami, ako aj ostatné platby medzi oboma krajinami odo dňa, keď táto dohoda nadobudne platnosť, sa budú uskutočňovať v prevoditeľných menách akceptovaných Československou obchodnou bankou, u.s., a Centrálnou tureckou bankou v súlade s devízovými zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými v každej krajine.

Článok IV

V rámci svojich príslušných zákonov, predpisov a nariadení sa obe zmluvné strany dohodli navzájom si poskytovať všetky potrebné prostriedky a pomoc pri účasti na medzinárodných veľtrhoch na svojich územiach.

Článok V

Podľa tejto dohody budú dovozy a vývozy tovaru medzi oboma krajinami sprevádzané osvedčením o pôvode v súlade s pripojeným vzorom vydaným príslušným úradom vývoznej krajiny.

Zásielky nepresahujúce 100 US dolárov alebo rovnakú hodnotu v inej mene budú oslobodené od osvedčenia o pôvode.

Článok VI

Obe zmluvné strany sa dohodli ustanoviť zmiešanú komisiu, pozostávajúcu z ich zástupcov, ktorí sa budú schádzať raz za rok na žiadosť ktorejkoľvek strany striedavo v Prahe a v Ankare v termíne obojstranne dohodnutom, aby uľahčila vykonávanie tejto dohody a skúmala a riešila problémy významné z hľadiska jej aplikácie, ako aj odporučila opatrenia smerujúce k rozvoju obchodu medzi oboma krajinami.

Článok VII

Táto dohoda nahrádza Obchodnú dohodu (Modus Vivendi) medzi Československou republikou a Tureckou republikou podpísanú v Ankare 30. apríla 1934 a Obchodnú a Platobnú dohodu medzi Československou republikou a Tureckou republikou podpísanou v Prahe 9. júla 1949.

Článok VIII

Operácie schválené a začínajúce sa v priebehu platnosti tejto dohody a neukončené pred skončením jej platnosti sa budú likvidovať v súlade s ustanoveniami tejto dohody.

Článok IX

V súvislosti s ustanovením Obchodnej a Platobnej dohody z 9. júla 1949 sa zmluvné strany dohodli uzavrieť Likvidačný protokol v súlade s článkami 10, 11, 12 a 13 Platobnej dohody z 9. júla 1949.

Článok X

Táto dohoda nadobudne účinnosť predbežne dňom podpisu, s výhradou jej konečného schválenia alebo ratifikácie podľa príslušného konania každej zmluvnej strany, a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich takýto súhlas alebo ratifikáciu. Táto dohoda zostane v platnosti jeden rok a bude sa potom automaticky obnovovať na ďalšie rovnaké obdobie, pokiaľ ju ktorákoľvek zmluvná strana dva mesiace pred skončením jej platnosti písomne nevypovie.

Vyhotovené v Prahe 29. augusta 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vladimír Kiršbaum v.r.

Za vládu

Tureckej republiky:

Marçit Varlik v. r.

OSVEDČENIE O PÔVODE

ODOSIELATEĽ PRÍJEMCA
Meno ................................................................ Meno ..........................................................
Adresa .............................................................. Adresa .......................................................

Opis tovaru ......................................................

Spôsob balenia ..............................................

Počet kusov .....................................................

Obchodná značka ........................................... Hrubá váha .......................................... kg

Dopravná cesta ............................................... Hodnota ....................................................

V súlade s ustanovením Obchodnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Tureckou republikou z 29. augusta 1975 potvrdzujeme, že špecifikovaný tovar je československého/tureckého pôvodu.

PROTOKOL
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky o ukončení platnosti ustanovení obchodnej zmluvy zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod

S prihliadnutím na to, že dnešného dňa bola podpísaná Obchodná dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky, sa zmluvné strany dohodli takto:

Článok I

Týmto Protokolom sa ukončuje platnosť všetkých ustanovení Obchodnej zmluvy medzi Československom a Tureckom zo 17. januára 1931 vzťahujúcich sa na obchod; najmä články 1-5 (včítane), 7-10 (včítane) a 12, Protokol o podpise a všetky prílohy pripojené k uvedenej zmluve.

Článok II

Tento Protokol nadobudne účinnosť dňom podpisu, s výhradou jeho konečného schválenia alebo ratifikácie podľa príslušného konania každej zmluvnej strany, a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich taký súhlas alebo ratifikáciu.

Vyhotovené v Prahe 29. augusta 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vladimír Kiršbaum v.r.

Za vládu

Tureckej republiky:

Maçit Varlik v. r.

OBCHODNÁ ZMLUVA

medzi Československom a Tureckom zo 17. januára 1931

Články, ktoré sa ponechávajú naďalej v platnosti:

Článok 6

Vysoké zmluvné strany sa zaväzujú recipročne poskytovať tranzit na čo najvýhodnejších spojoch medzinárodného tranzitu osobám, batožine, tovaru a predmetom každého druhu, zásielkam, plavidlám, lodiam, automobilom a vagónom alebo ďalším dopravným prostriedkom a zaručujú si v tomto ohľade doložku najvyšších výhod. Tovary akéhokoľvek druhu prechádzajúce colným územím jednej z vysokých zmluvných strán budú recipročne oslobodené od akýchkoľvek colných poplatkoch alebo daní, s výnimkou štatistických a dohliadacích poplatkov na zabezpečenie tranzitu. Ustanovenia tohto článku sa vzťahujú aj na tovar v tranzite, ktorý sa už námornej doprave preložil alebo skladoval.

Predchádzajúce ustanovenia neprejudikujú opatrenia vykonané v súlade s príslušnými colnými zákonmi na zamedzenie pokútneho dovozu tovaru do krajiny.

Tranzit tovaru sa môže zakázať:

a) z dôvodov verejnej a štátnej bezpečnosti,

b) zo zdravotných dôvodov alebo ako zabezpečenie proti chorobám zvierat a rastlín.

Vysoké zmluvné strany budú mať právo urobiť nevyhnutné opatrenia na uistenie, že tovar, ktorý je predmetom štátneho monopolu alebo prohibície na ich území v súlade s čl. 5, je skutočne v tranzite.

Článok 11

Pokiaľ sa týka železničnej dopravy, nebude sa robiť rozdiel medzi obyvateľmi území oboch vysokých zmluvných strán a medzi ich batožinou a tovarom ani vo vyberaných poplatkoch za dopravu osôb, batožiny a tovaru, ani pokiaľ ide o čas dopravy a spôsob expedície. Najmä pokiaľ ide o zásielky prechádzajúce z územia jednej vysokej zmluvnej strany na územie druhej strany, alebo ktoré tam tranzitujú, nebude sa s nimi zaobchádzať vo veci expedície alebo ceny za dopravu menej priaznivo ako s národnými alebo z tretích krajín za predpokladu, že doprava sa uskutočňuje na rovnakej trase, v rovnakom smere a za rovnakých podmienok. Predchádzajúce ustanovenia sa nevzťahujú na cenové zľavy, ktoré majú za cieľ čeliť prechodnej tiesni v mimoriadnych prípadoch alebo sa poskytujú z charitatívnych dôvodov.

Obe vlády si okrem toho vyhradzujú upraviť priamou dohodou železničných správ podrobnosti recipročných železničných spojov a tranzitu.

Článok 13

Plavidlá a lode plávajúce pod vlajkou jednej z vysokých zmluvných strán, ich posádky a náklad, ktoré prídu priamo z materskej krajiny alebo z inej krajiny, bez zreteľa na svoj pôvod alebo cieľové určenie svojich zásielok budú v prístavoch a teritoriálnych vodách druhej zmluvnej strany požívať za všetkých okolností rovnaké zaobchádzanie, aké sa poskytuje plavidlám, lodiam, posádkam a nákladom v súlade s doložkou najvyšších výhod.

LIKVIDAČNÝ PROTOKOL
medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Tureckej republiky

V spojitosti s ukončením platnosti Obchodnej a Platobnej dohody z 9. júla 1949 medzi vládou Československej republiky a vládou Tureckej republiky obe zmluvné strany v súlade s článkami 10, 11, 12 a 13 Platobnej dohody z 9. júla 1949 sa dohodli na tomto:

Článok I

Všetky platby a poplatky medzi oboma krajinami okrem tých, ktoré sa uvádzajú v článku II, sa budú uskutočňovať v zameniteľných menách prijímaných Československou obchodnou bankou, u. s., a Centrálnou tureckou bankou v súlade s devízovými zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými v každej krajine.

Článok II

Všetky platby spojené s licenciami vydanými na komodity, obsiahnuté v tovarových listinách priložených k ročným protokolom alebo na licencie vystavené podľa žiadostí na komodity zapísané v tovarovej listine priloženej k Obchodnému protokolu z 16. marca 1974, podanej do 31. marca 1975, v súlade s Obchodnou a Platobnou dohodou, podpísanou 9. júla 1949, sa budú uskutočňovať do 31. decembra 1975 prostredníctvom clearingového účtu zriadeného v súlade s článkami I a II Platobnej dohody z 9. júla 1949.

Článok III

Zostatok, ktorý po 31. decembri 1975 vykáže clearingový účet vedený Československou obchodnou bankou, ú.s., na meno Centrálnej tureckej banky v súlade s ustanoveniami článku I Platobnej dohody podpísanej 9. júla 1949 a dodatkových protokolov podpísaných 16. augusta 1956 a 7. februára 1964, sa bude likvidovať týmto spôsobom:

1. Po potvrdení oboma stranami sa bude tento účet považovať za likvidačný účet. Likvidačný účet nebude zúročiteľný a bude ho viesť Československá obchodná banka, ú.s., na meno Centrálnej tureckej banky.

2. Zostatok clearingového účtu k 31. decembru 1975 zlikviduje dlžník do 31. augusta 1976 vývozom tovaru, najmä tovaru špecifikovaného v tovarových listinách priložených k Obchodnému protokolu zo 16. marca 1974 medzi Československom a Tureckom, o ktorý bude mať veriteľská strana záujem a ktoré bude dlžnícka strana môcť dodať v súlade so svojím vývozným režimom, predpismi a nariadeniami platnými v čase realizácie vývozu. Na tovarovej listine sa v januári 1976 dohodnú obe zmluvné strany v rámci dovozných a vývozných režimov platných v každej z oboch krajín.

3. Zostatok vykázaný k 31. augustu 1976 dlžník vyrovná v prevoditeľných menách prijímaných Československou obchodnou bankou, ú.s., a Centrálnou tureckou bankou v súlade s devízovými zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými v každej z oboch krajín, a to nie neskôr ako 30 dní po tomto dátume. Platba tohto zostatku sa uskutoční pri kurze 1 clearingový dolár = 1 US doláru.

Článok IV

V prípade akejkoľvek zmeny zlatého obsahu US dolára, ktorý v súčasnosti predstavuje 1 dolár = 0,828948 osobitných práv čerpania alebo ekvivalent vyjadrenia v zlate 1 dolár = 0,023684 troyjskej unce rýdzeho zlata rovnajúcej sa 0,736662 gramu čistého zlata, sa zostatok likvidačného účtu v priebehu platnosti tohto protokolu upraví podľa príslušnej zmeny k dátumu jej vyhlásenia a v pomere k tejto zmene.

Článok V

Československá obchodná banka, ú.s., a Centrálna turecká banka urobia opatrenia potrebné na vlastné vykonávanie tohto protokolu.

Článok VI

Tento protokol predbežne nadobúda platnosť dňom podpisu a podlieha konečnému schváleniu alebo ratifikácii podľa príslušného konania každej zmluvnej strany a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich takýto súhlas alebo ratifikáciu.

Vyhotovené v Prahe 29. augusta 1975 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom oba texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Vladimír Kiršbaum v. r.

Za vládu

Tureckej republiky:

Maçit Varlik v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.