111

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy

z 28. septembra 1976

o rezervnom fonde jednotného roľníckeho družstva

Federálne ministerstvo poľnohospodárstva a výživy ustanovuje podľa § 14 ods. 4 zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve po dohode s Federálnym ministerstvom financií a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky a Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky:


§ 1

Predmet a rozsah úpravy

Táto vyhláška ustanovuje podrobnosti k zásadám nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 122/1975 Zb. o poľnohospodárskom družstevníctve, pokiaľ sa týkajú tvorby a používania rezervného fondu (ďalej len „fond“) jednotného roľníckeho družstva (ďalej len „družstvo“).

§ 2

Tvorba fondu

(1) Družstvo utvára fond prídelom zo zisku; fond sa môže dopĺňať prostriedkami z iných fondov družstva [okrem prostriedkov z fondu výstavby1) a fondu kultúrnych a sociálnych potrieb].

(2) Prídel zo zisku uskutoční družstvo do fondu vo výške zostávajúcej časti zisku po prídeloch do ostatných fondov.

§ 3

Účel fondu

Fond slúži družstvu

a) na preklenutie výkyvov hospodárenia, a to tak v rámci družstva, ako v rámci kooperačného združenia,2) prípadne spoločného poľnohospodárskeho podniku, ktorého je členom,

b) na prídely do ostatných fondov družstva,

c) na krytie obežných prostriedkov,

d) na príspevky na činnosť a budovanie spoločných zariadení v rámci kooperačného združenia alebo spoločného poľnohospodárskeho podniku,

e) na zabezpečenie prostriedkov na odmieňanie za prácu,

f) na krytie nákladov na príspevky k dôchodkom podľa osobitných predpisov.3)

§ 4

Použitie fondu

(1) Prídely z fondu do ostatných fondov môže družstvo uskutočniť v súlade s predpismi platnými pre tieto fondy.

(2) Fond na účely ustanovené v § 3 písm. d) sa používa na základe rozhodnutia družstva, prípadne záväzkov vyplývajúcich zo zmlúv o spolupráci,4) rozhodnutia kooperačnej rady kooperačného združenia alebo zboru zástupcov spoločného poľnohospodárskeho podniku.

(3) Družstvo pri používaní fondu postupuje tak, aby výška fondu na účely uvedené v § 3 písm. e) tvorila najmenej 20 % objemu plánovaných nákladových odmien.

Záverečné ustanovenia

§ 5

Ministerstvo poľnohospodárstva a výživy republiky môže po dohode s Federálnym ministerstvom poľnohospodárstva a výživy povoliť v jednotlivých prípadoch výnimky z ustanovení § 3 a 4 tejto vyhlášky.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Nágr v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 11 ods. 3 nariadenia vlády ČSSR č. 138/1975 Zb., ktorým sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve.

2) § 10 ods. 2 písm. d) vyhlášky č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách.

3) Smernice FMPVž z 30. 12. 1975 č. FM 01-668/13/1975 o postupe pri prechode JRD do štátnych poľnohospodárskych organizácií.

4) § 2 alebo § 15 vyhlášky č. 159/1975 Zb. o spolupráci v poľnohospodárstve a jej formách.