Vyhláška č. 48/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do22.08.1996
Účinnosť od 18.05.1976 do22.08.1996
Zrušený 39/2006 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku VI dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

48

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 22. januára 1976

o Dlhodobej dohode o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Dňa 14. novembra 1975 bola v Paríži podpísaná Dlhodobá dohoda o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky. Na základe svojho článku VI dohoda nadobudla platnosť dňom podpisu.

České znenie dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ DOHODA

o hospodárskej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky

- odvolávajúc sa na Dohodu o hospodárskej spolupráci na úseku priemyslu, uzavretú v Paríži 23. februára 1970, ako aj na účasť obidvoch krajín na Všeobecnej dohode o clách a obchode (GATT),

- prajúc si rozvíjať svoje vzťahy za najlepšieho využívania všetkých zdrojov, ktoré poskytuje hospodársky pokrok obidvoch krajín,

- vedomé si podstatnej úlohy, ktorú má mať hospodárska spolupráca v rozvoji dvojstranných vzťahov,

- považujúc za nevyhnutné určiť pevný rámec a dlhodobé ustanovenia, aby sa uľahčilo utvorenie úzkych a trvalých vzťahov spolupráce medzi príslušnými orgánmi a podnikmi obidvoch krajín,

- prajúc si pozdvihnúť rozvoj spolupráce na vzájomne výhodnom základe,

sa dohodli takto:

Článok I

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Francúzskej republiky budú podporovať všetkými prostriedkami, ktoré majú k dispozícii, rozvoj hospodárskej spolupráce medzi orgánmi a podnikmi obidvoch krajín.

Článok II

Na posilnenie vzťahov medzi podnikmi sa budú obidve vlády mimoriadne venovať zvýšeniu vzájomného poznania svojich perspektív dlhodobého rozvoja.

V záujme uľahčenia výmeny informácií v tejto oblasti budú môcť byť predstavitelia orgánov zodpovedných za plánovanie, ak s tým budú obidve strany súhlasiť, pozvaní na účasť na zasadnutiach Zmiešanej komisie predvídanej v článku V tejto dohody.

Článok III

Zmiešaná komisia predvídaná v článku V tejto dohody určí oblasti, v ktorých sa rozvoj spolupráce javí najžiadanejším a utvorí, len čo to bude možné, orientačný program dlhodobej hospodárskej spolupráce.

Obidve strany sa domnievajú, že priaznivé perspektívy jestvujú najmä v týchto oblastiach:

- hutníctvo železa,

- strojársky a elektrotechnický priemysel,

- chemický priemysel,

- elektronika,

- informačná technika,

- výroba automobilov a ostatných dopravných prostriedkov,

- stavebný priemysel,

- poľnohospodárska technika a potravinársky priemysel.

Článok IV

Spolupráca medzi orgánmi a podnikmi obidvoch krajín môže mať najmä tieto formy:

- spoločná výstavba nových priemyselných zariadení, rozšírenie a modernizácia jestvujúcich jednotiek v každej z obidvoch krajín a v tretích krajinách,

- spolupráca v oblasti výroby, spracovateľského priemyslu a predaja,

- výmena know-how, technických informácií, patentov a licencií; vývoj novej techniky; výchova a výmena špecialistov a stážistov.

Článok V

Na sledovanie plnenia tejto dohody a na prijímanie opatrení nevyhnutných na realizáciu jej ustanovení sa zriaďuje Zmiešaná komisia pre hospodársku spoluprácu.

Jej pôsobnosť sa vzťahuje na všetky otázky vyplývajúce z hospodárskej spolupráce medzi obidvoma krajinami. Má najmä za úlohu utvárať priaznivé podmienky rozvoja tejto spolupráce, určovať zámery a vypracúvať nové návrhy v tejto oblasti. Vytvára najmä špecializované pracovné výbory v hlavných oblastiach spolupráce a koordinuje ich činnosť.

Zmiešaná komisia sa schádza na žiadosť jednej z obidvoch strán v zásade raz za rok, striedavo v Prahe a v Paríži.

Článok VI

Táto dohoda sa uzaviera na desať rokov a nadobúda platnosť dňom podpisu. Šesť mesiacov pred skončením jej platnosti sa zmluvné strany dohodnú o opatreniach, ktoré bude treba prijať na zabezpečenie pokračovania hospodárskej spolupráce medzi obidvoma krajinami.

Dané v Paríži 14. novembra 1975 vo dvoch vyhotoveniach, každé v českom a francúzskom jazyku, pri čom obidve znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Dr.Lubomír Štrougal v. r.

Za vládu

Francúzskej repubiky:

Jacques Chirac v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.