Vyhláška č. 4/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom dopravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb.

Čiastka 1/1976
Platnosť od 09.02.1976 do31.12.2005
Účinnosť od 01.04.1976 do31.12.2005
Zrušený 109/2005 Z. z.

OBSAH

4

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 29. januára 1976,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 132/1964 Zb. o železničnom dopravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb.

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 4 ods. 2 a § 8 ods. 1 zákona č. 51/1964 Zb. o dráhach, podľa § 392 ods. 3 Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. a podľa § 319 a 508 Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb.:


Čl. I

Vyhláška ministerstva dopravy č. 132/1964 Zb. o železničnom prepravnom poriadku v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb. sa mení a dopĺňa takto:

1. V § 1 ods. 1 sa na konci vypúšťajú slová „a vozňových zásielok na dráhe Dopravného podniku mesta Ostravy“.

2. V § 7 ods. 1 písm. f) sa na začiatku vypúšťa slovo „neobvyklé“ a na konci sa vypúšťa bodka a pripájajú sa slová v zátvorkách „(mimoriadne zásielky)“.

3. § 12 ods. 2 sa dopĺňa ustanovením písm. f), ktoré znie:

f) číslo cestovného lístku.“.

4. V § 13 ods. 1 v druhej vete sa nahrádzajú slová „Správa dráhy“ slovom „Železnica“.

5. V § 16 ods. 7 posledná veta znie:

„Kto poruší zákaz fajčenia, zaplatí pokutu 30 Kčs.“.

6. Vo všetkých ustanoveniach vyhlášky č. 132/1964 Zb. v znení vyhlášky č. 98/1966 Zb. sa slová „jedálny a bufetový“ nahrádzajú slovom „reštauračný“.

7. § 17 ods. 4 sa dopĺňa vetou, ktorá znie:

„V reštauračných vozňoch nie je dovolené fajčiť. Kto poruší tento zákaz, zaplatí pokutu 30 Kčs.“.

8. § 18 ods. 2 znie:

(2) Cestujúci sú povinní šetriť dopravné prostriedky a zariadenia železnice a nesmú ich poškodzovať a znečisťovať. Za poškodenie, znečistenie, alebo ak znečistením dôjde aj k poškodeniu dopravných prostriedkov, prípadne zariadení železnice, zaplatí cestujúci pokutu 30 Kčs a náhradu určenú tarifou alebo vo výške nákladov spojených s opravou.“.

9. V § 23 ods. 3 v poslednej vete sa slovo „neprecestovanú“ nahrádza slovom „precestovanú“.

10. § 24 ods. 1 druhá veta znie:

„Batožina sa môže skladať najviac z troch kusov a váha jedného kusa nesmie prevyšovať váhu 15 kg.“.

11. § 30 ods. 1 prvá veta pred bodkočiarkou znie: „Občania môžu podávať ako spešninu predmety, ktoré možno ľahko nakladať a vykladať a pri ktorých váha jedného kusa neprevyšuje 15 kg;“.

12. § 31 ods. 2 druhá veta znie:

„Časti orámované hrubými čiarami vypĺňa odosielateľ, ostatné železnica.“.

13. § 33 ods. 3 znie:

(3) Odosielateľ nie je povinný oznámiť zamýšľané podanie spešniny, ak hodlá v tom istom dni podať na prepravu najviac 3 spešniny, z ktorých sa každá skladá najviac z troch kusov, a ak váha jednotlivých kusov neprevyšuje 15 kg a celková váha jednej spešniny 45 kg.“.

14. V § 33 ods. 5 v poslednej vete na konci sa vypúšťajú slová „a váhu tovaru v egalizovaných obaloch.“.

15. § 34 ods. 6 znie:

(6) Pri zásielkach, ktoré dôjdu do stanice určenia v pracovné dni po 16. hodine, v sobotu, v nedeľu a vo sviatok kedykoľvek, dodacia lehota spočíva po dobu od príchodu spešniny do stanice až do 8. hodiny najbližšieho pracovného dňa.“

16. § 44 ods. 1 znie:

(1) Stanica je povinná podať odosielateľovi, prípadne prijímateľovi správu o čase prichystania vozňa na nakládku alebo vykládku, a to, ak vozeň bude prichystaný v dennom čase, najneskôr 2 hodiny, a ak bude vozeň prichystaný v dennom čase, najneskôr 3 hodiny pred jeho prichystaním na všeobecné nakladacie a vykladacie koľaje. Pre podávanie správ o prichystaní vozňov na iné koľaje alebo iné miesta platia osobitné predpisy, prípadne dohody.“.

17. § 45 ods. 5 znie:

(5) Pre ukladanie tovaru určeného na prepravu po železnici alebo došlého po železnici železnica prenecháva prepravcovi na dočasné užívanie podľa možnosti voľné priestranstvá alebo skladištia v staniciach za podmienok dojednaných v zmluve o dočasnom užívaní zložísk a skladíšť.“.

18. V § 45 ods. 14 v tretej vete na konci sa slová „prepravnej skrine“ nahrádzajú slovom „kontejnera“.

19. § 55 ods. 2 znie:

(2) Stanica určenia vydá nákladný list prijímateľovi

a) ak sa preukáže preukazom totožnosti, ak bola správa o čase prichystania vozňa podaná telefonicky; ak je prijímateľom organizácia, treba tiež preukázať, že pracovník koná za organizáciu,

b) ak stanici určenia odovzdá telegram alebo ďalekopis, ak bola správa o čase prichystania vozňa podaná telegraficky alebo ďalekopisne; ak prijímateľovi telegram pošta nedoručila a podala mu správu len telefonicky, ak sa preukáže preukazom totožnosti; ak je prijímateľom organizácia, treba tiež preukázať, že pracovník koná za organizáciu.“.

20. § 56 ods. 11 časť vety za bodkočiarkou znie:

„stanica na ceste upovedomí o zmene odosielaciu stanicu a podľa okolností aj pôvodnú stanicu určenia.“

21. V § 73 nadpis znie:

„Lehoty pre podávanie reklamácií. Zánik práv“.

22. V § 73 ods. 2 sa slovo „zdržného“ v zátvorkách nahrádza slovami „poplatku za pobyt vozňa“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. aprílom 1976.


Minister:

Ing. Blažek v. r.