Opatrenie č. 16/1976 Zb.Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky

Čiastka 3/1976
Platnosť od 15.03.1976 do14.04.1991
Účinnosť od 15.03.1976 do14.04.1991
Zrušený 135/1991 Zb.
Redakčná poznámka

Schválené uznesením Federálneho zhromaždenia č. 44/1976 Zb. zo dňa 27. apríla 1976.

16

ZÁKONNÉ OPATRENIE

Predsedníctva Federálneho zhromaždenia

z 11. marca 1976

o Kancelárii prezidenta Československej socialistickej republiky

Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky sa uznieslo podľa čl. 58 ods. 3 ústavného zákona č. 143/1968 Zb. o československej federácii na tomto zákonnom opatrení:


§ 1

(1) Kancelária prezidenta Československej socialistickej republiky (ďalej len „kancelária“) zabezpečuje plnenie úloh spojených s vykonávaním funkcií a činností prezidenta Československej socialistickej republiky. V jej rámci je Vojenská kancelária prezidenta Československej socialistickej republiky (ďalej len „vojenská kancelária“) ako osobitný organizačný útvar pre úlohy spojené s funkciou a činnosťou prezidenta Československej socialistickej republiky ako hlavného veliteľa ozbrojených síl.

(2) Kancelária spravuje Pražský hrad a jeho pridružené objekty a stará sa o ne ako o sídlo prezidenta Československej socialistickej republiky a významnú historickú pamiatku nášho ľudu.

§ 2

(1) Prezident Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva vedúceho kancelárie, ktorý mu je podriadený.

(2) Prezident Československej socialistickej republiky vymenúva a odvoláva náčelníka vojenskej kancelárie, ktorý mu je priamo podriadený.

§ 3

Kancelária si môže na plnenie svojich úloh vyžadovať od štátnych orgánov správy a vysvetlenia vo veciach spadajúcich do jej pôsobnosti.


§ 4

(1) Zrušuje sa zákon č. 176/1968 Zb. o Kancelárii prezidenta republiky v znení zákona č. 129/1970 Zb.

(2) Nedotknuté zostáva vládne nariadenie č. 55/1954 Zb. o chránenej oblasti Pražského hradu.

§ 5

Toto zákonné opatrenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Husák v. r.

Indra v. r.

Štrougal v. r.