Vyhláška č. 49/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Čiastka 8/1976
Platnosť od 03.05.1976 do21.08.2003
Účinnosť od 18.05.1976 do21.08.2003
Zrušený 80/2003 Z. z.
Redakčná poznámka

Na základe svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 4. februárom 1976.

49

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 19. februára 1976

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 24. júla 1975 bola podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave. Na základe svojho článku 21 Dohoda nadobudla platnosť 4. februárom 1976.

Český preklad Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Prvý námentník ministra:

Krajčír v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Bulharskej ľudovej republiky vedené prianím upraviť prepravu cestujúcich a nákladov cestnými vozidlami, a to medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím sa dohodli takto:

I. Preprava cestujúcich

Článok 1

1. V zmysle tejto Dohody sa delia prepravy cestujúcich medzi oboma štátmi na pravidelné, kyvadlové a nepravidelné.

2. Pravidelnou prepravou je preprava na autobusových tratiach uskutočňovaná podľa zverejnených prepravných podmienok, tarify a cestovného poriadku autobusov na určenej trase s uvedením miest (zastávok) nástupu a výstupu cestujúcich.

3. Kyvadlovou prepravou je preprava skupín cestujúcich v určených termínoch z územia jedného štátu na miesto dočasného pobytu na území druhého štátu alebo tranzitom ich územím s návratom týchto cestujúcich autobusmi toho istého dopravcu do štátu, odkiaľ pôvodne vyšli. Pri kyvadlových prepravách sa prvá cesta späť a posledná cesta tam uskutočňuje prázdnym autobusom.

4. Nepravidelnou prepravou je každá medzinárodná preprava, ktorá nie je prepravou v zmysle odsekov 2 a 3 tohto článku.

Článok 2

1. Pravidelné autobusové trate medzi dvoma štátmi, ako aj tranzitom ich územím sa uskutočňujú na základe povolenia.

2. Príslušné orgány každej zmluvnej strany vydávajú povolenie pre tú časť trati, ktorá prechádza ich územím.

Článok 3

1. Kyvadlová preprava sa uskutočňuje na základe povolenia.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si každoročne navzájom odovzdajú povolenia v rámci kontingentu dohodnutého na budúci rok. Ak bude počet odovzdaných povolení nedostačujúci, vydajú príslušné orgány zmluvných strán v priebehu roka požadované povolenia dodatočne.

Článok 4

Pri prepravách cestujúcich podľa tejto Dohody musí byť v každom autobuse k dispozícii príkaz na cestu a zoznam cestujúcich. Na obsahu a spôsobe vypľňania zoznamu sa dohodne zmiešaná komisia ustanovená podľa článku 18 tejto Dohody.

II. Preprava nákladov

Článok 5

1. Preprava nákladov medzi oboma štátmi alebo tranzitom ich územím sa uskutočňuje na základe povolenia, s výnimkou prepráv uvedených v článku 6.

2. Príslušné orgány zmluvných strán si každoročne navzájom odovzdávajú povolenia v rámci kontingentu dohodnutého na budúci rok. Ak bude počet odovzdaných povolení nedostačujúci, vydajú príslušné orgány zmluvných strán v priebehu roka požadované povolenia dodatočne.

Článok 6

Bez povolenia sa prepravujú

a) sťahované hnuteľné veci,

b) exponáty určené na veľtrhy a výstavy,

c) zvieratá, vozidlá, športové náradie a zariadenia určené na športové účely,

d) divadelné dekorácie, rekvizity a hudobné nástroje určené pre umelecké vystúpenia,

e) predmety a zariadenia pre rozhlasové a televízne nahrávky a filmové nakrúcania,

f) rakvy, prípadne urny s telesnými pozostatkami zomretých,

g) poškodené vozidlá, ako aj nimi prepravované náklady.

Jazdy prázdnych nákladných vozidiel, ako aj špeciálnych vozidiel, ktoré nie sú určené na prepravu cestujúcich alebo nákladov, sa tiež budú uskutočňovať bez povolenia.

Článok 7

Každá zmluvná strana si vyhradzuje právo požadovať osobitné povolenie na prepravu nebezpečných nákladov.

Článok 8

Prepravy nákladov cestnými vozidlami sa uskutočňujú podľa tejto Dohody na základe nákladného listu, ktorý sa používa v medzinárodnej cestnej doprave.

III. Všeobecné ustanovenia

Článok 9

Prepravy cestujúcich a prepravy nákladov podľa tejto Dohody môžu uskutočňovať dopravcovia, ktorí majú sídlo na území jednej zo zmluvných strán a ktorí podľa vnútroštátnych predpisov svojej krajiny sú oprávnení takéto prepravy uskutočňovať.

Článok 10

Ak hmotnosť a rozmery použitých vozidiel a prepravovaného nákladu presiahnu hmotnosť alebo rozmery maximálne prípustné na území druhej zmluvnej strany, vyžaduje sa na túto prepravu okrem povolenia podľa článku 3 a 5 ods. 1 tejto Dohody ešte osobitné povolenie príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok 11

1. Dopravcovia jednej zo zmluvných strán nemôžu uskutočňovať prepravy osôb alebo nákladov medzi dvoma miestami ležiacimi na území druhej zmluvnej strany, s výnimkou prípadov, keď dostanú osobitné povolenie vydané príslušnými orgánmi tejto zmluvnej strany.

2. Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu prepravovať náklady z územia druhej zmluvnej strany na územie tretieho štátu a späť tranzitom cez územie svojho štátu. Iné prepravy z územia a na územie druhej zmluvnej strany, na územie a z územia tretieho štátu sa môžu uskutočňovať len so súhlasom príslušných orgánov druhej zmluvnej strany.

Článok 12

Zoznam prepravovaných cestujúcich, ako aj povolenie vyžadované podľa tejto Dohody musia byť k dispozícii vo vozidle idúcom po území druhej zmluvnej strany a musia byť predložené na žiadosť príslušných orgánov tejto zmluvnej strany.

Článok 13

1. Dopravcovia jednej zo zmluvných strán, ktorí uskutočňujú prepravy podľa tejto Dohody na území druhej zmluvnej strany, platia dane a poplatky určené na tomto území.

2. Príslušné orgány zmluvných strán majú možnosť po vzájomnej dohode dane a poplatky spojené s uskutočňovaním prepráv podľa tejto Dohody, ako aj s vydávaním povolení na tieto prepravy čiastočne alebo úplne odpustiť.

Článok 14

Každá z oboch zmluvných strán uznáva vodičské preukazy vydané druhou zmluvnou stranou.

Článok 15

1. Pohonné látky, ktorými sú naplnené obvyklé, konštruktérom navrhnuté nádrže dočasne sa zdržiavajúcich vozidiel, sú oslobodené od dovozných ciel a nepodliehajú dovozným zákazom a obmedzeniam.

2. Náhradné diely, ktoré majú slúžiť na opravu dočasne sa zdržiavajúcich vozidiel, je dovolené dovážať bez dovozných ciel, dovozných zákazov a obmedzení. Zmluvné strany môžu vystaviť pre colné odbavovanie týchto náhradných dielov doklad na dočasný dovoz. Diely, ktoré boli nahradené, musia byť vyvezené alebo pod dozorom colných orgánov zničené.

3. Ošatenie a iné predmety, ako aj potraviny na cestu a tabakové výrobky pre osobnú potrebu posádky vozidla je dovolené dovážať bez dovozných ciel a dovozných zákazov a obmedzení, ak ich povaha a množstvo zodpovedajú charakteru a dľžke trvania prepravy, ktorú posádka uskutočňuje.

Článok 16

Platby vyplývajúce z ustanovení tejto Dohody sa uskutočňujú podľa platobných dohôd platných medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 17

Dopravcovia jednej zmluvnej strany môžu na zabezpečenie prepráv podľa tejto Dohody zriadiť na území druhej zmluvnej strany svoje zastúpenia v súlade s vnútroštátnymi predpismi druhej zmluvnej strany.

Článok 18

1. Príslušné orgány zmluvných strán zriadia zmiešanú komisiu, ktorá sa splnomocňuje:

- uzavrieť protokol k tejto Dohode,

- dohodnúť kontingent povolení na prepravy,

- prerokovať otázky daní a poplatkov a pripraviť príslušné návrhy, - dohodnúť spôsob a podmienky vydávania povolení, ich použitia, druh a čas ich platnosti,

- riešiť dohodou všetky otázky, ktoré môžu vzniknúť pri vykonávaní tejto Dohody.

2. Zmiešaná komisia sa schádza striedavo na území oboch zmluvných strán, najneskôr v prvom štvrťroku bežného roka.

Článok 19

Zmluvné strany si navzájom oznámia, ktoré orgány sú príslušné riešiť otázky spojené s vykonávaním tejto Dohody.

Článok 20

Otázky, ktoré nie sú upravené ustanoveniami tejto Dohody alebo inými medzinárodnými zmluvami, ktorými sú obe zmluvné strany viazané, budú upravené vnútroštátnymi predpismi každej z oboch zmluvných strán.

Článok 21

1. Táto Dohoda podlieha schváleniu podľa ústavných predpisov každej z oboch zmluvných strán a nadobudne platnosť dňom výmeny nót potvrdzujúcich jej schválenie.

2. Táto Dohoda sa uzaviera na jeden rok a bude sa automaticky predlžovať vždy o ďalší rok, pokiaľ ju jedna zo zmluvných strán písomne nevypovie najneskôr tri mesiace pred uplynutím jej platnosti.

Dané v Prahe 24. júla 1975 v dvoch vyhotoveniach v ruskom jazyku.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

JUDr. Ing. Štefan Šutka v.r.

minister dopravy

Za vládu

Bulharskej ľudovej republiky:

Vasil Canov v.r.

minister dopravy

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.