Nariadenie vlády č. 155/1976 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií

Čiastka 30/1976
Platnosť od 20.12.1976 do31.12.1980
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1980
Zrušený 161/1980 Zb.

OBSAH

155

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 18. novembra 1976,

ktorým sa mení nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 16 ods. 3 zákona č. 111/1971 Zb. o odvodoch do štátneho rozpočtu a príspevku na sociálne zabezpečenie:


Čl.1

Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 151/1975 Zb. o finančnom hospodárení štátnych hospodárskych a niektorých ďalších socialistických organizácií sa mení takto:

1. V § 62 ods. 1 sa slová „je 25 %“ nahrádzajú slovami „je 20 %“.

2. V § 72 ods. 1 sa slová „25 % zo základu“ nahrádzajú slovami „20 % zo základu“.


Čl.2

Toto nariadenie nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Dr. Štrougal v. r.