Vyhláška č. 98/1976 Zb.Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o dovoze investičných celkov a stavebných prác

(v znení č. 105/1981 Zb.)

Čiastka 19/1976
Platnosť od 26.08.1976 do31.12.1982
Účinnosť od 01.01.1982 do31.12.1982
Zrušený 165/1982 Zb.

98

VYHLÁŠKA

Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky, Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj a Federálneho ministerstva zahraničného obchodu

z 26. augusta 1976

o dovoze investičných celkov a stavebných prác

Štátna arbitráž Československej socialistickej republiky podľa § 395 písm. a) Hospodárskeho zákonníka č. 109/1964 Zb. v znení vyhlásenom pod č. 37/1971 Zb. (ďalej len „zákon“), Federálne ministerstvo pre technický a investičný rozvoj podľa § 53 zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev a Federálne ministerstvo zahraničného obchodu podľa § 1 zákona č. 119/1948 Zb. o štátnej organizácii zahraničného obchodu a medzinárodného zasielateľstva a podľa § 36 písm. a) zákona č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev ustanovuje:


PRVÁ ČASŤ

ÚVODNÉ A VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

§ 1

Rozsah platnosti

(1) Táto vyhláška upravuje

a) hospodárske záväzky pri zmluvnom zabezpečovaní dovozu investičných celkov (§ 2 ods. 1 a 2) a pri dovoze stavebných prác (§ 2 ods. 3) medzi organizáciami, ktoré dovoz objednávajú (ďalej len „objednávateľ“) a organizáciami zahraničného obchodu, prípadne ďalšími organizáciami oprávnenými na zahraničnoobchodnú činnosť,1) ktoré dovoz uskutočňujú (ďalej len „dovozca“);

b) niektoré povinnosti organizácií súvisiace so zabezpečovaním plnenia z dovozu pre tuzemskú investičnú výstavbu.

(2) Vyhláška sa nevzťahuje na plnenie s konečným určením pre vývoz.

§ 2

Pojmy

(1) Investičným celkom sa na účely tejto vyhlášky rozumie plnenie, prípadne súbor plnení zahraničného podniku, ktorých predmetom je aspoň

a) výstavba jedného stavebného objektu,2) prípadne bez stavebných hmôt, dielcov, strojov alebo zariadení a oceľovej stavebnej konštrukcie, a prípadne včítane príslušnej časti projektovej dokumentácie, alebo

b) súbor strojov a zariadení, zabezpečujúci úplný alebo aspoň čiastkový samostatný technologický proces (spravidla na úrovni prevádzkového súboru),3) včítane montáže alebo technickej pomoci pri montáži a skúšok zodpovedajúcich účelom komplexného vyskúšania,4) prípadne včítane príslušnej časti projektovej dokumentácie a účasti na skúšobnej prevádzke a vykonaní garančných skúšok; tým nie je vylúčená možnosť, aby si objednávateľ výnimočne obstaral jednotlivé stroje a zariadenia sám za podmienok, na ktorých sa dohodne s dovozcom.

(2) Súčasťou investičného celku môžu byť aj ďalšie plnenia zahraničného podniku uvedeného v odseku 1, ako napr. náhradné dielce prvého vybavenia, projektová dokumentácia,5) jednotlivé výrobky potrebné na doplnenie investičného celku a pod.

(3) Stavebnými prácami sa na účely tejto vyhlášky rozumejú stavebné práce vykonávané zahraničným podnikom, na ktoré sa nevzťahuje ustanovenie odseku 1 písm. a), prípadne včítane stavebných hmôt, dielcov a pod.

(4) Návrhom zahraničnej zmluvy sa na účely tejto vyhlášky rozumie

a) návrh zmluvy zahraničného podniku zvoleného dovozcom v spolupráci s objednávateľom na základe predchádzajúceho zhodnotenia ponúk a podkladov (§ 3, 35 a 36), prípadne na základe verejnej súťaže (§ 41) alebo

b) návrh zmluvy pripravený dovozcom pre zahraničný podnik zvolený spôsobom uvedeným v písmene a).

§ 3

Zásady spolupráce socialistických organizácií pri dovoze investičných celkov

(1) Všetky rokovania so zahraničnými podnikmi o možnostiach dovozu investičného celku je oprávnený viesť len dovozca určený na to Federálnym ministerstvom zahraničného obchodu. Iná organizácia ako dovozca je oprávnená viesť tieto rokovania len v mene dovozcu a len v rozsahu a spôsobom vymedzeným v splnomocnení, ktoré jej na tento účel dovozca udelil.

(2) Rozhodovanie o tom, s ktorými zahraničnými podnikmi sa bude viesť rokovanie podľa odseku 1, a o voľbe zahraničného podniku, s ktorým sa uzavrie zahraničná zmluva (§ 35, 36 a 41), patrí výlučne dovozcovi, ktorý tiež zodpovedá za správnosť tejto voľby.

(3) Organizácie sú povinné postupovať tak, aby neobmedzili rozhodovanie dovozcu podľa odsekov 1 a 2. Najmä projektová úloha a úvodný (jednostupňový) projekt musia byť spracované spôsobom, ktorý vyhovuje tejto požiadavke.

DRUHÁ ČASŤ

HOSPODÁRSKE ZMLUVY

§ 4

Za účelom zmluvného zabezpečovania dovozu podľa tejto vyhlášky organizácie uzavierajú hospodárske zmluvy

a) o príprave dovozu investičného celku (§ 5) a o zabezpečení dovozu investičného celku (§ 10);

b) o príprave dovozu stavebných prác (§ 30) a o zabezpečení dovozu stavebných prác (§ 31).

Prvý oddiel

Zmluva o príprave dovozu investičného celku

§ 5

(1) Zmluvou o príprave dovozu investičného celku sa objednávateľ a dovozca zaväzujú navzájom spolupracovať za účelom riadnej a včasnej prípravy stavby, pre ktorú sa má zabezpečiť dovoz investičného celku, a uzavrieť do určeného času zmluvu o zabezpečení dovozu investičného celku.

(2) Zmluva musí obsahovať

a) predpokladaný rozsah investičného celku a predpokladaný čas plnenia;

b) záväzky na obojstrannú, časove vymedzenú spoluprácu pri spracovaní úvodného (jednostupňového) projektu a prípadne i pri spracovaní projektovej úlohy, najmä v zmysle § 8;

c) obojstranný záväzok uzavrieť zmluvu o zabezpečení dovozu investičného celku;

d) lehotu, v ktorej objednávateľ predloží dovozcovi dopyt (§ 11);

e) lehotu, v ktorej dovozca predloží objednávateľovi návrh zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku (§ 11).

§ 6

(1) Organizácia je viazaná návrhom zmluvy počas jedného mesiaca, pokiaľ sama neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

(2) Zmluva vzniká, ak dôjde k dohode o jej celom obsahu.

§ 7

Povinnosť uzavrieť zmluvu o príprave dovozu investičného celku

(1) Na žiadosť objednávateľa je dovozca povinný uzavrieť zmluvu,

a) ak ide o plnenie úlohy štátneho plánu menovite uloženej nadriadenými orgánmi dovozcu aj objednávateľa, alebo

b) na základe schválenej projektovej úlohy, podľa ktorej má byť pre stavbu uloženú ako úloha štátneho plánu zabezpečený dovoz investičného celku.

(2) Na žiadosť objednávateľa, prípadne dovozcu je druhá organizácia povinná uzavrieť zmluvu v prípade, pre ktorý predpis o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese určuje povinnosť uzavrieť zmluvu o príprave dodávok.6)

§ 9

(1) Ak sa jedna z organizácií domáha zmeny alebo zrušenia záväzku zo zmluvy, je druhá organizácia povinná na zmenu alebo zrušenie pristúpiť,

a) ak došlo k zmene úlohy štátneho plánu menovite uloženej nadriadenými orgánmi dovozcu aj objednávateľa [§ 7 odsek 1 písm. a)], alebo

b) ak sa v dôsledku opatrení nadriadených ústredných orgánov neuskutoční stavba, pre ktorú bol investičný celok určený, alebo investičný celok nahradí dodávka z tuzemska alebo iná forma dovozu, alebo

c) ak nedošlo k uzavretiu zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku ani do jedného roka po uplynutí lehoty podľa § 5 ods. 2 písm. e) pre okolnosti, ktoré nevznikli v organizácii, ktorá sa domáha zmeny alebo zrušenia záväzku, alebo

d) ak potreby výstavby vyžadujú zmenu lehoty na predloženie dopytu [§ 5 ods. 2 písm. d)] alebo na predloženie návrhu zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku [§ 5 ods. 2 písm. e)].

(2) Dovozca je povinný pristúpiť na zrušenie záväzkov zo zmluvy, ak ho o to požiada objednávateľ aj z iných dôvodov, než ktoré sú uvedené v odseku 1; objednávateľ je však v takom prípade povinný náklady s tým spojené dovozcovi uhradiť.

(3) Ustanovenia odsekov 1 a 2 nemožno použiť, ak už došlo k vzniku záväzku dovozcu voči zahraničnému podniku v súlade s dohodou podľa § 43 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1; objednávateľ však môže odmietnuť uzavretie zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku za rovnakých podmienok, aké určuje § 26 pre odmietnutie plnenia.

Druhý oddiel

Zmluva o zabezpečení dovozu investičného celku

§ 10

Zmluvou o zabezpečení dovozu investičného celku sa dovozca zaväzuje obstarať pre objednávateľa za podmienok v nej dohodnutých investičný celok. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, investičný celok prevziať a dovozcovi ho zaplatiť.

§ 11

(1) Návrh zmluvy vypracúva dovozca na základe dopytu objednávateľa a v súlade s ustanoveniami a lehotami, o ktorých sa s objednávateľom vopred dohodol (§ 43 ods. 2), prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1. Zmluva vzniká, ak dôjde k dohode o jej celom obsahu.

(2) Objednávateľ uvedie v dopyte najmä

a) názov stavby, označenie generálneho projektanta a označenie investora, ak je ním iná organizácia ako objednávateľ,

b) označenie dôležitosti stavby,

c) označenie rozhodnutia príslušného orgánu o tom, že investičný celok má byť dovezený,

d) údaj o stave zabezpečenia devízového krytia,

e) označenie registrujúceho orgánu, dátum potvrdenia registračného listu a poradové číslo, ktoré registrujúci orgán stavbe pridelil,9)

f) požadovaný čas a spôsob plnenia,

g) odkaz na dohodu o limite kúpnej ceny.10)

(3) Dopyt podáva objednávateľ po schválení úvodného (jednostupňového) projektu a jeho súčasťou je - ak nebude dohodnuté inak - príslušná časť úvodného (jednostupňového) projektu. Ak sa zahraničná zmluva výnimočne uzaviera so súhlasom orgánu oprávneného uvoľniť devízové krytie pred schválením úvodného (jednostupňového) projektu, je objednávateľ povinný pripojiť k dopytu údaje a podklady potrebné pre rokovanie so zahraničným podnikom.

(4) Dovozca je oprávnený požadovať prepracovanie časového plánu stavby, ak je dopyt predložený s takým oneskorením, že termíny uvedené v schválenej projektovej dokumentácii (v časovom pláne stavby) už nemožno dodržať. Ak je objednávateľom iná organizácia než investor, je povinná investora o tejto dovozcovej požiadavke ihneď upovedomiť. Investor je v takomto prípade povinný bezodkladne zabezpečiť prepracovanie časového plánu stavby. Ak ide o stavbu uloženú ako úloha štátneho plánu, organizácie sú povinné upovedomiť o týchto skutočnostiach svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(5) Ustanovenie odseku 4 platí obdobne, ak dovozca preukáže, že investičný celok nemožno zabezpečiť tak, aby sa mohli dodržať termíny uvedené v schválenej projektovej dokumentácii (v časovom pláne stavby).

(6) Ak objednávateľ dodatočne zmení údaje, ktoré uviedol v dopyte, je povinný uhradiť dovozcovi náklady, ktoré musel vynaložiť v dôsledku tejto zmeny. Ustanovenie odseku 4 platí pre tento prípad obdobne.

(7) Dovozca je viazaný návrhom zmluvy počas jedného mesiaca, pokiaľ sám neurčí dlhšiu lehotu alebo pokiaľ nebude dohodnutá iná lehota.

§ 12

Povinnosť uzavrieť zmluvu o zabezpečení dovozu investičného celku

(1) Na žiadosť objednávateľa, prípadne dovozcu je druhá organizácia povinná zmluvu uzavrieť,

a) ak ide o plnenie úlohy štátneho plánu menovite uloženej nadriadenými orgánmi dovozcu a objednávateľa, alebo

b) na základe zmluvy o príprave dovozu investičného celku.

(2) Dovozca nie je povinný uzavrieť zmluvu podľa odseku 1,

a) ak včas nedostane potrebné devízové krytie11) alebo

b) ak preukáže, že investičný celok je nezabezpečiteľný. Na žiadosť objednávateľa je dovozca povinný doložiť tento údaj potvrdením Federálneho ministerstva zahraničného obchodu.

(3) Objednávateľ nie je povinný uzavrieť zmluvu podľa odseku 1, ak dovozca neuzavrel zahraničnú zmluvu v zhode s dohodou podľa § 43 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1.

(4) Ak nastane prípad podľa odseku 2, je objednávateľ, pokiaľ je ním iná organizácia než investor, povinný investora o tom upovedomiť. Ak ide o stavbu uloženú menovite ako úloha štátneho plánu, organizácie sú povinné upovedomiť o tom svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(5) Investor je v prípadoch podľa odseku 2 povinný bezodkladne zabezpečiť vykonanie potrebných úprav v schválenej dokumentácii stavieb, prípadne zabezpečiť potrebnú úpravu rozpracovanej projektovej dokumentácie.

§ 13

(1) Organizácie uzavierajú zmluvu spravidla buď v rovnakom čase, ako sa podpisuje zahraničná zmluva, alebo po podpísaní zahraničnej zmluvy.

(2) Ak dovozca predloží objednávateľovi návrh zmluvy pred podpísaním zahraničnej zmluvy, je oprávnený viazať platnosť zmluvy na podmienku, že dôjde k uzavretiu zahraničnej zmluvy v znení, ktoré bolo dohodnuté podľa § 43 ods. 2.

Súčinnosť objednávateľa

§ 14

(1) Objednávateľ je povinný

a) prerokúvať v mene dovozcu na stavenisku alebo montážnom pracovisku s pracovníkmi zahraničného podniku technické otázky súvisiace s plnením zahraničnej zmluvy, ak ho o to dovozca požiada a udelí mu na tento účel potrebné splnomocnenie;

b) zúčastňovať sa na kontrole plnenia zahraničnej zmluvy v dohodnutom rozsahu;

c) vykonávať v mene dovozcu zápisy do stavebného denníka a montážneho denníka vedeného zahraničným podnikom [§ 39 ods. 1 písm. c)], prípadne do iných výkazov vedených zahraničným podnikom na stavenisku alebo montážnom pracovisku, ak ho o to dovozca požiada a udelí mu na tento účel potrebné splnomocnenie;

d) kontrolovať a overovať správnosť výkazov a faktúr zahraničného podniku o vykonaných prácach, ktoré mu predloží dovozca, z hľadiska objemu a druhu vykazovaných, prípadne fakturovaných prác;

e) hneď oznamovať dovozcovi všetky zistené prípady porušenia zahraničnej zmluvy zahraničným podnikom;

f) podľa potreby informovať dovozcu o plnení povinností podľa ustanovení písmen a) až c).

(2) Pokiaľ nebude dohodnuté inak, podmienkou vzniku objednávateľovej povinnosti podľa ustanovení odseku 1 písm. a) a c) je, že mu dovozca včas odovzdá české alebo slovenské znenie zahraničnej zmluvy.

(3) Objednávateľ je voči dovozcovi viazaný postupom, ktorý vykoná podľa ustanovení odseku 1 písm. a) až d).

§ 15

Objednávateľ je povinný

a) obstarať všetky schválenia potrebné podľa právnych predpisov pre práce na investičnom celku, včítane povolenia vybudovať zariadenie staveniska;

b) zabezpečiť výkon technického dozoru investora [§ 39 ods. 1 písm. b)].

§ 16

Splnenie

(1) Organizácia v zmluve určí zhodne so zahraničnou zmluvou, čo tvorí predmet samostatného plnenia (čiastkového plnenia).

(2) Splnenie nastane

a) pri preprave po železnici - príchodom vagóna do československej pohraničnej colnej stanice;

b) pri preprave loďou - príchodom lode do československého colného prístavu;

c) pri preprave lietadlom - príchodom lietadla na tuzemské colné letisko;

d) pri preprave poštou - príchodom zásielky na vyclievaciu poštu;

e) pri preprave cestným dopravným prostriedkom - príchodom vozidla na československú colnicu;

f) v ostatných prípadoch - odovzdaním objednávateľovi.

(3) Ak však podľa zahraničnej zmluvy nastane splnenie neskôr, než ustanovuje odsek 2, alebo ak sú predmetom samostatného plnenia práce, splnenie nastane zhodne so zahraničnou zmluvou.

§ 17

Preverovanie a preberanie plnenia

(1) Objednávateľ je povinný preverovať plnenie tak, aby zabezpečil práva dovozcu voči zahraničnému podniku, prípadne dopravcovi, zasielateľovi alebo poisťovni. Pokiaľ spôsob preverovania nevyplýva z právneho predpisu alebo zo zmluvy [§ 43 ods. 1 písm. a)], dovozca je povinný na tento účel včas oznámiť objednávateľovi osobitné podmienky preverovania plnenia.

(2) Ak sa organizácie nedohodnú inak, preverovanie a preberanie plnenia, vykonávané za účasti zahraničného podniku, vykonáva objednávateľ v mene dovozcu za predpokladu, že mu dovozca udelí na tento účel potrebné splnomocnenie, a pokiaľ nebude dohodnuté inak, že mu včas odovzdá české alebo slovenské znenie zahraničnej zmluvy.

(3) Ak sa pri preverovaní a preberaní plnenia za účasti zahraničného podniku dovozca a objednávateľ nezjednotia na tom, či sa má preverované plnenie prevziať, rozhoduje stanovisko objednávateľa; objednávateľ je však povinný uhradiť dovozcovi náklady, ktoré mu spôsobí prípadným nesprávnym rozhodnutím.

(4) Pokiaľ nebude dohodnuté inak, dovozca je povinný doručiť objednávateľovi najneskôr 7 pracovných dní vopred písomné oznámenie, kedy bude plnenie na stavenisku alebo montážnom pracovisku pripravené na preverenie a prevzatie za účasti zahraničného podniku. Objednávateľ je povinný na základe tohto oznámenia sa na preverovanie a prevzatie plnenia dostaviť.

(5) Objednávateľ je voči dovozcovi viazaný stanoviskom, ktoré zaujme podľa ustanovení odsekov 2 a 3.

Zodpovednosť za vady (záruka) a reklamácie

§ 18

(1) Dovozca zodpovedá objednávateľovi za vady investičného celku rovnakým spôsobom a v rovnakom rozsahu, ako zodpovedá zahraničný podnik dovozcovi.

(2) Dovozca zodpovedá objednávateľovi za vady investičného celku po rovnaký čas, po aký mu zodpovedá zahraničný podnik. Ak ale zahraničná zmluva neumožňuje dovozcovi reklamovať neskôr než v posledný deň záručnej lehoty a organizácie sa nedohodnú inak, objednávateľ môže predložiť dovozcovi poslednú reklamáciu najneskôr 7 pracovných dní pred koncom lehoty, v ktorej môže dovozca reklamovať voči zahraničnému podniku; potom zanikajú objednávateľove práva z dovozcovej zodpovednosti za vady (záruky).

§ 19

(1) Objednávateľ je povinný reklamovať tak, aby sa reklamácia mohla riadne uplatniť voči zahraničnému podniku.

(2) Dovozca je povinný vyjadriť sa bez zbytočného odkladu k objednávateľovej reklamácii.

(3) Ak dovozca oznámi, že bude v zahraničnom podniku reklamovať, predlžuje sa lehota podľa § 130 ods. 2 písm. a) zákona o čas počítaný odo dňa, v ktorom dovozca podal vyjadrenie podľa odseku 2, do dňa, v ktorý objednávateľ dostane od dovozcu písomné oznámenie o vybavení reklamácie v zahraničnom podniku alebo o výsledku, s akým sa rozhodol zahraničný spor.

(4) Reklamovať môže aj príjemca zásielky. Ak reklamuje príjemca, koná tak, ako zástupca objednávateľa; ďalšie prerokúvanie reklamácie uskutočňuje vždy len objednávateľ.

§ 20

(1) Objednávateľ je povinný obstarať vierohodný dôkazový prostriedok o zistenej vade.

(2) Pri zistení závažnej vady je dovozca povinný určiť postup z hľadiska potrieb reklamačného konania voči zahraničnému podniku.

(3) Dovozca je povinný včas upovedomiť objednávateľa, kedy bude prerokúvať reklamáciu so zahraničným podnikom. Objednávateľ má právo zúčastniť sa na rokovaní o reklamácii so zahraničným podnikom, ktoré sa koná v tuzemsku. Na žiadosť dovozcu je objednávateľ povinný zúčastniť sa na rokovaní o reklamácii so zahraničným podnikom.

(4) Ak dovozca určí postup podľa odseku 2 alebo ak sa objednávateľ zúčastní na rokovaní o reklamácii so zahraničným podnikom podľa odseku 3, objednávateľ je povinný postupovať podľa pokynov dovozcu, ktorý tiež zodpovedá za ich správnosť.

(5) Ak sa dovozca dohodne so zahraničným podnikom na spôsobe vybavenia reklamácie, s ktorým vyslovil objednávateľ súhlas, platí táto dohoda aj vo vzťahu medzi dovozcom a objednávateľom.

§ 21

(1) Ak sa tak organizácie vopred dohodnú, vybaví sa objednávateľova reklamácia aj v ich vzájomnom vzťahu v súlade s rozhodnutím príslušného súdu alebo rozhodcovského orgánu v spore medzi dovozcom a zahraničným podnikom.

(2) Ak o to objednávateľ pri dohode podľa odseku 1 požiada, dovozca je povinný mu umožniť, aby sa zúčastňoval na rokovaní na príslušnom súde alebo rozhodcovskom orgáne. Ustanovenie § 20 ods. 5 platí obdobne.

(3) Dovozca je povinný využiť všetky dôkazové prostriedky, ktoré mu objednávateľ poskytne, pri vedení zahraničného reklamačného sporu.

§ 22

Vady zistené po uplynutí reklamačnej lehoty

Objednávateľ je povinný aj po uplynutí reklamačnej lehoty oznámiť dovozcovi bez zbytočného odkladu všetky zistené vady plnenia. Dovozca je povinný požadovať od zahraničného podniku odstránenie takto zistených vád; to, čo od zahraničného podniku dostane, je povinný po odpočítaní svojich nákladov objednávateľovi vydať.

§ 23

Zahraničný spor

(1) Na účely vedenia sporu medzi dovozcom a zahraničným podnikom na príslušnom súde alebo rozhodcovskom orgáne (ďalej len „zahraničný spor“) je dovozca povinný včas si od objednávateľa vyžiadať potrebné dôkazové prostriedky a pod.; objednávateľ je povinný dovozcovi včas poskytnúť vyžiadané podklady, pokiaľ ich má k dispozícii alebo pokiaľ ich môže obstarať, ako aj zabezpečiť vyslanie svedkov.

(2) Ak dovozca pristúpi na riešenie zahraničného sporu dohodou o zmieri, s ktorou objednávateľ vyslovil súhlas, platí táto dohoda aj vo vzťahu medzi dovozcom a objednávateľom.

§ 24

Náhrada škody

(1) Ak objednávateľa postihuje škoda, za ktorú dovozcovi zodpovedá zahraničný podnik, dovozca je povinný tento nárok na náhradu škody vymáhať. Ustanovenie § 20 platí v takomto prípade primerane.

(2) Dovozca je povinný po odpočítaní vynaložených nákladov vydať objednávateľovi to, čo dostane od zahraničného podniku ako náhradu škody.

(3) Inak o náhrade škody platia všeobecné ustanovenia o vyrovnaní škôd medzi socialistickými organizáciami.

§ 25

Majetkové sankcie

(1) Organizácie sú povinné dojednať v zmluve aspoň také majetkové sankcie, aké zodpovedajú zahraničnej zmluve.

(2) Organizácie nemusia majetkové sankcie účtovať ani vymáhať.

(3) Na náhradu škody sa majetkové sankcie nezapočítavajú, ak neboli zaplatené.

§ 26

Odmietnutie plnenia

(1) Objednávateľ je oprávnený odmietnuť plnenia zahraničným podnikom dosiaľ neuskutočnené alebo ich časť, ak nie je možnosť ich využitia.

(2) Odmietnutie plnenia je právne účinné dňom doručenia dovozcovi; podmienkou však je, že investorov nadriadený ústredný orgán s odmietnutím plnenia vopred vyslovil súhlas a že na úhradu nákladov, ktoré bude treba v zahraničí v dôsledku odmietnutia vynaložiť, bolo uvoľnené devízové krytie.

(3) O odmietnutí plnenia sú organizácie povinné upovedomiť svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(4) Pri odmietnutí plnenia je objednávateľ povinný zaplatiť dovozcovi náklady s tým spojené.

§ 27

Zmena zmlúv

(1) Ak o to objednávateľ zo závažných dôvodov požiada, dovozca je povinný navrhnúť zahraničnému podniku zmenu zahraničnej zmluvy. Podmienkou však je, že bolo na tento účel uvoľnené devízové krytie, pokiaľ je potrebné.

(2) Ak na základe objednávateľovej požiadavky dôjde k zmene zahraničnej zmluvy, objednávateľ je povinný

a) uhradiť dovozcovi náklady s tým spojené,

b) na žiadosť dovozcu pristúpiť na zodpovedajúcu zmenu zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku.

§ 28

Sistácia

(1) Ak objednávateľ požiada zo závažných dôvodov o dočasné zastavenie výroby investičného celku (ďalej len „sistácia“), dovozca je povinný ihneď prerokovať túto požiadavku so zahraničným podnikom. Podmienkou však je, že investorov nadriadený ústredný orgán so sistáciou vopred vyslovil súhlas a že na úhradu nákladov, ktoré bude treba v zahraničí v dôsledku sistácie vynaložiť, bolo uvoľnené devízové krytie.

(2) Objednávateľ je povinný zúčastniť sa na rokovaní o sistácii so zahraničným podnikom, ak ho o to dovozca požiada.

(3) Ak dôjde k dohode o sistácii so zahraničným podnikom, organizácie sú povinné upraviť zmluvu podľa podmienok, ktoré dovozca dohodol so zahraničným podnikom za objednávateľovho súhlasu.

(4) O vykonanej sistácii sú organizácie povinné upovedomiť svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

(5) Pri sistácii je objednávateľ povinný zaplatiť dovozcovi náklady s ňou spojené.

Tretí oddiel

Zmluvy o príprave dovozu stavebných prác a o zabezpečení dovozu stavebných prác

§ 29

Pre dovoz stavebných prác (§ 2 ods. 3) platí, pokiaľ táto vyhláška neustanovuje inak, primerane ustanovenie o dovoze investičných celkov.

§ 30

Zmluva o príprave dovozu stavebných prác

Zmluvou o príprave dovozu stavebných prác organizácia určí predpokladaný rozsah a druhy prác, ktorých dovoz bude treba zabezpečiť v určenom časovom období, zaväzujú sa spolupracovať pri zabezpečovaní tohto dovozu a uzavrieť do určeného času zmluvu o zabezpečení dovozu stavebných prác.

§ 31

Zmluva o zabezpečení dovozu stavebných prác

(1) Zmluvou o zabezpečení dovozu stavebných prác sa dovozca zaväzuje obstarať pre objednávateľa za podmienok s ním dohodnutých dovoz stavebných prác. Objednávateľ sa zaväzuje dohodnutým spôsobom spolupôsobiť, dovezené stavebné práce prevziať a zaplatiť.

(2) Návrh zmluvy vypracúva dovozca na základe dopytu objednávateľa.

(3) Objednávateľ uvedie v dopyte najmä

a) technický opis stavebných prác a ich objem,

b) bližšie údaje o stavebných hmotách, dielcoch a pod., pokiaľ požaduje, aby boli súčasťou plnenia,

c) požadovaný čas plnenia,

d) ďalšie údaje, pokiaľ sú potrebné pre uzavretie zahraničnej zmluvy,

e) účel, na ktorý majú byť stavebné práce dovezené,

f) údaj o stave zabezpečenia devízového krytia.

(4) Dovozca je povinný predložiť objednávateľovi návrh zmluvy v lehote uvedenej v dopyte. Ak nemôže tak urobiť, musí najneskôr do 15 dní po tom, čo dostal dopyt, objednávateľovi oznámiť riadne odôvodnené stanovisko.

TRETIA ČASŤ

SPOLUPRÁCA ORGANIZÁCIÍ PRI PRÍPRAVE A PRI UZAVIERANÍ ZAHRANIČNEJ ZMLUVY

Prvý oddiel

Spoločné ustanovenia

§ 32

(1) Organizácie sú povinné dbať na hospodárske, najmä devízové záujmy Československej socialistickej republiky.

(2) Ak sú pre to vážne dôvody z hľadiska ochrany hospodárskych, najmä devízových záujmov Československej socialistickej republiky, dovozca je oprávnený podľa okolností prípadu odmietnuť uzavretie zahraničnej zmluvy.

(3) Ak objednávateľ nesúhlasí s postupom podľa odseku 2, sú organizácie povinné o tom upovedomiť svoje nadriadené orgány; ak nie je organizácia podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj príslušný ústredný orgán.

§ 33

Organizácie sú povinné dbať na to, aby termín uzavretia a plnenia zahraničnej zmluvy vyhovoval čo najlepšie z hľadiska efektívneho zabezpečovania investičného celku; najmä sú povinné mať na zreteli jednak potreby súvisiace s prípravou a uskutočňovaním stavby, jednak vytvorenie podmienok plného využitia zodpovednosti za vady (záruky) zahraničného podniku.

Druhý oddiel

Spolupráca organizácií pri príprave zahraničnej zmluvy

§ 34

(1) Objednávateľ je povinný najneskôr pri predložení dopytu poskytnúť dovozcovi všetky právne predpisy, ktoré musí dodržať zahraničný podnik, pokiaľ neboli publikované v Zbierke zákonov.12) Ďalej je povinný upozorniť na osobitné vlastnosti investičného celku z hľadiska zdravotných predpisov a predpisov o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci.

(2) Spolu s predpismi podľa odseku 1 je objednávateľ povinný odovzdať dovozcovi technické normy platné v ČSSR, ktoré musí dodržať zahraničný podnik.

§ 35

Ak o to dovozca požiada, objednávateľ je povinný

a) poskytnúť dovozcovi na účely rokovania so zahraničnými podnikmi, ktoré prichádzajú do úvahy ako dodávatelia investičného celku, potrebnú súčinnosť a odbornú pomoc pri riešení otázok týkajúcich sa technického vyhotovenia a lehôt;

b) zúčastniť sa na rokovaní so zahraničným podnikom, ktorý prichádza do úvahy ako dodávateľ investičného celku.

§ 36

Informatívne ponuky a iné podklady, ktoré dostane od zahraničných podnikov, ktoré prichádzajú do úvahy ako dodávatelia investičného celku, dovozca odovzdáva objednávateľovi. Objednávateľ je povinný dovozcovi podať o nich písomné vyjadrenie do 30 dní, prípadne v inej dohodnutej lehote. Toto vyjadrenie musí obsahovať aj stanovisko generálneho projektanta, pokiaľ to prichádza do úvahy.

§ 37

Ak je to účelné, organizácie sú povinné postupovať primerane podľa § 42 a 44 aj pri posudzovaní informatívnych ponúk a iných podkladov, ktoré obstará dovozca na účely spracovania dokumentácie stavieb a na účely voľby vhodného zahraničného podniku.

§ 38

Dovozca zodpovedá objednávateľovi za to, že zahraničnú zmluvu uzavrie s odbornosťou, ktorú možno požadovať od organizácie zahraničného obchodu.

§ 39

(1) Dovozca je povinný zabezpečiť, aby do zahraničnej zmluvy boli zahrnuté v súlade s príslušnými právnymi predpismi ustanovenia upravujúce

a) výkon funkcie generálneho projektanta,

b) výkon technického dozoru investora,

c) vedenie stavebného denníka a montážneho denníka,

d) preverovanie prác, ktoré budú v budúcom pracovnom postupe zakryté alebo sa stanú neprístupnými,13)

e) výkon funkcie orgánov štátneho odborného dozoru nad bezpečnosťou práce a technických zariadení.

(2) Dovozca je povinný zmluvne zaviazať zahraničný podnik, že bude dodržiavať právne predpisy upravujúce bezpečnosť práce a bezpečnosť technických zariadení, včítane technických noriem a právnych predpisov o registrácii pracovných úrazov a havárií. Objednávateľ je povinný poskytnúť na tento účel pracovníkom zahraničného podniku potrebnú spoluprácu na stavenisku alebo montážnom pracovisku.

§ 40

Dovozca je povinný obstarať investorovi pre potrebu stavebného úradu preukaz, že zahraničný podnik vykonávajúci stavebné alebo montážne práce, ktoré sú predmetom zahraničnej zmluvy, má na vykonávanie týchto prác príslušné oprávnenie.14)

§ 41

Verejná súťaž

Ak sa má uskutočniť dovoz investičného celku na základe verejnej súťaže,15) prerokuje dovozca s objednávateľom návrh jej podmienok a zhodnotenie došlých ponúk.

Tretí oddiel

Spolupráca organizácií pri uzavieraní zahraničnej zmluvy

§ 42

(1) V priebehu prípravy návrhu zahraničnej zmluvy sú organizácie povinné navzájom spolupracovať za účelom utvorenia potrebných podmienok na včasné uzavretie vyhovujúcej zahraničnej zmluvy.

(2) Investor, pokiaľ je ním iná organizácia než objednávateľ, generálny projektant a priami vyšší dodávatelia,16) prípadne dodávatelia, ktorých plnenia budú nadväzovať na práce zahraničného podniku alebo sa budú s nimi prelínať (ďalej len „vyšší dodávatelia“), sú povinní pri spolupráci podľa odseku 1 postupovať podľa pokynov objednávateľa. Ak o to objednávateľ požiada, sú povinní prerokovať príslušné návrhy spoločne. Rokovanie v takom prípade organizuje a riadi objednávateľ.

(3) Pri spolupráci podľa odseku 1 sú organizácie povinné vychádzať zo stanovísk prijatých v priebehu predchádzajúcich rokovaní.

(4) Na žiadosť objednávateľa je dovozca povinný zúčastniť sa na spoločnom rokovaní podľa odseku 2 a poskytnúť pri ňom potrebné vysvetlenia a odporučenia k prípadným pripomienkam, ktoré budú mať účastníci rokovania.

(5) Ak sa na zahraničnú zmluvu [§ 43 ods. 1 písm. a)] vzťahujú medzištátne podmienky a ide o ustanovenie, ktoré si dovozca a objednávateľ môžu dojednať dohodou, dovozca a objednávateľ sú v takom prípade viazaní znením medzištátnych podmienok aj v tuzemských vzťahoch.

§ 43

(1) V závere prípravy návrhu zahraničnej zmluvy je dovozca povinný predložiť objednávateľovi návrh písomnej dohody

a) o znení ustanovení návrhu zahraničnej zmluvy, ktoré upravujú

- predmet plnenia,

- spolupôsobenie, od ktorého je závislé splnenie záväzkov zahraničného podniku a ktoré bude dovozca požadovať od objednávateľa,

- skladbu a sled prípadných samostatných plnení (čiastkových plnení),

- preverovanie a preberanie plnení,

- reklamácie,

- zodpovednosť za vady (záruky),

- majetkové sankcie;

b) o znení prípadných ďalších ustanovení návrhu zahraničnej zmluvy, v ktorých sa organizácie dohodli rozšíriť spoluprácu v zmysle § 42;

c) o čase plnenia a o lehotách pre spolupôsobení objednávateľa, ktoré budú dojednané v zmluve o zabezpečení dovozu investičného celku v súlade s návrhom zahraničnej zmluvy.

(2) Objednávateľ je povinný do 20 dní alebo v inej vopred dohodnutej lehote udeliť dovozcovi svoj súhlas s návrhom dohody podľa odseku 1 alebo mu oznámiť svoje odôvodnené námietky a pripomienky. Ak sa nedojedná iná lehota, je objednávateľ viazaný počas šiestich mesiacov dohodou, ktorá vznikne na základe návrhu podľa odseku 1, prípadne svojím stanoviskom k tomuto návrhu.

(3) Dohodu podľa odseku 2 môžu organizácie dojednať aj tak, že ju zahrnú do zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku, ak sa táto zmluva uzaviera buď pred podpísaním zahraničnej zmluvy, alebo v rovnakom čase, ako sa podpisuje zahraničná zmluva.

(4) Ak objednávateľ nedodrží lehotu podľa odseku 2 alebo zmenou svojich predchádzajúcich požiadaviek spôsobí prieťahy s uzavretím zahraničnej zmluvy, ktorým nemožno zabrániť, dovozca je oprávnený požadovať primerané predĺženie lehoty, v ktorej je povinný objednávateľovi predložiť návrh zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku, primerané predĺženie lehôt podľa odseku 1 písm. c) a prípadné ďalšie odôvodnené zmeny prv dohodnutých ustanovení návrhu zahraničnej zmluvy.

(5) Ak bude treba v dôsledku oprávnených požiadaviek dovozcu podľa odseku 4 prepracovať schválenú projektovú dokumentáciu, platí obdobne ustanovenie § 12 ods. 4 a 5.

§ 44

(1) Objednávateľ, ktorému dovozca predloží návrh dohody podľa § 43 ods. 1, je povinný si vyžiadať na tento účel stanovisko

a) investora, pokiaľ je ním iná organizácia než objednávateľ,

b) generálneho projektanta,

c) vyšších dodávateľov.

(2) Pre organizácie, ktoré objednávateľ požiadal o stanovisko podľa odseku 1, platí primerane ustanovenie § 43 ods. 2; sú však povinné predložiť svoje vyjadrenie objednávateľovi v lehote, ktorá mu umožní včas zaujať stanovisko voči dovozcovi.

(3) Pri postupe podľa odseku 2

a) investor je povinný vyjadriť sa k všetkým ustanoveniam návrhu zahraničnej zmluvy, ktoré určia obsah zmluvy, podľa ktorej mu bude objednávateľ alebo iná organizácia plniť dodávku, do ktorej bude zahrnutý investičný celok, a k návrhu lehôt podľa § 43 ods. 1 písm. c);

b) generálny projektant je povinný posúdiť, či návrh zahraničnej zmluvy vyhovuje z hľadiska

- schváleného úvodného (jednostupňového) projektu, a pokiaľ sa zahraničná zmluva výnimočne uzaviera pred schválením úvodného (jednostupňového) projektu, z hľadiska rozpracovanej projektovej dokumentácie, prípadne schválenej projektovej úlohy,

- technických noriem a iných právnych predpisov týkajúcich sa uskutočnenia predmetu plnenia;

c) vyšší dodávatelia sú povinní posúdiť, či návrh zahraničnej zmluvy vyhovuje z hľadiska prípravy a realizácie ich dodávok. Pritom sa najmä zameriavajú na lehoty a podmienky

- postupného odovzdávania časti prác,

- poskytovania vzájomnej spolupráce formou výpomoci alebo pri využívaní zariadenia staveniska apod.

§ 45

Ak v priebehu prípravy návrhu zahraničnej zmluvy alebo pri jeho prerokúvaní vznikne medzi organizáciami rozpor, ktorý sa nepodarí odstrániť dohodou, organizácie sú povinné bez meškania požiadať o rozhodnutie svoje nadriadené orgány; ak organizácia nie je podriadená priamo ústrednému orgánu, je nadriadený orgán povinný upovedomiť aj ústredný orgán.

§ 46

(1) Dovozca zodpovedá za zhodu zahraničnej zmluvy so zmluvou o zabezpečení dovozu investičného celku, pokiaľ ide o ustanovenie a o lehoty podľa § 43 ods. 1.

(2) Organizácie sú povinné zahrnúť bez vecných zmien do zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku ustanovenia a lehoty dohodnuté podľa § 43 ods. 2, ak dovozca uzavrel zahraničnú zmluvu v zhode s touto dohodou.

(3) Ak dovozca neuzavrie zahraničnú zmluvu v zhode s dohodou podľa § 43 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1, objednávateľ môže aj dodatočne vysloviť súhlas s odchylným znením zahraničnej zmluvy.

(4) Dodatočný súhlas podľa odseku 3 môže objednávateľ udeliť aj tým, že

a) uzavrie s dovozcom zmluvu o zabezpečení dovozu investičného celku v znení zhodnom so zahraničnou zmluvou alebo

b) pristúpi na príslušnú zmenu zmluvy o zabezpečení dovozu investičného celku alebo

c) plnenie uskutočnené v súlade so zahraničnou zmluvou, ktorá sa neuzavrela zhodne s dohodou podľa § 43 ods. 2, prípadne so stanoviskom, ktoré objednávateľ zaujal k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1,

- buď prevezme,17)

- alebo ho bez zbytočného odkladu neodmietne po tom, čo mal možnosť ho preveriť alebo prebrať.18)

(5) Pokiaľ to prichádza do úvahy, organizácie uvedené v § 44 ods. 1 sú povinné uzavrieť alebo upraviť hospodárske zmluvy v súlade so stanoviskom, ktoré zaujmú k návrhu zahraničnej zmluvy.

(6) Ak dovozca dojedná v zahraničnej zmluve za inak rovnakých podmienok dlhšiu záručnú lehotu, než na akej sa dohodol s objednávateľom podľa § 43 ods. 2, prípadne než akú požadoval objednávateľ v stanovisku, ktoré zaujal k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1, netreba na to objednávateľov súhlas.

§ 47

(1) Ak objednávateľ dojedná dohodu podľa § 43 ods. 2, prípadne zaujme stanovisko k návrhu dohody podľa § 43 ods. 1 bez toho, že by si vyžiadal stanovisko podľa § 44 ods. 1, organizácia, ktorá bola opomenutá, nie je takým postupom viazaná, pokiaľ s ním dodatočne nevysloví súhlas. Ustanovenie § 46 ods. 4 platí v tomto prípade primerane.

(2) Ak vyšší dodávateľ alebo generálny projektant nezaujme včas stanovisko k návrhu zahraničnej zmluvy, hoci ho o to objednávateľ požiadal podľa § 44 ods. 1, je povinný uzavrieť alebo upraviť hospodársku zmluvu tak, aby bola v súlade so zahraničnou zmluvou.

§ 48

(1) Ak to pripúšťa povaha stavebných prác, ich rozsah a pod., možno spoluprácu podľa § 42 až 47 obmedziť na postup podľa § 43 ods. 3.

(2) Ustanovenia § 42 až 47 a odseku 1 platia obdobne pri prerokúvaní návrhov zmien v zahraničnej zmluve.

ŠTVRTÁ ČASŤ

SPOLOČNÉ, PRECHODNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

§ 52

Pomoc objednávateľovi pri riešení niektorých odborných otázok

Ak objednávateľ požaduje pri riešení niektorých odborných otázok týkajúcich sa investičného celku odbornú pomoc od organizácie, ktorá má potrebné znalosti dovážaných plnení, nesmie táto organizácia odmietnuť uzavretie hospodárskej zmluvy, pokiaľ nepreukáže, že by sa tým ohrozilo plnenie jej iných povinností.

§ 53

Pokiaľ ustanovenia tejto vyhlášky alebo dohoda organizácií neustanovujú inak, dovozca je povinný poskytnúť objednávateľovi na jeho žiadosť

a) za úhradu český alebo slovenský preklad sprievodnej technickej dokumentácie;

b) jazykovú pomoc pri obstarávaní českého alebo slovenského prekladu ostatných odovzdaných písomností.

§ 54

Dovozca je povinný upozorniť objednávateľa najneskôr pri rokovaní o príprave návrhu zahraničnej zmluvy (§ 42 ods. 1) na patentové, autorské alebo iné práva, ktoré sa nesmú porušiť pri používaní predmetu plnenia.

§ 55

Ak je objednávateľom iná organizácia než investor,

a) ustanovenia § 17 až 28, 42 ods. 5 a § 54 platia obdobne pre záväzkové vzťahy na všetkých dotknutých dodávateľsko-odberateľských stupňoch; to sa však netýka zodpovednosti za vady (záruky) pri prácach a pri poddodávkach na výstavbu budov na bývanie;26)

b) objednávateľ je oprávnený postupovať podľa § 26 ods. 1 a § 28 ods. 1 len na žiadosť investora;

c) investor je povinný sa zúčastniť na rokovaní o sistácii so zahraničným podnikom (§ 28 ods. 2) ako zástupca objednávateľa, ak ho o to objednávateľ požiada.

§ 56

Organizácia, ktorá spôsobí, že investor nemohol pri investičnom celku úplne alebo čiastočne využiť práva zo zodpovednosti za vady (záruky), ktoré by mu inak patrili, nemôže sa zbaviť zodpovednosti za škodu, ktorá v dôsledku toho investorovi vznikne.

§ 57

Ak táto vyhláška ukladá objednávateľovi, ktorý nie je investorom, povinnosť, ktorej splnenie patrí podľa právneho predpisu investorovi, je investor povinný ju splniť na objednávateľovu žiadosť. Ak objednávateľ nie je v priamom zmluvnom vzťahu s investorom, obracia sa na svojho odberateľa; investora v takom prípade požiada o splnenie organizácie, ktorá je s ním v priamom zmluvnom vzťahu.

§ 59

(1) Táto vyhláška sa nevzťahuje na právne vzťahy z hospodárskych zmlúv uzavretých predo dňom jej účinnosti, pokiaľ sa organizácie nedohodnú inak.

(2) Dovozca a objednávateľ, pokiaľ sa nedohodnú inak, uzavierajú pri stavbách, pre ktoré sa už ku dňu účinnosti tejto vyhlášky začali práce na úvodnom (jednostupňovom) projekte, len zmluvu o zabezpečení dovozu investičného celku.


§ 60

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Hlavný arbiter Československej socialistickej republiky:

Brandejs v. r.

Minister pre technický a investičný rozvoj ČSSR:

Ing. Šupka v. r.

Minister zahraničného obchodu ČSSR:

Ing. Barčák v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Vyhláška č. 121/1968 Zb. o oprávnení na zahraničnoobchodnú činnosť v znení vyhlášky č. 164/1969 Zb.

2) § 2 ods. 4 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

3) § 2 ods. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

4) § 303 ods. 1 zákona.

5) Napr. dodávka časti úvodného (jednostupňového) projektu (§ 30 a nasl. vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb).

6) § 5 ods. 6 vyhlášky č. 33/1975 Zb. o prerokúvaní dodávateľsko-odberateľských vzťahov v plánovacom procese.

7) Porovanaj § 37 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácií stavieb

8) Porovanj § 38 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb

9) Vyhláška č. 7/1971 Zb. o registrácii stavieb.

10) § 50 vyhlášky č. 137/1973 Zb. o cenách.

11) § 21 ods. 1 vyhlášky č. 143/1970 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o devízovom hospodárstve.

12) Objednávateľova povinnosť sa týka všetkých predpisov registrovaných v Zbierke zákonov, prípadne platných predpisov publikovaných v Úradnom liste alebo v Úradnom vestníku do ich zrušenia.

13) § 285 ods. 1 zákona.

14) § 44 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku.

15) § 690 a nasl. zákona č. 101/1963 Zb. o právnych vzťahoch v medzinárodnom obchodnom styku (Zákonníka medzinárodného obchodu).

16) § 280 ods. 1 zákona.

17) Ak sa malo plniť podľa § 16 ods. 2 písm. f) alebo ods. 3.

18) Ak sa malo plniť podľa § 16 ods. 2 písm. a) až e).

19) § 7 a nasl. vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

20) § 13 a nasl. vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

21) § 65 vyhlášky č. 163/1973 Zb. dokumetácii stavieb

22) § 64 ods. 1 až 7 a ods. 10 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

23) Časť D prílohy č. 2 a prílohy č. 3 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

24) Časť F prílohy č. 9 a prílohy č. 10 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

25) § 71 ods. 1 vyhlášky č. 163/1973 Zb. o dokumentácii stavieb.

26) Vyhláška č. 187/1968 Zb., ktorou sa ustanovujú záručné doby pri dodávkach na výstavbu budov na bývanie.