Vyhláška č. 109/1976 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o niektorých opatreniach na vykonávanie Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

Čiastka 21/1976
Platnosť od 22.09.1976 do31.08.1996
Účinnosť od 22.09.1976 do31.08.1996
Zrušený 168/1996 Z. z.

109

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

z 15. júna 1976

o niektorých opatreniach na vykonávanie Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave (AETR)

Federálne ministerstvo dopravy ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi podľa § 10 ods. 2 zákona č. 57/1950 Zb. o úprave podnikania v cestnej doprave:


§ 1

Táto vyhláška platí pre členov osádok cestných vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave vykonávanej podľa Európskej dohody o práci osádok vozidiel v medzinárodnej cestnej doprave - AETR (Ženeva, 1970) - (ďalej len „dohoda“).

§ 2

(k čl. 2 ods. 2 písm. a) a čl. 3 ods. 2 dohody)

Ustanovenia dohody sa vzťahujú aj na

a) člena alebo členov osádok cestných vozidiel, ktorí v priebehu medzinárodnej cestnej prepravy neopustia územie Československej socialistickej republiky, na ktorom normálne vykonávajú svoje povolanie,

b) medzinárodnú nákladnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom, ktoré je evidované v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody a ktorého prípustná celková hmotnosť nie je väčšia ako 3,5 t,

c) medzinárodnú cestnú prepravu vykonávanú vozidlom evidovaným v štáte, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody, a obmedzenú na územie Československej socialistickej republiky a na územie susedného štátu, ktorý nie je zmluvnou stranou dohody, aj keď vozidlo neopustí na území Československej socialistickej republiky pásmo priliehajúce k hraniciam a definované ako pohraničné pásmo alebo použije územie Československej socialistickej republiky len v tranzite.

§ 3

(k čl. 5 ods. 1 písm. b) dohody)

Vodiči v medzinárodnej cestnej doprave pre vozidlá s prípustnou celkovou hmotnosťou vyššou ako 7,5 t musia dovŕšiť najmenej 21. rok veku.

§ 4

(k čl. 12 ods. 7 dohody)

Pri každej medzinárodnej cestnej preprave musí mať vodič alebo jeho pomocník na území Československej socialistickej republiky osobnú kontrolnú knižku. Nahradenie osobnej kontrolnej knižky inými dokladmi sa nepripúšťa.

§ 5

(k bodom 6 a 7 prílohy dohody)

(1) V osobných kontrolných knižkách vydaných na území Československej socialistickej republiky zaznamenávajú členovia osádky časy výkonu svojho povolania okrem časov vedenia spôsobom uvedeným v bode 6 písm. a) prílohy dohody; v dennom výkaze odpadávajú rubriky 7a a 14a.

(2) Pre osobné kontrolné knižky vydané na území Československej socialistickej republiky sa ustanovuje, že

a) diagram uvedený v dennom výkaze bude mať dva pruhy obsahujúce časové údaje od 0 do 12 a od 12 do 24 hodín,

b) denný výkaz sa bude viesť v jednom vyhotovení,

c) ďalšie údaje alebo rubriky sa nebudú dopĺňať,

d) v týždňovom výkaze sa zlúčia rubriky Ha a Hb do jednej rubriky,

e) denné výkazy staršie ako 14 dní sa z osobnej kontrolnej knižky neoddelia.


§ 6

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Ing. Blažek v. r.