Nariadenie vlády č. 140/1976 Zb.Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o zmenách v organizácii vysokých škôl

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976
Účinnosť od 09.12.1976

OBSAH

140

NARIADENIE VLÁDY

Slovenskej socialistickej republiky

z 1. decembra 1976

o zmenách v organizácii vysokých škôl

Vláda Slovenskej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 32 ods. 2 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Na Vysokej škole technickej v Košiciach sa zriaďuje Stavebná fakulta so sídlom v Košiciach.

§ 2

Na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave sa zriaďuje Fakulta ekonomiky služieb a cestového ruchu so sídlom v Banskej Bystrici.

§ 3

Názov Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy na Vysokej škole dopravnej v Žiline sa mení a znie: „Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov".


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Dr. Colotka v. r.