Vyhláška č. 65/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do31.12.1988
Účinnosť od 01.07.1976 do31.12.1988
Zrušený 218/1988 Zb.

OBSAH

65

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 29. apríla 1976,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje podľa § 2 ods. 1 zákona č. 82/1952 Zb. o miestnych poplatkoch:


Čl. 1

Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1972 Zb. o miestnom poplatku zo psov sa dopĺňa takto:

1. V § 3 sa za odsek 3 vkladá nový odsek 4, ktorý znie:

(4) Pre sadzbu poplatku podľa odseku 3 je rozhodný počet obyvateľov obce zistený posledným sčítaním ľudu. Národný výbor môže určiť, ak počet obyvateľov obce v čase medzi dvoma sčítaniami ľudu podstatne prevýši hranicu rozhodnú pre sadzbu poplatku alebo klesne pod ňu, že sa poplatok vyberie sadzbou, ktorá zodpovedá príslušnému počtu obyvateľov obce k 1. januáru bežného roka. Pri zlúčení obce s inou obcou alebo s niekoľkými obcami môže národný výbor použiť v jednotlivých častiach zlúčenej obce sadzbu poplatku, ktorá bola pred zlúčením.“

Doterajší odsek 4 sa označuje ako odsek 5.

2. V § 6 sa za odsek 2 vkladá nový odsek 3, ktorý znie:

(3) V obciach do 6000 obyvateľov poplatník je povinný podať priznanie k poplatku podľa odseku 1 a vlastník domu hlásenie o všetkých psoch v dome chovaných podľa odseku 2 len pri vzniku poplatkovej povinnosti. V ďalších rokoch, pokiaľ nedošlo k zmene rozhodujúcich okolností, priznanie k poplatku a hlásenie všetkých psov v dome chovaných sa nahradí evidenciou psov, ktorú národný výbor zabezpečí pri súpise hospodárskych zvierat k 1. januáru každého roka.“

Doterajšie odseky 3 a 4 sa označujú ako odseky 4 a 5.


Čl. 2

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. júlom 1976.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.