Vyhláška č. 64/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

(v znení č. 287/1994 Z. z.)

Čiastka 13/1976
Platnosť od 24.06.1976 do30.04.2001
Účinnosť od 01.01.1995 do30.04.2001
Zrušený 138/2001 Z. z.

64

VYHLÁŠKA

Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky

z 5. mája 1976

ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Malé Karpaty

Ministerstvo kultúry Slovenskej socialistickej republiky ustanovuje po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi štátnej správy podľa § 10 ods. 2 a podľa § 11 zákona Slovenskej národnej rady č. 1/1955 Zb. SNR o štátnej ochrane prírody:


§ 1

(1) Územie vymedzené v I. časti prílohy, ktorá tvorí súčasť tejto vyhlášky, sa vyhlasuje za chránenú krajinnú oblasť Malé Karpaty (ďalej len „oblasť“). Oblasť sa rozprestiera na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a na území štyroch okresov Západoslovenského kraja, a to:

a) na území hlavného mesta SSR Bratislavy v katastrálnych územiach mestských obvodov Bratislava III (Vinohrady, Rača, Vajnory), Bratislava IV (Karlova Ves-Devín, Dúbravka, Lamač, Záhorská Bystrica);

b) v okrese Bratislava-vidiek v katastrálnych územiach obcí Borinka, Častá, Doľany, Dubová, Jabloňové, Jur pri Bratislave, Kuchyňa, Limbach, Lozorno, Marianka, Modra, Myslenice, Pernek, Pezinok, Píla, Stupava, Vinosady;

c) v okrese Senica v katastrálnych územiach obcí Brezová pod Bradlom, Cerová-Lieskové, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Košariská, Plavecký Mikuláš, Plavecký Peter, Plavecké Podhradie, Prievaly, Rohožník, Rozbehy, Sološnica;

d) v okrese Trenčín v katastrálnych územiach obcí Bzince pod Javorinou (Bzince pod Javorinou, Hrušové), Čachtice, Častkovice, Hrachovište, Krajné, Nové Mesto nad Váhom, Podolie, Vaďovce, Višňové;

e) v okrese Trnava v katastrálnych územiach obcí Buková, Dechtice, Dlhá, Dolný Lopašov, Dolné Orešany, Dobrá Voda, Horné Orešany, Chtelnica, Kočín, Lančár, Lošonec, Naháč, Prašník, Smolenice, (Smolenice, Smolenická Nová Ves), Trstín, Vrbové (Vrbové, Šípkové, Šterusy).


§ 8

Táto vyhláška nadobúda účinnosť dňom vyhlásenia.


Minister:

Válek v. r.


Príloha vyhlášky č. 64/1976 Zb.

VYMEDZENIE ÚZEMIA

chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty a jej ochranného pásma

Chránená krajinná oblasť sa rozprestiera na území hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy a na území štyroch okresov Západoslovenského kraja, a to okresu Bratislava-vidiek, Senica, Trenčín a Trnava.

Územie chránenej krajinnej oblasti a jej ochranného pásma je vyznačené na odtlačkoch Základnej mapy ČSSR v mierke 1 : 50 000 na týchto mapových listoch:

34 - 42 - Kúty

34 - 44 - Malacky

35 - 14 - Nové Mesto nad Váhom

35 - 31 - Senica

35 - 32 - Piešťany

35 - 33 - Trnava

44 - 21 - Devínska Nová Ves

44 - 22 - Bratislava-sever

44 - 23, 24, 42 - Bratislava.

I. Vymedzenie oblasti

Hranica oblasti prebieha od východiskového bodu Červený most na železničnej trati Bratislava - Brno, nachádzajúceho sa pri železničnej zastávke Bratislava - Železná studienka, pokračuje východným smerom súvislým okrajom lesa pod kótou 440 (Kamzík), stáča sa okolo kóty 287, mení smer na severovýchod, pod kótami 330, 350 sleduje okraj lesa, ďalej hranica oblasti prechádza kótou 323, obchádza intravilán obce Jur pri Bratislave, pokračuje cez kótu 310 (Hájna hora), ďalej kótou 200 po Myslenický potok, ktorý sleduje proti toku po juhovýchodný okraj obce Limbach, prechádza kótou 195 okrajom lesa k potoku Lúčanka, ktorý sleduje približne 1 km proti toku, a pokračuje okrajom lesa východným smerom pod kótou 399 (Suchý vrch) na kótu 184, kde sa lomí na sever, a pokračuje do Hrubej doliny, ktorú sleduje asi 1 200 m, odbočuje na kótu 382, východným smerom prechádza kótou 238 na kótu 324 (Kamenica). Hranica oblasti ďalej prechádza severným smerom cez kóty 330 (Dolné pole), 392 (Dolinkovský vrch), sleduje súvislý okraj lesa nad obcami Častá a Doľany, prechádza kótou 414 (Predné Šišoretné) a okrajom lesa pokračuje k potoku Parná, ktorý sleduje proti toku približne 4 km, ďalej pokračuje asi 1 200 m jeho ľavostranným prítokom, potom nad obcou Lošonec pod kótami 372 (Červená) a 483 (Driny) sleduje okraj lesa, obchádza severozápadný
okraj obce Smolenice, sleduje z juhovýchodu bázu kopca Smolenického zámku. Odtiaľ prechádza na kótu 334 (Holý vrch), východným smerom sleduje okraj lesa, prechádza kótami 345 (Landriky), 379 (Lípie), 290, 321, 301, 344, 343 (Plešivá), 352, 302, 324 (Holý vrch), 294, 260, odtiaľ pokračuje severovýchodným smerom po Lančársky potok, ktorý asi 1 km sleduje proti toku a odbočuje na kótu 305. Hranica oblasti ďalej pokračuje kótami 326 (Kamenec), 396 (Malá Pec), 348, prechádza vtokom potoka Holeška do vodnej nádrže Čerenec, ďalej prebieha cez kóty 289, 325 a pokračuje na západný okraj osady Obuchovci, ďalej pokračuje cez kóty 316, 264, 259, 366, 426, 396 (Drapliak), 377 (Skalka), 290, 224, 293 až na štátnu cestu Nové Mesto nad Váhom - Stará Turá, ktorú sleduje, južným okrajom obchádza obec Bzince pod Javorinou a pokračuje štátnou cestou do obce Hrušové až po kótu 256, odkiaľ prechádza na kótu 369 (Nadkrížie). Odtiaľ hranica oblasti pokračuje na juhovýchod po vtok ľavostranného prítokuHovädského jarku, prechádza kótami 304, 316 (Sedielce) k potoku Jablonka pri východnom okraji obce Hrachovište, sleduje pod kótou 454 (Drieňovica) súvislý okraj lesa po osadu Mozoľáci, ďalej po osadu U Januškov až k osade U Boorov po potok Sobonka a pokračuje proti jeho toku po osadu Ďurišáci, odkiaľ prechádza kótou 412 (Galovo) a sleduje súvislý okraj lesa. Pod kótou 558 (Vysoká Hora) sa hranica lomí na juhozápad, pokračuje cez kóty 425 a 434, pod kótou 370 (Ostriež) prechádza západným smerom na štátnu cestu Brezová pod Bradlom - Jablonica, ktorú sleduje po Holdošovský mlyn, nachádzajúci sa pred obcou Hradište pod Vrátnom, pod kótou 407 sleduje okraj lesa až po kótu 440 (Vysoká skala), z ktorej severozápadným smerom prechádza k Brezovskému potoku, ktorý sleduje po železničnú zastávku Osuské. Ďalej prechádza kótami 236, 228 a 237, okrajom lesa pod kótami 473, 405 (Hrubý Kamenec) a 399 (Jezovka), obchádza obec Prievaly, prechádza kótou 232, sleduje okraj lesa až po most potôčka Feneš na štátnej ceste pri Plaveckom Mikuláši. Hranica oblasti ďalej prechádza kótami 367, 505 (Kršlenica), 276, 336 (Holá hora) a juhozápadným smerom pokračuje k potoku Trstienka, po jeho toku prechádza na štátnu cestu Plavecký Mikuláš - Plavecké Podhradie, ktorú sleduje po kótu 207, kde odbočuje východným smerom, sleduje južnú bázu Pohanskej (kóta 495), pod kótou 542 (Barborská) sa hranica lomí na juhozápad, sleduje okraj lesa po východný okraj obce Sološnica až k Sološnickému potoku [na tomto úseku je hranica oblasti spoločná s hranicou štátnej prírodnej rezervácie Vápenná (Raštún)], ktorým pokračuje proti toku a pod kótou 573 (Malá Vápenná) prechádza jeho ľavostranným prítokom do koryta Rohožníckeho potoka a po jeho toku zbieha po Olšákov mlyn, kde odbočuje juhozápadným smerom na kótu 273 (Vinohrady). Odtiaľ južným smerom sleduje okraj lesa, pod
kótou 557 (Ražňová) pravostranným prítokom po vtok do potoka Javorinka zbieha k východnému okraju obce Kuchyňa, odbočuje na kótu 259, pokračuje kótami 383, 472 (Pleš), 542 (Klokočiny), 268, 308 (Na lipách) a 392, odtiaľ pokračuje severozápadným smeromk Rudanickému potoku južne od obce Jablonové, ďalej sleduje okraj lesa , pod kótou 320 sa lomí a západným smerom pokračuje na kótu 202, sleduje štátnu cestu po severný okraj obce Lozorno, odtiaľ prechádza na kótu 226, ďalej prebieha kótami 265, 190, 241 (Dúbrava), obchádza kótu 314 (Rakytovec) a ďalej pokračuje juhozápadným smerom k východnému okraju Bratislavy - Záhorskej Bystrice, odbočuje na kótu 325, ďalej západným a južným smerom sleduje okraj lesa k severnému okraju Bratislavy - Lamača, odbočuje na kótu 333 (Hrubá pleš), ďalej prechádza kótami 278 a 292 a južným a juhovýchodným okrajom lesa sa hranica oblasti napája na východiskový bod - Červený most.

Hranica oddelenej časti chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty - Devínska Kobyla - Kráľov vrch vychádza z východiskového bodu kóty 357 (Dúbravská Hlavica) západne pod obcou Bratislava - Dúbravka, odkiaľ pokračuje severným a severozápadným smerom po okraj lesa k železničnej zastávke Devínska Nová Ves, odkiaľ pokračuje na kótu 256, južným smerom obchádza kótu 514 (Devínska Kobyla), pod kótou 368 sa lomí a smeruje na kótu 306. Odtiaľ cez kótu 228 prechádza na štátnu cestu Devín - Karlova Ves, ktorú sleduje až na úroveň západného výbežku Veľkého ostrova, kde prechádza k rieke Dunaj, sleduje jeho tok po ľavom brehu pozdĺž Veľkého ostrova, stáča sa okolo jeho východného výbežku a pokračuje pravým brehom mŕtveho ramena a prechádza k východnému okraju lesa, ktorý sleduje okolo kóty 284 (Kráľov vrch), obchádza severný okraj Bratislavy - Karlovej Vsi, pokračuje tokom Čierneho potoka, sleduje severovýchodný a juhovýchodný okraj lesa až po potok Vydrica, ktorým pokračuje proti toku približne 500 m, odbočuje okrajom lesa na kótu 191, prechádza na kótu 343, kde hranica pokračuje do východiskového bodu - kóty 357 (Dúbravská Hlavica).

Rozloha oblasti je 65 504 ha.

II. Vymedzenie ochranného pásma oblasti

Hranica ochranného pásma oblasti vychádza z toho istého východiskového bodu ako hranica oblasti, teda z Červeného mosta, a je s ňou spoločná po Peknú cestu, odtiaľ smeruje na štátnu cestu, pokračuje po nej severovýchodným smerom cez Bratislavu-Raču, Jur pri Bratislave, Myslenice, Pezinok, Vinosady, Modru, Kráľovú, Dubovú, Častú, Doľany, Dolné Orešany, Horné Orešany, Smolenice, Trstín, Naháč, Dechtice, Chtelnicu, Dolný Lopašov do obce Vrbové, odtiaľ pokračuje po štátnej ceste juhovýchodným smerom do obce Krakovany, tu odbočuje severným smerom, sleduje štátnu cestu cez obce Podolie, Častkovce, Čachtice do Nového Mesta nad Váhom. Odtiaľto pokračuje západným smerom štátnou cestou (tu je hranica ochranného pásma spoločná s hranicou oblasti až po obec Hrušové) cez obce Bzince pod Javorinou, Hrušové do obce Stará Turá, odkiaľ pokračuje juhovýchodným smerom po štátnej ceste cez obce Vaďovce, Hrachovište, ďalej juhozápadným smerom cez obce Krajné, Podkylava, Košariská, Brezová pod Bradlom, Hradište pod Vrátnom, Jablonica, Cerová-Lieskové, Prievaly, Plavecký Peter, Plavecký Mikuláš, Plavecké Podhradie, Sološnica, kde hranica ochranného pásma nadväzuje na hranicu oblasti, ale po toku Rohožníckeho potoka zbieha do obce Rohožník, kde prechádza znovu na štátnu cestu, ktorou pokračuje cez obce Kuchyňa, Pernek, Jabloňové a Lozorno. Za Lozornom sa hranica pri autostráde Bratislava - Brno lomí na juh a pokračuje štátnou cestou cez Stupavu, Záhorskú Bystricu do Lamača a ďalej pokračuje západným smerom štátnou cestou cez Devínsku Novú Ves až po rieku Dunaj, odkiaľ v smere toku sleduje jeho ľavý breh po západný výbežok Veľkého ostrova, kde nadväzuje na hranicu oblasti, až po hranicu katastrálneho územia obvodu Bratislava I, ktorou hranica ochranného pásma oblasti odbočuje na cestu Mládeže a po nej pokračuje do východiskového bodu - Červený most.

Rozloha ochranného pásma oblasti je 45 063 ha.