Vyhláška č. 26/1976 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou a Dlhodobej platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou

Čiastka 4/1976
Platnosť od 29.03.1976
Účinnosť od 13.04.1976
Redakčná poznámka

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 5. septembrom 1974 a týmto dňom podľa svojho článku 13 nadobudla platnosť aj Dlhodobá platobná dohoda.

26

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 20. októbra 1975

o Dlhodobej obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou

a Dlhodobej platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou


Dňa 2. augusta 1973 boli v Prahe podpísané Dlhodobá obchodná a Dlhodobá platobná dohoda medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou.

Podľa svojho článku 15 nadobudla Dlhodobá obchodná dohoda platnosť 5. septembrom 1974 a týmto dňom podľa svojho článku 13 nadobudla platnosť aj Dlhodobá platobná dohoda.

České preklady obidvoch dohôd sa vyhlasujú súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DLHODOBÁ OBCHODNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky,

odvolávajúc sa na Zmluvu o obchode a plavbe medzi Československou republikou a Zjednotenou arabskou republikou zo 7. februára 1959 a Dohodu medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Zjednotenej arabskej republiky o zriadení „Výboru pre hospodársku, vedeckú a technickú spoluprácu medzi Československou socialistickou republikou a Zjednotenou arabskou republikou“ z 26. septembra 1964,

berúc s uspokojením na vedomie úspešný rozvoj obchodných vzťahov a hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami,

uvedomujúc si, že bude vhodné upraviť - na prospech oboch krajín - vzájomné obchodné vzťahy a hospodársku spoluprácu na dlhodobom základe vychádzajúcom primeranejšie z potrieb a možností oboch krajín podľa ich rozvojových plánov,

rozhodli sa uzavrieť novú dlhodobú obchodnú dohodu a dohodli sa takto:

Článok 1

Obe vlády sa budú všemožne usilovať o ďalší všestranný rozvoj vzájomných obchodných vzťahov a hospodárskej spolupráce medzi oboma krajinami v rámci tejto dohody podľa zásady rovnosti a vzájomných výhod a za tým účelom urobia všetky potrebné opatrenia v súlade so zákonmi, predpismi a nariadeniami platnými v každej krajine, aby sa dosiahlo splnenie cieľov uvedených v tejto dohode.

Článok 2

(1) Tovar československého pôvodu, ktorý sa bude podľa tejto dohody vyvážať z Československej socialistickej republiky do Egyptskej arabskej republiky, je uvedený na pripojenej listine „A“.

(2) Tovar pochádzajúci z Egyptskej arabskej republiky, ktorý sa bude podľa tejto dohody vyvážať z Egyptskej arabskej republiky do Československej socialistickej republiky, je uvedený na pripojenej listine „B“.

(3) Listiny „A“ a „B“ nevylučujú vývoz alebo dovoz tovaru podľa tejto dohody, ktorý nie je v nich uvedený.

(4) Listiny „A“ a „B“ tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto dohody.

Článok 3

Obe vlády sa zaväzujú vydávať prostredníctvom svojich príslušných úradov v najkratšej možnej lehote dovozné a vývozné povolenia na tovar, ktorý sa bude dodávať podľa tejto dohody, ak sa takéto povolenia vyžadujú, alebo prípadne budú vyžadovať podľa zákonov, predpisov a nariadení platných v každej z oboch krajín.

Článok 4

Dodávky tovaru a poskytovanie služieb sa budú v rámci tejto dohody uskutočňovať na základe obchodných kontraktov dojednaných:

- na strane Československej socialistickej republiky československými organizáciami zahraničného obchodu ako nezávislými právnickými osobami alebo akýmikoľvek ostatnými nezávislými právnickými osobami náležite splnomocnenými podľa zákonov a nariadení Československej socialistickej republiky vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť;

- na strane Egyptskej arabskej republiky fyzickými a právnickými osobami náležite splnomocnenými podľa zákonov Egyptskej arabskej republiky vykonávať zahraničnoobchodnú činnosť.

Článok 5

V záujme rozvoja vzájomného obchodu obe vlády budú podporovať uzavieranie a uskutočňovanie mnohostranných a trojstranných transakcií, ktoré budú podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušných úradov každej krajiny.

Článok 6

Uzavieranie a vykonávanie výmenných obchodných transakcií bude podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušných úradov každej krajiny.

Článok 7

Reexport tovaru, ktorý dovezie jedna zmluvná strana od druhej, bude podliehať predchádzajúcemu schváleniu príslušných úradov každej krajiny.

Článok 8

Obe vlády si navzájom poskytnú primeranú podporu pri usporadúvaní obchodných výstav a pri účasti na medzinárodných veľtrhoch a výstavách, ktoré sa budú usporadúvať na území druhej vlády.

Článok 9

Ceny a ostatné podmienky pre tovar, ktorý sa bude vyvážať alebo dovážať podľa tejto dohody, sa určia na základe svetových cien a podmienok.

Článok 10

(1) Obe vlády budú uzavierať osobitné protokoly uvádzajúce množstvá a hodnoty tovaru, ktorý sa bude vymieňať podľa tejto dohody v každom kalendárnom roku jej vykonávania.

(2) Ak by sa množstvá alebo hodnoty tovaru uvedené v protokoloch z akéhokoľvek dôvodu nemohli splniť počas plnenia týchto protokolov, obe vlády sa dohodnú na rovnakých alebo nových položkách tovaru, aby sa tak napravila vzniknutá nerovnováha.

(3) Protokoly nebudú vylučovať vývoz alebo dovoz tovaru, ktorý nie je v nich uvedený, alebo tovaru vo väčších množstvách alebo hodnotách, než je v nich uvedené.

(4) Ak by sa pred uplynutím platnosti príslušného protokolu medzi obidvoma vládami neuzavrel nový protokol na nasledujúci kalendárny rok, budú sa množstvá alebo hodnoty tovaru platné pred takým rokom používať na účely tejto dohody až do tých čias, keď nadobudne platnosť nový protokol uzavretý podľa tohto článku.

Článok 11

Všetky platby vyplývajúce z plnenia tejto dohody sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami platobnej dohody platnej medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou.

Článok 12

(1) Zriaďuje sa komisia zložená zo zástupcov oboch vlád, ktorej hlavnou úlohou bude bdieť nad plnením dohody, dohodnúť sa na doplnkoch k listinám „A“ a „B“, uvedeným v článku 2 tejto dohody.

(2) Komisia sa zíde pravidelne raz do roka s cieľmi určenými v odseku 1 tohto článku striedavo v Prahe alebo v Káhire alebo kedykoľvek na žiadosť ktorejkoľvek z oboch strán.

Článok 13

Ustanovenia tejto dohody sa budú používať aj po skončení jej platnosti, ak pôjde o kontrakty, ktoré boli uzavreté podľa tejto dohody, neboli však splnené ku dňu skončenia platnosti tejto dohody.

Článok 14

Táto dohoda nahrádza Dlhodobú obchodnú dohodu medzi Československou socialistickou republikou a Zjednotenou arabskou republikou podpísanú v Prahe 10. júla 1965.

Článok 15

(1) Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s ústavnými predpismi každej z oboch krajín. Nadobudne platnosť dňom výmeny príslušných dokumentov potvrdzujúcich také schválenie.

(2) Táto dohoda bude platiť do 31. decembra 1975 a bude sa potom automaticky predlžovať vždy na ďalšie dodatočné obdobie jedného roka, kým jedna zo zmluvných strán druhej strane písomne neoznámi šesť mesiacov pred uplynutím 31. decembra 1975 alebo ktoréhokoľvek dodatočného ročného obdobia jej platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

Na dôkaz toho zástupcovia oboch vlád, náležite na to splnomocnení, podpísali túto dohodu.

Vyhotovené dvojmo v Prahe 2. augusta 1973 v anglickom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing.Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Egyptskej arabskej republiky:

Dr. A. M. Hezagi v. r.

LISTINA „A“

tovar na vývoz z Československej socialistickej republiky do Egyptskej arabskej republiky

A. Stroje, zariadenia a náhradné dielce

1. Parné a vodné elektrárne a zariadenia

2. Ostatné kompletné priemyselné celky, najmä cukrovary, vodárne a úpravne vody, cementárne, valcovne, rafinérie nafty a strojárske závody

3. Potravinárske stroje

4. Stroje na spracovanie tabaku

5. Dieselové motory, príslušenstvá a náhradné dielce

6. Žeriavy a rýpadlá

7. Obrábacie stroje a rozličné zariadenia pre dielne

8. Kompresory

9. Banské zariadenia

10. Textilné stroje a príslušenstvá, obuvnícke stroje, garbiarske stroje a protipožiarne zariadenia

11. Čerpadlá rôznych typov

12. Priemyselné šijacie stroje a ihly

13. Guľkové a valivé ložiská

14. Tlačiarenské a rezacie stroje, písacie, počítacie a štatistické stroje

15. Laboratórne zariadenia

16. Príslušenstvá k priemyselným celkom

17. Cestné a stavebné stroje

18. Mlyny a pekárne

19. Nemocničné a zdravotnícke zariadenia

20. Zariadenia na výrobu pitnej vody

21. Poľnohospodárske stroje, príslušenstvá a náhradné dielce

22. Výkovky

23. Drevoobrábacie stroje

24. Stroje na výrobu oceľových plechov

25. Armatúry

26. Kožené pásy a príslušenstvá

27. Kyslíkové a acetylénové zváracie stroje

28. Ostatné zariadenia

B. Elektrické zariadenia a prístroje

29. Transformačné stanice a transformátory

30. Elektrické motory, rozvodne, zváračky, prístroje nízkeho a vysokého napätia, generátory atď.

31. Komponenty a náhradné dielce pre rozhlasové a televízne prijímače a gramofóny

32. Žiarivky a príslušenstvá, žiarovky a autožiarovky

33. Meracie prístroje rôznych typov, zariadenia pre kiná a príslušenstvá

34. Rozhlasové vysielače, telefóny, telefónne ústredne a elektrické hodiny

35. Optické aparáty a mikroskopy

36. Vedecké prístroje a zariadenia, elektrické nástroje

37. Elektroinštalačný materiál

38. Ostatné elektrické zariadenia, včítane káblov a podzemných káblov

39. Analogické počítače

C. Dopravné zariadenia a príslušenstvá

40. Nákladné vozne, špeciálne účelové vozne, osobné vozne a traktory

41. Príslušenstvá, komponenty a náhradné dielce pre autobusy, traktory a nákladné autá

42. Komponenty a náhradné dielce na motocykle

43. Komponenty a náhradné dielce na bicykle

44. Pneumatiky a duše na nákladné autá, autobusy a poľnohospodárske stroje

45. Gumové pásy, včítane dopravníkov

46. Vysokotlakové zosilňované gumové hadice

47. Ostatné zariadenia

48. Trolejbusy a električky

D. Potraviny

49. Syr

50. Chmeľ a slad

51. Sadbové zemiaky

52. Cukor

53. Maslo

54. Kondenzované a sušené mlieko

55. Konzervované mäso

56. Výťažky na výrobu coly

E. Drevo a drevené výrobky

57. Rezivo

58. Latovky (drevotrieskové dosky)

59. Polotovary na výrobu ceruziek

60. Preglejky

F. Papier a papierové výrobky

61. Novinový papier a papier na výrobu časopisov

62. Rôzne druhy papiera

63. Papierové rúrky pre textilný priemysel

64. Plstence pre papiere a technické plstence

65. Suroviny na výrobu karbónového papiera

66. Prieklepový papier

67. Cigaretový papier

68. Buničina

69. Tvrdený papier na výrobu kufrov

70. Baliaci papier

G. Chemické výrobky

71. Ultramarín

72. Hydrosulfit sodný

73. Rongalit

74. Titánová bieloba, rutil a anatas

75. Litopón

76. Smalty na železné odliatky a plechy

77. Kyselina citrónová

78. Hlinka na bielenie

79. Farby a pomocné výrobky

80. Syntetické živice

81. Gumárenské chemikálie a syntetický kaučuk

82. Hygienický gumový tovar

83. Suroviny na výrobu umelých hmôt, ako sú: polystyrén, polyetylén, PVC v prášku, fenolformaldehyd v doskách

84. Juralitové tyče a argolit

85. Plastické dosky a kotúče

86. Caprolactam

87. Laboratórne chemikálie

88. Fotopapiere

89. Fotofilmy

90. Neexponované filmy 16 a 35 mm

91. Kinouhlíky

92. Farmaceutické chemikálie a výrobky

93. Hexachlórbenzín

94. Kyselina vinná

95. Tripolyfosfát sodný

96. Trisódiumfosfáty

97. Karbid vápnika

98. Kaustická sóda

99. Insekticídy

100. Výbušniny

101. Antibiotiká

102. Iné organické a anorganické chemikálie

H. Výrobky z kameňa, cement, sľuda, keramika atď.

103. Magnezitové tehly

104. Brúsne kotúče

105. Fľaše, laboratórne a technické sklo a iné sklenené výrobky

106. Úžitkový porcelán

107. Kaolín a íly

108. Pyrity

109. Iné výrobky

I. Železo, oceľ a výrobky metalurgického priemyslu

110. Pásiková oceľ

111. Oceľ valcovaná za studena

112. Ostatné oceľové plechy

113. Laná a materiál na ich výrobu

114. Elektródy a materiál na ich výrobu

115. Betonárska oceľ

116. Oceľové olejové rúrky

117. Klincový drôt

118. Profilová oceľ

119. Ušľachtilá oceľ, včítane nehrdzavejúcej ocele

120. Železné zliatiny

121. Uhlíkové elektródy

122. Zlievárenská oceľ

123. Ťažké výkovky a tyče

J. Rozličné

124. Kancelárske potreby

125. Športové a rybárske potreby

126. Ručné náradie

127. Akumulátorové skrine

128. Čínsky tuš

129. Umelé krištále a bižutéria

130. Kefy všetkých druhov

131. Budíky a hodinky

132. Ihly do šijacích strojov a na ručné šitie

133. Očká, háčiky, nohavicové pracky atď.

134. Suché batérie

135. Kresliace náčinie a filtrovací papier

136. Optické meracie prístroje

137. Hudobné nástroje

138. Špeciálne vybavenia

139. Fľaše na kvapalné plyny

140. Meracie prístroje elektrického prúdu

141. Koženka

142. Vlásené vložkové látky

143. Ostatný tovar, včítane kancelárskych sponiek, žiletiek, gramofónovej hmoty, knihárskeho plátna, hračiek a pod.

LISTINA „B“

tovar na vývoz z Egyptskej arabskej republiky do Československej socialistickej republiky

A. Poľnohospodárske výrobky

1. Surová bavlna

2. Biela ryža

3. Zemiaky

4. Čerstvá zelenina

5. Kvetiny

6. Citrusy a čerstvé ovocie

7. Čerstvá cibuľa

8. Sušená cibuľa

9. Čerstvý cesnak

10. Sušený cesnak

11. Podzemnica na priemyselné účely

12. Ryžové klíčky a rôzne pokrutiny

13. Liečivé rastliny a byliny

14. Ľan a ľanové výrobky

15. Iné poľnohospodárske výrobky

B. Potraviny

16. Cigarety

17. Konzervované výrobky

18. Brandy a rum

19. Víno

20. Destiláty z vína a cukrovej trstiny

21. Iné potraviny

C. Produkty ťažobného priemyslu

22. Ropa a ropné výrobky

23. Fosfáty

24. Mastenec

D. Priadza a textilné výrobky

25. Bavlnená priadza

26. Bavlnené látky

27. Pletený textilný tovar z bavlny

28. Bavlnená spodná bielizeň

29. Bavlnené a umelohodvábne tlačené látky

30. Látky z umelého hodvábu a striže

31. Hotové oblečenie

32. Bavlnené pančuchy a ponožky

33. Bavlnené prikrývky

34. Bavlna na lekárske účely

35. Koberce a predložky

36. Bavlnený a ľanový odpad

E. Strojárske výrobky

37. Chladničky pre domácnosť a náhradné dielce

38. Ručné náradie, zámky atď.

39. Akumulátory pre motorové vozidlá

40. Tranzistorové rádiá a náhradné dielce

41. Klimatizačné zariadenia

42. Predmety pre domácnosť, ako televízory a iné

43. Kachle a vykurovacie telesá na plyn propán-bután

F. Kovové výrobky

44. Rúrky, domáce a iné druhy fitinkov a zariadení

45. Kuchynské potreby z hliníka, reťaze a hliníkové drôty

46. Oceľové a železné rúrky

47. Iné oceľové výrobky

G. Chemické výrobky

48. Výrobky z plastických hmôt, ako dlážkové krytiny, ultrapas atď.

49. Thomasova múčka

50. Bronzový prášok

51. Superfosfáty

52. Hliníkový prášok

53. Chlorid železitý

54. Pentrit

55. Liečivá

56. Glycerín

57. Detergenty

H. Rozličné

58. Kožený tovar, včítane obuvi

59. Črevá a črievka

60. Kože a kožky (podľa terajších predpisov)

61. Ručné výrobky (Khan El Khalili) všetkých druhov

62. Palmové vlákna a prútie na metly

63. Glycerín

64. Parfumy

65. Kozmetické výrobky

66. Drevený a kovový nábytok

67. Ručné práce (zlaté šperky) - (podľa terajších predpisov)

68. Knihy, časopisy, noviny a filmy

69. Iný netradičný priemyselný tovar

DLHODOBÁ PLATOBNÁ DOHODA

medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou

Vláda Československej socialistickej republiky a vláda Egyptskej arabskej republiky, vedené prianím uľahčiť a upraviť platby medzi obidvoma krajinami na základe rovnosti a vzájomnej výhodnosti, sa dohodli takto:

Článok 1

Všetky bežné platby uvedené v článku 4 tejto dohody medzi fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Československej socialistickej republike a fyzickými alebo právnickými osobami sídliacimi v Egyptskej arabskej republike sa budú vykonávať v súlade s ustanoveniami tejto dohody a budú podliehať devízovým predpisom platným v každej z oboch krajín.

Článok 2

Na účely článku 1 tejto dohody Československá obchodná banka, ú.s., Praha, konajúca ako zástupca vlády Československej socialistickej republiky otvorí vo svojich knihách na meno Egyptskej ústrednej banky (The Central Bank of Egypt) bezúročný účet v librách šterlingov, ktorý označí „Egyptský účet“ a

Egyptská ústredná banka, Káhira, konajúca ako zástupca vlády Egyptskej arabskej republiky otvorí vo svojich knihách na meno Československej obchodnej banky, ú. s., bezúročný účet v librách šterlingov, ktorý označí „Československý účet“.

Tieto účty zriadia a povedú obidve banky bez akýchkoľvek provízií a výdavkov.

Článok 3

Platby medzi obidvoma krajinami uskutočňované podľa tejto dohody sa budú pripisovať na prospech alebo na ťarchu účtov zriadených podľa článku 2 tejto dohody.

Článok 4

Za bežné platby medzi obidvoma krajinami sa budú považovať:

a) platby za tovar dodávaný v rámci Dlhodobej obchodnej dohody platnej medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou;

b) výdavky spojené s výmenou tovaru medzi oboma krajinami, ako napr. dopravné, poistenie, skladovacie výdavky, colné poplatky atď.;

c) poistenie, zabezpečenie, poistné prémie a odškodné;

d) námorné dopravné, včítane prístavných poplatkov, tonážnych poplatkov a iných výdavkov lodí Československej socialistickej republiky alebo Egyptskej arabskej republiky, ktoré vezú tovar určený Československej socialistickej republike alebo Egyptskej arabskej republike, včítane zásobovania lodí, ktoré by pripúšťali platné predpisy;

e) provízie, sprostredkovateľské odmeny, výdavky na propagáciu a obchodné zastúpenie;

f) výdavky za prepracovanie, montáž, opravy a údržbu;

g) mzdy, služné, odmeny, honoráre (právnikom, lekárom atď.);

h) poplatky za patenty, licencie, obchodné značky, autorské práva, predaj filmov a práva z využitia filmov;

i) výdavky cestovného a turistického ruchu, študijného a liečebného pobytu;

j) dane, pokuty a súdne trovy;

k) náklady leteckej dopravy a služieb medzi oboma krajinami vykonávaných lietadlami oboch krajín, včítane pristávacích poplatkov, výdavkov za technické služby, a iné výdavky, včítane zásobovania lietadiel, ktoré by pripúšťali platné predpisy;

l) výdavky za poštovné, telefónne a telegrafné služby medzi oboma krajinami - periodické vyrovnávky správ alebo organizácií pôšt, telegrafov a telefónov a podnikov verejnej dopravy;

m) náklady spojené s udržiavaním diplomatických, konzulárnych a obchodných zastúpení a konzulárne poplatky;

n) akékoľvek ďalšie platby, s výhradou predchádzajúceho súhlasu príslušných úradov obidvoch krajín.

Článok 5

Ustanovenie tejto dohody sa však nevzťahuje na platenie poplatkov za používanie Suezského prieplavu, ktoré sa bude aj naďalej uskutočňovať v zameniteľných menách, ako určujú devízové kontrolné predpisy platné v Egyptskej arabskej republike.

Článok 6

Na zabezpečenie plynulého platobného styku medzi obidvoma krajinami si obidve zmluvné strany navzájom poskytnú bezúročný medzný úver do výšky 8 (ôsmich) miliónov zúčtovacích libier šterlingov.

Akékoľvek prekročenie uvedenej hranice, ak nebude vyrovnané dlžníckou stranou v lehote 6 (šiestich) mesiacov od dňa, keď došlo k prekročeniu, vývozom tovaru alebo uskutočnením iných bežných platieb uvedených v článku 4, vyrovná dlžnícka strana v lehote 30 (tridsiatich) dní v librách šterlingov alebo inej zameniteľnej mene, na ktorej by sa obidve banky medzi sebou dohodli.

Článok 7

Všetky kontrakty, faktúry a ostatné dokumenty týkajúce sa bežných platieb medzi Československou socialistickou republikou a Egyptskou arabskou republikou, uskutočňovaných prostredníctvom účtov uvedených v článku 2 tejto dohody, budú znieť na zúčtovacie libry šterlingov.

Článok 8

V prípade zmeny zlatého obsahu libry šterlingov, ktorý je teraz taký, že 1 libra šterlingov sa rovná 2. 13281 gramu rýdzeho zlata, sa zostatok účtov uvedených v článku 2 upraví ku dňu zmeny tak, aby sa zabezpečilo, že protihodnota zostatku vyjadrená v rýdzom zlate zostane rovnaká ako pred zmenou zlatého obsahu libry šterlingov.

Suma medzného úveru uvedená v článku 6 tejto dohody sa upraví rovnakým spôsobom.

Obidve zmluvné strany dajú pokyn právnickým a fyzickým osobám uvedeným v článku 4 Dlhodobej obchodnej dohody podpísanej dnes medzi oboma krajinami, aby zahrnuli zhodnú zlatú doložku do obchodných zmlúv týkajúcich sa dovozu a vývozu, ako aj služieb.

Článok 9

S výhradou predchádzajúceho schválenia príslušnými úradmi zmluvných strán sa môžu vykonávať prevody z účtov vedených podľa tejto dohody v prospech tretích krajín, ako aj prevody z tretích krajín v prospech týchto účtov.

Článok 10

Dňom, keď nadobudne platnosť táto dohoda, sa skončí platnosť Platobnej dohody medzi Československou socialistickou republikou a Zjednotenou arabskou republikou z 21. marca 1962, a skompenzovaný zostatok účtov vedených podľa Platobnej dohody z 21. marca 1962 sa prevedie na účty citované v článku 2 tejto dohody.

Platby vyplývajúce z kontraktov uzavretých medzi fyzickými alebo právnickými osobami v Československej socialistickej republike a fyzickými alebo právnickými osobami v Egyptskej arabskej republike pred nadobudnutím platnosti tejto dohody, budú sa uskutočňovať v zúčtovacích librách šterlingov prostredníctvom účtov, o ktorých je zmienka v článku 2 tejto dohody.

Článok 11

V prípade skončenia platnosti tejto dohody a v prípade, že by sa neuzavrela nová platobná dohoda, vyrovná akýkoľvek nevyrovnaný zostatok na účtoch uvedených v článku 2 dlžnícka strana dodávkou tovaru alebo uskutočnením iných bežných platieb v zhode s ustanoveniami tejto dohody, a to v priebehu 12 (dvanástich) mesiacov odo dňa skončenia platnosti tejto dohody.

V priebehu tohto obdobia dvanástich mesiacov sa budú používať ustanovenia tejto dohody pre všetky otvorené transakcie uzavreté podľa predchádzajúceho odseku.

Po uplynutí uvedenej lehoty dvanástich mesiacov vyrovná akýkoľvek dosiaľ nevyrovnaný zostatok dlžnícka strana v lehote 30 (tridsiatich) dní v librách šterlingov alebo v akejkoľvek inej zameniteľnej mene, na ktorej by sa obidve banky medzi sebou dohodli.

Akékoľvek ostatné nevyrovnané pohľadávky a záväzky medzi obidvoma krajinami sa po uplynutí obdobia dvanástich mesiacov vyrovnajú v deň ich splatnosti rovnakým spôsobom.

Článok 12

Československá obchodná banka, ú.s., a Egyptská ústredná banka, Káhira, sa dohodnú na technickej úprave potrebnej na vykonávanie tejto dohody.

Článok 13

Táto dohoda podlieha schváleniu v súlade s ústavnými predpismi každej z obidvoch krajín. Platnosť nadobudne dňom výmeny príslušných dokumentov potvrdzujúcich také schválenie dohody.

Táto dohoda zostane v platnosti do 31. decembra 1975 a potom sa automaticky predĺži vždy na ďalšie dodatočné obdobie jedného roka, pokiaľ jedna zo zmluvných strán druhej strane písomne neoznámi šesť mesiacov pred vypršaním 31. decembra 1975 alebo ktoréhokoľvek dodatočného ročného obdobia jej platnosti svoj úmysel ukončiť platnosť tejto dohody.

Na dôkaz toho, zástupcovia obidvoch vlád, náležite na to splnomocnení, túto dohodu podpísali.

Vyhotovené dvojmo v Prahe 2. augusta 1973 v anglickom jazyku, pričom obidva texty majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Ing. Andrej Barčák v. r.

Za vládu

Egyptskej arabskej republiky:

Dr. A. M. Hegazi v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.