Vyhláška č. 143/1976 Zb.Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976 do31.12.1992
Účinnosť od 01.01.1977 do31.12.1992
Zrušený 317/1992 Zb.

OBSAH

143

VYHLÁŠKA

Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky

z 25. novembra 1976,

ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani

Ministerstvo financií Slovenskej socialistickej republiky vyhlasuje úľavy na domovej dani poskytnuté vládou Slovenskej socialistickej republiky podľa § 24 ods. 1 č. 2 zákona č. 143/1961 Zb. o domovej dani a podľa § 24 ods. 2 toho istého zákona ustanovuje:


Čl. I

Vyhláška Ministerstva financií č. 14/1968 Zb. o úľavách na domovej dani sa dopĺňa takto:

1. § 1 sa dopĺňa odsekom 2, ktorý znie:

(2) V rovnakom rozsahu sa od domovej dane oslobodzujú rodinné domčeky, ktoré postavili družstvá pre výstavbu rodinných domčekov, ak sa previedli do osobného vlastníctva občanov, a rodinné domčeky, ktoré vznikli prestavbou budov, v ktorých doteraz neboli obytné miestnosti.“

2. Doterajšie znenie § 1 sa označuje ako odsek 1.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1977.


Minister:

Ing. Mišeje v. r.