Redakčné oznámenie č. 148/1976 Zb.Redakčné oznámenie o oprave tlačových chýb

Čiastka 29/1976
Platnosť od 09.12.1976 do30.09.1988

148

REDAKČNÉ OZNÁMENIE o oprave tlačových chýb

vo vyhláške Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení, v českom i slovenskom vydaní

1. V § 43 ods. 1 v druhom riadku sa vypúšťajú slová „III. stupně“ v českom vydaní „III. stupňa“ v slovenskom vydaní

2. V prílohe č. 1 tejto vyhlášky v bode 7 tabuľkovej časti treba v kolónke „Maximálna výška denne Kčs“ aj pod písm. a) aj pod písm. b) doplniť „3“ v slovenskom vydaní

Redakcia