Predpisy v roku 1979

Číslo Názov predpisu Účinnosť od
1/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa na rok 1979 a 1980 ustanovuje suma rozhodná pre uplatnenie dane z prekročenia miezd a odmien v jednotných roľníckych družstvách 23.01.1979
2/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach vo volebných obvodoch č. 37 so sídlom v Moldave nad Bodvou a č. 49 so sídlom v Úbreži
3/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných stokorunákov k 150. výročiu narodenia Jána Bottu 24.01.1979
4/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmene a doplnení vyhlášky č. 74/1970 Zb., ktorou sa upravuje uvoľňovanie, umiestňovanie a hmotné zabezpečenie pracovníkov v súvislosti s vykonávaním racionalizačných a organizačných opatrení 23.01.1979
5/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o civilnej leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Vietnamskej socialistickej republiky 07.02.1979
7/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o štátnom odbornom dozore nad vybratými tlakovými zariadeniami energetických zariadení 23.01.1979
11/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o pôsobnosti správ celoštátnych dráh na úseku štátneho odborného technického dozoru na dráhach 01.07.1979
12/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra o preukazovaní príslušnosti k Zboru národnej bezpečnosti a oprávnenia na plnenie jeho úloh 01.03.1979
13/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 07.03.1979
14/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť Horná Orava 20.02.1979
15/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 42 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
16/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kubánskej republiky o bezvízovom styku 20.03.1979
17/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o právnych úkonoch odovzdávaním dát 01.04.1979
22/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu o zrušení vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 133/1973 Zb., ktorou sa určujú vyhradené technické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.07.1979
23/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené tlakové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.07.1979
24/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené zdvíhacie zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.07.1979
25/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené elektrické zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.07.1979
26/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu, ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti 01.07.1979
28/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dlhodobej obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska 21.03.1979
29/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o obchode a plavbe medzi Československou socialistickou republikou a Kubánskou republikou 21.03.1979
30/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku fyzických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík 06.03.1979
31/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou štátu Kuvajt 21.03.1979
32/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave 21.03.1979
33/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky o prechodnej úprave niektorých hospodárskych záväzkových vzťahov pri dodávkach a odbere elektriny 06.03.1979
34/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 75 (Bratislava II)
35/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o odplatách vo vodnom hospodárstve 01.01.1980
36/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980 01.04.1979
37/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o spolupráci v oblasti kultúry, školstva a vedy 13.04.1979
38/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Angolskej ľudovej republiky 13.04.1979
39/1979 Zb. Vyhláška Štátnej arbitráže Československej socialistickej republiky ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky vody z verejných vodovodov a odvádzania odpadových vôd verejnými kanalizáciami 01.04.1979
40/1979 Zb. Vyhláška Československej akadémie vied, ktorou sa menia a dopĺňajú niektoré ustanovenia vyhlášky č. 54/1977 Sb., ktorou sa upravujú niektoré podrobnosti o pracovnoprávnych vzťahoch účastníkov vedeckej výchovy a študijných pobytov a o poskytovaní štipendií 01.04.1979
41/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Belgickým kráľovstvom 13.04.1979
42/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Talianskou republikou 13.04.1979
43/1979 Zb. Vyhláška Rady Východoslovenského krajského národného výboru v Košiciach, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy 13.04.1979
45/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 83/1976 Zb. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu 01.05.1979
46/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Japonskom o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu 13.05.1979
47/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o kultúrnej a vedeckej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Hašimovského kráľovstva Jordánska 13.05.1979
48/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi Československou socialistickou republikou a Rakúskou republikou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmu a z majetku 20.05.1979
49/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve o zamedzení dvojakého zdanenia príjmu a majetku právnických osôb medzi Československou socialistickou republikou, Bulharskou ľudovou republikou, Maďarskou ľudovou republikou, Mongolskou ľudovou republikou, Nemeckou demokratickou republikou, Poľskou ľudovou republikou, Rumunskou socialistickou republikou a Zväzom sovietskych socialistických republík 05.05.1979
50/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o vydaní pamätných strieborných päťdesiatkorunákov k 30. výročiu IX. zjazdu Komunistickej strany Československa 23.05.1979
51/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 04.01.1979
52/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o prijímaní na štúdium na stredných školách 21.05.1979
54/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Francúzskej republiky o spolupráci v oblasti cestovného ruchu 20.06.1979
55/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pro poistenie osôb
56/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva financií č. 49/1964 Zb. o poistných podmienkach pre poistenie osôb 01.07.1979
57/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 01.07.1979
58/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu o zákaze alebo obmedzení vývozu niektorých druhov vecí v turistickom styku 01.07.1979
59/1979 Zb. Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie, ktorou sa určujú vybrané prevádzkové meradlá, hlavné podnikové etalóny a prevádzkové meradlá (vyhláška o určených meradlách) 01.07.1979
62/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky ktorou sa určujú náležitosti poskytované pracovníkom získaným pre cukrovarskú kampaň a niektoré iné kampaňové práce 01.07.1979
63/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničného obchodu, ktorou sa vyhlasuje zoznam colníc, colných odbočiek a územných obvodov colníc 01.08.1979
64/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o leteckej doprave medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Talianskej republiky 14.07.1979
65/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecka o kultúrnej spolupráci 14.07.1979
66/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstva priemyslu Českej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Českej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Českej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Českej socialistickej republiky a Českého cenového úradu ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovane služieb
67/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva obchodu Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva poľnohospodárstva a výživy Slovenskej socialistickej republiky, Ministerstva stavebníctva Slovenskej socialistickej republiky a Slovenského cenového úradu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia Občianskeho zákonníka upravujúce poskytovanie služieb občanom 01.09.1979
68/1979 Zb. Zákon o cestnej doprave a vnútroštátnom zasielateľstve 01.01.1980
70/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva vnútra, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky 01.08.1979
71/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a kráľovskou vládou Nepálu o spolupráci v oblasti zdravotníctva a lekárskej vedy 31.07.1979
72/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o inšpekcii výchovy a vzdelávania 01.09.1979
73/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o zriaďovaní, zrušovaní, organizácii a riadení stredných odborných učilíšť 01.09.1979
74/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Konzulárnom dohovore medzi Československou socialistickou republikou a Cyperskou republikou 17.07.1979
75/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Nemeckej demokratickej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci 01.08.1979
76/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia o zvýšení dôchodkov 01.08.1979
77/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú prídavky na deti a výchovné 01.08.1979
79/1979 Zb. Zákonné opatrenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení zákon Slovenskej národnej rady č. 132/1975 Zb. o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.08.1979
80/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o zvýšení hranice vlastného príjmu, ktorá je rozhodujúca pre uznávanie osôb za vyživované daňovníkom pri dani zo mzdy 01.08.1979
81/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o zmenách vyhlášky č. 121/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.08.1979
82/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 50 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
83/1979 Zb. Uznesenie Predsedníctva Slovenskej národnej rady o vyhlásení doplňovacích volieb do Národného výboru hlavného mesta Slovenskej socialistickej republiky Bratislavy vo volebnom obvode č. 24
84/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o úprave pracovného času a o presune pracovného voľna v roku 1980 13.08.1979
85/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Kultúrnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Veľkovojvodstva Luxemburského 28.08.1979
86/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Thajského kráľovstva 28.08.1979
88/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o ľudových školách jazykov, jazykových školách a o štátnych jazykových skúškach 01.09.1979
92/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška o zdravotníckych pracovníkoch a iných odborných pracovníkoch v zdravotníctve 01.09.1979
93/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Českej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o odmieňaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch
95/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch 01.09.1979
96/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o poskytovaní štipendií a hmotného zabezpečenia žiakom gymnázií, odborných škôl, stredných odborných škôl, konzervatórií a stredných odborných škôl pre pracujúcich 01.09.1979
98/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Kolumbijskej republiky 14.09.1979
99/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky o sústave osobitných určených odborov
100/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o sústave osobitných učebných odborov 01.09.1979
101/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení vyhláška č. 57/1979 Zb. o náhradách za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách 31.08.1979
102/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Českej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Českej socialistickej republiky ktorou sa určujú nomenklatúry študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách, na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a sústava učebných odborov na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich
103/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva zdravotníctva Slovenskej socialistickej republiky o nomenklatúrach študijných odborov na stredných odborných učilištiach, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odborov na stredných odborných učilištiach a o štúdiu na nich 01.09.1979
104/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o organizácii a výchovno-vzdelávacej činnosti domov pionierov a mládeže, staníc mladých technikov, staníc mladých prírodovedcov a staníc mladých turistov 01.10.1979
105/1979 Zb. Vyhláška Rady Stredoslovenského krajského národného výboru v Banskej Bystrici, ktorou sa poverujú vybrané národné výbory nižších stupňov výkonom vodohospodárskej agendy 01.10.1971
106/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa zvyšujú hranice príjmov prípustné pre poskytovanie niektorých sociálnych dávok na deti 01.10.1979
107/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel 01.01.1980
108/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o niektorých ďalších zmenách vyhlášky č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.10.1979
110/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť HORNÁ ORAVA 24.09.1979
111/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť BIELE KARPATY 24.09.1979
112/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky o zmene vyhlášky č. 134/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení a zákon Slovenskej národnej rady o pôsobnosti orgánov Slovenskej socialistickej republiky v sociálnom zabezpečení 01.10.1979
113/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o poľnohospodárskej dani 01.01.1980
114/1979 Zb. Uznesenie Federálneho zhromaždenia o schválení zákonného opatrenia Federálneho zhromaždenia
115/1979 Zb. Nariadenie vlády Slovenskej socialistickej republiky o Matematicko-fyzikálnej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave 01.09.1980
116/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Irackej republiky o vzájomnom oslobodení zisku a príjmu československého a irackého leteckého podniku a ich zamestnancov od daní 23.11.1979
117/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Gréckej republiky o medzinárodnej cestnej doprave 23.11.1979
118/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva zahraničných vecí o Niceskej dohode o medzinárodnom triedení výrobkov a služieb pre zápis známok z 15. júna 1957, revidovanej v Stockholme 14. júla 1967 a v Ženeve 13. mája 1977 08.11.1979
119/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Mali 23.11.1979
120/1979 Zb. Vyhláška Federálneho štatistického úradu a Federálneho ministerstva pre technický a investičný rozvoj o priestorovej identifikácii informácií 01.01.1980
121/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o zmene názvu Vysokej školy dopravnej v Žiline 01.01.1980
122/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej doprave o vnútroštátnom zasielateľstve 01.01.1980
123/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy o mestskej hromadnej doprave 01.01.1980
124/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa vyhlasuje chránená krajinná oblasť ŠTIAVNICKÉ VRCHY 12.11.1979
125/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o školách v prírode 01.01.1980
127/1979 Zb. Uznesenie Slovenskej národnej rady o schválení zákonného opatrenia Predsedníctva Slovenskej národnej rady
129/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí o pracovnom uplatnení a hmotnom zabezpečení pracovníkov v baníctve trvale nespôsobilých na doterajšiu prácu 01.01.1980
130/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Bulharskej ľudovej republiky o kultúrnej a vedeckej spolupráci 15.12.1979
131/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Dočasnou vojenskou vládou Socialistickej Etiópie o kultúrnej a vedeckej spolupráci 30.11.1979
132/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Zmluve medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Republiky Srí Lanka o zamedzení dvojakého zdanenia a zabránení daňovému úniku v odbore daní z príjmu a z majetku 15.12.1979
133/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl 10.12.1979
134/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Obchodnej dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Filipínskej republiky 25.12.1979
135/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky 25.12.1979
136/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vydávajú základné podmienky dodávky poľnohospodárskych výrobkov dodávaných nákupnými organizáciami na spracovanie alebo na predaj 01.01.1980
137/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o poľnohospodárskom družstevníctve o dovolenke a hmotnej zodpovednosti členov jednotných roľníckych družstiev 01.01.1980
138/1979 Zb. Zásady na zabezpečenie hospodárnosti pri overovaní úžitkových vlastností výrobkov a pri propagácii, schválené uznesením vlády Československej socialistickej republiky z 8. novembra 1979 č. 301 08.11.1979
139/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva financií o stiahnutí mincí po 50 halieroch vzoru 1963 31.12.1979
140/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu 01.01.1980
141/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Platobnej dohode medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 03.01.1980
142/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Českej socialistickej republiky ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška kultúry a informácií č. 25/1967 zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel
145/1979 Zb. Vyhláška Slovenského úradu bezpečnosti práce o výbere prototypov strojov a zariadení na posudzovanie z hľadiska požiadaviek bezpečnosti práce a technických zariadení 01.01.1980
146/1979 Zb. Vyhláška Západoslovenského krajského národného výboru v Bratislave, ktorou sa poverujú miestne (mestské) národné výbory v Západoslovenskom kraji výkonom štátnej správy vo vodnom hospodárstve 01.01.1980
147/1979 Zb. Ústavný zákon o zriadení Federálneho ministerstva elektrotechnického priemyslu 01.01.1980
148/1979 Zb. Zákon o štátnom rozpočte československej federácie na rok 1980 01.01.1980
149/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 133/1970 Zb. o pôsobnosti federálnych ministerstiev 01.01.1980
150/1979 Zb. Zákon, ktorým sa mení a dopĺňa zákon o sociálnom zabezpečení 01.01.1980
151/1979 Zb. Zákon Českej národnej rady o štátnom rozpočte Českej socialistickej republiky na rok 1980 a o rozpočtovom určení výnosu niektorých odplát vo vodnom hospodárstve
152/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady o štátnom rozpočte Slovenskej socialistickej republiky na rok 1980 01.01.1980
154/1979 Zb. Zákon Slovenskej národnej rady, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 60/1961 Zb. o úlohách národných výborov pri zabezpečovaní socialistického poriadku v znení neskorších predpisov 01.01.1980
155/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Španielskeho kráľovstva o medzinárodnej cestnej doprave 06.01.1980
156/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva kultúry Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva kultúry a informácií č. 25/1967 Zb. o úprave autorských odmien za vydanie slovesných diel 01.01.1980
158/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o výmene tovaru medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 11.01.1980
159/1979 Zb. Vyhláška ministra zahraničných vecí o Dohode o vedecko-technickej spolupráci medzi Československou socialistickou republikou a Laoskou ľudovodemokratickou republikou 11.01.1980
160/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy, ktorou sa mení vyhláška Federálneho ministerstva poľnohospodárstva a výživy č. 110/1976 Zb. o fonde kultúrnych a sociálnych potrieb jednotného roľníckeho družstva 01.01.1980
162/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky o zmenách a doplnkoch vyhlášky Ministerstva financií Slovenskej socialistickej republiky č. 162/1975 Zb., ktorou sa ustanovuje rozsah a podmienky zákonného poistenia socialistických poľnohospodárskych organizácií vykonávaného Slovenskou štátnou poisťovňou 01.01.1980
163/1979 Zb. Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 135/1975 Zb. o výnimočnom poskytovaní dôchodku niektorým pracujúcim dôchodcom v znení nariadenia vlády Československej socialistickej republiky č. 71/1978 Zb. 01.01.1980
164/1979 Zb. Vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva práce a sociálnych vecí č. 128/1975 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o sociálnom zabezpečení 01.01.1980
165/1979 Zb. Vyhláška Ústrednej rady odborov o nemocenskom poistení niektorých pracovníkov a o poskytovaní dávok nemocenského poistenia občanom v osobitných prípadoch 01.01.1980
167/1979 Zb. Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 95/1979 Zb. o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch 01.01.1980
Presunúť na začiatok