32

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 31. januára 1979

o Dohode medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave

Dňa 29. novembra 1976 bola v Teheráne podpísaná Dohoda medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave. Dohoda nadobudla platnosť na základe svojho článku 15 dňom 5. júna 1978.

Český preklad textu Dohody sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

DOHODA

medzi vládou Československej socialistickej republiky a Cisárskou vládou Iránu o medzinárodnej cestnej doprave

Vláda Československej socialistickej republiky a Cisárska vláda Iránu, vedené snahou uľahčiť dopravu cestujúcich a nákladov po ceste medzi oboma štátmi, ako aj tranzitom ich územím, sa dohodli takto:

Článok 1

Rozsah pôsobnosti

Ustanovenia tejto Dohody sa týkajú dopravy cestujúcich a nákladov, pri ktorej začiatok alebo koniec jazdy je na území jednej zo zmluvných strán a vozidlo je evidované na území druhej zmluvnej strany.

Článok 2

Vymedzenie pojmov

(1) Výraz „dopravca“ označuje fyzickú alebo právnickú osobu majúcu sídlo v Československu alebo v Iráne, ktorá je oprávnená podľa vnútroštátnych predpisov svojej krajiny uskutočňovať medzinárodnú dopravu cestujúcich a nákladov po ceste.

(2) Výraz „vozidlo“ označuje dopravný prostriedok osobitne konštruovaný pre cesty, s mechanickým pohonom, prípadne príves alebo náves, ktorý môže prepravovať:

a) viac ako osem sediacich cestujúcich okrem vodiča alebo

b) náklad.

(3) Výraz „povolenie“ označuje všetky druhy licencií, koncesií alebo povolení, ktoré sa budú vyžadovať podľa platných predpisov každej zo zmluvných strán.

Článok 3

Preprava cestujúcich

(1) Preprava cestujúcich nepodlieha povoľovaciemu konaniu za týchto podmienok:

a) preprava tých istých cestujúcich tým istým vozidlom počas celej cesty, pri ktorej miesta odchodu a príchodu sú na území zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, a pri ktorej počas jazdy alebo zastavenia mimo uvedeného územia nepristúpi ani nevystúpi žiaden cestujúci (preprava pri zatvorených dverách), alebo

b) preprava skupiny cestujúcich z miesta na území, kde je vozidlo evidované, do miesta na území druhej zmluvnej strany za predpokladu, že toto vozidlo opúšťa územie druhej zmluvnej strany prázdne, alebo

c) jazda uskutočňovaná ako tranzit územím druhej zmluvnej strany, s výnimkou pravidelne sa opakujúcich jázd uskutočňovaných v časových intervaloch kratších ako šestnásť dní.

Pri tranzite prázdneho vozidla je dopravca povinný preukázať, že vozidlo prejde územím druhej zmluvnej strany prázdne.

(2) Pre ostatné druhy prepráv, ktoré nie sú uvedené v odseku 1 tohto článku, sa musia vydať povolenia podľa vnútroštátnych predpisov zmluvných strán.

Článok 4

Preprava nákladov

(1) Dopravcovia jednej zmluvnej strany majú právo dočasne vstúpiť s prázdnym alebo naloženým vozidlom na územie druhej zmluvnej strany s cieľom prepraviť náklady, a to:

a) z ktoréhokoľvek určeného miesta na území jednej zmluvnej strany do ktoréhokoľvek určeného miesta na území druhej zmluvnej strany alebo

b) tranzitom po území druhej zmluvnej strany.

(2) Vozidlá evidované na území jednej zo zmluvných strán musia mať povolenie pri vstupe na územie alebo pri výstupe z územia druhej zmluvnej strany alebo pri tranzite týmto územím.

(3) Na spôsobe vydávania povolení a na určení počtu povolení sa dohodne Zmiešaná komisia uvedená v článku 12.

Článok 5

Použitie vnútroštátnych predpisov

Vo všetkých prípadoch, ktoré neupravujú ustanovenia tejto Dohody, sú dopravcovia a vodiči vozidiel jednej zmluvnej strany povinní dodržiavať pri jazde po území druhej zmluvnej strany zákony a predpisy druhej zmluvnej strany včítane predpisov týkajúcich sa dľžky, šírky alebo výšky nákladov, ako aj tlaku na nápravu.

Článok 6

Zákaz vnútroštátnych prepráv

Ustanovenia tejto Dohody neoprávňujú dopravcov zmluvných strán uskutočňovať prepravu cestujúcich alebo nákladov po území druhej zmluvnej strany z jedného miesta do druhého v rámci toho istého územia.

Článok 7

Oslobodenie od dávok a poplatkov

(1) Vozidlá evidované na území jednej zo zmluvných strán, ktoré sa používajú na prepravu cestujúcich a nákladov na území druhej zmluvnej strany podľa ustanovení tejto Dohody, budú na základe vzájomnosti oslobodené od všetkých poplatkov a daní zaťažujúcich cudzie vozidlá.

(2) Koncesné práva spojené s používaním ciest, mostov a tunelov vybudovaných v koncesii, poplatky za oprávnenie na dopravu vozidlami presahujúcimi predpísanú hmotnosť a rozmery alebo poplatky za dopravu v dňoch, keď je doprava zakázaná, ako aj poplatky za poskytnuté služby sa budú uznávať a platiť.

Článok 8

Colné ustanovenia

(1) Pohonné látky a mazacie oleje nachádzajúce sa v bežných nádržiach vozidla jednej zmluvnej strany, ktoré dočasne vstupujú na územie druhej zmluvnej strany, budú oslobodené od dovozných dávok a poplatkov a nebudú podliehať dovozným zákazom a obmedzeniam.

(2) Dočasný dovoz náhradných dielcov na opravu už dočasne dovezeného vozidla bude oslobodený od dovozných dávok a poplatkov a nebude podliehať dovozným zákazom a obmedzeniam.

(3) Zmluvné strany budú požadovať predloženie osvedčenia na dočasný dovoz týchto náhradných dielcov. Náhradné dielce sa buď uvoľnia, zničia alebo spätne vyvezú za dozoru colných orgánov.

Článok 9

Porušenie Dohody

(1) Príslušné orgány zmluvných strán dbajú na to, aby ich dopravcovia dodržiavali ustanovenia tejto Dohody.

(2) Ak dopravcovia a vodiči vozidiel porušia na území druhej zmluvnej strany ustanovenia tejto Dohody a dopravné zákony a predpisy cestnej premávky platné na tomto území, orgány zmluvnej strany, kde je vozidlo evidované, podniknú na požiadanie príslušných orgánov druhej zmluvnej strany tieto opatrenia:

a) varovanie,

b) dočasné, čiastočné alebo úplné odňatie oprávnenia na uskutočňovanie dopravy na území zmluvnej strany, kde k porušeniu došlo.

(3) Príslušné orgány tej-ktorej zmluvnej strany upovedomia príslušné orgány druhej zmluvnej strany o opatreniach podniknutých podľa ustanovenia odseku 2 tohto článku.

(4) Každá zmluvná strana bude rešpektovať sankcie, ktoré súdy alebo príslušné orgány druhej zmluvnej strany môžu podľa vnútroštátnych zákonov a predpisov uložiť za porušenie týchto zákonov a predpisov na území tej-ktorej zmluvnej strany.

Článok 10

Príslušné orgány

(1) Zmluvné strany si navzájom oznámia orgány zodpovedné za vykonávanie tejto Dohody.

(2) Tieto orgány budú udržiavať medzi sebou priamy styk.

Článok 11

Vykonávanie Dohody

Príslušné orgány zmluvných strán sa dohodnú na spôsobe vykonávania tejto Dohody v Protokole, ktorý bude dojednaný súčasne s touto Dohodou.

Článok 12

Zmiešaná komisia

(1) Na vyjasnenie podrobností spojených s riadnym vykonávaním tejto Dohody, na vykonávanie dohľadu nad jej plnením, ako aj na riešenie prípadných problémov sa zriaďuje Zmiešaná komisia zložená z predstaviteľov oboch zmluvných strán.

(2) Zasadania komisie sa budú konať na žiadosť jednej zo strán striedavo v Iráne a v Československu.

Článok 13

Platby

Všetky platby vyplývajúce z vykonávania tejto Dohody sa budú uskutočňovať podľa súčasnej platobnej dohody platnej medzi oboma zmluvnými stranami.

Článok 14

Zastúpenie

Zastúpenie iránskych dopravných podnikov a organizácií v Československu, ako aj zastúpenie československých dopravných podnikov a organizácií v Iráne bude zverené jednému z dopravných podnikov (jednej z organizácií), schválenému príslušnými orgánmi tej-ktorej zmluvnej strany.

Článok 15

Platnosť Dohody

(1) Táto Dohoda nadobudne platnosť dňom výmeny písomných nót potvrdzujúcich schválenie spomenutej Dohody príslušnými orgánmi oboch zmluvných strán.

(2) Táto Dohoda sa dojednáva na jeden rok a jej platnosť sa automaticky predlžuje z roka na rok, pokiaľ jedna zo zmluvných strán nevysloví písomnou formou svoj úmysel ju vypovedať najmenej tri mesiace pred dátumom skončenia jej platnosti.

Dané v Teheráne 29. novembra 1976 vo dvoch pôvodných vyhotoveniach v anglickom jazyku, pričom obe znenia majú rovnakú platnosť.

Za vládu

Československej socialistickej republiky:

Štefan Ďurček v. r.

Za Cisársku vládu Iránu:

Morteza Zamani v. r.

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.