Vyhláška č. 107/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

Čiastka 22/1979
Platnosť od 24.09.1979 do28.02.1991
Účinnosť od 01.01.1980 do28.02.1991
Zrušený 55/1991 Zb.

OBSAH

107

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva dopravy

zo 6. augusta 1979,

ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel

Federálne ministerstvo dopravy po dohode s Federálnym ministerstvom vnútra, Ministerstvom vnútra Českej socialistickej republiky, Ministerstvom vnútra Slovenskej socialistickej republiky a s ostatnými zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 16 ods. 1 písm. b) vládneho nariadenia č. 54/1953 Zb. o premávke na cestách v znení zákonného opatrenia Predsedníctva Národného zhromaždenia č. 13/1956 Zb.:


Čl. I

Vyhláška Federálneho ministerstva dopravy č. 94/1972 Zb. o výcviku a ďalšom zvyšovaní odbornosti vodičov cestných motorových vozidiel sa mení a dopĺňa takto:

1. § 2 ods. 1 znie:

(1) Oprávnené organizácie musia byť registrované. Registrácia sa vykoná, len ak sa splnia podmienky ustanovené touto vyhláškou a príslušnými učebnými osnovami výcviku vodičov cestných motorových vozidiel (ďalej len „učebné osnovy") vydanými Federálnym ministerstvom dopravy po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi.“.

2. V § 2 ods. 3 písm. ch) sa za slovo „podľa“ vkladá slovo „učebnej“.

3. § 3 ods. 1 znie:

(1) Výcvik vodičov sa skladá

a) z výučby teórie,

b) z praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel, ktorý sa vykonáva na trenažéri, autocvičišti a v cestnej premávke,

c) z praktického výcviku v údržbe motorových vozidiel,

d) z teoretického a praktického výcviku v ovládaní základov poskytovania prvej pomoci.“.

4. V § 3 ods. 2 sa vypúšťa druhá veta.

5. § 3 ods. 6 znie:

(6) S praktickým výcvikom vo vedení motorových vozidiel na trenažéri a na autocvičišti sa nesmie začať prv, kým sa žiadatelia neoboznámia s teóriou jazdy. S praktickým výcvikom vo vedení motorových vozidiel v cestnej premávke sa nesmie začať prv, kým si žiadatelia neosvoja základné vedomosti o pravidlách cestnej premávky. Pri praktickom výcviku vo vedení motorových vozidiel musí byť žiadateľ pripútaný bezpečnostným pásom, ak je ním vozidlo povinne vybavené, aj na autocvičišti a pri jazde v obciach.1)

6. V § 3 ods. 7 v prvej vete sa slová „po 50 minútach" nahrádzajú slovami „po 45 minútach".

7. V § 4 ods. 4 a 5 sa slová „staršie ako 23 rokov" nahrádzajú slovami „staršie ako 21 rokov".

8. § 4 ods. 6 znie:

(6) Osvedčenie na vykonávanie praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel sa môže udeliť vodičom, ktorí sú starší ako 21 rokov a nestratili v posledných troch rokoch spoľahlivosť vo vedení motorových vozidiel.2) Osvedčenie na vykonávanie praktického výcviku vo vedení motorových vozidiel sa môže udeliť pre skupiny

a) A a M vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny A najmenej 2 roky,

b) B vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny B alebo vyššie najmenej 3 roky,

c) C vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C alebo vyššie najmenej 3 roky a preukážu prax vodiča z povolania alebo vojenského vodiča nákladných motorových vozidiel v dĺžke najmenej jedného roka,

d) T vodičom, ktorí majú vodičské oprávnenie na vedenie motorových vozidiel skupiny C alebo T najmenej 2 roky.

9. v § 7 ods.1 sa za prvú vetu vkladá ďalšia veta, ktorá znie:

„Motorové vozidlo, na ktorom sa vykonáva praktický výcvik vo vedení motorových vozidiel skupiny C, musí mať užitočnú hmotnosť najmenej 4,5 t.“.

10. V § 7 ods. 6 sa za slovami „na technickú prehliadku“ vypúšťajú slová „na okresný dopravný inšpektorát Verejnej bezpečnosti“ a pripája sa poznámka 3) pod čiarou.

11. V § 8 ods. 1 sa slová „republikovým ministerstvom vnútra;" nahrádzajú slovami „ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy Českej socialistickej republiky alebo ústredným orgánom štátnej správy vo veciach dopravy Slovenskej socialistickej republiky (ďalej len „ústredný orgán republiky");".

V § 10 ods. 1 sa slová „vydávajú republikové ministerstvá vnútra“ nahrádzajú slovami „vydáva ústredný orgán republiky“.

V § 13 na konci sa slová „vydávajú republikové ministerstvá vnútra.“ nahrádzajú slovami „vydáva ústredný orgán republiky.“.

V § 14 na začiatku sa slová „Republikové ministerstvá vnútra“ nahrádzajú slovami „Ústredný orgán republiky“.

V § 16 na začiatku sa slová „Republikové ministerstvo vnútra“ nahradia slovami „Ústredný orgán republiky“.

12. V § 9 ods. 3 v prvej vete sa vypúšťa časť vety za bodkočiarkou.

13. V § 9 ods. 5 na konci vety sa slová „neprospeli ani pri opakovanom preskúšaní“ nahrádzajú slovami „neprospeli pri preskúšaní“.

14. K § 14 sa pripája poznámka 4), ktorá sa uvedie pod čiarou a znie:

4) Ustanovením § 14 nie je dotknutá pôsobnosť dopravných č. 145/1956 Ú.l. (Ú.v.).“.

15. V § 16 ods. 2 sa slová „bezpečnostných zborov“ nahrádzajú slovami „ozbrojených zborov“.


Čl. II

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


I. námestník ministra:

Ing. Lajčiak v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 5 ods. 2 vyhlášky č. 100/1975 Zb. o pravidlách cestnej premávky.

2) § 7 ods. 1 vyhlášky č. 87/1964 Zb. o vodičských preukazoch.

3) § 83 vyhlášky č. 145/1956 Ú. l. (Ú. v.) o premávke na cestách.