Vyhláška č. 135/1979 Zb.Vyhláška ministra zahraničných vecí o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky

Čiastka 26/1979
Platnosť od 10.12.1979
Účinnosť od 25.12.1979
Redakčná poznámka

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót.

OBSAH

135

VYHLÁŠKA

ministra zahraničných vecí

z 26. októbra 1979

o dojednaní Dohody o kultúrnej spolupráci medzi vládou Československej socialistickej republiky a vládou Islandskej republiky


Výmenou nót medzi ministrom zahraničných vecí Československej socialistickej republiky a ministrom zahraničných vecí Islandskej republiky bola 17. septembra 1979 v Reykjavíku dojednaná Dohoda o kultúrnej spolupráci medzi vládami oboch krajín.

Dohoda nadobudla platnosť dňom výmeny nót.

Český preklad oboch nót sa vyhlasuje súčasne.*)

Minister:

Ing. Chňoupek v. r.

Text nóty ministra zahraničných vecí ČSSR

Reykjavík 17. septembra 1979

Excelencia,

mám česť Vás informovať, že vláda Československej socialistickej republiky, vedená prianím podporovať priateľské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou v súlade s ustanoveniami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, považuje za vhodné navrhnúť, aby obe vlády podporovali rozvoj kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi oboma krajinami.

Vláda Československej socialistickej republiky usudzuje, že tento cieľ sa môže dosiahnuť prostredníctvom:

- podpory rozvoja spolupráce a výmen v oblasti vedy, školstva, osvety, divadla, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, literatúry, výtvarného umenia a hudby, múzeí a ochrany kultúrnych pamiatok, a to umožňovaním vysielania delegácií a jednotlivcov činných v oblasti kultúry, vedcov, osvetových pracovníkov, študentov a špecialistov, umožňovaním turné umeleckých súborov i jednotlivých umelcov a usporadúvaním výstav, ako aj podporou prekladania a vydávania krásnej, vedeckej a technickej literatúry druhej krajiny;

- podpory spolupráce nevládnych organizácií za účelom umožnenia činnosti, ktorá bude slúžiť cieľom tejto Dohody a lepšiemu poznaniu kultúrneho a spoločenského života oboch krajín;

- umožňovania výmen medzi oboma krajinami v oblasti športu a turistiky.

Činnosť v uvedených oblastiach spolupráce, ako aj finančné a organizačné podmienky sa v každom jednotlivom prípade dojednajú vopred diplomatickou cestou alebo medzi príslušnými organizáciami.

Ak vláda Islandskej republiky bude s uvedeným súhlasiť, mám česť navrhnúť, aby sa táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie považovali za dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť dňom Vašej odpovede a zostane v platnosti, kým ju jedna z vlád nevypovie.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu znova ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.

Ing. B. Chňoupek v. r.

minister zahraničných vecí

Československej socialistickej republiky

Text nóty ministra zahraničných vecí Islandskej republiky

Excelencia,

mám česť potvrdiť príjem nóty Vašej Excelencie z dnešného dňa, ktorá znie:

„mám česť Vás informovať, že vláda Československej socialistickej republiky, vedená prianím podporovať priateľské vzťahy medzi Československou socialistickou republikou a Islandskou republikou v súlade s ustanoveniami Záverečného aktu Konferencie o bezpečnosti a spolupráci v Európe, považuje za vhodné navrhnúť, aby obe vlády podporovali rozvoj kultúrnej a vedeckej spolupráce medzi oboma krajinami.

Vláda Československej socialistickej republiky usudzuje, že tento cieľ sa môže dosiahnuť prostredníctvom:

- podpory rozvoja spolupráce a výmen v oblasti vedy, školstva, osvety, divadla, filmu, hromadných oznamovacích prostriedkov, literatúry, výtvarného umenia a hudby, múzeí a ochrany kultúrnych pamiatok, a to umožňovaním vysielania delegácií a jednotlivcov činných v oblasti kultúry, vedcov, osvetových pracovníkov, študentov a špecialistov, umožňovaním turné umeleckých súborov i jednotlivých umelcov a usporadúvaním výstav, ako aj podporou prekladania a vydávania krásnej, vedeckej a technickej literatúry druhej krajiny;

- podpory spolupráce nevládnych organizácií za účelom umožnenia činnosti, ktorá bude slúžiť cieľom tejto Dohody a lepšiemu poznaniu kultúrneho a spoločenského života oboch krajín;

- umožňovania výmen medzi oboma krajinami v oblasti športu a turistiky.

Činnosť v uvedených oblastiach spolupráce, ako aj finančné a organizačné podmienky sa v každom jednotlivom prípade dojednajú vopred diplomatickou cestou alebo medzi príslušnými organizáciami.

Ak vláda Islandskej republiky bude s uvedeným súhlasiť, mám česť navrhnúť, aby sa táto nóta a odpoveď Vašej Excelencie považovali za dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť dňom Vašej odpovede a zostane v platnosti, kým ju nevypovie jedna z vlád.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu znova ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.“

Mám česť informovať Vašu Excelenciu, že vláda Islandskej republiky súhlasí s uvedeným a súhlasí s tým, aby nóta Vašej Excelencie a táto odpoveď sa považovali za dohodu medzi oboma vládami, ktorá nadobudne platnosť dňom tejto odpovede a zostane v platnosti, kým ju nevypovie jedna z vlád.

Využívam túto príležitosť, aby som Vašu Excelenciu znova ubezpečil o svojej najhlbšej úcte.

Reykjavík 17. septembra 1979.

Benedikt Gröndal v. r.

minister zahraničných vecí

Islandskej republiky

Poznámky pod čiarou

*) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.