Vyhláška č. 140/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva palív a energetiky o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu

Čiastka 27/1979
Platnosť od 19.12.1979 do31.05.1998
Účinnosť od 01.01.1980 do31.05.1998
Zrušený 70/1998 Z. z.

140

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva palív a energetiky

z 23. novembra 1979

o dodávke vykurovacích plynov obyvateľstvu

Federálne ministerstvo palív a energetiky po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi ustanovuje podľa § 26 zákona č. 67/1960 Zb. o výrobe, rozvode a využití vyhrievacích plynov (plynárenský zákon):


PRVÝ ODDIEL

§ 1

Predmet a rozsah úpravy

(1) Táto vyhláška ustanovuje podmienky, za ktorých plynárenský podnik (ďalej len „dodávateľ“) dodáva v rozsahu schváleného plánu gazifikácie svietiplyn, technicky čistý koksárenský plyn, zemný plyn a propán-bután obyvateľstvu a iným než socialistickým organizáciám (ďalej len „odberateľ“). Tieto vykurovacie plyny sa dodávajú jednak z plynovodnej siete (ďalej len „vykurovací plyn zo siete“), jednak v tlakových nádobách na dopravu plynu (ďalej len „skvapalnený vykurovací plyn“).

(2) Ustanovené podmienky sa vzťahujú aj na odberateľov, ktorí odoberajú vykurovací plyn zo siete pre svoju spotrebu prostredníctvom inej socialistickej organizácie než plynárenského podniku (služobné, podnikové byty).

(3) Vyhláška platí primerane aj pre iné organizácie než plynárenské podniky oprávnené na predaj skvapalneného vykurovacieho plynu.

DRUHÝ ODDIEL

Dodávka vykurovacích plynov zo siete

Prihláška na odber

§ 2

(1) Zmluva o dodávke vykurovacích plynov zo siete je uzavretá potvrdením prihlášky na odber vykurovacích plynov zo siete (ďalej len „prihláška“) dodávateľom; odberateľ dostane jedno vyhotovenie potvrdenej prihlášky.

(2) Dodávateľ je povinný podať odberateľovi informácie o možnosti pripojenia odberného plynového zariadenia na plynovodnú sieť z hľadiska jej kapacity a kapacity plynovodnej prípojky.

§ 3

(1) Prihláška na tlačive dodávateľa sa musí podať pred začatím odberu a pre každé odberné miesto osobitne.

(2) Za jedno odberné miesto sa považuje odberné plynové zariadenie používané jedným odberateľom, do ktorého sa uskutočňuje dodávka plynu zo siete meraná jedným plynomerom.

(3) O tom, či v pochybnostiach o ďalšom odbernom mieste sa má podať nová prihláška, rozhoduje dodávateľ.

§ 4

(1) Prihláška musí byť riadne vyplnená a vlastnoručne podpísaná odberateľom a vlastníkom (správcom) nehnuteľnosti.

(2) Prihláška musí byť opatrená potvrdením oprávnenej organizácie1) o riadnom vykonaní montážnych prác na odberných plynových zariadeniach.

(3) Dodávateľ nie je povinný skúmať alebo overovať pravosť podpisu odberateľa na prihláške. Ak prihlášku podpísala za odberateľa iná osoba, odberateľ uvedený na prihláške je povinný zaplatiť odobraný vykurovací plyn, pokiaľ nepreukáže, že plyn odobral niekto iný.

(4) Dodávateľ potvrdí riadne vyplnenú a podľa odseku 2 potvrdenú prihlášku odberateľovi po odbornom technickom preskúšaní2) odberných plynových zariadení. Neúplne alebo nesprávne vyplnenú prihlášku vráti dodávateľ odberateľovi na doplnenie s upozornením na závadu.

§ 5

(1) Ak nový odberateľ preberá miestnosti, v ktorých je odberné plynové zariadenie na odber vykurovacích plynov zo siete, je povinný podať do 8 dní prihlášku s udaním stavu plynomeru ku dňu prevzatia miestností.

(2) O náležitostiach prihlášky a o jej potvrdzovaní platia ustanovenia § 4. Ak však na odbernom plynovom zariadení, prípadne v počte a príkone spotrebičov nenastali podstatné zmeny, nemusí prihlášku potvrdiť oprávnená organizácia, nemusí sa vykonávať odborné technické preskúšanie a nemusí ju podpísať vlastník (správca) nehnuteľnosti.

(3) Ak nový odberateľ vykurovacích plynov zo siete opomenie podať prihlášku do 8 dní, zodpovedá za celý odber odo dňa posledného odpočtu vykonaného u predchádzajúceho odberateľa.

§ 6

(1) Odberateľ je povinný predložiť dodávateľovi novú prihlášku v týchto prípadoch:

a) pri žiadosti o rozšírenie odberu,

b) pri žiadosti o obnovenie dodávky a pripojenie plynomeru, ktorý bol odobraný pri prerušení dodávky plynu.

(2) V prípade, že ide o výmenu spotrebiča toho istého druhu s približne rovnakým menovitým príkonom, netreba podávať novú prihlášku. V sporných prípadoch rozhodne o podaní prihlášky dodávateľ. Za výmenu spotrebiča, jeho montáž a odskúšanie zodpovedá oprávnená montážna organizácia.1)

(3) Ak odberateľ zmení priezvisko (napr. sobášom alebo úradnou zmenou) alebo názov, oznámi to dodávateľovi do 30 dní a súčasne predloží svoje vyhotovenie potvrdenej prihlášky na opravu.

(4) Odberateľ zodpovedá za všetky škody, ktoré vzniknú porušením povinností podľa odsekov 1 a 3.

Dodávka, odber a meranie

§ 7

(1) Dodávka vykurovacích plynov zo siete sa uskutočňuje plynovodnými prípojkami pre verejný rozvod do odberného plynového zariadenia používaného odberateľom.

(2) Odberateľ je oprávnený odoberať vykurovací plyn zo siete len pre spotrebiče uvedené v prihláške.

(3) Dodávateľ má právo kedykoľvek si overiť, či počet a druh spotrebičov zodpovedá údajom v prihláške.

§ 8

(1) Odber vykurovacích plynov meria a účtuje dodávateľ podľa údajov vlastného plynomeru, ktorý odberateľovi bezplatne osadí, zapojí a udržiava.

(2) Typ vhodného plynomeru a jeho umiestnenie určí dodávateľ. Dodávateľ môže v prípade potreby na svoj náklad vymeniť plynomer namontovaný u odberateľa. Pre pripájanie a úradné overovanie plynomerov platia osobitné predpisy.3)

(3) Dodávateľ môže v odôvodnených prípadoch dodávať vykurovací plyn zo siete bez merania za vopred určenú paušálnu úhradu.

(4) Odberateľ je povinný chrániť plynomer umiestnený v priestoroch ním užívaných pred poškodením; ak je plynomer umiestnený v spoločných priestoroch nehnuteľností, má túto povinnosť vlastník (správca) nehnuteľnosti.

(5) Odberateľ je povinný bezodkladne písomne hlásiť dodávateľovi závady, ktoré zistil na plynomere.

(6) Akékoľvek manipulácie s plynomerom smú robiť len na to poverení pracovníci dodávateľa, ktorí sú povinní odberateľovi sa legitimovať.

§ 9

(1) Ak odberateľ má pochybnosti o správnosti údajov plynomeru, môže písomne požiadať o jeho preskúšanie; v žiadosti musí uviesť stav počítadla plynomeru.

(2) Žiadosť o preskúšanie údajov plynomeru nezbavuje odberateľa povinnosti zaplatiť v určenej lehote preddavok alebo vyúčtovanie za odobraný vykurovací plyn.

(3) Dodávateľ je povinný do 30 dní po tom, čo dostane žiadosť odberateľa, overiť chod počítadla plynomeru; ak je plynomer chybný alebo sú pochybnosti o jeho správnej funkcii, musí ho vymeniť za iný a preskúšať.

(4) Ak sa pri preskúšaní zistí, že údaj skúšaného plynomeru sa neodchyľuje od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa štátna norma,4) uhradí náklady spojené s preskúšaním a výmenou plynomeru odberateľ.

(5) Ak sa pri preskúšaní plynomeru zistí, že uvádza vyššiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa norma,4) uhradí dodávateľ odberateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údajoch plynomeru, a to odo dňa, keď závada preukázateľne vznikla, najdlhšie však od posledného odpočtu vykonaného dodávateľom pred podaním žiadosti odberateľa o preskúšanie plynomeru.

(6) Ak sa pri preskúšaní plynomeru zistí, že udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa štátna norma,4) uhradí odberateľ dodávateľovi sumu zodpovedajúcu chybe v údaji plynomeru, a to odo dňa, keď závada preukázateľne vznikla, najdlhšie však od posledného odpočtu vykonaného dodávateľom pred podaním žiadosti odberateľa o preskúšanie plynomeru.

(7) Náklady na preskúšanie a výmenu plynomeru uhrádza v prípadoch uvedených v odsekoch 5 a 6 dodávateľ.

(8) Ak nemožno presne zistiť skutočný odber plynu za čas poruchy plynomeru, vypočíta sa podľa odberu za rovnaké obdobie minulého roka s prihliadnutím na eventuálne zmeny v počte spotrebičov. Ak ide o nový odber alebo o zmenu v odberových pomeroch, môže dodávateľ vyúčtovať tento odber podľa odberu nameraného v ďalšom odpočítacom období.

Neoprávnený odber

§ 10

Za neoprávnený odber vykurovacích plynov zo siete sa považuje, ak odberateľ:

a) odoberie vykurovací plyn bez prihlášky potvrdenej dodávateľom a odber sa nemeria plynomerom;

b) urobí také opatrenie, aby plynomer buď vôbec nezaznamenával odber, alebo ho zaznamenával nesprávne na škodu dodávateľa alebo ak takto upravený plynomer vedome používa;

c) poškodí plynomer buď sám, alebo osoby, ktoré sa na mieste odberu trebárs len prechodne zdržiavajú, a pri preskúšaní plynomeru sa zistí, že v dôsledku poškodenia udáva nižšiu hodnotu, ktorá sa odchyľuje od skutočnej hodnoty viac, ako pripúšťa štátna norma;4)

d) premiestni plynomer bez vedomia dodávateľa;

e) úmyselne odoberie vykurovací plyn zo siete na iné než dojednané účely alebo používa spotrebiče, ktorých používanie je podľa osobitných predpisov zakázané.

§ 11

(1) Množstvo vykurovacích plynov zo siete neoprávnene odobraných pri nemeraných alebo nesprávne meraných odberoch v zmysle § 10 sa u odberateľa zisťuje tak, že sa predpokladá plný výkon všetkých plynových spotrebičov s nemeraným alebo nesprávne meraným odberom; tento výkon sa násobí ďalej uvedeným časom ich používania, pokiaľ sa nezistil čas dlhší:

a) pri plynovom variči . . . . . . . . . . . . . . . 2 hod. denne

b) pri plynovom sporáku

(máj až september) . . . . . . . . . . . . . 3 hod. denne

(október až apríl) . . . . . . . . . . . . . 5 hod. denne

c) pri plynovej chladničke . . . . . . . . . . . . 24 hod. denne

d) pri prietokovom ohrievači vody . . . . . . . . . 3 hod. denne

e) pri plynovom vykurovaní

(vč. kombinovaných kotlov)

(máj až september) . . . . . . . . . . . . . 4 hod. denne

(október až apríl) . . . . . . . . . . . . 12 hod. denne

Takto určený denný odber plynu sa násobí počtom dní neoprávneného odberu; ak nemožno zistiť celkové obdobie neoprávneného odberu, vyúčtuje sa odber za obdobie od naposledy zisteného stavu plynomeru, najviac však za tri roky.

(2) Základom pre výpočet náhrady za neoprávnený odber je počet a druh plynových spotrebičov uvedených v prihláške a ďalšie skutočnosti zistené u odberateľa.

(3) K sumám vypočítaným podľa odseku 1 sa pripočítajú náklady spojené so zisťovaním neoprávneného odberu.

(4) Na výpočet náhrady za neoprávnený odber sa použije najvyššia maloobchodná cena za m3 vykurovacieho plynu určená cenníkom bez ohľadu na celkové množstvo plynu. Celková suma náhrady sa zníži o sumy zaplatené odberateľom za čas neoprávneného odberu.

§ 12

Obmedzenie a prerušenie dodávky

(1) Dodávateľ môže obmedziť alebo prerušiť dodávku vykurovacích plynov zo siete v týchto prípadoch:

a) z prevádzkových dôvodov (údržbové a revízne práce, regulačné opatrenia, obmedzenia alebo prerušenia pre nedostatok tlaku v plynovodnej sieti alebo vyvolané živelnými zásahmi a pod.);

b) pri zmene tlaku alebo druhu dodávaného vykurovacieho plynu zo siete (§ 18 plynárenského zákona);

c) odberateľovo zariadenie nevyhovuje predpisom do takej miery, že hrozí nebezpečenstvo výbuchu, požiaru alebo iné ohrozenie bezpečnosti života alebo majetku;

d) odberateľ zabraňuje alebo neumožňuje oprávneným pracovníkom dodávateľa prístup k plynomeru alebo k odberným plynovým zariadením;

e) odberateľ nesplní príkaz oprávnených pracovníkov dodávateľa na odstránenie závad na odbernom plynovom zariadení;

f) odberateľ bez súhlasu dodávateľa zmení počet alebo druh plynových spotrebičov;

g) u odberateľa sa zistil neoprávnený odber;

h) odberateľ bez súhlasu dodávateľa prenecháva vykurovací plyn zo siete inému občanovi alebo organizácii;

i) odberateľ na výzvu dodávateľa nedoplnil do 30 dní údaje vo svojej prihláške;

j) odberateľ nezaplatil ani po písomnej upomienke organizácii spojov preddavkovú platbu alebo nedoplatok z vyúčtovania za odobraný plyn.

(2) Obmedzením dodávky sa rozumie zníženie odberu na výzvu dodávateľa a prerušením dodávky sa rozumie jej úplné zastavenie.

(3) Prerušenú dodávku vykurovacích plynov zo siete obnoví dodávateľ po odstránení všetkých príčin, pre ktoré sa dodávka prerušila a, s výnimkou prípadov uvedených v odseku 1 písm. a) a b), po zaplatení nákladov súvisiacich s obnovením dodávky.

(4) Za škody vzniknuté obmedzením alebo prerušením dodávky vykurovacích plynov zo siete dodávateľ odberateľovi nezodpovedá. Dodávateľ vykurovacích plynov zo siete je však povinný:

a) oznámiť odberateľom jednotlivo alebo hromadne spôsobom v mieste obvyklým najmenej 48 hodín vopred prerušenie dodávky vykurovacích plynov zo siete pre vykonávanie plánovaných údržbových a revíznych prác, najmä na plynovodoch a plynovodných prípojkách pre verejný rozvod;

b) oznámiť zmenu druhu alebo tlaku vykurovacích plynov, a to najmenej 8 dní vopred.

Zmena druhu alebo tlaku plynu

§ 13

(1) Zmenu druhu alebo tlaku plynu uskutočňuje dodávateľ podľa harmonogramu prác, ktorý je povinný spracovať tak, aby

a) odberateľovi nebola prerušená dodávka plynu na varenie a prípravu teplej vody na viac ako jeden týždeň;

b) odberateľovi nebola prerušená dodávka plynu na vykurovanie v čase od 15.októbra do 15.apríla na viac ako jeden týždeň.

(2) V súlade s harmonogramom prác je odberateľ povinný upraviť odber vykurovacích plynov a poslúchnuť výzvu dodávateľa na prerušenie a na začatie odberu.

§ 14

(1) Pred zmenou druhu alebo tlaku plynu je odberateľ alebo jeho zástupca5) povinný spolupracovať s dodávateľom pri prieskume, najmä poskytnúť všetky potrebné údaje o druhu a počte spotrebičov a umožniť prístup k odbernému plynovému zariadeniu oprávneným pracovníkom dodávateľa alebo poverenej organizácie za účelom zistenia stavu spotrebičov a dohodnúť sa o ich úprave, výmene, prípadne o inom spôsobe zabezpečenia náhradného spotrebiča.6)

(2) Náklady vzniknuté v dôsledku bezvýslednej návštevy oprávneného pracovníka dodávateľa alebo poverenej organizácie v súvislosti so zmenou druhu alebo tlaku plynu, o ktorej bol odberateľ preukázateľne najmenej 8 dní vopred upovedomený a nedohodol sa na inom čase návštevy, je odberateľ povinný dodávateľovi uhradiť. Po opakovane bezvýslednej návšteve môže dodávateľ odberateľovi prerušiť dodávku vykurovacích plynov.

§ 15

Skončenie odberu

(1) Ak odberateľ hodlá skončiť odber vykurovacích plynov zo siete, je povinný najmenej 8 dní vopred podať dodávateľovi odhlášku odberu a umožniť jeho pracovníkom vykonať záverečný odpočet, prípadne odobrať plynomer.

(2) Ak odberateľ po 12 mesiacov bez závažných dôvodov vykurovací plyn neodoberá, môže mu dodávateľ ukončiť odber a odobrať plynomer.

(3) Pokiaľ po riadne skončenom odbere odoberá vykurovací plyn vlastník (správca) nehnuteľností na účely rekonštrukcie domu, prípadne bytu, je povinný takýto odber hlásiť a zistenú spotrebu uhradiť.

Vyúčtovanie a platenie dodávok

§ 16

(1) Odobraný vykurovací plyn zo siete platí odberateľ organizácii spojov vykonávajúcej sústredené inkaso opakujúcich sa platieb obyvateľstva.7) Platby sa uskutočňujú jednak formou mesačných preddavkov, jednak na základe vyúčtovania podľa odpočtu spotreby plynu.

(2) Pri nových odberoch určí výšku mesačného preddavku dodávateľ podľa počtu a príkonu prihlásených spotrebičov, predpokladaného odberu a ceny.

(3) V priebehu odberu je organizácia spojov povinná upraviť výšku mesačného preddavku v súlade so skutočnou spotrebou vykurovacieho plynu v predchádzajúcich obdobiach alebo na základe oznámenia dodávateľa o pripojení ďalších plynových spotrebičov odberateľom.

(4) Mesačné preddavky je odberateľ povinný platiť v lehotách určených pre platby obyvateľstva v rámci sústredeného inkasa.

(5) Prijaté mesačné preddavky sa zúčtovávajú vo vyúčtovaní.

§ 17

(1) Dodávky vykurovacích plynov zo siete vyúčtováva dodávateľ za obdobie najviac dvanástich mesiacov alebo pri skončení zmluvného vzťahu.

(2) Vyúčtovanie musí obsahovať najmä tieto náležitosti.

a) názov a adresu dodávateľa a odberateľa;

b) dátum a stav plynomeru pri predchádzajúcom a konečnom odpočte (vo vyúčtovaní vystavovanom na počítači sa nemusí uvádzať dátum predchádzajúceho a konečného odpočtu za predpokladu, že presný čas odpočtu a stavy plynomeru sa uvedú v evidencii odberateľov);

c) cena za jeden m3 vykurovacieho plynu a prípadne stála mesačná platba;

d) množstvo odobraného vykurovacieho plynu;

e) platba za vykurovací plyn spolu;

f) zaplatené mesačné preddavky;

g) celkové vyčíslenie nedoplatku alebo preplatku;

h) údaje dohodnuté medzi dodávateľom a organizáciami spojov;

i) upozornenie, že vyúčtovanie je splatné v hotovosti pri predložení;

j) dátum vystavenia vyúčtovania.

(3) Vyúčtovanie predloží organizácia spojov vykonávajúca sústredené inkaso odberateľovi najneskoršie do konca nasledujúceho mesiaca po mesiaci, v ktorom bolo vystavené.

(4) Vyúčtovanie za odobratý plyn je splatné v hotovosti při predložení.

§ 18

Ak je odberateľ v čase odpočtu plynomeru neprítomný a plynomer je neprístupný, je povinný na osobitnom tlačive dodávateľa do 3 dní ohlásiť presný stav počítadla plynomeru. Ak tak neurobí v určenom termíne, vyúčtuje dodávateľ spotrebu vykurovacieho plynu odhadom podľa spotreby z minulého porovnateľného obdobia. Pri nasledujúcom odpočte, o ktorom dodávateľ vopred odberateľa upovedomí, je odberateľ povinný umožniť pracovníkovi dodávateľa prístup k plynomeru, inak môže dodávateľ dodávku vykurovacieho plynu prerušiť.

§ 19

(1) Ak odberateľ nezaplatí nedoplatok z vyúčtovania odobraného vykurovacieho plynu v platobnej lehote (§ 17 ods. 4), je povinný zaplatiť organizácii spojov poplatok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania, najmenej však 10 Kčs.

(2) Ak odberateľ nezaplatí mesačný preddavok v platobnej lehote (§ 16 ods. 4), je povinný zaplatiť organizácii spojov poplatok z omeškania vo výške 5 Kčs.

(3) Mesačné preddavky a nedoplatky z vyúčtovania odobraného vykurovacieho plynu je povinný platiť odberateľ uvedený na prihláške.

§ 20

(1) Ak odberateľ nezaplatí preddavok alebo nedoplatok z vyúčtovania odobraného vykurovacieho plynu ani po písomnej upomienke organizácie spojov, môže mu dodávateľ na požiadavku organizácie spojov prerušiť dodávku vykurovacieho plynu.

(2) Ak odberateľ nezaplatí do 15 dní od prerušenia dodávky vykurovacieho plynu nedoplatok preddavkov alebo vyúčtovania odobraného vykurovacieho plynu, môže dodávateľ na požiadavku organizácie spojov skončiť dodávku a odobrať plynomer.

(3) Ak odberateľ predloží oprávnenému pracovníkovi dodávateľa, ktorý má prerušiť alebo skončiť dodávku, potvrdenie organizácie spojov o tom, že nedoplatky preddavkov alebo vyúčtovania odobraného vykurovacieho plynu uhradil, overí pracovník dodávateľa deň a spôsob úhrady a od prerušenia alebo skončenia dodávky upustí.

(4) Dodávateľ môže prerušiť alebo skončiť dodávku vykurovacieho plynu podľa odseku 1 aj v inom odbernom mieste toho istého odberateľa.

(5) Pri prerušení alebo skončení dodávky z dôvodov neplatenia, je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi náklady s tým spojené.

§ 21

Reklamačné konanie

Ak vzniknú chyby alebo omyly vo vyúčtovaní vykurovacieho plynu zo siete nesprávnym odpočtom, použitím nesprávnej ceny, počtovou chybou a pod., majú odberateľ i dodávateľ nárok na vyrovnanie nesprávne vyúčtovaných súm. Odberateľ uplatní reklamáciu do 15 dní po tom, čo dostane vyúčtovanie, písomne v organizácii spojov. Organizácia spojov odovzdá reklamáciu dodávateľovi, ktorý ju prešetrí, a výsledok šetrenia oznámi odberateľovi najneskoršie do 30 dní odo dňa odovzdania. Pokiaľ vznikne omyl alebo chyba v zaplatených alebo predpísaných preddavkoch, vybaví reklamáciu organizácia spojov priamo s odberateľom. Ak bola reklamácia uznaná, nemá odberateľ povinnosť platiť poplatok z omeškania podľa § 19.

TRETÍ ODDIEL

Dodávka skvapalnených vykurovacích plynov

Prihláška na odber

§ 22

(1) Zmluva o dodávke skvapalnených vykurovacích plynov je uzavretá potvrdením prihlášky na odber skvapalnených vykurovacích plynov (ďalej len „prihláška“) dodávateľom; odberateľ dostane jedno vyhotovenie potvrdenej prihlášky.

(2) Prihláška nie je potrebná, ak ide o odber skvapalnených vykurovacích plynov v tlakových nádobách (ďalej len „fľaša“) s hmotnosťou náplne menšou ako 5 kg.

(3) Dodávateľ je povinný podať odberateľovi informácie o odbere skvapalneného vykurovacieho plynu, o možnostiach jeho používania v domácnostiach, ako aj o možnostiach montáže domovej alebo bytovej inštalácie a jej úpravy. Zriaďovanie a prevádzka tlakových staníc v obytných domoch sa spravujú technickými normami.8)

§ 23

(1) Prihláška na tlačive dodávateľa sa musí podať pred začatím odberu.

(2) Prihláška musí byť riadne vyplnená a vlastnoručne podpísaná odberateľom.

(3) Prihláška musí byť opatrená potvrdením oprávnenej organizácie1) o vykonaní inštalácie (montáže) odberných plynových zariadení a doložená osvedčením o ich odbornom technickom preskúšaní;2) to sa netýka prípadov, keď fľaša je konštrukčne spojená so spotrebičom a nevyžaduje samostatnú inštaláciu.

(4) Dodávateľ nie je povinný skúmať alebo overovať pravosť podpisu na prihláške. Je oprávnený kedykoľvek preskúšať u odberateľa správnosť údajov v prihláške. Neúplne alebo nesprávne vyplnenú prihlášku vráti dodávateľ odberateľovi na doplnenie s upozornením na závadu.

Dodávka a odber

§ 24

(1) Fľaše s hmotnosťou náplne 5 kg a väčšou dodávateľ odberateľovi požičiava.

(2) Pred začatím odberu skvapalneného vykurovacieho plynu vo fľašiach s hmotnosťou náplne 5 kg a väčšou, je odberateľ povinný zložiť dodávateľovi v hotovosti zábezpeku za každú požičanú fľašu v určenej výške. Dodávateľ je oprávnený upraviť požiadavku odberateľa na počet a druh fliaš s prihliadnutím na rozsah odberu.

(3) Pri zložení zábezpeky dostane odberateľ od dodávateľa zálohový list a pokyny pre prevádzku tlakových staníc.

(4) Odberateľ zodpovedá dodávateľovi za požičané fľaše odo dňa ich prevzatia z výdajne až do dňa ich vrátenia. Stratu, zničenie alebo poškodenie fľaše je odberateľ povinný ihneď ohlásiť dodávateľovi.

§ 25

(1) Odberateľ odoberá skvapalnený vykurovací plyn vo výdajniach alebo prostredníctvom rozvážkovej služby. Odberateľ nemá nárok na dodanie novej a nepoužitej fľaše.

(2) Na prvý odber fliaš oprávňuje odberateľa potvrdená prihláška a zálohový list. Ďalšie fľaše môže odberateľ odoberať len pri súčasnom vrátení toho istého počtu prázdnych fliaš.

(3) Odberateľ je oprávnený pri odbere požadovať preváženie fľaše; na zistenie hmotnosti prázdnej fľaše platí údaj na nej vyrazený alebo uvedený na výrobnom štítku.

(4) Reklamačné práva odberateľa ustanovuje reklamačný poriadok, ktorý musí byť na nazretie v každej výdajni, ako aj v dopravných prostriedkoch vykonávajúcich rozvážkovú službu.

§ 26

(1) Plniť fľaše je oprávnený len dodávateľ.9) Dodávateľ vykonáva aj všetky opravy fliaš a stará sa o ich preskúšanie.

(2) Odberateľ nesmie fľaše nijako upravovať ani ich obsah prepúšťať do iných nádob.

(3) Odberateľ zodpovedá za to, že odobral fľaše pre schválené odberné plynové zariadenie a že ich nebude používať na iné účely.

§ 27

Zmena alebo skončenie odberu

(1) Pri presídlení odberateľa v obvode toho istého dodávateľa je odberateľ povinný predložiť svoje vyhotovenie potvrdenej prihlášky a zálohový list na vyznačenie zmeny. Zložená zábezpeka sa prevedie.

(2) Ak nový odberateľ preberá zariadenie tlakovej stanice na skvapalnený vykurovací plyn od iného odberateľa, predloží dodávateľovi novú prihlášku, ako aj prihlášku doterajšieho odberateľa so záznamom o skončení odberu. O náležitostiach prihlášky a o zložení zábezpeky platia ustanovenia § 23 a 24. V prípade, že sa zariadenie tlakovej stanice nepremiestňuje, nepoužije sa ustanovenie § 23 ods. 3.

(3) Ak odberateľ zmení priezvisko (napr. sobášom alebo úradnou zmenou) alebo názov, oznámi to dodávateľovi do 30 dní a súčasne predloží svoje vyhotovenie potvrdenej prihlášky a zálohový listu na opravu.

(4) Pri skončení odberu je odberateľ povinný do 8 dní dodávateľovi predložiť svoje vyhotovenie prihlášky na záznam o skončení odberu, zálohový list a vrátiť požičané fľaše. Zloženú zábezpeku vráti dodávateľ odberateľovi do jedného mesiaca.

§ 28

Platenie dodávok

(1) Dodávky skvapalneného vykurovacieho plynu sa platia v hotovosti pri odbere fľaše.

(2) Pri strate alebo zničení fľaše dodávateľ vyúčtuje odberateľovi jej cenu a súčasne zúčtuje zloženú zábezpeku.

(3) Pri strate záložného listu vyplatí dodávateľ odberateľovi zábezpeku za odobrané fľaše len po predložení duplikátu doloženého potvrdením príslušnej výdajne o počte vrátených fliaš. Poplatok za vystavenie duplikátu je 10 Kčs.


ŠTVRTÝ ODDIEL

Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 29

Pokiaľ prihláška podaná pred účinnosťou tejto vyhlášky vyhovuje jej ustanoveniam, nie je odberateľ povinný podať novú prihlášku.

§ 30

Zrušujú sa:

a) smernice Ministerstva palív o rozvádzaní a používaní skvapalneného vyhrievacieho plynu (zmes propánu, butánu a etánu) v domácnostiach, publikované v čiastke 35/1959 Ú. l. (Ú. v.) a doplnené úradným oznámením publikovaným v čiastke 13/1960 Ú. l.,

b) vyhláška Ministerstva palív č. 108/1965 Zb. o dodávke vyhrievacích plynov obyvateľstvu.

§ 31

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. januárom 1980.


Minister:

Ing. Ehrenberger CSc. v. r.

Poznámky pod čiarou

1) § 23 vyhlášky č. 175/1975 Zb., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia plynárenského zákona, § 3 vyhlášky Českého úradu bezpečnosti práce a Českého banského úradu č. 21/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti, a § 3 vyhlášky Slovenského úradu bezpečnosti práce a Slovenského banského úradu č. 26/1979 Zb., ktorou sa určujú vyhradené plynové zariadenia a ustanovujú niektoré podmienky na zaistenie ich bezpečnosti.

2) § 22 vyhlášky č. 175/1975 Zb.

3) Vyhláška Úradu pre normalizáciu a meranie č. 61/1963 Zb. o zabezpečovaní správnosti meradiel a merania v znení vyhlášky č. 102/1967 Zb., ČSN 38 6442.

4) ČSN 25 7860.

5) § 22 a nasl. Občianskeho zákonníka.

6) § 25 vyhlášky č. 175/1975 Zb.

7) Na dodávky vykurovacích plynov obyvateľstvu sa nevzťahuje vyhláška federálneho ministerstva financií č. 154/1975 Zb. o fakturovaní a platení dodávok neinvestičnej povahy.

8) ČSN 38 6460 a ČSN 38 6462.

9) Vyhláška č. 21/1979 Zb. a vyhláška č.26/1979 Zb.