Vyhláška č. 133/1979 Zb.Vyhláška Federálneho ministerstva národnej obrany o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

Čiastka 26/1979
Platnosť od 10.12.1979 do31.08.1980
Účinnosť od 10.12.1979 do31.08.1980
Zrušený 95/1980 Zb.

133

VYHLÁŠKA

Federálneho ministerstva národnej obrany

z 2. novembra 1979

o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl

Federálne ministerstvo národnej obrany vyhlasuje rozhodnutie prezidenta Československej socialistickej republiky z 22. augusta 1979 o zmenách vo vojenskom školstve, ktoré urobil podľa ustanovenia § 55 ods. 4 zákona č. 19/1966 Zb. o vysokých školách:


§ 1

Dňom 1. septembra 1979 sa zrušuje

1. Vysoká vojenská veliteľsko-technická škola 1. čs. armádneho zboru v ZSSR v Martine;

2. Vojenský odbor pri fakulte telesnej výchovy a športu Univerzity Karlovej v Prahe ako vojenská vysoká škola;

3. vo Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Bratislave

a) vojensko-politická fakulta,

b) vojensko-pedagogická fakulta,

c) samostatná fakulta - Vysoká vojenská politická škola;

4. vo Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne

a) veliteľská fakulta,

b) inžinierska fakulta pozemného vojska,

c) fakulta letecká a protivzdušnej obrany,

d) diaľková fakulta.

§ 2

Dňom 1. septembra 1979 sa zriaďuje

1. vo Vojenskej politickej akadémii Klementa Gottwalda v Bratislave

a) vojensko-politická fakulta postgraduálnej prípravy,

b) vojensko-politická fakulta vysokoškolskej prípravy;

2. vo Vojenskej akadémii Antonína Zápotockého v Brne

a) fakulta vševojsková, druhov vojsk a služieb - postgraduálnej prípravy,

b) vojensko-inžinierska fakulta;

3. vo Vysokej vojenskej škole pozemného vojska trojnásobného hrdinu ČSSR a hrdinu ZSSR armádneho generála Ludvíka Svobodu vo Vyškove na Morave

a) vševojsková fakulta,

b) fakulta druhov vojsk;

4. vo Vysokej vojenskej technickej škole Československo-sovietskeho priateľstva v Liptovskom Mikuláši

a) fakulta protivzdušnej obrany štátu I,

b) fakulta rádiolokácie a automatizovaných systémov velenia,

c) fakulta protivzdušnej obrany II,

d) spojovacia fakulta;

5. vo Vysokej vojenskej leteckej škole Slovenského národného povstania v Košiciach

a) veliteľsko-inžinierska fakulta,

b) vojensko-inžinierska fakulta.


§ 3

Touto vyhláškou sa upravuje § 2 vyhlášky Federálneho ministerstva národnej obrany č. 16/1973 Zb. o zmenách v organizácii vojenských vysokých škôl.


Námestník ministra:

generálporučík Ing. Zika v. r.