Nariadenie vlády č. 36/1979 Zb.Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980

Čiastka 5/1979
Platnosť od 29.03.1979 do31.12.1980
Účinnosť od 01.04.1979 do31.12.1980

36

NARIADENIE VLÁDY

Československej socialistickej republiky

z 15. marca 1979

o zavedení letného času v rokoch 1979 a 1980

Vláda Československej socialistickej republiky nariaďuje podľa § 1 zákona č. 54/1946 Zb. o letnom čase, podľa § 15 zákona č. 145/1970 Zb. o národohospodárskom plánovaní a podľa § 85 Zákonníka práce po prerokovaní radou odborov:


§ 1

Začiatok a koniec letného času v roku 1979

(1) Dňom 1. apríla 1979 sa zavádza letný čas; toho dňa sa o 0.00 hodín stredoeurópskeho času posunú hodiny na jednu hodinu rannú.

(2) Dňom 30. septembra 1979 sa letný čas končí; toho dňa sa o jednej hodine rannej letného času posunú hodiny na 0.00 hodín stredoeurópskeho času.

§ 2

Začiatok a koniec letného času v roku 1980

(1) Dňom 30. marca 1980 sa zavádza letný čas; toho dňa sa o 0.00 hodín stredoeurópskeho času posunú hodiny na jednu hodinu rannú.

(2) Dňom 28. septembra 1980 sa letný čas končí; toho dňa sa o jednej hodine rannej letného času posunú hodiny na 0.00 hodín stredoeurópskeho času.

§ 3

(1) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým začiatok letného času v rokoch 1979 alebo 1980 pripadne do pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku zavedenia letného času skráti, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu kratší.

(2) Ustanovený týždenný pracovný čas u pracovníkov, ktorým koniec letného času v rokoch 1979 alebo 1980 pripadne do pracovnej smeny, pokiaľ sa táto pracovná smena v dôsledku skončenia letného času predĺži, bude v príslušnom týždni o jednu hodinu dlhší.


§ 4

Toto nariadenie nadobúda účinosť 1. aprílom 1979.


Dr. Štrougal v. r.

Poznámky pod čiarou

1) Tu sa uverejňuje slovenský preklad.