Vyhláška č. 95/1979 Zb.Vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Čiastka 19/1979
Platnosť od 24.08.1979 do28.02.1987
Účinnosť od 01.09.1982 do28.02.1987
Zrušený 4/1987 Zb.

95

VYHLÁŠKA

Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky

z 23. júla 1979

o odmeňovaní a hmotnom zabezpečení žiakov a učňov pripravujúcich sa na robotnícke povolania v učebných a študijných odboroch

Ministerstvo práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky ustanovujú po dohode so zúčastnenými ústrednými orgánmi a Slovenskou odborovou radou podľa § 230 ods. 2 a 3 Zákonníka práce a podľa § 40 ods. 3 písm. a) zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl:


§ 1

Rozsah platnosti

Táto vyhláška sa vzťahuje na žiakov a učňov1)

a) stredných odborných učilíšť, odborných učilíšť a učňovských škôl,2)

b) stredných odborných učilíšť a odborných učilíšť pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a osobitných odborných učilíšť (ďalej len „zariadenia pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť“).3)

§ 2

Učebná doba v učebných a študijných odboroch

Učebná doba sa delí na obdobie prípravné a obdobie odborného rozvoja a ich dĺžka sa určuje podľa náročnosti učebného a študijného odboru (ďalej len „učebný odbor“).4)

§ 3

Kategórie učebných odborov

(1) Na účely odmeňovania a hmotného zabezpečenia žiakov a učňov sa učebné odbory zaraďujú do kategórie A alebo do kategórie B.

(2) Do kategórie A sa zaraďujú zvýhodnené učebné odbory uvedené v prílohe č. 1, a to

a) národohospodársky najdôležitejšie,

b) vo vybraných organizáciách5) určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny učňov,

c) vyhlásené ako prioritné.

(3) Do kategórie B sa zaraďujú ostatné učebné odbory.

Odmeňovanie žiakov a učňov

§ 4

Odmeňovanie žiakov a učňov v prípravnom období

(1) V prípravnom období sa poskytujú žiakom a učňom mesačné odmeny v rozpätí určenom pre príslušný školský rok a kategóriu, do ktorej je učebný odbor zaradený.

(2) Mesačné odmeny sa poskytujú žiakom a učňom v tomto rozpätí:

v 1. roku
Kčs
v 2. roku
Kčs
v 3. a 4. roku
Kčs
v kategórii A
a) učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie
1. banícke učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava v podzemí v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách rudného a nerudného baníctva riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva [príloha č. 1, časť a) bod 1.]80-300200-500300-500
2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie
2a) v odvetví baníctva a energetiky a v odvetví rudného a nerudného baníctva v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2a)]50-200150-400250-400
2b) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva a Ministerstvom stavebníctva SSR [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2b)]50-200150-400250-400
2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu [príloha č. 1, časť a) bod 2. písm. 2c)]50-200150-400250-400
b) učebné odbory vo vybraných organizáciách určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzioblastné presuny žiakov a učňov [príloha č. 1 časť b)]
1. nedostatkové učebné odbory100-200200-300200-300
2. vybrané učebné odbory80-150120-250150-250
c) učebné odbory vyhlásené ako prioritné [príloha č. 1, časť c)]50-10080-190150-200
v kategórii B
ostatné učebné odbory30-8050-120100-150

(3) Organizácia, v ktorej sa uskutočňuje príprava žiakov a učňov (ďalej len „organizácia“), určí jednotlivým žiakom a učňom výšku mesačnej odmeny v rámci rozpätia ustanoveného v odseku 2 podľa celkového zhodnotenia prospechu, správania a účasti vo výchove mimo vyučovania za príslušné zúčtovacie obdobie.

(4) Učňom, ktorí získali úplné stredné vzdelanie absolvovaním gymnázia, poskytne sa v celom prípravnom období mesačná odmena podľa odseku 2 v rozpätí určenom v príslušnej kategórii pre druhý rok prípravného obdobia.

(5) Mesačná odmena sa poskytuje žiakom a učňom aj za dobu dôležitých prekážok v práci (§ 124 až 128 Zákonníka práce) s výnimkou doby materskej dovolenky a ďalšej materskej dovolenky, prípadne aj v období odborného rozvoja, pokiaľ začiatok pracovnej neschopnosti spadá do prípravného obdobia, najdlhšie však po dobu, počas ktorej by sa im inak poskytovalo nemocenské podľa predpisov o nemocenskom poistení.6)

(6) Ak učni v prípravnom období v 3. prípadne vo 4. roku vykonávajú v súlade s učebnými plánmi a učebnými osnovami produktívnu prácu, patrí im odmena za vykonávanú prácu určená podľa § 5 a 6. Ak je takto určená odmena vyššia ako mesačná odmena podľa odseku 2, mesačná odmena sa im neposkytne.

(7) Mesačná odmena sa žiakom po dobu hlavných školských prázdnin neposkytuje.

Odmeňovanie učňov v období odborného rozvoja

§ 5

(1) V období odborného rozvoja sa prideľuje učňom produktívna práca podľa učebných plánov a učebných osnov a učni sa za túto prácu odmeňujú podľa ďalších ustanovení tejto vyhlášky.

(2) Ak učeň vykonáva v období odborného rozvoja produktívnu prácu v časovej mzde, poskytne sa mu odmena podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu a správania: v prvej polovici tohto obdobia v rozpätí 50 až 75 %, v druhej polovici tohto obdobia v rozpätí 60 až 100 % časovej mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce. Časová mzda sa vypočítava z tarify triedy, ktorá je rovnaká alebo môže byť o jeden stupeň nižšia ako je osobná trieda, ktorá sa má učňovi priznať po záverečnej učňovskej skúške podľa mzdových predpisov.

(3) Pokiaľ učeň vykonáva v období odborného rozvoja produktívnu prácu, za ktorú sa pracovníci starší ako 16 roční odmeňujú úkolovou mzdou, poskytne sa mu odmena podľa celkového zhodnotenia jeho prospechu a správania v rozpätí 70 až 100 % mzdy, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon a výsledky práce.

(4) Učňovi sa poskytne okrem odmeny určenej podľa predchádzajúcich odsekov tiež prípadná prémia alebo odmena, ktorú by dostal kvalifikovaný pracovník za rovnaký výkon alebo výsledky práce.

(5) Ak pracuje učeň v kolektívnej úkolovej mzde, poskytne sa mu odmena podľa odseku 3 najmenej však odmena zodpovedajúca časovej mzde v druhej polovici obdobia odborného rozvoja podľa odseku 2.

(6) V období odborného rozvoja sa poskytujú učňom podiely na hospodárskych výsledkoch za podmienok určených v kolektívnych zmluvách.

(7) Mesačnú odmenu v rovnakej výške aká sa podľa § 4 poskytuje učňom učebného odboru tej istej kategórie v poslednom roku prípravného obdobia, dostanú počas obdobia odborného rozvoja tiež učni, ktorí v príslušnom mesačnom období nevykonávali produktívnu prácu z dôvodu organizácie výučby určenej učebnými plánmi a učebnými osnovami. Ak vykonávali v príslušnom mesačnom období z výrobných dôvodov alebo z dôvodov organizácie výučby určenej učebnými plánmi a učebnými osnovami produktívnu prácu len v obmedzenom rozsahu, patrí im odmena najmenej vo výške zodpovedajúcej časovej mzde podľa odseku 2.

(8) Počas jedného zúčtovacieho obdobia je striedanie foriem mzdy pre určenie odmeny prípustné len vtedy, ak možno prácu vykonávanú v jednotlivých formách mzdy presne evidovať.

(9) Iný spôsob odmeňovania môže organizácia použiť len na základe zásad vydaných príslušným ústredným orgánom so súhlasom Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky.

§ 6

(1) Učňom, ktorí z dôvodov výučby v súlade s učebnou osnovou výnimočne pracujú v sťaženom alebo zdraviu škodlivom prostredí, pokiaľ je to prípustné podľa príslušného zoznamu prác a pracovísk zakázaných mladistvým, poskytne organizácia k odmene určenej podľa § 5 ods. 2 až 5 príplatok, aký patrí za rovnakých podmienok pracovníkovi podľa mzdových predpisov.

(2) Učňom, ktorí z dôvodov výučby výnimočne pracujú v sobotu alebo v nedeľu, poskytne organizácia za prácu v týchto dňoch príplatok, ktorý podľa mzdových predpisov patrí ostatným pracovníkom.

Hmotné zabezpečenie žiakov a učňov.

Stravovanie.

§ 7

(1) Žiakom a učňom učebných odborov zaradených do kategórie A, žiakom a učňom sociálne odkázaným a žiakom a učňom v zariadeniach pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, poskytuje organizácia v prípravnom období bezplatne celodenné stravovanie, pokiaľ im súčasne poskytuje ubytovanie; ak organizácia neposkytuje týmto žiakom a učňom ubytovanie, poskytuje im bezplatne jedno hlavné jedlo (obed alebo večeru) a jedno vedľajšie jedlo denne.

(2) Ostatným žiakom a učňom, pokiaľ o to požiadajú, poskytuje organizácia stravovanie za úhradu.

(3) Organizácia zabezpečuje žiakom a učňom celodenné stravovanie v hodnote finančného stravovacieho normatívu 17,80 Kčs, z toho:

Kčs
raňajkyv hodnote3,10
desiatuv hodnote1,20
obedv hodnote6,70
olovrantv hodnote1,30
večeruv hodnote5,50

Náklady na nákup potravín do výšky finančného stravovacieho normatívu uhrádza organizácia z prevádzkových prostriedkov.

(5) Organizácia môže žiakom a učňom poskytovať stravu vyššej výživnej hodnoty, ako zodpovedá určenému finančnému stravovaciemu normatívu, pokiaľ vyššie náklady uhradia osoby, ktoré sú povinné žiakov a učňov vyživovať.

(6) Žiakom a učňom baníckych učebných odborov a ďalších učebných odborov národohospodársky najdôležitejších, uvedených v prílohe č. 1 časť a), zabezpečujú organizácie stravovanie v hodnote týchto finančných stravovacích normatívov:

Pre žiakov a učňov baníckych učebných odborov
Kčs
Pre žiakov a učňov vybraných učebných odborov
Kčs
raňajky3,703,30
desiatu2,402,-
obed7,707,20
olovrant1,901,80
večeru6,405,80
Spolu:22,1020,10

Zvýšené náklady oproti hodnote finančného stravovacieho normatívu uvedeného v odseku 3 uhrádza organizácia zo zisku po splnení povinných odvodov, daní a prídelov.7)

(8) Žiaci a učni sa považujú za sociálne odkázaných, ak čistý mesačný príjem osôb, ktoré sú povinné ich vyživovať, neprevyšuje sumu 650 Kčs na jedného člena domácnosti. Zásady pre zisťovanie sociálnej odkázanosti sú uvedené v prílohe č. 2. Žiaci, učni a osoby, ktoré sú povinné ich vyživovať, sú povinní bezodkladne oznamovať organizácii všetky okolnosti, ktoré by mohli mať vplyv na posudzovanie sociálnej odkázanosti.

(9) V období odborného rozvoja platia všetci učni za stravovanie v mesačných obdobiach, keď sa odmeňujú za produktívnu prácu, za každý deň, keď sa stravovali, sumu 15,70 Kčs pri celodennom stravovaní; keď odoberajú len niektoré druhy stravy, platia podľa druhu odobratej stravy za:

raňajky3,- Kčs
desiatu1,- Kčs
obed5,80 Kčs
olovrant1,30 Kčs
večeru4,60 Kčs.

Učňovi musí vždy zostať z odmeny za produktívnu prácu v príslušnom zúčtovacom období najmenej suma zodpovedajúca výške mesačnej odmeny v poslednom roku prípravného obdobia.

(10) Ak organizácia poskytuje žiakom a učňom jedlo, keď náklady na nákup potravín sú nižšie ako je určený finančný stravovací normatív, je povinná zabezpečiť pre nich výdatnejšie ďalšie jedlá na vyrovnanie celodennej, prípadne poldennej stravy, do výšky určeného finančného stravovacieho normatívu.

§ 8

(1) Osoby povinné vyživovať žiakov a učňov, ktorí nie sú zvýhodnení podľa § 7 ods. 1, platia za stravovanie žiakov a učňov v prípravnom období úhradu vo výške 15,70 Kčs; v období odborného rozvoja, pokiaľ náklady na stravovanie nie sú celkom uhradené z odmeny učňa podľa § 7 ods. 9, uhrádzajú zvyšok až do výšky 15,70 Kčs pri celodennom stravovaní; keď odoberajú len niektoré druhy stravy, uhrádzajú zvyšok podľa druhu odobratej stravy uvedenej v § 7 ods. 9.

(2) Organizácie dohodnú s učňami a osobami, ktoré sú povinné ich vyživovať, spôsob úhrady nákladov, najmä dohodnú, či učeň súhlasí, aby sa tieto náklady uhrádzali formou zrážky z jeho odmeny za produktívnu prácu, prípadne z nemocenského.

§ 9

Ubytovanie

(1) Žiakom a učňom, ktorí sú zvýhodnení podľa § 7 ods. 1 a sa ubytujú, poskytuje sa v prípravnom období ubytovanie bezplatne. Za ubytovanie ostatných žiakov a učňov platia v prípravnom období i v období odborného rozvoja osoby, ktoré sú povinné ich vyživovať, tieto mesačné sumy:

a) 40 Kčs, ak je ubytovacie zariadenie vybavené ústredným kúrením, teplou vodou a spálňami s lôžkovou kapacitou najviac pre 4 osoby;

b) 30 Kčs, ak ubytovacie zariadenie vyhovuje aspoň niektorej z požiadaviek uvedených pod písmenom a);

c) 20 Kčs, ak ubytovacie zariadenie nevyhovuje žiadnej z požiadaviek uvedených pod písmenom a).

(2) V období odborného rozvoja platia učni zvýhodnení podľa § 7 ods. 1 za ubytovanie sumy uvedené v odseku 1 s tým, že sa im zachová výška odmeny uvedená v § 7 ods. 9.

(3) Mesačné sumy za ubytovanie sa nemenia, aj keď žiak alebo učeň sa neubytuje po všetky dni v mesiaci. Pokiaľ sa žiak alebo učeň ubytuje len po časť mesiaca z dôvodov organizácie prípravy na povolanie, určí sa výška úhrady za ubytovanie úmerne k počtu dní, po ktoré sa žiak alebo učeň ubytuje.

§ 10

Organizácie sú povinné poskytovať žiakom a učňom pracovný odev, obuv a v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi osobné ochranné pracovné prostriedky, prípadne osobné vybavenie.

§ 11

Úhrada cestovného

(1) Organizácia uhradí žiakom a učňom preukázané cestovné verejnými hromadnými dopravnými prostriedkami

a) jednorazove pri nástupe na prípravu na povolanie z miesta bydliska do miesta nástupu;

b) pri dochádzke z miesta bydliska na teoretické vyučovanie, ak sa uskutočňuje v inej obci ako praktická príprava alebo odborný výcvik; obdobne žiakom a učňom, u ktorých v priebehu učebnej doby dôjde z dôvodov zavádzania zdokonalenej školskej sústavy8) ku zmene miesta teoretického vyučovania alebo odborného výcviku;

c) ubytovaným žiakom a učňom zvýhodneným podľa § 7 ods. 1 dvakrát mesačne do miesta ich trvalého bydliska po celý čas ubytovania;

d) ubytovaným žiakom a učňom učebných odborov zaradených do kategórie B, štyrikrát do roka do miesta ich trvalého bydliska po celý čas ubytovania.

(2) Organizácia uhradí žiakom a učňom preukázané zľavnené cestovné za autobus, prípadne za druhú vozňovú triedu osobného vlaku a pri vzdialenosti nad 100 km vrátane príplatku na rýchlik. Žiaci a učni sú povinní obstarať si preukazy na zľavu cestovného a zvoliť si najkratší smer cesty. Výdavky za miestne dopravné prostriedky organizácia neuhrádza.

(3) Žiakom a učňom, ktorým sa poskytuje bezplatné stravovanie a ubytovanie, poskytne organizácia v prípravnom období, pokiaľ odchádzajú do miesta trvalého bydliska častejšie, príspevok na úhradu zľavneného cestovného na návštevu rodičov alebo iných osôb zodpovedných za ich výchovu až do výšky finančného stravovacieho normatívu za dni, keď vopred ohlásili , že sa nebude stravovať.


Prechodné a záverečné ustanovenia

§ 12

(1) Učňom, s ktorými organizácia v učebných zmluvách uzavretých pred účinnosťou tejto vyhlášky dohodla podľa doterajších predpisov zvýhodnené stravovanie, prípadne ubytovanie, ktoré by im podľa tejto vyhlášky nepatrilo, zachováva sa toto zvýhodnenie až do skončenia ich učebného pomeru. Rovnako sa postupuje v prípadoch, keď organizácia pred účinnosťou tejto vyhlášky písomne dohodla so zákonnými zástupcami žiakov zvýhodnené stravovanie, prípadne ubytovanie.

(2) Ustanovenia vyhlášky č. 124/1967 Zb. o čiastočnej úhrade nákladov na starostlivosť poskytovanú v niektorých zariadeniach pre mládež sa nevzťahujú na žiakov a učňov uvedených v § 1 tejto vyhlášky ani na osoby, ktoré sú povinné ich vyživovať.

§ 13

Zrušujú sa:

a) vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 67/1969 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov,

b) vyhláška Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky č. 156/1970 Zb. o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov v internátnych učňovských školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť a v učňovských školách navštevovaných učňami z ústavov sociálnej starostlivosti pre telesne chybnú mládež,

c) úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 26. 6. 1978 č. VII-4589/1978 o finančnom a hmotnom zabezpečení učňov baníckych a vybraných učebných odborov organizácií Federálneho ministerstva palív a energetiky, registrovaná v čiastke 16/1978 Zb.,

d) úprava Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky z 18. 8. 1978 č. 1610/1978-22 o finančnom a hmotnom zabezpečení žiakov vychovávaných v zariadeniach na výchovu učňov, registrovaná v čiastke 29/1978 Zb.

§ 14

Táto vyhláška nadobúda účinnosť 1. septembrom 1979.

Čl. II

Ak dôjde v jednotlivých prípadoch k prekročeniu sumy rozhodnej pre zisťovanie sociálnej odkázanosti žiakov a učňov z dôvodov zvýšenia dôchodku a zaopatrovacieho príspevku,1) považuje sa žiak a učeň aj naďalej za sociálne odkázaného.


Námestníčka ministra školstva SSR:

PhDr. Vlačihová CSc. v. r.

Námestník ministra práce a sociálnych vecí SSR:

Ing. Kozár v. r.


Príloha č. 1 vyhlášky č. 95/1979 Zb.

Zoznam učebných odborov zaradených do kategórie A

a) Učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie

1. banícke učebné odbory, v ktorých sa uskutočňuje praktická príprava v podzemí v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a v organizáciách rudného a nerudného baníctva riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva

01-51-2 baník

01-11-4 baník mechanizátor

01-55-2 hlbinné dobývanie

03-15-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-62-2 elektromechanik s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

04-42-4 banský elektromontér

2. ďalšie učebné odbory národohospodársky najdôležitejšie

2a) v odvetví baníctva a energetiky a v odvetví rudného a nerudného baníctva v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom palív a energetiky a Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva

01-12-4 mechanik banských strojov a veľkostrojov

03-13-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-16-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na plynárenské zariadenia

04-61-2 elektromechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

01-56-2 povrchové dobývanie

2b) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva a Ministerstvom stavebníctva SSR

09-72-2 tesár

2c) v organizáciách riadených Federálnym ministerstvom hutníctva a ťažkého strojárstva, Federálnym ministerstvom všeobecného strojárstva a Federálnym ministerstvom elektrotechnického priemyslu

03-71-2 zlievač

03-72-2 strojový kováč

b) Učebné odbory vo vybraných organizáciách určené so zreteľom na plánované mimoriadne medzi - oblastné presuny žiakov a učňov

[pokiaľ nie sú zvýhodnené podľa bodu a)]

ba) Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území hl. mesta Prahy

1. nedostatkové učebné odbory

01-63-2 strojník s odborným zameraním na vrtné súpravy

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

02-52-2 hutník s odborným zameraním na výrobu neželezných kovov

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

02-85-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž potrubia

03-19-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

03-41-2 úpravár kovov s odborným zameraním na tepelné spracovanie

03-42-2 úpravár kovov s odborným zameraním na pokovovanie

03-71-2 zlievač

03-72-2 strojový kováč

03-75-2 obrábač kovov

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-71-2 spojový mechanik s odborným zameraním na oznamovacie siete

04-86-2 železničiar

06-47-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na práčovne a čistiarne

06-81-2 gumár - plastikár

06-95-2 mäsiar - údenár

06-96-2 konzervár

08-71-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu obuvi z usní a plastov

08-85-2 remenár - sedlár

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-51-2 sklenár s odborným zameraním na zasklievanie a rámovanie

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

09-75-2 dláždič

09-76-2 izolatér

09-77-2 pokrývač

09-81-2 kominár

2. vybrané učebné odbory

02-71-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

02-81-2 strojový mechanik s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-13-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

03-79-2 lakovač

04-85-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy

09-61-2 maliar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

09-62-2 maliar s odborným zameraním na interiéry

64-61-2 predavač s odborným zameraním na potravinársky tovar

64-63-2 predavač s odborným zameraním na elektrotechnický tovar

64-64-2 predavač s odborným zameraním na drogériový tovar

64-67-2 predavač s odborným zameraním na textil a odievanie

bb) Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území Severočeského kraja

1. nedostatkové učebné odbory

01-51-2 baník

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

02-85-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž potrubia

03-11-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia (len v organizáciách riadených Ministerstvom lesného a vodného hospodárstva ČSR)

03-19-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-86-2 železničiar

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-81-2 gumár - plastikár

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

45-75-2 mechanizátor lesnej výroby

2. vybrané učebné odbory

02-71-2 klampiar s odborným zameraním na strojársku výrobu

03-13-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na stroje a zariadenia

bc) Učebné odbory vo vybraných organizáciách na území hl. mesta SSR Bratislavy

1. nedostatkové učebné odbory

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

03-18-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na zdvíhacie zariadenia

03-74-2 nástrojár

03-75-2 obrábač kovov

05-53-2 sklár s odborným zameraním na technické sklo

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-81-2 gumár - plastikár

06-92-2 pekár

06-95-2 mäsiar - údenár (len pre organizácie riadené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR)

07-32-2 pradiarka s odborným zameraním na spracovanie vlákien na textilné polotovary

08-21-2 stolár s odborným zameraním na výrobu nábytku a zariadení

08-22-2 stolár s odborným zameraním na stavebnú výrobu

09-31-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu stavebných dielcov

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

09-75-2 dláždič

09-77-2 pokrývač

09-81-2 kominár

2. vybrané učebné odbory

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-85-2 manipulant poštovej prevádzky a prepravy

09-76-2 izolatér

64-61-2 predavač s odborným zameraním na potravinársky tovar

c) Učebné odbory vyhlásené ako prioritné

[pokiaľ nie sú zvýhodnené podľa časti a) alebo b)]

ca)

01-61-2 strojník s odborným zameraním na poľnohospodársku výrobu

01-62-2 strojník s odborným zameraním na výrobu krmív a úpravu plodín

01-63-2 strojník s odborným zameraním na vrtné súpravy

01-65-2 strojník s odborným zameraním na hutnícke tvarovanie kovov

01-66-2 strojník s odborným zameraním na energetické zariadenia

01-67-2 strojník s odborným zameraním na lodnú dopravu

01-68-2 strojník s odborným zameraním na duté sklo

01-71-2 strojník s odborným zameraním na výrobu stavebných hmôt

01-72-2 strojník s odborným zameraním na drevárske polotovary

01-73-2 strojník s odborným zameraním na konštrukčné dosky

01-74-2 strojník s odborným zameraním na výrobu papiera

01-75-2 strojník s odborným zameraním na spracovanie papiera

01-77-2 strojník s odborným zameraním na stavebné a traťové stroje

01-78-2 strojník s odborným zameraním na hutnícku druhovýrobu kovov

02-51-2 hutník s odborným zameraním na výrobu železných kovov

02-52-2 hutník s odborným zameraním na výrobu neželezných kovov

02-72-2 klampiar s odborným zameraním na stavebnú výrobu

02-84-2 strojový mechanik s odborným zameraním na oceľové konštrukcie

02-85-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž potrubia

02-86-2 strojový mechanik s odborným zameraním na výrobu a montáž kotlov

02-87-2 strojový mechanik s odborným zameraním na traťové montáže

03-11-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na poľnohospodárske a lesnícke stroje a zariadenia (len v organizáciách lesného a vodného hospodárstva)

03-15-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na banské stroje a zariadenia

03-19-2 mechanik - opravár s odborným zameraním na koľajové vozidlá

03-41-2 úpravár kovov s odborným zameraním na tepelné spracovanie

03-42-2 úpravár kovov s odborným zameraním na pokovovanie

03-71-2 zlievač

03-72-2 strojový kováč

03-75-2 obrábač kovov

04-63-2 elektromechanik s odborným zameraním na rozvodné zariadenia

04-71-2 spojový mechanik s odborným zameraním na oznamovacie siete

04-86-2 železničiar

05-32-2 keramik s odborným zameraním na stavebnú keramiku

05-51-2 sklár s odborným zameraním na duté sklo

05-53-2 sklár s odborným zameraním na technické sklo

05-61-2 brusič skla s odborným zameraním na obrusovanie a zabrusovanie

05-62-2 brusič skla s odborným zameraním na vybrusovanie

05-63-2 brusič skla s odborným zameraním na rytie

06-41-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na priemyselnú chémiu

06-43-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na výrobu koksu a spracovanie vedľajších produktov

06-47-2 prevádzkový chemik s odborným zameraním na práčovne a čistiarne

06-51-2 textilný chemik s odborným zameraním na úpravu textílií

06-52-2 textilný chemik s odborným zameraním na farbenie textílií

06-53-2 textilný chemik s odborným zameraním na potlačovanie textílií

06-61-2 garbiarský chemik s odborným zameraním na spracovanie kože

06-71-2 biochemik s odborným zameraním na mliekárenskú výrobu

06-72-2 biochemik s odborným zameraním na výrobu piva a sladu

06-81-2 gumár - plastikár

06-85-2 tlačiar na maloofsetových a sieťotlačových strojoch

06-91-2 mlynár

06-92-2 pekár

06-95-2 mäsiar - údenár (len pre organizácie riadené Ministerstvom poľnohospodárstva a výživy SSR)

06-96-2 konzervár

07-31-2 pradiar s odborným zameraním na prípravu lykových vlákien

07-32-2 pradiar s odborným zameraním na spracovanie vlákien na textilné polotovary

07-41-2 tkáč s odborným zameraním na plošné textílie

07-82-2 pletiar

08-21-2 stolár s odborným zameraním na výrobu nábytku a zariadení

08-22-2 stolár s odborným zameraním na stavebnú výrobu

08-71-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu obuvi z usní a plastov

08-72-2 obuvník s odborným zameraním na výrobu obuvníckych polotovarov

08-81-2 spracovateľ dreva

08-85-2 remenár - sedlár

08-86-2 zvrškár

09-31-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu stavebných dielcov

09-32-2 železobetonár s odborným zameraním na výrobu a montáž stavebných konštrukcií

09-41-2 kamenár s odborným zameraním na ťažbu a spracovanie kameňa

09-51-2 sklenár s odborným zameraním na zasklievanie a rámovanie

09-71-2 murár

09-72-2 tesár

09-73-2 vodár

09-75-2 dláždič

09-76-2 izolatér

09-77-2 pokrývač

09-81-2 kominár

45-61-2 pestovateľ s odborným zameraním na vinohradníctvo

45-62-2 pestovateľ s odborným zameraním na ovocinárstvo a včelárstvo

45-63-2 pestovateľ s odborným zameraním na šľachtenie a semenárstvo

45-75-2 mechanizátor lesnej výroby

45-77-2 hydinár

45-81-2 chovateľ s odborným zameraním na chov hovädzieho dobytka, ošípaných a oviec

55-61-2 protetik s odborným zameraním na mechaniku

55-62-2 protetik s odborným zameraním na bandáže

55-63-2 protetik s odborným zameraním na obuv

64-53-2 knihár (len pre organizácie riadené Ministerstvom priemyslu SSR)

cb) V organizáciách miestneho hospodárstva a služieb riadených národnými výbormi a v organizáciách výrobného družstevníctva

03-12-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na vážiace zariadenia

03-16-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na plynárenské zariadenia

03-18-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na zdvíhacie zariadenia

03-21-2 mechanik-opravár s odborným zameraním na chladiarenské zariadenia

08-83-2 čalúnnik

07-72-2 krajčír s odborným zameraním na pánske odevy

08-52-2 kožušník s odborným zameraním na šitie a opravy kožušinových výrobkov

09-42-2 kamenár s odborným zameraním na umelecké remeselné práce

64-53-2 knihár

Príloha č. 2 vyhlášky č. 95/1979 Zb.

Zásady pre zisťovanie sociálnej odkázanosti žiakov a učňov

(1) Za sociálne odkázaného sa považuje žiak alebo učeň (ďalej len „učeň") pokiaľ priemerný čistý mesačný príjem na jedného člena domácnosti, v ktorej učeň žije, nepresahuje 650 Kčs.
(2) Priemerným čistým mesačným príjmom na zistenie sociálnej odkázanosti sa rozumie mesačný priemer peňažných alebo peniazmi oceniteľných príjmov znížených o daň zo mzdy, prípadne o inú daň, ktorej tieto príjmy podliehajú, ktoré dosiahli v uplynulom kalendárnom roku

a) obaja rodičia a učeň,

b) jeden z rodičov, jeho manžel (ďalej len "rodičia") a učeň,

c) učeň a jeho manžel.

(3) Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu, sa zahŕňajú:

a) príjmy z pracovného (členského, služobného) pomeru alebo v súvislosti s ním a iné príjmy podliehajúce dani zo mzdy,

b) príjmy z pracovnej činnosti člena JRD,

c) príjmy z činností vykonávaných v pomere obdobnom pracovnému pomeru a príjmy z činností vykonávaných podľa dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru,

d) príjmy podliehajúce dani z príjmov obyvateľstva,

e) príjmy podliehajúce dani z príjmov občanov z poľnohospodárskej výroby,

f) príjmy občanov podliehajúce dani z literárnej a umeleckej činnosti,

g) nemocenské, vyrovnávací príspevok v ťarchavosti a materstve, peňažná pomoc v materstve, podpora pri ošetrovaní člena rodiny,

h) dávky dôchodkového zabezpečenia s výnimkou dávok uvedených v odseku 4,

i) zaopatrovací príspevok,

j) výživné (príspevok na výživu) od iných osôb určené rozhodnutím súdu alebo poskytované na základe dohody schválenej súdom,

k) zrážky na úhradu výživného v prospech detí vykonávané z pracovnej odmeny osôb, ktoré sú vo výkone trestu odňatia slobody alebo vo väzbe.

(4) Do príjmov, ktoré sú základom pre zisťovanie priemerného čistého mesačného príjmu sa nezahŕňajú:

a) prídavky na deti a príplatok k nim,

b) výchovné a príplatok k výchovnému,

c) zvýšenie dôchodku a výchovného pre bezvládnosť,

d) sirotský dôchodok,

e) odmena pestúna,

f) peňažné príspevky a vecná pomoc sociálnej starostlivosti,

g) príspevok na úhradu potrieb dieťaťa v pestúnskej starostlivosti,

h) podpora pri narodení dieťaťa,

i) materský príspevok,

j) odmena dobrovoľným pracovníkom opatrovateľskej služby,

k) vecné a peňažné odmeny poskytované pri životných a pracovných výročiach,

l) pohrebné,

m) peňažné plnenie zo zmluvného poistenia,

n) odmeny učňa za práce podľa dohôd o prácach vykonaných mimo pracovného pomeru, odmeny vyplývajúce z pracovného pomeru na základe rámcovej pracovnej zmluvy alebo občianskej výpomoci,

o) príjmy učňa z pracovného (členského) pomeru a invalidný alebo čiastočný invalidný dôchodok do sumy 800 Kčs mesačne.

(5) Od priemerného čistého mesačného príjmu sa odpočíta suma určená súdom niektorému z rodičov učňa alebo učňovi, prípadne jeho manželovi na plnenie vyživovacej povinnosti.

(6) Čistý mesačný príjem pripadajúci na jedného člena domácnosti sa zistí tak, že príjem rodičov a učňa alebo manžela učňa a učňa sa delí počtom členov domácnosti.

(7) Za členov domácnosti sa považujú:

a) rodičia a ich vlastné alebo osvojené nezaopatrené deti13) (ďalej len „nezaopatrené deti"), a to v prípade, keď sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u rodičov učňa,

b) učeň, jeho manžel a ich nezaopatrené deti v prípade, keď sa priemerný čistý mesačný príjem zisťuje u manžela učňa,

c) učeň sa počíta za dvoch členov domácnosti, keď

1. sa o rodinu stará slobodný, rozvedený, ovdovelý alebo z iných vážnych dôvodov osamelý rodič,

2. obaja rodičia sú dôchodcovia a okrem dôchodku nemajú príjem z pracovnej činnosti,

3. ženatý učeň (vydatá učnica).

Poznámky pod čiarou

1) Pojem „žiaci a učni" sa používa všade tam, kde ide jednak o žiakov uvedených v § 20 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl a jednak o učňov, ktorí uzavreli učebnú zmluvu podľa § 220 a nasl. Zákonníka práce. Pokiaľ sa úprava dotýka len učebného pomeru, používa sa pojem „učeň".

1) Zákonné opatrenie Predsedníctva Federálneho zhromaždenia č. 7/1982 Zb. o zvýšení dôchodku a o niektorých zmenách zákona o sociálnom zabezpečení.
Nariadenie vlády ČSSR č. 9/1982 Zb. o zvýšení niektorých sociálnych dávok na deti.

2) § 24 ods. 3 zákona č. 89/1958 Zb. o výchove dorastu na povolanie v učebnom pomere (Učňovský zákon).

3) Vyhláška Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 127/1978 Zb. o školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť.

4) Dĺžka učebnej doby a z toho dĺžka prípravného obdobia je určená vyhláškou Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky č. 11/1971 Zb. o učebných odboroch a o organizácii výchovy učňov, v znení vyhlášky č. 88/1971 Zb., vyhlášky č. 82/1972 Zb. a vyhlášky č. 90/1978 Zb., prípadne učebnými plánmi, pokiaľ ide o študijné odbory vyhláškou Ministerstva školstva SSR a Ministerstva zdravotníctva SSR č. 103/1979 Zb. o nomenklatúrach študijných odboroch na stredných odborných školách, konzervatóriách, stredných školách pre pracujúcich, odborných školách a na stredných školách pre mládež vyžadujúcu osobitnú starostlivosť, o sústave učebných odboroch na stredných odborných učilištiach, a o štúdiu na nich. Do celkovej dĺžky učebnej doby sa započítava i doba uvedená v § 15 ods. 3 a v § 20 ods. 4 zákona č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

5) Zoznam vybraných organizácií určených na základe príslušných uznesení vlád republík sa uverejňuje v Spravodajcovi Ministerstva práce a sociálnych vecí Slovenskej socialistickej republiky a vo Vestníku Ministerstva školstva Slovenskej socialistickej republiky a možno do nich nazrieť na odboroch pracovných síl a na odboroch školstva okresných národných výborov.

6) Za dobu pracovnej neschopnosti, počas ktorej podľa tohto ustanovenia patrí žiakom a učňom mesačná odmena, sa nemocenské neposkytuje. Peňažná pomoc v materstve sa poskytuje podľa osobitných predpisov.

7) Nariadenie vlády Československej socialistickej republiky č. 161/1980 Zb. o finančnom hospodárení výrobných hospodárskych jednotiek a podnikov.

8) Zákon č. 63/1978 Zb. o opatreniach v sústave základných a stredných škôl.

13) § 18 zákona č. 88/1968 Zb. o predĺžení materskej dovolenky, o dávkach v materstve a o prídavkoch na deti z nemocenského poistenia v znení zákona č. 99/1972 Zb. o zvýšení prídavkov na deti a výchovného.